Jump to content

Търсене в сайта

Показват се резултатите с етикет 'нови версии' .

 • Търсене по етикети

  Пишете етикетите, разделени със запетая.
 • Търсене по автор

Тип на съдържанието


Форуми

 • Техническа поддръжка
  • Задай въпрос или изпрати коментар
  • Съобщения за нови версии
  • Помощни материали
  • StoreHouse PRO

Категории

 • StoreHouse PRO
 • InCash
 • Други

Търси съвпадения в...

Намери съвпадения, които съдържат...


Дата на създаване

 • Начало

  Край


Последна промяна

 • Начало

  Край


Филтриране по брой...

Открити са 31 съвпадения

Знаете ли, че абонаментът за поддръжка Ви дава и право на телефонна консултация с нас, когато имате нужда от бързо съдействие, когато не знаете как да извършите определено действие или пък са възникнали казуси или проблеми, които не сте сигурни как да разрешите?

 1. Елизия Софтуер

  Анонс: Версия 10.x на StoreHouse PRO

  Списък с промените във версии 10.x на складово-производствения софтуер StoreHouse PRO. Версия 10.1.10 В модул "Продажби и фактуриране" добавихме възможност за по-бърз експорт на текущия документ в PDF файл. За целта в екрана за избор на типа на отпечатваната фактура (оригинал и/или копие) е добавена опция за запис като PDF. Към бутона за печат в модула също е добавена команда за директен експорт като PDF. Опциите за експорт като PDF файл изискват наличието на виртуален PDF принтер. В случай, че на системата на потребителя е инсталиран стандартният за версии на Windows от последните години "Microsoft Print to PDF", опцията ще се активира автоматично. Ако потребителят използва друг виртуален PDF принтер, опцията ще е скрита до ръчното избиране на виртуален принтер чрез новодобавената настройка в раздела "Други настройки" на програмата. На потребителите с по-стари версии на Windows, в които "Microsoft Print to PDF" не е наличен, но желаят да се възползват от новата възможност, препоръчваме инсталирането на безплатната версия на PDFCreator, която не само изпълнява същата функция, но и разполага с няколко допълнителни възможности, които иначе липсват в стандартния PDF принтер на Windows. В модул "Оферти и ценови листи" също е добавена опция за директен експорт към PDF файл (като опция към бутона за печат). В раздела "Други настройки" на програмата е добавена опция за избор на виртуален PDF принтер. По подразбиране програмата ще показва само принтерите, които съдържат в името си думата "PDF". За показване и избор на всички устройства, потребителят трябва да натисне и задържи клавиша "Shift" преди да чукне върху списъка с виртуални принтери. Настройката за избор на физическо печатащо устройство също е променена - вече ще показва името на избрания принтер, ако той е различен от принтера по подразбиране на системата. В модул "Продажби" са добавени още два бутона - за по-бързо стартиране на функциите за издаване на фактура към вече издадена стокова разписка, както и за издаване на нова проформа фактура. В модула за заявки е добавена възможност за работа с баркод четец. Функцията е реализирана по начина, който е характерен за останалите основни модули на програмата. Добавен е и бутон за ръчно въвеждане на търсения баркод. Годишните диаграми вече ще дават възможност за прилагане на филтър по група. В екрана за филтър по група на справката за продажбите, годишните справки за стокооборота и печалбата по месеци и артикули, както и в годишните диаграми вече ще е налична и опция за избор на артикулите, които нямат присвоена група. Такива артикули са въведените в свободен текст при продажба, които не се записват в номенклатурата на стоките. Бързата справка за наличност на избрана стока по обекти вече няма да показва виртуалните обекти, които са скрити. Разширихме обхвата на функцията за търсене на документ по кода или наименованието на съдържащите се в него артикули (в екрана за зареждане на съхранен документ) - функцията вече ще показва и съвпадения с въведеното допълнително описание на стоките в документи като фактури, стокови р-ки, проформи и оферти. В екрана за зареждане на съхранен документ за продажба добавихме и опция за търсене по име и фамилия на получателя на документа. Опцията би била полезна при необходимост от издаване на фактура към стара стокова разписка, по която името на получателя е било известно към момента на съставянето на документа, но избраният контрагент по операцията е бил "Население" или някакво друго общо наименование за неперсонифицирани продажби. Отстранен е бъг във функцията за изтриване на съхранена ревизия, заради който при изтриването на ревизия в база данни с повече от един виртуален складов обект, програмата може потенциално да актуализира наличностите не в обекта на ревизията, а в друг. Отстранен бъг във функцията за бърз предварителен преглед на съхранена складова разписка - програмата показва невалидна стойност в клетката за дата на плащане. Подобрения, свързани с визуализирането на програмните икони на монитори с много висока резолюци, на които е приложено мащабиране на текста и изображенията. Някои от иконите в различните части на програмата са променени. Множество други по-дребни подобрения, оптимизации и поправки. Версия 10.1.9 В екрана за зареждане на съхранени трансферни операции, както и в справката за прехвърлянето на артикули между виртуални обекти вече ще се показва колона с информация за причината за прехвърлянето. Функцията за търсене в екрана за зареждане на трансферни операции вече ще открива съвпадения и по съдържанието на въведената причина за прехвърлянето. В модул "Прехвърляне" е добавена възможност за бързо въвеждане на всички артикули от друга, посочена от потребителя трансферна операция. Функцията се стартира чрез бутона "Други действия" -> "Импорт на артикули от друга трансферна операция". В диалоговия прозорец за избор на съхранен документ е добавена нова възможност за търсене - по код или по наименование на артикулите в операцията. Функцията се стартира чрез клавишната комбинация Shift+F3 или чрез меню командата, появяваща се при натискане на стрелката в дясната част на бутона за търсене. Добавена е и възможност за задаване на търсене по пълно или по частично съвпадение с кода (или серийния номер при гаранционните карти). По подразбиране търсенето по код ще се извършва по частично съвпадение. Стандартната функция за търсене, която се стартира чрез клавиша F3 или чрез натискане на бутона "Търсене", остава без промяна. Новото допълнение ще даде възможност за по-бързо и лесно локализиране на документите, в които се среща дадена стока, без да се налага да се излиза от активния модул на програмата, за да се извърши справка. Чрез тази функция вече ще е възможно да се проследява наличието на търсен артикул и в документи, генерирани от модулите "Оферти и ценови листи" или "Заявки към доставчици", които, за разлика от останалите модули на програмата, нямат собствени справки. Функцията за бърз преглед на съдържанието на документите (стартирана чрез десен клик върху реда с документа от екрана за зареждане на документ) вече ще е достъпна и в екраните за зареждане на трансферни операции, производство, оферти, заявки и гаранционни карти. Това ще намали значително броя на операторските действия при преглеждане на съхранени операции и документи, когато операторът не е сигурен в това, който точно документ му е необходим. При създаване и промяна на контрагент програмата вече няма да предупреждава с натрапчиво съобщение за евентуално невалиден БУЛСТАТ или ДДС номер, а вместо това ще показва икона за грешка в полето, в което данните изглеждат невалидни. При запис на контрагент с потенциално невалидни данни в полетата на който и да е от тези два реквизита програмата ще забавя с 1 секунда затварянето на прозореца, за да може потребителят визуално да регистрира предупреждението. При преглед на данните на вече съхранен контрагент програмата ще показва веднага, ако данните изглеждат невалидни. Обновени са иконите за стартиране на различните модули чрез лентата с инструменти. Менюто "Инструменти" е прамахнато, тъй като единствената функция в него, тази за проверка на валидността на Булстат, ЕГН или ДДС номер (по алгоритъма за съставянето на тези идентификационни номера в България) е интегрална част от екрана за създаване на контрагенти, а и в една от предишните версии, в същия екран, добавихме възможност за проверка и извличане на фирмените данни от Интернет. В модул "Оферти" е добавена настройка, чрез която потребителят може да забрани отпечатването на общите стойности в края на офертата (както е например при печат на ценова листа). Настройката позволява да се изтотви и отпечата персонализирана оферта, която включва няколко различни комбинации от количества и артикули, сред които клиентът да избере само предпочитания за него вариант. В такива случаи не е подходящо програмата да сумира стойностите по отделните редове, тъй като не се очаква те да бъдат поръчани в пълен обем. Функцията за търсене на гаранционна карта по сериен номер на артикул (в екрана за избор на съхранена гаранционна карта) вече може да бъде активирана и чрез клавишната комбинация Alt+Shift+F3. Отстранен бъг: При печат на справката за прехвърлянето, ако някои от колоните са изключени от печата, програмата подравнява неправилно реда с общите стойности. Отстранен бъг: При печат и експорт към HTML файл на справката за прехвърлянето програмата отпечатва 0 в общите стойности на справката. Отстранен бъг: При печат на справката за доставките, ако потребителят е настроил програмата така, че да отпечатва повече колони, отколкото физически е възможно да се съберат на листа, програмата размества колоните на последния ред, съдържащ общите стойности на справката. Отстранен бъг: При отпечатване на списъка с трансферни операции чрез екрана за зареждане на трансфер програмата отпечатва грешен набор от колони. Отстранен бъг: При промяна на изгледа (подробен или обобщен) чрез филтъра на справката за трансферите табовете на справката, които показват активния режим не се променят. Други по-дребни подобрения и поправки. Версия 10.1.8 Добавен е нов режим на оптимизация за работа със споделена база данни в локална мрежа. Режимът се активира чрез опцията "Оптимизирай за работа в мрежа със споделена база данни", която се намира в "Настройки" -> раздел "Други настройки". По подразбиране опцията е деактивирана, но когато се активира, това трябва да става на всеки от компютрите, които използват мрежовата база данни. Функцията ускорява показването на екрана за избор на артикули (както и някои други списъци с номенклатури) и търсенето на стоки по код и наименование в този екран - при добавяне към операции и документи. Най-осезаем ефект може да се очаква при конкурентна многопотребителска работа с голяма номенклатура на артикулите (примерно десетки хиляди артикули или повече), тъй като чрез приложеното кеширане на данните в оперативната памет се намаляват драстично обръщенията към базата данни, разположена на файловия сървър. При активирана опция за автоматично обединяване на еднаквите артикули в документ за продажба програмата вече ще отчита евентуалните разлики в полето за допълнително описание, т.е. няма да слива автоматично редовете със стоки, при които всички реквизити с изключение на допълнителното описание, съвпадат. Когато проверката за продажба под себестойност е разрешена програмата вече ще отчита не само единичната продажна цена, но и евентуално въведената търговска отстъпка. След промяна на съдържанието на съхранен документ за продажба програмата вече няма да допуска отпечатването на документа, докато операторът не запише промените в базата данни. Отстранен е пропуск в програмата, който се изразяваше в това, че при работа с две или повече бази данни, ако във всяка тях има дефиниран повече от един виртуален обект, програмата не опреснява съдържанието на списъка за избор на активен обект, когато за превключване между базите данни е използвана функцията "Изход и избор на друга база данни" от менюто "Система". Отстранен е пропуск в програмата, поради който при създаване, дублиране или редактиране на артикул чрез екрана за избор на артикули, StoreHouse не визуализира промените в колоната за допълнително описание, докато списъкът не бъде опреснен или екранът не бъде зареден повторно. Други оптимизации и подобрения. Версия 10.1.7 В екрана за създаване и промяна на данните на контрагент добавихме функция за извличане на фирмените данни от Интернет по въведен Булстат или ИН по ЗДДС. ℹ️ Функцията изисква връзка с Интернет, Windows 10 или по-нова версия, активен абонамент за поддръжка и еднократно въвеждане на абонаментен ключ, който можете да получите след вход с Вашето име и парола в страницата "Поддръжка" на нашия сайт. В екрана за въвеждане на специални цени на артикул за избрани клиенти добавихме функция за копиране на цените към друг артикул. Това ще позволи много по-бързо въвеждане на предварително въведените специални цени по клиенти в данните на нова стока. В екрана за въвеждане на специални търговски отстъпки за артикул към избрани клиенти също добавихме възможност за копиране на всички въведени отстъпки към нов артикул. Значително ускорение в работата на функцията за експорт на данни към CSV файл. Значително ускорение на функцията за импорт на стоки от CSV файл. Значително ускорение на функцията за актуализацията на продажните цени на стоките чрез импорт от CSV файл. Сред възможните валути в модула за заявки добавихме швейцарския франк (CHF). Добавихме възможност за импорт на артикули в модула за заявки. Отстранихме пропуск в модула за заявки, поради който при въвеждането на нов превозвач програмата не го показваше в списъка за бърз избор преди да се излезе от модула и да се влезе отново. Отстранихме бъг в програмата, поради който при отпечатване на справката "Картон на стока", на листа не се отпечатваха редовете от справката, които се отнасят до вложените материали (въпреки че се показват на екрана). Добавихме възможност за забрана на създаването на фактури в избрани виртуални складови обекти. Това става чрез задаване на ръчен диапазон за фактуриране в конкретния обект с начален и краен номер равни на 0. При повторен избор на контрагент по вече съхранена продажба, ако контрагентът е същият, но въведеното предпочитание за начин на плащане за този клиент се различава от начина на плащане, избран за конкретната продажба, програмата вече няма да прилага настройката от данните на контрагента, а ще зачита избрания начин на плащане в оригиналния документ. Други по-дребни подобрения в работата на програмата. Версия 10.1.6 Подобрения в настройките на начина за отпечатване на фирмено лого в документите. Към вече съществуващия начин за автоматично мащабиране на изображението (пропорционално на широчината на страницата) добавихме и възможност за ръчен мащаб по въведена от потребителя широчина или височина на логото, както и възможност за избор на ляво, дясно или централно подравняване на картинката. Новите възможности ще позволят по-лесно задаване и промяна на изображението, без да е необходимо да се използва софтуер за графична обработка или някакви специални умения. В прозореца за избор на артикули вече ще се показва и колона с допълнителното описание на стоките. Добавихме и възможност за ръчно разместване на колоните в този екран и възможност за ръчна промяна на размерите на прозореца, така че потребителят да е в състояние да го адаптира според нуждите си и според разделителната способност на използвания монитор. В допълнение цените в списъка вече ще се показват закръглени до максималната разрешена точност за конкретния вид цена, вместо до 2-рия знак, както беше в предишните версии. Потребителите, които по някаква причина желаят да запазят досегашния начин на представяне на цените, могат да активират закръгляне до втория знак чрез допълнителната настройка, която добавихме в екрана с основни настройки на StoreHouse PRO. В екрана с настройки на модул "Продажби и фактуриране" добавихме възможност за разрешаване на отпечатването на стокови разписки с единични цени, включващи ДДС с точност повече от два знака след запетаята. Във версиите на програмата след 2.8.2 единичната цена с ДДС се изчисляваше при пълната разрешена точност, но се закръгляваше до втория знак при печат на документа. Оказа се, че това създава известни затруднения за потребители, чийто асортимент предполага отпечатване на крайната цена с повече знаци. Подобрения в модула за заявки към доставчици, сред които: По-лесна възможност за преглед и промяна на валутата в заявките с цени; Автоматично попълване на името на превозвача според заложеното в данните на контрагента и др.; При създаване на доставка от избрана заявка програмата вече няма да предлага въвеждане на валутен курс за заявките, чиято валута е лева. Реорганизация на екрана за други настройки на програмата. Част от опциите са премахнати, тъй като дублират настройки, които без друго са достъпни чрез бутона за настройване на модулите, за които се отнасят. При извършване на импорт на нови артикули от CSV файл в модул “Стоки” програмата вече автоматично ще опреснява филтъра за групи на модула, така че да показва и групата, която програмата е създала автоматично при импорта на новите артикули, без да е необходимо да се излиза от модула. Във всички модули на програмата, в които се издават документи, ръчното сортиране по колоната за номенклатурен код вече ще се съобразява с настройката за вид на кодовете (буквено-цифрови или само цифрови). Компонентите на програмата, свързани с архивирането и възстановяването от архив са преработени така, че също както програмата, да поддържат Unicode и да позволяват възстановяване от архиви, разположени в папки, съдържащи в наименованието си Unicode символи (примерно кирилица). В предишните версии на програмата възстановяването от такъв архив можеше да доведе до срив (ако езикът за неюникод приложения е различен от български). Множество други по-дребни, но също толкова важни подобрения в работата на програмата. Версия 10.1.5 Към менюто с допълнителни операции в модула за продажби добавихме възможност за създаване на проформа фактура на базата на предварително създадена стокова разписка. Подобрения в диаграмата на приходите и разходите. Добавена е възможност за запис на генерираната графика в BMP файл, за прилагане към други изготвени отчети. Добавихме и опции за включване/изключване на отделните компоненти на диаграмата. По подразбиране тя вече ще се генерира с изключено проследяване на разходите за производство (т.е. стойността на вложените материали), но потребителите, които следят този параметър ще мога да го активират ръчно. В менюто "Справки" добавихме 3 нови диаграми: Сравнителна диаграма на приходите от продажби, сравнителна диаграма на разходите за доставки и сравнителна диаграма на разходите на материали за производство. Новите диаграми дават възможност за директно съпоставяне по месеци на резултатите от две произволно избрани от потребителя години. При създаване на доставка от съхранена заявка към доставчик с валута, която е различна от BGN, програмата вече ще дава възможност за въвеждане на курс за превалутиране към лева. Ускорена работа на функцията за издаване на фактура към предварително създадена стокова разписка, както и допълнителни оптимизации в бързината на създаване и съхраняване на сборна фактура. Ускорено генериране на справката за доставки при работа в мрежа. Ускорено генериране на справката за продажбите при работа в мрежа. При генериране на разширен опис на издадените фактури програмата вече ще изисква на потребителя да е било присвоено правото за "печат и експорт на списъка на фактурите и известията". Отстранен бъг: При импорт на данни от CSV файл с UTF-8 кодиране (без BOM маркер), програмата пропускаше първия знак на първия ред от файла. При нормални обстоятелства това не пречи на работата на функцията, тъй като на този ред обикновено са разположени наименованията на колоните, но ако файлът не съдържа ред с наименования на колоните, това може да доведе до невъзможност за импорт на данните от този ред или до неправилното им интерпретиране. Отстранен бъг в обобщения изглед на справката за производството, поради който при копиране на кода на артикула от избрания ред (с Ctrl+C), вместо кода, програмата копираше името на групата, към която принадлежи артикула. Множество други подобрения и оптимизации в работата на програмата. Версия 10.1.4 Добавен е нов, по-интуитивен начин за избор на две или повече нефактурирани стокови разписки при издаване на сборна фактура в модул "Продажби". Като допълнение към досегашния стандартен метод за избор на два или повече реда от списък (със задържане на клавишите Ctrl или Shift), вече е възможно редовете да бъдат избирани и чрез поставяне на отметка. Отметката може да се активира/деактивира както с директно чукване върху нея, така и с двукратно чукване върху произволна част от реда. Освен това програмата вече ще може да "запомня" направената селекция, така че тя да не се губи при извършване на търсене или при промяна на периода с показани документи. За да се избегне нуждата от каквато и да е промяна в навиците на редовно използващите тази операция потребители, старият метод на избиране също се запазва, но в случай, че потребителя е направил различна селекция и по двата начина едновременно, програмата ще дава приоритет на селекцията, която е реализирана чрез поставените отметки. В екрана за избор на нефактурираните стокови разписки (при издаване на сборна фактура) добавихме два допълнителни бутона - за бърз избор на всички записи от списъка, както и за бързо изчистване на направената селекция. Във филтрите на справките за доставките, продажбите и вложените материали вече ще се показва пълния списък с контрагентите, вместо само този на доставчиците (в справката за доставките) и на клиентите - в справката за продажбите и вложените материали. Това ще позволи на потребителите да правят справка за доставките от контрагент, който е създаден като клиент, но не и като доставчик (и обратното - справки за продажбите към контрагент, който е създаден само като доставчик, но не и като клиент). При издаване на стокова разписка, фактура или проформа на базата на избрана оферта програмата вече ще се съобразява с предпочитанията за начин на плащане на клиента, вместо да прилага начина на плащане по подразбиране. Промяна във вида на настройката за активиране и деактивиране на автоматичния режим на търсене при избор на контрагент или на стока (от екрана за "Основни настройки"). Двете досегашни опции вече ще се представят с полета за отметка, които ще могат да имат три различни състояния: включено, изключено и условно включено (при наличие на повече от N-на брой записи в базата данни - 50 за контрагентите и 100 за артикулите). По подразбиране активна е последната опция. Отстранен е пропуск в програмата, поради който беше възможно програмата инцидентно да прекрати работата си, ако потребителят генерира отчет за продажбите и непосредствено след това - отчет за доставките. Множество други по-дребни подобрения и поправки. Версия 10.1.3 Ускоряване на работата на функцията за издаване на сборни фактури в модул "Продажби". Отстранен пропуск във функцията за проверка за достатъчна наличност на материалите в модул "Производство", поради който при определени обстоятелства, след опит за повторен запис на коригирана производствена операция програмата можеше да изведе съобщение за недостатъчна наличност на някои от материалите, въпреки че материалите имат достатъчно количество за завършване на операцията. Важни подобрения в програмата, чиято цел е да предотвратят потенциалната опасност от неправилно съхранение на някои видове документи в базата данни, поради това, че потребителят е активирал определени експериментални настройки в по-новите версии на Windows, които по подразбиране са изключени. Други по-дребни подобрения в работата на StoreHouse. Версия 10.1.2 При създаване на нова ревизия вече ще е възможно операторът да укаже автоматично въвеждане на артикулите от избрана по-стара ревизия. По този начин се дава възможност за по-бързо съставяне на периодични повтарящи се ревизии на една и съща селекция от стоки, без да е необходимо ръчното избиране на групи или артикули. Отстранена е грешка в модул "Приходи и разходи", поради която при филтриране по начин на плащане с избрана опция "банкова карта", програмата показва крайните салда на операциите, които са платени с наложен платеж с пощенски паричен превод, вместо платените с карта. Версия 10.1.1 При използване на функцията за добавяне на стокова група към оферта, ако операторът не е избрал контрагент, програмата вече няма да показва опцията за добавяне на артикулите с продажна цена според предпочитанията на клиента. Подобрения във функцията за унищожаване на документи и номенклатури по тип и период. Други подобрения, свързани с поведението на програмата при опит за зареждане на база данни, която е била създадена от по-нова версия на програмата. Версия 10.1 В настройките на модул "Оферти и ценови листи" е добавена опция за активиране на печат с крайни цени. В модул "Оферти" е добавена възможност за ръчно запаметяване (и зареждане) на текста на уводната текстова част на офертата и на пояснителната забележка към офертата. Това ще даде възможност за много по-бързо въвеждане на стандартен текст за всеки от тези два реквизита. В настройките на модула за оферти е е добавена възможност за автоматично прилагане на текста на последната съхранена уводна текстова част, както и на текста на последната ръчно съхранена пояснителна забележка при създаване на нова оферта или ценова листа. Опцията ще позволи по-лесно и бързо прилагане на стандартен текст за всеки новосъздаден документ в този модул, като текстът може да бъде изменян и допълван за всяка отделна оферта, ако е необходимо. Максимално допустимата дължина на пояснителната забележка към офертите е увеличена на 1000 символа. Подобрение във функцията за печат на оферти, което премахва проблем с потенциалното отрязване на част от пояснителната забележка при печат на оферти и ценови листи, отпечатани на повече от една страница. При създаване на документа за продажба към избрана оферта, програмата вече ще пренася автоматично и текста на допълнителните описания на артикулите от базовата оферта. При създаване на документ за продажба към вече издадена оферта програмата вече няма да третира артикулите от офертите като артикули, въведени в свободен текст. Премахната е възможността за неволно въвеждане на търговска отстъпка с размер над 100% при добавяне на артикул в свободен текста в модул "Продажби". Подобрения във функцията за импорт на данни от CSV файл - програмата вече няма да се затваря, ако потребителят се опита да импортира файл, който към момента на импорта е зареден и в друга програма (например в Excel). Отстранен е бъг в модул "Оферти", поради който при издаването на оферта на базата на друга съществуваща оферта, програмата не пренасяше автоматично условията за срок на валидност, търговската отстъпка и въведените текстове за уводна и заключителна част на офертата. Отстранен е бъг в модул "Заявки", поради който последователно създаване и съхраняване на няколко нови заявки програмата не изчистваше автоматично статуса на изпълнение на заявката, името на съставителя и превозвача и не задаваше текуща дата на новите заявки, освен ако преди това не се излезе от модула. Отстранен е бъг при ръчното сортиране на данните в обобщения изглед на справката за доставките. Отстранен е бъг в справката за доставките, поради който при отпечатване на справката, на мястото на сбора на всички количества (в края на отчета) се отпечатваше сумата на колоната "стойност". Множество други подобрения и оптимизации в работата на различни части на програмата. Версия 10.0.6 Отстранен е бъг във функцията за печат на справката за произведени изделия. Вместо общото количество на всички произведени изделия и тяхната сумарна стойност, в дъното на отчета се отпечатваше стойност 0. Други подобрения в работата на програмата Версия 10.0.5 В екрана за специални цени, отстъпки и кодове на артикулите по контрагенти (достъпен чрез трите отделни команди в менюто "Операции") е добавен бутон за директно въвеждане на допълнителни артикули чрез избор от съществуващата номенклатура на стоките. Това ще позволи по-бързо добавяне на всеки от тези три реквизита за голямо голичество артикули при предварително избран контрагент. Новата възможност е алтернатива на функцията за импорт на тази данни от CSV файл в същия екран, както и на вече съществуващите функции за присвоявяне на специални кодове, цени и отстъпки по контрагенти в екрана за промяна на данните на избран артикул. Функцията за добавяне на артикули чрез баркод четец в модул "Доставки" е изменена така, че да не вмъква нов ред към складовата разписка, ако артикулът вече е добавен към операцията, а вместо това да прибавя 1 брой към количеството на съществуващия ред (както е реализирано в модула за продажби). При създаване на операция за доставка, ако операторът сканира баркод на артикул, който все още не съществува в базата данни програмата вече ще предлага и възможност за създаване на артикула и ще попълва автоматично прочетения баркод в екрана с данните на новия артикул. При създаване на документ за продажба на базата на друг съществуващ документ (примерно: фактура към стокова разписка или фактура към проформа) програмата вече ще информира потребителя, ако данните на фирмата-доставчик от оригиналния документ (т.е. на Вашата фирма) се различават по някакъв начин от актуалните фирмени данни (въведени в менюто "Номенклатури" - "Данни на фирмата"). Програмата ще сравнява името на фирмата, населеното място, адреса, ЕИК по БУЛСТАТ, ИН по ЗДДС и МОЛ, и ако забележи разлика в някой от тези реквизити ще предлага прилагане на актуалните данни, вместо на данните от оригиналния базов документ. Тази възможност ще е полезна в случаите, при които между момента на създаването на първия документ и момента на създаването на новия документ, базиран на него, фирмата е променила името си, адреса си или пък е сменила собственика си. Към функцията за унищожаване на документи и операции по тип и период (в менюто "Администриране") е добавена опция за нулиране на наличността на всички артикули. Опцията ще е активна единствено в режим на пълно унищожаване на операциите със запазване на номенклатурата на артикулите, както и в режим на избирателно унищожаване със запазване на артикулите (ако са избрани всички видове операции, които пораждат количествени изменения на стоките). Новата възможност ще улесни създаването на нова база данни, от която са премахнати всички досегашни операции и документи, но се запазва номенклатурата на стоките с нулирани количества. При бързо въвеждане на последователност от символи, докато потребителят се намира в списъка с артикули или в списъка с контрагенти (съответно в модул "Стоки", модул "Контрагенти", както и в екраните за избор на артикул или избор на контрагент) програмата ще избира автоматично следващия ред от списъка, започващ с въведената комбинация от символи, но вече без оглед на малки и главни букви. В предишните версии тази функция правеше разлика между малките и главните букви, което създаваше неудобство за някои от потребителите, които са свикнали да търсят нужните им записи по този начин, вместо чрез функцията за търсене. Отстранена е грешка в изписването на екранното заглавие на справката за произведените изделия. Въпреки че данните от справката правилно визуализираха информация за произведените изделия, каквото е предназначението на този отчет, на екрана се изписваше "Справка за вложените материали". Версия 10.0.4 В модул "Оферти" е добавена възможност за ръчно пренареждане артикулите от документа. Функцията работи по начина, по който е реализирана в модула за продажби. В раздела "Други настройки" на екрана с "Предпочитания на потребителя и общи настройки" е добавена опция за определяне на максимална допустима широчина (в милиметри) на колоната за номенклатурен код в документите за продажба и в офертите. Досега за този вид документи програмата адаптираше широчината на колоната спрямо данните в нея, автоматично пренасяйки на нов ред твърде дългите кодове (според определен фиксиран лимит). Чрез новата настройка ще е възможно този фиксиран лимит да се определя и изменя от потребителя, според спецификите на кодовете, които се използват в конкретната фирма. Това ще позволи, фирми, които по принцип използват номенклатура с много дълги кодове, да определят максимална допустима широчина до 50 милиметра (преди автоматичното пренасяне на нов ред). И обратното - фирми, които използват много кратки кодове, биха могли да намалят до 10 милиметра максимално допустимата широчина на колоната с кода, оставяйки повече място за останалите реквизити. При въведена стойност 0 програмата ще определя максималната широчина автоматично - както досега. Добавена е възможност за автоматично запомняне на размера и позицията на основния прозорец на програмата, с последващо отваряне на програмата със същия размер и на същото място. Това ще спести на потребителите, които обикновена не използват програмата на цял екран, нуждата да адаптират размера на прозореца й всеки път, която я стартират. Минималният размер, който ще бъде "запомнян" е 800х600 пиксела. При ръчна промяна и падане под това ограничение, следващото стартиране на програмата ще е в режим на "цял екран". В модул "Прехвърляне" е добавена опция за печат на документ без цени (само с количества). В модул "Гаранционни карти" е добавена възможност за отпечатване на колоната с номенклатурния код на артикулите в документа. По подразбиране гаранционните карти ще се отпечатват без тази колона, освен ако това не бъде променено чрез новата настройка, добавена към модула. Полето за допълнително описание в данните на всеки артикул вече ще поддържа възможност за ръчно пренасяне на текста на нов ред (чрез клавишна комбинация Ctrl+Enter), както това вече е реализирано в други части на програмата. Това ще позволи въвеждането на по-добре структурирани списъци с технически и др. параметри, които при активирана опция за автоматично попълване на този реквизит ще се отпечатват под основното наименование на артикула. В модул "Продажби" са добавени няколко нови възможности за бързо генериране на нови документи, използващи за шаблон други съществуващи документи и операции: - Издаване на фактура и стокова разписка на базата на друга издадена фактура; - Издаване на фактура и стокова разписка към съхранена доставка; - Издаване на стокова разписка на базата на друга издадена стокова разписка; - Издаване на стокова разписка към съхранена доставка; - Издаване на стокова разписка към проформа фактура; - Издаване на проформа фактура към съхранена доставка; - Издаване на проформа фактура на базата на издадена фактура. Отстранен е пропуск, който при определени обстоятелства (съчетани с много голяма номенклатура на групите) може да доведе до блокиране на програмата при опит за промяна на стоковата група на съществуващ артикул. Отстранен е пропуск, който води до това, че при промяна на името или на групата-родител на стокова група, към която има други подгрупи, програмата погрешно показва променената група без нейните подгрупи, докато списъкът не бъде презареден. Отстранен е пропуск, поради който при опит за печат на незаписана трансферна операция програмата погрешно показва съобщение, че към документа не са добавени артикули, вместо съобщение, че преди отпечатване документът първо трябва да бъде съхранен. Версия 10.0.3 Отстранен е бъг, поради който промяната на филтъра за начална и крайна дата в екрана за зареждане на съхранен документ може да доведе до срив в работата на програмата и до нейното затваряне. Проблемът се проявява само тогава, когато потребителят използва бутоните, изглеждащи като стрелка (за връщане с месец назад или за преход с месец напред) в календарната контрола на полето за въвеждане или избор на дата. Отстранен е пропуск, който може да доведе до срив в работата на програмата и до нейното затваряне, ако програмата е била заредена в продължение на дълъг период от време и с нея са извършвани множество последователни операции в един или повече модули на продукта. Отстранен е бъг в модул "Приходи и разходи", който се изразява в следното: Ако във филтъра на модула се избере показване само на неизплатени задължения и някой от записите в справката има три или повече плащания, едно от които е равно на общия размер на задълженията (а останалите две или повече плащания са смесица от положителни и отрицателни стойности, които се погасяват взаимно, т.е. резултатното задължение е 0), програмата погрешно показва записа като неизплатен. Отстранен е пропуск, поради който при опит за повторно отпечатване на съхранено дебитно или кредитно известие в модул "Продажби" (без извършване на повторен запис) програмата не показва екрана за избор на типа документ, който да бъде отпечатан (оригинал, копие или и двете), а вместо това директно отпечатва оригинал. Презредовият цвят в списъците с данни в модул "Приходи и разходи", в екрана за избор на клиент и в екрана за зареждане на съхранен документ е с леко променен цвят, който позволява по-лесно разграничаване на маркирания ред от списъка (когато фокусът не е върху самия списък). При опит за съхранение на доставка, ако потребителят не е избрал доставчик, програмата вече няма да извежда съобщение, че трябва да бъде избран доставчик, а вместо това директно ще показва екрана за избор на контрагент. Актуализирана е версията на системните библиотеки, които са неразделна част от инсталацията и се инсталират заедно с продукта. Версия 10.0.2 В екрана за корекция на избран ред от гаранционна карта е добавен бутон за бърз достъп до данните на артикула (в режим "само за четене"). Добавени са и няколко други подобрения в същия екран. В основния екран на модул "Гаранционни карти" е добавена колона, показваща датата на изтичане на гаранцията за всеки един от редовете. Досега тази информация се визуализираше само при отпечатване на картата. Промяната ще даде възможност за по-лесно определяне, дали артикулът от този ред на документа е все още в гаранция, ако на по-късен етап картата е заредена за справка при възникване на евентуално гаранционно събитие. Колоната, която показва гаранционният срок в месеци вече ще се попълва автоматично и за артикули, които иначе използват гаранционния срок, въведен за целия документ. За по-лесно визуално идентифициране на такива редове, след броя на месеците ще се добавя знак "*". Отстранен е бъг в модула за гаранционни карти, поради който бутонът за бързо добавяне на нов клиент не работеше. Екранът "Гаранционни условия" в модул "Гаранционни карти" вече автоматично ще пренася на нов ред текста на общите гаранционни условия, за да не се налага скролиране по хоризонтала при прочитане на текста. Отстранен е бъг, поради който ако мерната единица на артикул от списъка е била променена чрез екрана за избор и добавяне на стока към документ, промяната не се отразяваше на екрана докато списъкът на бъде презареден. В екрана за преглед и редактиране на данните на контрагент е добавена вертикална лента за скролиране на по-дълги текстове в полето "забележки". Когато работата с потребителски сметки е забранена чрез настройките на програмата, StoreHouse вече ще позволява стартиране на модула за потребители и права за достъп (след авторизация като администратор), вместо да изисква първо да бъде разрешена работата със сметки. Други подобрения и оптимизации в различни части на продукта. Версия 10.0.1 Версията подобрява работата на модулите "Доставки", "Продажби" и "Групи". При LITE версията е отстранен дребен проблем, поради който, ако потребителят прекъсне изпълнението на съветника за първоначално конфигуриране, преди той да е завършил, програмата не визуализира правилно началния екран при първото му зареждане. Версия 10.0 Промени и подобрения, обхващащи повече от един модул на продукта: Интерфейсът на програмата вече поддържа Unicode. Това ще позволи на потребителите, чиято операционна система не е настроена за работа с продукти на български език да използват StoreHouse PRO без да се налага да правят промени в системните си настройки. Ще позволи също и по-лесен обмен на данни с други системи, които очакват кодировката на знаците да бъде UTF-8, вместо CP1251. Функцията за търсене по код и наименование в модулите "Стоки" и "Контрагенти", както и в екраните за избор на артикули и контрагенти в различните части на програмата вече ще извършва автоматично търсене след въвеждането на всеки нов символ. Промяната ще улесни и ускори намирането на артикули и контрагенти, за които операторът не е сигурен как точно са записани в базата данни. Във всички модули и справки на програмата е добавена възможност чрез стандартната клавишна комбинация Ctrl+C да се копира номенклатурния код на артикула, който е избран на екрана. Това ще доведе до възможност за по-бързо извършване на определени операции и справки с избрания артикул. Изборът на активен складов обект вече може да се извършва от всеки модул или справка на програмата, без да се налага изход до началния екран за достъп до списъка с обекти. Тази промяна ще позволи на фирмите, които управляват повече от един обект, да извършват по-бързо справки и операции, превключвайки много по-бързо между обектите. В Настройки" - "Предпочитания на потребителя и общи настройки" е добавен нов раздел - "Лента с инструменти". Чрез опциите в този раздел потребителят ще е в състояние да адаптира иконите за бърз достъп спрямо собствените си нужди, скривайки бутоните на ненужните модули и показвайки други, които досега са били достъпни само чрез менютата на програмата. В раздела "Други настройки" на "Предпочитания на потребителя и общи настройки" са добавени две независими една от друга настройки, контролиращи кодировката на знаците, която да се използва при импорт и експорт от/към CSV файлове. Процедурата "Оптимизация на БД" от менюто "Система" е разширена чрез добавяне на възможност за извършване на проверка за нарушена структура на базата данни, което пък ще позволи ранното откриване на потенциални проблеми в масива с информация. Редизайн и осъвременяване в голямата част от екраните на програмата. Към много от бутоните са добавени и графични изображения, подсказващи за предназначението на бутона и позволяващи по-лесно визуално идентифициране сред останалите части на екрана. Предвид въвеждането на функцията за търсене като интегрална част на екрана за избор на артикул, клавишът за активиране и деактивиране на множество артикули чрез поставяне на отметка е променен и вместо BACKSPACE програмата вече ще използва клавиатурната комбинация Ctrl+M (както и предвидената за тази цел иконка от самия екран). Промени в модул "Продажби и фактуриране" Нов дизайн на модула за продажби. Основната информацията за документа и данните на клиента ще се показват в горната част на екрана, където ще се намират и бутоните за основни действия като: добавяне на артикули, промяна, изтриване и т.н. Добавена е възможност за избор на плащане с банкова карта. С цел предотвратяване на неволна промяна на номера на документа (при създаване на фактура, проформа или стокова разписка) полето с номера ще е деактивирано, но ще позволява ръчна корекция след нарочно чукване с мишката върху него и след изрично потвърждение на желанието за промяна. Подобрения в процеса на издаване на документи за продажба. Намален е броят на натрапчивите съобщения за непопълнени реквизити, изскачащи при опит за съхраняване на продажбата. Добавени са два бързи бутона за най-често използваните операции: създаване на продажба със стокова разписка и създаване на продажба с фактура и стокова разписка. Чрез тях потребителите, които предпочитат да използват мишката, вместо клавишни комбинации, ще могат да спестят време и усилия. Добавени са и бутони за няколко други функции, които досега бяха достъпни единствено чрез меню команди и клавишни комбинации. Новите бутони дават бърз достъп до функцията за въвеждане на еднократен артикул в свободен текст, ръчното активиране на работата с баркод четец, импорт и експорт на артикули от/към CSV файл. Добавен е и бутон за бързо създаване и съхраняване на нов артикул за многократна употреба, директно от екрана за продажби. Текстовото поле на реквизита "словом" е премахнато от екрана. Функцията за преобразуване на числа в думи е усъвършенствана, а автоматично генерираното съдържание на реквизита ще се визуализира единствено при отпечатване на документи. Списъкът с превозвачите, който до момента беше част от екрана за "Допълнителни данни" е преместен в основния екран на модула за продажби, за по-бърз и лесен достъп от потребителите, които попълват съдържанието му при създаване на документи за продажба. Полето за кратка забележка към "Допълнителни данни" вече приема въвеждане на нов ред (чрез клавишна комбинация Ctrl+Enter), както и табулация. За удобство размерът на полето е с леко увеличен размер и вече приема текстове с дължина до 500 символа. Изборът на банкова сметка (IBAN) по текущата операция вече е част от основния екран на модула, а подробна информация за сметките, както и досега, е достъпна в екрана за допълнителни данни. В същия екран е добавен и бутон за създаване на нова банкова сметка. Екранът за въвеждане на количество и цена е променен така, че да позволява лесното визуализиране на по-дълги наименования на артикули. Полето за допълнително описание на артикула е с увеличен размер и вече позволява въвеждането на текстове с ръчно пренасяне на нов ред (чрез клавишна комбинация Ctrl+Enter и с максимална дължина до 500 символа). Функцията за въвеждане на еднократен артикул в свободен текст вече позволява добавяне на артикул с нулева цена и нулево количество. Премахнат е бутона за преглед на данните на избрания клиент. Вместо това програмата ще показва същите данни при кликване върху полето с името на клиента. Добавена е информация за сбора на количествата в документа. Промени в модул "Доставки" Добавени са два бързи бутона за най-често използваните операции: създаване на складова разписка за нова доставка и създаване на складова разписка за върната стока. Чрез тях потребителите, които предпочитат да използват мишката, вместо клавишни комбинации, ще могат да спестят време и усилия. Дизайнът на модула е адаптиран по начин, който отговаря на новия изглед на модула за продажби. Добавен е бутон за бързо създаване на нов доставчик, така че да се избегне нуждата от използване на функцията за създаване в екрана за избор на доставчици. Добавен е бутон за създаване на нов артикул, чрез който се избягва нуждата от използване на функцията за създаване на стока чрез екрана за избор на артикул. Вече е наличен по-бърз начин за промяна на данните на артикул по време на доставка. Промяната може да стане чрез задържане на клавиша Shift и чукване върху бутона за показване на информация за артикула (в долния ляв ъгъл на екрана за въвеждане на количество и цена). В предишните версии тази функция показваше данните на артикула в режим "само за четене". Екранът за въвеждане на количество и цена е леко променен. Вече позволява въвеждането на доставка по вторична мерна единица и за артикули, за които не са въведени допълнителна мярка и коефициент за трансформация. Добавени са и бутони за няколко други функции, които досега бяха достъпни единствено чрез меню команди и клавишни комбинации. Новите бутони дават бърз достъп до функцията за ръчно активиране на работата с баркод четец, импорт и експорт на артикули от/към CSV файл. Добавена е информация за сбора на количествата в документа. Промени в модул "Стоки" Леко променен дизайн на модула. Функцията за търсене е променена по начина, описан в началото на анонса на промените във версия 10. Разходните норми на изделията вече ще се показват в зелен, вместо в червен цвят. В червен цвят ще се оцветяват артикулите, чиято тещуща наличност в обекта е по-ниска от зададената минимална за конкретната стока. Добавени са бутони за улеснен достъп до няколко справки: "Бърза справка за наличностите на артикул във всички обекти", "Бърза справка за доставките на артикул", "Бърза справка за производството на артикул" и "Бърза справка за продажбите на артикул". По-бърза работа с големи масиви от данни в модула. Вече е възможно, чрез настройките на модула да се забрани на програмата да показва пълния списък с артикули при вход в "Стоки", така че операторът да е в състояние да показва само артикулите, които са му необходими (чрез функцията за търсене) или само стоките от предварително избрани артикулни групи. По-бърза работа на функциите за масова промяна на следните реквизити: видимост, минимални наличности, различните видове цени и артикулната група на избраните стоки. Екраните за създаване и редактиране на артикули са с леко променен дизайн. В екрана за създаване и редактиране на разходни норми на изделия и услуги вече ще има полета с информация за сбора от продажните цени на материалите, включени в състава на рецептата. В списъка с материали на рецептата също ще се визуализират колони с информация за продажната цена на материала. Това ще позволи по-бързо формиране и актуализиране на продажната цена на изделието или услугата, когато за база на изчислението се приеме сбора от индивидуалните продажни цени на включените материали. В екрана за създаване и редактиране на разходни норми на изделия и услуги са добавени възможности (и свързаните с тях нови бутони) за импорт и експорт на материали от/към CSV файл, както и бутон за преглед на данните на избран материал. Натискането на клавиш ENTER, докато фокусът е върху списъка с материалите в дадена рецепта вече ще стартира функцията за промяна на количеството по избрания ред, вместо да съхранява промените и да затваря екрана. Вече ще е възможно потребители, на които не е дадено право да боравят с доставни цени и себестойности да променят изделия и услуги (без да виждат чувствителната информация, до която не им е даден достъп). При търсене на артикул в модул "Стоки" (а също и в екрана за избор на артикул при добавяне към документ), ако търсеният текст съвпада напълно с кода на някоя от стоките, тази стока ще ще се визуализира първа в списъка с резултати, независимо дали според правилата за лексикално подреждане стоката следва да е на по-долна позиция. Промени в екрана за избор на артикули при добавяне към операция или документ Функцията за търсене вече е част от основния диалогов прозорец и функционира по начина, описан в началото на този анонс. Промяната ще спести на потребителя нуждата да натиска клавиша F3 или бутона "Търсене" за да извърши търсене при първоначално зареждане на екрана. Чрез кликване върху стрелката на бутона "Търсене" е добавена възможност за временна промяна на типа търсене: по код и наименование, по специален код на контрагент или по баркод, както и опция за изключване на автоматичното търсене след всеки въведен символ. В случай, че програмата се използва от няколко потребителя едновременно - в натоварена мрежа и чрез споделена база данни (с изключение на случаите, при които се използват Remote Desktop услуги), препоръчваме да се изключи опцията за автоматично търсене след въвеждане на всеки символ, ако се прецени, че това води до забавяне на работата. Добавен е бутон за активиране и деактивиране на възможността за избиране на множество артикули (бутонът ще се показва само в модулите, в които това действие е разрешено), както и бутони за селектиране или деселектиране на всички артикули, показани в списъка. Добавена е възможност да се забрани автоматичното показване на стоки при зареждането на екрана. Тази опция би била полезна и би ускорила работата на програмата за потребители, които имат големи номенклатури на артикулите и без друго биха използвали функцията за търсене, за да открият нужната стока. Така стоките ще се показват само след извършване на търсене или филтриране, освен ако в настройките не е указано друго. Бързата справка за наличността на избран артикул във всички обекти вече е достъпна чрез бутона "Още действия", както и чрез контекстното меню на списъка с артикули в екрана (менюто се появява след чукване с десния бутон на мишката върху избран артикул). Промени в модул "Оферти" Променен дизайн на модула и на печатната бланка за оферта. Добавена е възможност за отпечатване на снимките на артикулите. Отпечатването със или без снимка може да се избере при натискане на бутона за печат. Добавена е възможност за отпечатване на офертата и като ценова листа (с или без обявени количества). Добавена е възможност за отпечатване на по-дълга уводна и заключителна текстова част на офертите, както и възможност за ръчно пренасяне на нов ред при въвеждане на текста. Добавена е възможност за бързо въвеждане на всички артикули от избрани стокови групи наведнъж. Функцията може да послужи при съставянето на ценови листи, така че да се избегне добавяне на голям списък с артикули, един по един. При въвеждане на артикули по този начин, програмата ще дава възможност на потребителя да определи типа на продажната цена, която да бъде приложена (цена 1, цена 2 или автоматично - според избрания клиент). Промени в модул "Контрагенти" и в екрана за избор на клиенти и доставчици Дребни промени в дизайна на екраните. Функцията за търсене вече е част от основния прозорец и функционира по начина, описан в началото на този анонс. Добавен е бутон за бърз достъп до справката за задълженията на/към избрания контрагент. В екрана за промяна на данните на контрагент са добавени бутони за показване на специалните отстъпки и цени по артикули за този клиент. Полето за забележка е с увеличен размер и вече позволява ръчно пренасяне на текста на нов ред. Шрифтът в екрана за избор на клиент или доставчик е леко увеличен. Скоростта на работа на функцията за масова смяна на видимостта (скриване/показване) на множество избрани контрагенти е увеличена. Други промени и подобрения Функцията за търсене на контрагент във филтрите на справката за продажбите, доставките, вложените материали и в модул "Приходи и разходи" вече поддържа възможност за търсене с натрупване на резултатите. Това ще позволи да се извършват множество последователни търсения, без да се губи селекцията от предишни търсения. Това поведение се контролира чрез настройка в самия филтър ("Запази моя избор между отделните търсения"). Филтърът на справката за вложени материали вече поддържа възможност за избор на множество, вместо на единични изделия, за които да се покажат изразходваните материали и консумативи. Ускорена работа на справката за вложени материали. В обобщения й изглед са премахнати онези колони, които в този контекст не биха показвали никаква информация. При преглед на операция в модул "Приходи и разходи" (в режим на промяна) програмата вече ще показва и номера на складовата/стоковата разписка, както и номера на фактурата. И за двата вида документи е добавена възможност за бърз преглед на съдържанието на документа, без изход от екрана. Екранът за бърз преглед на съхранен документ вече ще дава възможност за показване на подробните данни на артикула (в режим "Само за четене") след двукратно чукване с мишката върху реда с желания артикул. Обновен и подобрен начин за избор на колоните с данни, които потребителят желае да се отпечатват в различните модули и справки на програмата. Активирането и деактивирането на колони (при причат) вече ще става в един екран, вместо чрез меню. Към експорта към CSV файл на справката за наличностите са добавени колоните за количеството по допълнителна мярка и общото тегло (ако показването му е разрешено в настройката на справката). В екрана за импорт на данни от CSV файл е добавена възможност за временна промяна на кодировката на знаците. Поддържат се опциите Utf-8 и Cp1251. Добавена е и възможност за ръчна промяна на размера на този прозорец. Ускорена работа на функцията за експорт на разширен опис на издадените фактури. В екрана за добавяне на изделие към производствена операция е добавен бутон за показване на информация за артикула. В предишните версии на програмата, ако двама или повече потребители в мрежата започнеха паралелно създаване на документ или операция в един и същи модул номерът на документа на екрана беше един и същ до момента, в който първият от тях съхрани операцията, по която работи и трайно резервира раздадения номер. При опит за съхраняване на операциите/документите на останалите потребители програмата предупреждаваше, че този номер вече е зает и предлагаше автоматичното използване на следващия свободен номер. Считано от тази версия това предупреждение вече няма да се показва, тъй като изисква допълнително действие от страна на оператора. Вместо това директно ще се прилага следващия свободен номер (освен в случаите на съставяне на фактура, където програмата все още ще информира потребителя, че номерът ще се промени и ще му дава възможност да продължи със следващ номер или да откаже операцията изцяло). В предишните версии на програмата, ако потребител без административен достъп се опиташе да стартира функция, за която такъв достъп е задължителен и приемеше да се авторизира временно като администратор за да продължи, това водеше до заключване на програмата до момента на въвеждане на администраторската парола или налагаше ръчно прекъсване на StoreHouse PRO чрез диспечера на задачите, тъй като програмата не позволяваше на потребителя да излезе от екрана за въвеждане на име и парола на администратор, без да се авторизира като администратор. Във версия 10 процесът на авторизация вече позволява отказване на авторизацията и връщане към основния екран на програмата с предишните права на достъп. В раздела "Автоматично попълване на данни" на настройките на програмата е добавена опция, чрез която потребителят ще може да забрани показването на прозореца за въвеждане на продажна цена, когато е активиран режимът за добавяне на множество артикули наведнъж и сред избраните артикули има такива, чиято цена е нула. Снимките на артикулите вече ще се показват и при съставяне на заявки към доставчици. В модул "Ревизии" вече отново ще е възможно да се създават ревизии на една и съща дата, които включват повтарящи се артикули. Този път обаче в екрана за създаване на инвентаризация е добавена опция, която по подразбиране ще ограничава тази възможност, докато потребителят изрично не я изключи. Във версия 9 тази възможност беше умишлено премахната, тъй като често, поради непозваване на програмата, потребителите създаваха множество ревизии на една и съща дата, съдържащи едни и същи артикули, вместо да заредят вече създадената ревизия и да направят корекцията в нея. Тъй като ревизията, особено ако обхваща пълната номенклатура на артикулите представлява голям обем от данни, подобни действия водеха до ненужно и неоправдано увеличение на размера на базата данни, а оттам - до забавяне на работата с продукта. Разбира се, не е изключено да има ситуации, при които подобно действие да има своите основателни причини, затова във версия 10 връщаме тази възможност, но по начин, който да защитава срещу неумело боравене с програмата. В справката за наличностите и в обобщената количествена справка за движението на артикулите вече ще е възможно да се посочва, дали избраната ревизия е първа или последна операция за деня. Тази опция контролира начина на изчисление на крайното (количествено) салдо, когато изрично е указано, че за начална наличност ще се приема количеството в избраната ревизия, вместо да се използва методът по подразбиране, който използва текущата наличност като база за изчисление на салдата към предишна дата. Новата опция е важна заради това, че когато в деня на ревизията е имало и други приходни и разходни операции с артикулите, показанията на справката ще са различни в зависимост от това дали салдото е актуално преди възникването на останалите операции или след тяхното създаване. Отстранени бъгове Отстранен е бъг, поради който при деактивиране на потребителски акаунт чрез натискане на бутона "Деактивирай" (в екрана за създаване и промяна на потребители) редът в таблицата с потребители не се актуализира и продължава да показва избания потребител като активен, въпреки че вече не е. В някои справки на програмата (бързите справки за продажби, доставки и производство) беше невъзможно да се филтрира ръчно по период, ако в настройките на програмата автоматичното филтриране по период е изключено. В модула за потребители и права за достъп са актуализирани имената на няколко справки (и свързаните с тях права), така че да отразяват точните наименования, с които справките са видими в менютата на програмата. Версия 10.0 включва и множество други, по-дребни подобрения и промени, с които обаче няма да Ви отегчаваме, тъй като те са или твърде очевидни, но маловажни, или пък нямат никакво значение от потребителска гледна точка.
 2. Елизия Софтуер

  Анонс: Версия 9.x на StoreHouse PRO

  Списък с промените във версии 9.x на складово-производствения софтуер StoreHouse PRO. Версия 9.1.11 (издадена на 23.03.2023 г.): При създаване на нова операция в модул "Доставки", за която фирмата е извършила плащане към доставчика, на оператора вече няма да се налага да въвежда ръчно размера на платената сума, ако плащането е в пълен размер. След поставяне на отметка пред опцията "плащане" програмата автоматично ще актуализира стойността в полето "Платени", така че тя да отговаря на крайната сума по документа (точно както това е реализирано в модула за продажби). Ако платената сума не отговаря на общата стойност на доставката (частично плащане), потребителят, както досега, ще може да направи ръчна корекция. Отстранихме дребен пропуск във функцията за "Бързо закриване на задълженията по избраните операции чрез разпределяне на въведена сума" в модул "Приходи и разходи". В предишните версии на програмата функцията закриваше правилно избраните задължения до размера на въведената сума, но установихме, че при определени обстоятелства (въведена сума, която покрива в пълен размер само част от избраните операции) е възможно да се генерира запис за плащане в размер на 0 лева по операциите, за които след хронологичното погасяване на предхождащите ги задължения въведената сума е напълно изчерпана и неразпределеният остатък е точно 0,00 лева. Това, разбира се, не влияеше на правилните изчисления в справката на модул "Приходи и разходи", но все пак е нежелано поведение и в тази версия сме приложили нужните корекции. Версия 9.1.10 (издадена на 16.03.2023 г.): При добавяне на ред с нов (или при промяна на кода или увеличаване на количеството на вече добавен) артикул в свободен текст към вече съхранен документ за продажба, програмата може да изведе съобщение, че не разполагате с достатъчна наличност от този артикул, независимо от това, че конкретният ред в документа не отговаря на съществуващ артикул от номенклатурата на артикулите и следователно не може да има каквато и да е наличност. При създаване на нов артикул в модул "Стоки", както и при създаването на записи в други части на програмата бутонът за промяна на новосъздадения запис може да остане неактивен, докато потребителят не чукне с мишката върху произволен ред от списъка. След завършване на корекция на запис от списъка в модулите "Стоки", "Контрагенти", "Ревизии", "Прехвърляне" (а също и в екраните за избор на стоки или контрагент по операции като доставка и продажба), програмата може да не визуализира направената промяна (въпреки че тя е успешно съхранена), докато потребителят не премести селекцията върху друг запис от списъка или не премести фокуса върху друга част на екрана. Този проблем може да се прояви тогава, когато потребителят е извършил корекцията чрез натискане на бутона "Промяна", вместо чрез бързата клавишна комбинация или чрез двойно чукване върху променения запис. Версия 9.1.9 (издадена на 10.03.2023 г.): При експорт на разширен опис на издадените фактури към външен файл вече ще се прави разграничение между начина на плащане по фактури, които са платени по сметка и такива, за които плащането е получено по банковата сметка, но начинът на плащане е "наложен платеж чрез пощенски паричен превод". В предишните версии на програмата за фактурите, платени по този начин във файла също се записваше "с платежно" (както при директно платените по сметка), което правеше невъзможно разграничаването на двата начина на плащане в експортирания файл. Версия 9.1.8 (издадена на 02.03.2023 г.): Отстранихме пропуск, който се изразяваше в това, че програмата не добавяше нови имена към списъка с вече съхранени имена на превозвачи, ако потребителят ги е въвел чрез екрана за "Допълнителни данни" (в модула за продажби), вместо чрез другия възможен начин - директно в данните на контрагента. Като следствие от този пропуск името на превозвача не се появяваше във филтъра на справката за реализацията (т.е. не беше възможно справката да се филтрира по този превозвач, а при евентуална нужда от повторна употреба на същия превозвач потребителят трябваше да въвежда името отново, вместо да го избере от списъка. Версия 9.1.7 (издадена на 20.02.2023 г.): Към функцията за експорт на разширен опис на издадените фактури е добавена възможност експортът да включва и анулираните фактури (те ще се визуализират с нулеви стойности за: данъчна основа, ДДС и обща стойност). Опцията е включена по подразбиране, но по необходимост потребителят ще може да изключи добавянето на такива документи към експортния файл чрез премахване на съответната отметка. Към функцията за експорт на разширен опис на издадените фактури е добавена възможност за включване на информация за населеното място и адреса на контрагента (в програмата двата реквизита са отделни, но за целите на тази справка ще бъдат автоматично обединявани в една обща колона, разделени със запетая). По подразбиране опцията е изключена, но при желание може да бъде активирана от потребителя. Версия 9.1.6 (издадена на 01.02.2023 г.): Подобрения в начина, по който StoreHouse извършва връщане на стоки чрез издаване на кредитно известие или на стокова разписка за върната стока. При създаване на ново кредитно известие (или на стокова разписка за върната стока), програмата вече ще актуализира не само количеството на върнатите артикули, но и себестойността на останалите налични стоки от същия вид, отчитайки стойността на изписване на върнатата стока, каквато е била тя към момента на оригиналната продажба. За да може програмата да реализира това преизчисляване, потребителят трябва да се е съгласил с предложеното от програмата автоматично извличане и попълване на информацията за артикулите от оригиналната фактура / стокова разписка. В случай обаче, че потребителят е решил да откаже това и да въведе артикулите ръчно, програмата ще работи както досега - ще прилага текущата отчетна стойност за върнатите артикули, т.е. няма да извършва преизчисления върху себестойността на наличните стоки от този вид. Отстранен бъг: При издаване на кредитно известие или на стокова разписка за върната стока, които съдържат артикули с отрицателна цена и положително количество, в справка "Картон на стока" (раздели "Доставки и продажби" и "Производство и продажби") се показва невярна сума на печалбата, а в раздела "Продажби" на същата справка единичната цена на такива артикули е погрешно представена с положителен, вместо с отрицателен знак, от което следва, че сумата по колоната "стойност" е грешна. В раздела "Пълен отчет" на справката отрицателната единична цена е представена като положителна, от което следва, че сумата на реда е с обратен знак. Отстранен бъг: Програмата блокира след съобщение за грешка "Library routine called out of sequence" при опит за зареждане на модул "Приходи и разходи", предшестван от непосредствено изпълнение на една от следните две функции: "Унищожаване на документи и операции по тип и период" или "Оптимизиране на БД". Отстранен бъг в LITE версията: След опит за повторен презапис на дебитно или на кредитно известие програмата се затваря. множество други дребни подобрения в работата на продукта Версия 9.1.5 (издадена на 19.01.2023 г.): Отстранен бъг: При генериране на бърз отчет за продажбите на артикул или на бърз отчет за продажбите към клиент, ако някой от артикулите в обхвата на справката има количество 0, програмата самоволно прекъсва изпълнението си. Ако в настройките на програмата е активирана опцията за предупреждение при опит за продажба на стоки под тяхната себестойност и потребителят се опита да направи такава продажба, програмата коректно извежда предупредително съобщение, но след като потребителят се съобрази с предупреждението и откаже продажбата по въведената занижена цена, програмата погрешно ще намали единичната цена с ДДС, показана в екрана за въвеждане на количество и вместо нея ще покаже цената без ДДС. При печат на гаранционна карта, заявка към доставчик или на оферта, ако в заглавната част на документа е указано да се отпечатва фирмено лого и широчината на графичния файл с логото надхвърля препоръчителния размер от 1900-2000 пиксела, програмата отпечатва документа без лого. Версия 9.1.4 (издадена на 09.01.2023 г.): Ускорено визуализиране на списъка с материалите с недостатъчно количество в модул "Производство" при работа с мрежова база данни. Отстранен бъг: Сортирането на данните в справката за продажбите (в обобщен изглед) не функционира правилно, когато се използва функцията за подреждане по първи и по втори признак едновременно. Отстранен бъг: При прилагане на филтъра на справката за вложени материали и консумативи, ако типът на справката (подробна или обобщена) е променен чрез филтъра програмата показва верния отчет, но не актуализира избрания тип на екрана. Отстранен бъг: При импорт на артикули от CSV файл в модул "Прехварляне" програмата не извежда себестойността на артикулите, а вместо това показва стойност 0 за ед. цена и сума на реда. В настройките на програмата за печат на лого върху документите се показва грешно описание за опцията, която указва, че логото ще се зарежда от друг графичен файл. Програмата погрешно изписва, че файлът трябва да е във формат BMP, докато в действителност потребителят може да избере и друг графичен формат (JPEG, PNG или TIF). Отстранен бъг: Програмата не съхранява за бъдеща повторна употреба нововъведените текстове, цитиращи различните основания за неначисляване на ДДС или за изменение на данъчната ставка, като по този начин помни само последното въведено основание. Версия 9.1.3 (издадена на 09.12.2022 г.): Добавен е бутон за стартиране на филтъра за групи в годишната справка за стокооборота по месеци и артикули, както и в справката за печалбата по месеци и артикули. Корекция на текстовия етикет на полето за сума на траспортните разходи в справката за доставките, което вместо "транспорт" показваше "себестойност". Версия 9.1.2 (издадена на 07.12.2022 г.): При създаване на нова стокова разписка, фактура или проформа чрез функцията за генериране на продажба към предварително издадена оферта, програмата вече ще попълва автоматично и името на клиента, ако в оригиналната оферта е бил избран клиент от номенклатурата на контрагентите. При въвеждане или редактиране на артикули в заявка, по която операторът предварително е избрал доставчик, програмата вече ще показва само специалния код на стоката за избрания доставчик (в падащия списък за код на доставчик), вместо всички допълнителни кодове на този артикул. В случай, че не е избран доставчик, програмата ще показва всички кодове за тази стока. Отстранена грешка: При печат на справката за продажбите по артикули (в обобщен вид), на реда с крайните сборове под колоната за количество погрешно се отпечатваше сбора на колоната "сума", а при евентуално повторно генериране на справката отпечатаният сбор на стойностите в колоната "печалба" също е неточен. Отстранен бъг: Бързият клавиш F3 (на функцията за търсене) в справката за стокооборот по клиенти, не работеше. Версия 9.1.1 (издадена на 01.12.2022 г.): Отстранен бъг: При въвеждане на частично плащане към доставчик, при създаване на нова доставка в модул "Доставки", програмата погрешно съхраняваше плащане в модул "Приходи и разходи" в размер на цялата дължима стойност, вместо само на въведената от потребителя сума. Подобрения в инсталационните програми на StoreHouse LITE и StoreHouse PRO. Други оптимизации и подобрения в работата на програмата. Версия 9.1 (издадена на 22.11.2022 г.): Версията включва полезни и спестяващи време функции и справки, както и подобрения в работата на програмата. Ето част от тях: Ново: Добавихме бърза справка за участието на избран артикул в разходните норми (рецептите) на изделия или услуги. Справката е достъпна чрез бутона "Още операции" - падащо меню - команда "Покажи списък с изделията и услугите, в които артикулът е материал" в модул "Стоки". Освен чрез тази команда, същата функция е достъпна и чрез нов бутон, който добавихме в екраните за преглед и промяна на данните на стоките и рецептите на изделията и услугите. Справката ще позволи да се извърши бърз контрол на артикулите, които в момента включват определения материал. Освен показването на въпросния отчет, тази функция позволява и директна корекция на разходните норми, включващи материала, така че при небходимост от замяна със заместител или изменяне на количеството, тя би била много мощен инструмент в ръцете на потребителя. Ново: Добавихме бърза справка за продажбите към избран клиент с възможност за филтър по период и търсене по ключова дума (част от кода или наименованието на артикула). Справката позволява да се види хронологията на продажбите към клиента (по артикули), без да се напуска екрана, в който потребителя работи в момента. Функцията е достъпна чрез меню командата "Покажи продажбите към избрания клиент" (след чукване с десния бутон на мишката върху елемент от списъка с клиенти в модул "Контрагенти" и в екрана за избор на клиент при продажба (или друга подобна операция). Освен чрез меню командата, същата функция е достъпна и чрез бутон, който добавихме в екрана за редактиране на данните на контрагента. Ново: По аналогия с горната функция добавихме и бърза справка за доставките към избран доставчик с възможност за филтър по период и търсене по ключова дума. Справката позволява да се види хронологията на доставките от избрания доставчик, без да се напуска екрана, в който потребителя работи в момента. Функцията е достъпна чрез меню командата "Покажи доставките от избрания доставчиск" (след чукване с десния бутон на мишката върху елемент от списъка с доставчици в модул "Контрагенти" и в екрана за избор на доставчик при нова доставка. Освен чрез меню командата, същата функция е достъпна и чрез бутон, който добавихме в екрана за редактиране на данните на контрагента. Ново: Добавихме бърза екранна справка, показваща продажбите на избран артикул за определен от потребителя период. Както при горните две справки, така и тук се поддържа търсене по ключова дума (клиент), както и възможност за експорт на данните към външен файл. Справката е достъпна чрез нов бутон, който добавихме в екрана за преглед и редакция на данните на артикула, както и чрез чуквана с десния бутон върху запис от списъка с артикули в модул "Стоки" или в екрана за избор на стока (при добавяне към документ). Ново: Добавихме и аналог на горната справка, която показва хронология на доставките на избран артикул за определен от потребителя период. Справката ще позволи да се проследява хронологията на доставките и изменянето на доставните цени на артикула. Поддържа се търсене по име на доставчик и експорт на данните към CSV и HTML файлове. Ново: За да обхванем още по-голям кръг от полезни функции, добавихме и бърза справка за производството на избрано изделие за определен от потребителя период. Функцията работи по същия начин, както и при горните две справки, но е достъпна единствено чрез бутон, който поставихме в екрана за редактиране на разходна норма на изделие (за услугите тази справка не е приложима). Ново: Добавихме съветник за начално конфигуриране, който в LITE версията на програмата ще позволи на новите потребители да конфигурират програмата по-бързо, лесно и ефективно, така че да си спестят време и объркване. Съветникът ще даде възможност на потребителите, чрез отговорите на няколко предварително подбрани въпроса, да въведат цялата критично важна за функционирането на продукта информация, която в противен случай ще е необходимо да въвеждат ръчно на различни места в програмата. В PRO версията съветникът е достъпен чрез менюто "Настройки" - "Съветник за начално конфигуриране". Ново: Снимките на артикулите вече ще се показват и при добавянето на артикули към доставка. Ново: В модул "Стоки" добавихме таб (раздел) "материали". Това ще позволи да се визуализират лесно само артикулите, които изрично са създадени като материали, без да се смесват с останалите обикновени стоки. Ново: В справката за продажбите добавихме възможност за ръчно, временно сортиране на данните от екрана по два признака, избрани от потребителя. Функцията е достъпна чрез бутон, който добавихме в същата справка. Ново: Добавихме възможност за изключване на питането за количество при едновременен избор на множество артикули (при натискане на бутона BACKSPACE в екрана за избор на стоки в "Продажби", "Доставки" и др.). Новата възможност се контролира чрез настройка, която добавихме в менюто "Настройки" - "Предпочитания на потребителя и общи настройки" - "Автоматично попълване на данни" - "Не ме питай за количество, ако режимът на бърз избор на множество артикули е активен (автоматично въвеждай 1 брой)". Ново: Добавихме възможност за експорт на специалните реквизити на стоките: тегло, изображение и файл с допълнителни данни. Функцията е реализирана чрез три отделни меню команди, които са достъпни чрез бутона "Още операции" - "Експорт" в модул "Стоки". Ново: Добавихме възможност за актуализация на теглото, изображението и файла с допълнителни данни на стоката чрез импорт от CSV файл. Функцията е достъпна чрез натискане на бутона "Още операции" - "Импорт" (в модул "Стоки") и избор на една от трите нови меню команди за внасяне на съответните данни в програмата. Ново: В екрана със списъка на издадените гаранционни карти са добавени колони с информация за номера на стоковата разписка или на фактурата, към която е издадена картата. Тъй като си дадохме сметка, че много потребители на програмата бяха свикнали с наличието на бутона за изход от текущия модул и за връщане към началния екран (който иначе премахнахме във версия 9.0), решихме да го възстановим. За разлика от преди обаче, този път бутонът ще се намира винаги в горната дясна част на екрана (в лентата с инструменти) и ще се казва "Назад" (тъй като по същество връща потребителя към началния екран). След като потребителят се върне в началния екран, повторно натискане на същия бутон ще води до изход от програмата. И като стана дума за лентата с инструменти и бутоните в нея, решихме да я освежим с по-добре изглеждащи иконки. Добавихме и възможност за директно създаване на нов архив от лентата с инструменти, както и бутони за достъп до настройките на програмата, до помощната информация и до няколко други модула, които до момента бяха достъпни единствено чрез менюто "Операции". Подобрение: На дългогодишните потребители на продукта е добре известно, че програмата не позволява изтриването на артикули, които имат наличност или са включени в складова операция, или документ, и че при необходимост от премахване на такива артикули е необходимо да се ползва функцията за скриване на артикул. Това обаче водеше до известно недоумение при новите потребители на програмата, затова променихме функцията за изтриване, така че ако изтриването вече е невъзможно, програмата да предлага скриване на артикула. Освен спестяването на объркване при новите потребители, това се очаква да доведе и до ускоряване на работата с продукта при премахване на стари и вече ненужни стоки. Подобрение: В предишните версии на StoreHouse PRO, ако правата на потребителя не включваха възможност за промяна на данните на стоките, програмата не позволяваше зареждане на екрана за преглед и редакция, а вместо това извеждаше съобщение за ограничен достъп. В новата версия добавихме възможност потребители, които нямат права за промяна на стоките, да могат да ги зареждат в режим "само за четене", който не позволява записа на каквито и да е промени в артикула. Подобрение: При добавяне на артикул към нова доставка вече ще е възможно да се покаже екран с пълните данни на стоката (в режим само за четене). Функцията е реализирана чрез допълнителен бутон, разположен в екрана за въвеждане на количество и доставна цена на артикула. Подобрение: В предишните версии при създаване на нова доставка, ако не е избран доставчик или пък е избран такъв, който не е регистриран по ЗДДС, програмата (нормално) не начисляваше ДДС, но изписваше ставка "20%", което водеше до известно объркване. Програмата начисляваше данъка автоматично веднага след избора на доставчик, който е регистриран по ЗДДС. В тази версия променихме поведението на програмата, така че дори и когато не е избран доставчик, програмата да изчислява данъка, а ако в последствие бъде избран контрагент, който не е данъчнозадължено лице, програмата да премахва начислената сума и да променя ставката на 0%. Подобрение: При първоначално сортиране по наименование на артикулите в модул "Стоки" (ако в настройките е заложено това), програмата ще сортира данните автоматично и по техния код, така че артикулите с еднакви имена, но с различни кодове, да се подреждат по по-удобен за потребителя начин. Променено: При импорт на количествени салда на артикулите от CSV файл в модул "Ревизии" наименованието на реквизита за количество е променен на "Намерено количество", за да се илюстрира по-ясно каква точно информация се очаква да се подаде от потребителя чрез импортирания файл и да се избегне объркването, че потребителят изменя информацията за реквизита "количество", който в този контекст не може да бъде променян, тъй като е изчисляемо от програмата поле. Подобрение: При импортирането на нови артикули от CSV файл, както и при масовата актуализация на цени или на специални отстъпки, цени и кодове по клиенти (също чрез импорт от файл) програмата вече ще проверява за наличието на необходимия достъп за извършване на това действие (право за промяна на артикули). Бъг: При определени обстоятелства програмата можеше да прекъсне работата си след извършването на търсене по ключова дума в модул "Контрагенти". Проблемът е отстранен. Бъг: Програмата позволяваше отпечатването на складова разписка за доставка, която не е съхранена. Проблемът е отстранен. Бъг: При първоначалното зареждане на списъка с артикули в модул "Стоки" бутоните за промяна и за дублиране не бяха активни, въпреки че има избран артикул. Състоянието им не се променяше и при смяна на селекцията с клавиатурата. Проблемът е отстранен. Бъг: При използване на функцията за импорт на салдо от CSV файл в "Ревизии" програмата не актуализираше себестойността на стоките. Корекцията на цената в модул "Ревизии" работеше само при ръчна промяна. Проблемът е отстранен. Бъг: Функцията за изчисляване на единична цена от обща стойност (при доставка) не работеше правилнно с ДДС ставка, която е различна от стандартната. Проблемът е отстранен. Бъг: При създаването на нова рецепта, ако не са въведени никакви материали в нея, но потребителят се опита да я запише и след предупреждение от програмата реши да откаже създаването на рецептата, програмата прекъсваше. Проблемът е отстранен. Множество други по-дребни корекции и подобрения в работата на програмата. Версия 9.0.15 (издадена на 26.08.2022 г.): Версията подобрява работата на няколко програмни функции и алгоритми, които нямат пряко отношение към потребителското взаимодействие с продукта. Версия 9.0.14 (издадена на 05.08.2022 г.): При добавяне на артикул към операция или документ, програмата вече ще показва и колона с мерната единица на артикулите от списъка. В списъка със съхранени заявки към доставчици вече ще се визуализира и статуса на заявката (дали е изпълнена). Отстранихме бъг от предишните версии, поради който при издаване на фактура към предварително съхранена проформа, програмата не пренасяше автоматично във фактурата допълнителните ръчно вписани описания на артикулите. Отстранен е пропуск в програмата, поради който при изпълнение на функцията за трансформиране на стока в изделие, програмата не пренасяше текущата себестойност на наличните количества от този артикул върху новото изделие. Отстранен е пропуск в програмата, поради който при отпечатване на справката за продажбите, програмата не отпечатваше общия сбор на колоната "печалба". Премахнахме възможността за импорт от CSV на артикули с нулево количество в модул "Доставки". Импортираните артикули задължително трябва да имат положителна стойност за параметъра "количество". Корекция на начина, по който се сортира списъка с артикули в обобщения изглед на справката за продадени артикули. Други дребни подобрения. Версия 9.0.13 (издадена на 01.07.2022 г.): Подобрения в скоростта на запис на операции като: доставки, продажби, производство, трансфери и други. Промяната ще доведе до осезаемо по-бързо съхраняване на операции и документи, които съдържат голямо количество артикули, както и при работа в мрежа с големи бази данни. Корекция във функцията за издаване на фактура към издадена стокова разписка, по която има въведено отложено плащане с падеж, различен от днешната дата. В предишните версии (9.х), при издаване на фактура към нефактурирана стокова разписка, програмата не зачиташе въведения срок за плащане и вместо това избираше автоматично текущата дата, което налагаше операторът да я коригира ръчно. Версия 9.0.12: Подобрения в програмния компонент, който отговаря за преместването на базата данни в правилното й местоположение при ъпгрейд от версии на продукта преди 2.7. Версия 9.0.11: В тази версия заменихме всички референции към стария адрес на нашия уебсайт с обръщения към новото ни име на домейн. Версия 9.0.10: Отстранен бъг в справката за наличностите, който се изразява в това, че когато на един артикул е присвоен повече от един разширен реквизит (файл с техническо описание, изображение или тегло), програмата дублира артикула в справката за наличностите и го показва на толкова последователни реда, колкото допълнителни реквизита за този артикул са въведени в базата данни. Отстранен бъг в модул "Стоки": Не е възможно да се премахне (нулира) присвоената стойност за тегло на артикул (чрез въвеждане на стойност "0"), ако преди това за този артикул вече е било въведено тегло, което представлява положителна стойност, различна от нула. Програмата запомняше единствено последната известна ненулева стойност за тази стока. Версия 9.0.9: Няколко дребни подобрения в работата на програмата. Корекция в инсталатора на StoreHouse LITE. Версия 9.0.8: Корекции във функцията за отпечатване на разходни норми на изделия и услуги. Общи подобрения в работата на програмата. Версия 9.0.7: В модула за създаване и редактиране на виртуални складови обекти е добавена защита срещу операторска грешка при определяне на ръчен диапазон в номерацията на фактурите в обекта. Защитата ще възпрепятства неволното въвеждане на номер с дължина, която е по-голяма от 10 знака. Корекция на бъг в модул "Приходи и разходи", поради който общите стойности на отчета се преизчисляват и тогава, когато в настройките е забранено тяхното автоматичното преизчисление. Корекция на контекстното меню в екрана за избор на контрагент. Версия 9.0.6: Корекции в модул "Приходи и разходи". В режим "Плащания за периода" не се визуализираше името на контрагента. Версия 9.0.5: Версията включва корекции във филтъра на справката за продажбите по артикули. Версия 9.0.4: Върнахме възможността за ръчно сортиране на списъка с въведените в документ за продажба артикули. С версия 9.0 бяхме премахнали тази възможност в модула за продажби, но след получените отзиви от наши потребители осъзнахме, че тази възможност е била важна за тях, затова решихме да я възстановим. Отстранен е бъг в модула за продажби, който се изразяваше в това, че при опит за изтриване на повече от един ред от продажба наведнъж, вместо само маркираните редове, програмата премахваше всички въведени в документа. При изтриване на единични редове функцията работеше както се очаква. Няколко дребни подобрения в поведението на екрана за избор на артикули. Версия 9.0.3: В предишните версии на програмата, ако в настройките на StoreHouse е бил указан път към определена от потребителя папка за съхранение на архивите, но в последствие тази папка е била преместена, преименувана или изтрита (без това да е отразено в настройките), програмата не можеше да създаде архив, докато потребителят изрично не промени настройката и не избере нов валиден път. В тази версия сме дали възможност при подобни ситуации потребителят лесно да избере нов път за съхранение на архивите, без да се налага да има достъп до основния интерфейс на продукта, за да може да завърши преструктурирането на базата данни, когато това е необходимо. В горния десен ъгъл на екрана на модул "Продажби" добавихме бутони за ръчно преместване (нагоре и надолу) на избрани редове от документа за продажба. Тези бутони просто дублират функцията на клавишите Ctrl+стрелка нагоре и Ctrl+стрелка надолу, които в предишните версии позволяваха ръчно да се разместват и преподреждат записите от документите за продажба, но вероятно не са известни на голяма част от потребителите. Тъй като някои ползватели на програмата се чувстват по-комфортно при работа с мишка, вместо с клавиатура, тази нова възможност цели да ги улесни тогава, когато клиентът (обикновено големите вериги) има изискване за подреждане на артикулите по точно определен ред, който обаче не съвпада с реда на въвеждането на записите в документа. Промeнен е начинът на отпечатване на справката за продажбите. Вместо да са с фиксирана широчина, повечето колони на тази справка вече ще адаптират автоматично широчината си спрямо съдържащата се в тях информация. Това ще позволи да се намали техния размер, за да остане повече място за отпечатване на още колони с данни, по-дълги наименования на артикули (без необходимост от автоматично пренасяне на нов ред) и съответно - до икономия на хартия, тъй като с намаляване на нуждата от автоматично пренасяне се намалява и броят на изразходваните листа. Отстранен бъг в обобщената справка за движение на артикулите, поради който при генерирането на отчета в режим "Всички обекти на фирмата" той включва само артикулите, които имат доставки през избрания период. Проблемът не се проявява при обичайния начин за използване на справката, а именно - при избран конкретен складов обект. Отстранен проблем, свързан с възможно разместване на реда с общите стойности на справката за продажбите спрямо колоните с основните данни за артикулите. Проблемът се проявяваше в случай, че потребителят чрез настройките на справката е избрал да се отпечатват повече колони, отколкото позволява физическата големина на листа. Версия 9.0.2: Промяна в инсталатора на програмата. Добавени са някои системни файлове, които са важни за коректната работа на програмата под по-стари версии на Windows (7 и 8). Инсталирането на този ъпдейт е препоръчително за всички потребители, които все още ползват Windows 7, 8 или 8.1. Версия 9.0.1 Отстранява бъгове в модул "Доставки" и оптимизира работата на програмата. Версия 9.0 (издадена на 22.10.2021 г.). Промени в модул "Стоки" Добавена е възможност за лесно и бързо въвеждане на начална наличност на стоките и изделията - директно в екрана за въвеждане на данните на артикула, без да е необходимо това да става чрез нарочна операция "Ревизия". Функцията e реализирана чрез допълнителен бутон, който се намира непосредствено до полето с информация за текуща наличност. Начална наличност ще е възможно да се въвежда единствено за артикули, които все още не са участвали в операция "Ревизия" и за тях все още не е била въведена начална наличност в текущия складов обект. Новата възможност ще улесни както настоящите потребители на продукта - при задаването на началното салдо за стоки, които до момента не са водени на отчет в StoreHouse, така и новите потребители, които в момента започват работа с програмата. В екрана за въвеждане на данни на артикула е добавена възможност за избор на негова снимка. Засега тя ще се показва само на екрана - в прозореца с данните на артикула и в екрана за въвеждане на количество и цена при създаване на продажба, оферта или гаранционна карта. В бъдещи версии на програмата ще осигурим приложение на този реквизит и за други цели, както и в повече части на програмата. При избор на снимка тя ще бъде копирана автоматично в новосъздадената папка (поддиректория "Images" в папката с базата данни), съдържаща изображенията на всички артикули. Забележка: Засега снимките на артикулите няма да се архивират автоматично заедно с базата данни, тъй като предвид размера им това ще е свързано с допълнително изчакване, което не е желателно. На по-късен етап ще предложим отделна процедура по създаване на специален архив, съдържащ и изображенията, а дотогава папката с изображенията може да бъде копирана ръчно от потребителя при необходимост. В екрана за въвеждане на данни на артикула е добавена възможност за избор на файл с допълнителни технически или други данни, имащи отношение към стоката. При избор на такъв файл, той ще бъде копиран автоматично в новосъздадената папка (поддиректория "Files" в папката с базата данни), съдържаща файловете с технически данни на всички артикули. Както и при снимките, засега тези файлове няма да са част от функцията за архивиране и възстановяване, което ще налага ръчното им копиране при евентуално преместване на програмата на нов компютър. Добавен е реквизит "Тегло", който ще може да се попълва за всеки артикул. Засега приложението на този реквизит е ограничено до възможността за сумиране на теглата на артикулите при създаване на документи за продажба, доставка или прехвърляне. Предвидена е възможност за изчисляване на теглата на наличните артикули в справката за наличностите (при активиране на настройка в самата справка) както и няколко новосъздадени справки, които дават възможност за сумиране на теглата на артикулите по избрани от потребителя документи. Целта на този реквизит е да се даде възможност на фирмите да планират по-добре транспорта на стоките, които транспортират със собствени превозни средства, за да избегнат потенциалната опасност от претоварване на превозното средство (и свързаните с това санкции). Добавен е реквизит "Допълнително описание". В това поле може да се запише кратко текстово описание на артикула, което не е част от наименованието на стоката, но ще се взима предвид при извършване на търсене на артикул по код и наименование, при създаването на операции и документи в различни част на програмата. Като допълнение в настройките на StoreHouse PRO е предвидена настройка, която ще позволява това допълнително описание да се отпечатва на нов ред (под наименованието на артикула) при издаване на документи за продажба или при създаване на оферти. За изделията вече са налични две отделни полета за себестойност. Едното, което съществуваше и до момента, отразява стойността на бъдещото производство на изделието, изчислена спрямо текущата среднопретеглена цена на материалите в него. Както и досега тази стойност ще е динамична и ще се актуализира автоматично от програмата при промяна на цената на който и да е от материалите. Новото поле пък ще показва среднопретеглената цена на наличните, вече произведени изделия от този вид, т.е. няма да зависи пряко от колебанията в цената на материалите. Тази възможност кореспондира директно с възможността за изменение на състава на изделията (промяна на количества, замяна на материали и т.н.) по време на производство, когато промяната се прави за конкретната производствена операция, вместо в разходната норма на оригиналното изделие. При показване на себестойността на артикулите, които са разходна норма на изделие, ако в някой от обектите има налични количества от конкретното изделие, ще се показва тяхната текуща средна цена. Ако обаче наличностите са напълно изчерпани, то ще се показва прогнозната себестойност за бъдещо производство на това изделие, която е формирана от сбора на себестойностите на техните материали + допълнителните разходи (както беше в предишните версии). В случай, че цените на някои от материалите на рецептата са се променили от момента на последното преизчисление на тази стойност, цената ще се показва със звезда (*) непосредствено до последната преизчислена стойност. Ако в настройките на модула е активирана опцията "Винаги показвай преизчислената производствена себестойност на изделията и услугите", програмата автоматично ще преизчислява стойността преди да я покаже, когато е необходимо. Все пак, тъй като това е свързано и със значителен брой изчисления, които ще доведат до ненужно забавяне, тази опция е изключена по подразбиране и е оставено на потребителя да я контролира според нуждите си. Тъй като за разлика от изделията, услугите не могат да имат наличност, за тях винаги ще се прилага показването на последната известна производствена себестойност. Визуален редизайн на модула. Промени, свързани с архивирането и възстановяването на данни Изцяло нов модул за възстановяване на данните от архив. Освен по-добрата визуална връзка, показваща напредъка в процеса по възстановяване, PRO версията вече ще дава възможност за избор на целева папка, в която да бъде възстановена информацията от архива, което означава, че възстановяването може да се извърши и върху база данни, която е различна от текущата активна БД. Функцията за архивиране е преработена така, че потребителят да може да продължи работа с програмата, докато тя създава архива, без да се налага да изчакват завършването на процедурата. Потребителите с големи бази данни, както и такива, които работят с БД, разположени на файлов сървър ще оценят положително тази промяна. Значително подобрение в скоростта на създаване на архиви и на възстановяване на данните от тях, особено за потребители, чиято база данни се намира на файлов сървър, вместо на локалния компютър. При изпълнение на процедурата по възстановяване от архив програмата вече автоматично ще зарежда папката, в която чрез настройките е указано да се създават архивите. Това ще спести нуждата от ръчно търсене на директорията, в която се намират архивите. Отстранен е бъг, поради който програмата можеше да блокира при опит за създаване на архив в папка, която е била изтрита, преместена или преименувана, без това да е отразено в настройките на StoreHouse. Промени в модул "Потребители и права за достъп" и с работата на потребителите Добавена е възможност за деактивиране на стари и неактивни потребители. Деактивираните потребители няма да се показват в екрана за вход в програмата. Програмата вече ще съхранява обекта, с който всеки потребител на StoreHouse PRO е работил последно в базата данни и ще го избира автоматично при следващото влизане на същия потребител в тази база данни. Това ще даде възможност на фирмите, които оперират множество виртуални обекти в рамките на две или повече бази данни на същия компютър, да избегнат необходимостта от ръчна смяна на активния складов обект след ръчна смяна на активната база данни или след промяна на работното място, от което потребителят влиза в програмата. Добавена е възможност за бързо копиране на правата за достъп от друг съществуващ потребител. Тази възможност ще улесни създаването на нови потребители тогава, когато техните права се очаква да са еднакви (или приблизително същите) с правата на друг съществуващ потребител. Добавена е възможност да се разреши или отнеме достъпа на конкретния потребител до избрани обекти, в които има право да упражнява дадените му права - директно чрез модула за управление на потребителите. Визуален редизайн на модула. Промени в модул "Контрагенти", както и при избор на контрагенти към операции В данните на контрагентите в StoreHouse PRO е добавен нов реквизит - "Превозвач". Това ще даде възможност на потребителите на PRO версията предварително да избират, кой точно ще е превозвачът за определен клиент. При предварително избран превозвач за даден клиент, програмата ще го избира автоматично в модула за "Продажби", без да се налага операторска намеса. Както и досега, по този параметър могат да се извършват справки чрез филтъра на справката за реализацията. Реквизитите "банка", IBAN, "BIC код" и "адрес на банката" вече няма да се показват в таблицата с основните данни на контрагента. Вместо това те ще бъдат достъпни в секцията "Допълнителни данни" към всеки контрагент. В екрана за избор на контрагент (при съставяне на доставка, продажба) вече се извършва търсене и по реквизитите телефон, имейл, лице за контакт и забележки. В настройките на програмата е добавена опция, която активира безусловен режим на търсене преди показване на списъка с контрагентите в контекста на създаването на операции като продажба, доставка, заявка, оферта и т.н... Промени в модул "Оферти" Вече е разрешено въвеждането на различна търговска отстъпка за всеки от редовете в документа (както е в модула за продажби). Вече е възможно получателят на офертата да се избира от списъка с контрагенти, както е в останалите части на програмата, вместо да се изписва ръчно. Добавена е възможност за добавяне на ред с допълнителен текст под наименованието на артикула. Попълва се при необходимост - от оператора, или автоматично - от програмата, ако в настройките на StoreHouse PRO е разрешено автоматичното отпечатване на допълнителното описание на артикулите. В екрана за въвеждане на количество и цена при е добавен бутон за показване на подробна информация за артикула в режим само за четене. Промени в модул "Ревизии" Модулът е променен както визуално, така и функционално. Процедурата по създаване на нова ревизия е малко по-различна от тази в досегашните версии и ще предлага по-големи възможности за генерирането на инвентаризационните операции. Вече няма да е възможно да се променя датата на ревизията след момента на нейното създаване. За сметка на това при създаване със задна дата (в PRO версията), програмата вече ще калкулира автоматично количествата към тази дата, вместо да прилага текущото им количество в този обект. В допълнение към възможността за генериране на ревизия по предварително избрани групи или на цялата номенклатура на стоките, добавихме и възможност за ръчен избор и добавяне на артикули към нова или съществуваща ревизия. Това означава, че за ревизии, които обхващат силно ограничен набор от артикули, по-практично ще е да се използва по-новия метод. Добавянето на единичен артикул към ревизия ще е възможно само при положение, че същият артикул не участва в друга ревизия на складовия обект - на същата или на по-късна дата. При ръчно добавяне на артикул към инвентаризационна операция, програмата автоматично ще изчислява и въвежда наличността на артикула към края на датата на ревизията. При създаване на ревизия на цялата номенклатура на артикулите или само на избрани от потребителя групи, програмата ще пропуска автоматично всички артикули, които не отговарят на условието да не участват в друга ревизия на същата или на по-късна дата в този складов обект. И тук, както при ръчното добавяне на артикули, програмата ще изчислява автоматично наличното количество в обекта към края на избраната дата. Промени в модул "Приходи и разходи" Значително ускорена работа на модула. Функцията за търсене вече не се влияе от изписването с малки или главни букви. Визуални промени в модула. Промени, свързани с продажбите Добавена е възможност за добавяне на ред с допълнителен текст под наименованието на артикула. Попълва се при необходимост - от оператора, или автоматично - от програмата, ако в настройките на StoreHouse PRO е разрешено автоматичното отпечатване на допълнителното описание на артикулите. Добавено е поле с информация за общото тегло на артикулите по текущата продажба, което се актуализира автоматично при всяка промяна на съдържанието на документа. Изчислението става спрямо текущо актуалната стойност за тегло, въведена за всеки от артикулите (когато има такава). Както беше обяснено по-горе, предназначението на тази функция е да позволи по-точно планиране на транспорта, когато той се организира от доставчика и да се избегне опасността от претоварване на превозното средство при извършване на значителни по тегло доставки до клиенти. Полето "основание за издаване" е преместено в горната част на екрана за въвеждане на допълнителни данни по продажбата, тъй като този реквизит се попълва по-често и това ще спестява няколко допълнителни действия на оператора. При добавяне на артикул в свободен текст програмата вече ще предупреждава оператора, ако в номенклатурата на артикулите съществува стока с въведения номенклатурен код. Макар и засега да е допустимо, не е препоръчително да въвеждате продажби в свободен текст, използвайки кодовете на съществуващи артикули. Тъй като по подразбиране програмата показва само името на вече избрания клиент, непосредствено до бутона за избор на клиент добавихме бутон за бърз преглед и проверка на данните на клиента по текущата операция. След натискане на бутона програмата ще покаже данните в режим "само за четене", но при необходимост от корекция, операторът ще е в състояние да я извърши след натискане на бутона за промяна. Функцията е достъпна и чрез бързата клавишна комбинация Shift+F8. Вляво от бутона за избор на клиент добавихме малък бутон за бързо създаване на нов контрагент. Функцията е достъпна и чрез клавиатурната комбинация от клавиши Ctrl+F8. Върната е опцията за отпечатване на номера на свързаната стокова разписка във фактурите. Поради пропуск в една от предишните версии контролирането на тази настройка беше временно невъзможно. При някои потребители на програмата се наблюдаваше забавяне при показване на пълния списък с въведените основания за неначисляване на ДДС (или за изменение на ставката). В настоящата версия сме отстранили причината за това забавяне. Задълженията на клиента вече няма да се отпечатват в стоковите разписки за върнати стоки (дори когато по принцип отпечатването на този реквизит е разрешено). В екрана за въвеждане на количество и цена при е добавен бутон за показване на подробна информация за артикула в режим само за четене. Текстът "Отпечатване на оригинал + 2 копия" (от менюто, което се появява при натискане на бутона "Запис и печат") се заменя с "Отпечатване на оригинал и копие", като броят на отпечатаните копия вече няма да е фиксиран, а ще се взима от настройката на програмата. В случай, че в настройките на програмата е зададено да се отпечатва само оригинал, тази команда ще отпечатва точно едно копие, в допълнение към оригинала. Всички настройки за печат на фактури, които до момента бяха достъпни и чрез менюто за запис и печат се премахват, тъй като практически дублират настройките от "Предпочитания на потребителя и общи настройки". Функциите за печат на документи в модул "Продажби" вече ще са достъпни чрез отделен бутон ("Печат"), а бутонът "Запис и печат" се преименува на "Запис". Бързите клавиши за отпечатване на документ и за запис, остават без промяна. Нови справки В менюто справки добавихме справка за бързо сумиране на теглото на артикулите в избрани операции от следните типове: доставки, трансфери, продажби (поотделно за стокови разписки и фактури). След поставяне на отметка пред избрани документи и потвърждение, програмата ще покаже информация за общото тегло на артикулите в тях. Други промени в програмата В мини-справките за специални реквизити по контрагенти (специални цени, специални отстъпки и кодове по номенклатурата на контрагенти) добавихме и възможност за директно коригиране на информацията в тях, както и възможност за едновременно изтриване на две или повече специални цени, отстъпки или кодове по контрагенти. Тъй ката освен за изготвяне на отчети, тези части на програмата вече мога да се ползват и за пълноценно модифициране и въвеждане на данни, те се преместват в менюто "Операции", вместо в "Справки". Чрез потребителска настройка е добавена възможност отпечатването на документите и справките винаги да се извършва на избрано от потребителя печатащо устройство, което се различава от принтера по подразбиране на операционната система. При създаване на нов контрагент в Доставки, Продажби, Гаранционни карти, Заявки и Приходи и разходи новосъздаденият контрагент вече ще се избира непосредствено след съхраняването му, т.е. списъкът с контрагенти ще се скрива автоматично, без да се налага повторно потвърждение. Това спестява едно допълнително действие на оператора. Опциите за скриване и показване на колони и за възстановяване на широчината на колоните по подразбиране вече ще се показват само при чукване с десния бутон на мишката върху заглавната част на списъка (там, където това се поддържа), вместо върху областта с данните. Добавена е функция за автоматично сумиране на количествата на материалите в екрана за редактиране на рецепта (разходна норма на изделия или услуга) и в екрана за промяна на материалите по време на производство на изделие. Функцията се стартира с клавишната комбинация Ctrl+S. Такава необявена функционалност е налична и в модула за продажби. В една от предишните версии на програмата добавихме поддръжка на т.нар. "бърз преглед" за определени видове документи (стартирана чрез кликване с десния бутон на мишката върху списъка с издадени документи от този тип), така че основната част от съдържанието на документа да се визуализира, без да се налага цялостно зареждане на операцията. Тъй като тази полезна възможност не беше разяснена достатъчно добре, в тази версия добавихме бутон ("..."), който ще се появява автоматично в екрана за зареждане на документи от тези поддържани видове. Значително ускоряване на бързодействието в справката за доставките, както и на още няколко други места в програмата. В следните справки търсенето вече няма да се влияе от начина на изписване (малки и главни букви) : реализация, доставки, движение на стоките, приходи и разходи. Добавихме възможност за включване на основанието за плащане при експорт на разширения опис на издадените фактури в CSV формат. В допълнение програмата вече автоматично ще избира 1-во число на текущия месец за начална дата. Добавихме възможност за изменение (или изключване - чрез въвеждане на стойност 0) на ставката по ДДС в модул "Доставки", за текущата операция. В модулите "Доставки", "Прехвърляне" и "Продажби" е добавено сумиране на теглата на артикулите. В справката за наличностите е добавена възможност чрез активиране на допълнителна настройка на справката, да се показва информация за теглото на артикулите. Променен е начинът на създаване на нови подгрупи. При създаването на такива главната група (групата-родител) вече ще се избира чрез поставяне на отметка, вместо чрез двойно чукване с мишката. В допълнение програмата вече ще показва и визуално положението на групата-родител в йерархията на групите, вместо само като наименование. В редактора на групите е добавен бутон за директно създаване на подгрупа към избраната група. При създаване на нова гаранционна карта програмата вече ще съхранява в базата данни името на лицето, което я е създало. Досега това име се отпечатваше само на хартия, а на екрана се показваше последната стойност, въведена в това поле, което правеше невъзможно да се определи кой е издал документа (ако няма копие на хартиен носител). При изпълнение на процедурата по унищожаване на документи и операции по тип и период, ако се използва опцията "архивиране и изтриване на данните за предишен период" програмата ще включва в автоматично създадената ревизия само артикули, чиято наличност към датата на архивиране (в обекта) е различна от нула. Автоматично ще се изпълнява и процедурата по оптимизация в края на операцията. Целта на тази промяна е да се предотврати възможността за прекомерното увеличение на размера на базата данни при фирми, които имат много големи номенклатури на артикулите и едновременно с това са създали огромен брой виртуални складови обекти. Променен е екранът за вход в PRO версията. По подразбиране инструментите за управление на бази данни вече ще са скрити и ще се показват само след нарочно потребителско действие (натискане на бутон "Бази данни"). Леко е видоизменен е и начинът за бързо превключване на активната база данни (натискане на бутон, който ще се появява до наименованието на активната база данни тогава, когато на същия компютър има добавени повече от една база данни). Причината за тези промени е намаляване на възможностите за неволна смяна на активната база, както и премахване от екрана на инструменти и функции, които нямат отношение към ежедневната работа с продукта и се използват по-рядко. Във всички справки, които ползват комбинирани филтри, показващи се в отделен прозорец, добавихме възможност за прилагане на филтъра без затваряне на прозореца с параметрите му. Това се очаква да улесни и ускори работа с тези справки в случаите, когато потребителят желае да генерира множество последователни отчети с променени параметри. Новият бутона е с наименованието "приложи филтъра" (както досега), а старият бутон вече има наименование "приложи и затвори". Филтърът на справката за прехвърлените артикули вече ще запомня последният използван тип на справката (подробна или обобщена) и ще го предлага автоматично при следващо зареждане. Има известни функционални промени и в самата справка - тя вече ще зачита наличието или липсата на права за "обобщени справки за всички обекти". Това ще ограничи възможността на потребители, на които това право не е било дадено, да проследяват прехвърлянето на артикули между обекти, когато активният обект на потребителя не е страна (получаваща или изпращаща) по трансферната операция. Филтърът на обобщената справка за движението на артикули вече предлага опция, която ще позволи в справката да се включнат единствено артикули, които през избрания период са участвали в някаква операция или документ. Чрез тази опция ще стане възможно да се избегне генерирането на отчети, включващи артикули без никакво движение през периода. Промени и подобрения в модула за издаване на гаранционни карти. Добавена е функция за търсене по наименование в екрана за създаване и манипулиране на складови и търговски обекти. Отстранени бъгове от версии преди 9.0 В някои случаи, на монитори с голяма разделителна способност и активирано мащабиране на екрана, в списъците, съдържащи множество записи с полетата за отметки беше възможно разстоянието между отделните отметки да е недостатъчно голямо, което водеше до застъпване на записите. Тази версия отстранява причината за този проблем. В предишната версия при създаване, редактиране или дублиране на нов артикул, продажна цена №2 по погрешка се визуализираше спрямо настройката на продажна цена №1 (за включване на ДДС). Проблемът е отстранен. Предишните версии на програмата позволяваха изтриване на контрагент, който участва в операция. Проблемът е отстранен. В предишните версии беше възможно процедурата по унищожаване на документи и операции по тип и период да приключи с неуспех, ако някой от артикулите съдържа непозволен символ. В справката за наличностите, в режим "артикули под минималната наличност" не се показваха стоките, които са с нулева наличност, ако е активирана опцията за скриване на артикулите с отрицателни наличности. При скрита колона за код в екрана за избор и добавяне на артикул към операция и активиран режим на добавяне на множество артикули наведнъж, полето с отметка пред артикулите не се показваше. При промяна на размера на ДДС ставката в "Продажби" и оферти, програмата променяше размера на данъка, но отпечатва данъчната ставка закръглена до цяло число. Контролите за избор на година в някои справки не позволяваха да се избере година, която е по-голяма от 2020, независимо че самите справки правилно визуализираха данните за 2021 г. Освен всичко изброено по-горе, новата версията включва и огромен брой други промени и разнообразни подобрения в работата на програмата, чието изброяване обаче ще Ви спестим. И накрая, няколко думи за номера на самата версия, която е възможно да породи известно объркване... Досегашните потребители на продукта, особено онези, които са с нас от по-дълго време знаят, че номерата на предишните няколко версии бяха във формат 2.8.x, тези преди тях - 2.7.x, 2.6.x и т.н. Някои вероятно помнят, че през 2002 г. имаше и версии, започващи с 0.x.x, Версиите започващи с 2.x.x датират от края на 2008 г. Всъщност първата цифра имаше отношение единствено към генерацията на продукта спрямо планираното му развитие, докато втората цифра беше номерът на главната версията от тази генерация. С течение на времето стана ясно, че този начин на номериране на версиите внася ненужни ограничения, затова считано от тази версия преминаваме към стандартен модел на номериране на версиите и вместо 2.9.x, новата версия става 9.x.x, което ще ни позволи да илюстрираме по-ясно значението и обема на промените в следващите версии. Надяваме се, че и с тази нова версия ще успеем да улесним ежедневието Ви. Ще се радваме да получим и Вашите коментари. Ако имате въпроси, затруднения, или ако откриете, че нещо не работи както трябва, не се колебайте да се свържете с нас.
 3. Елизия Софтуер

  Анонс: Версия 3.x на InCash

  Пълен списък с промените във версии 3.x на продукта InCash Версия 3.1.1 (издадена на 06.07.2021 г.) Отстранен е пропуск във функцията за търсене, поради който версия 3.1 на InCash извършваше търсене по ключова дума при спазване на малки и главни букви, независимо дали в опциите този параметър на търсенето е бил забранен. Версия 3.1 (издадена на 15.06.2021 г.) Добавена е поддръжка на Unicode. Данните, създадени от по-стари версии на InCash (които използват кодировка CP1251) ще бъдат мигрирани автоматично.Експортът на данни в CSV формат е преработен за стриктно спазване на изискванията на RFC4180. В тази връзка е прамахната и опцията за експорт в режим на съвместимост.За още по-бърза работа с програмата и в допълнение към вече съществуващите бързи команди с клавишите плюс и минус са добавени две нови съкратени клавишни комбинации: Ctrl+ (знак плюс) създава нов приход към маркираната категория от списъка с категории (ако има такава), а Ctrl- (знак минус) създава нова разходна операция в нея. Това позволява по-бързо създаване на нова операция от избрания тип, без да се налага избор на категория.Опцията за автоматичен избор на свързаните подкатегории (при филтриране по категория), която във версия 3.0 беше преместена от основния екран на InCash към менюто "Настройки" е върната и отново е достъпна в основния екран на програмата (както и чрез клавиша F4). Като допълнение тази опция вече ще е активирана по подразбиране, докато потребителят не я изключи.Други дребни подобрения в работата на програмата. Версия 3.0.1 (издадена на 20.05.2021 г.) Отстранен бъг във функциите за търсене по ключова дума и търсене по сума на версия 3.0, поради който изчисленият баланс след извършеното търсене е грешен.Отстранен бъг в "Диаграма на приходите и разходите през годината", поради който при зареждане на диаграмата програмата прекратява своята работа.Отстранен бъг във функцията за проверка за по-нова версия в менюто "Помощ" (на версия 3.0), поради който програмата погрешно показва, че има по-нова версия.Общи подобрения в работата на InCash. Версия 3.0 (издадена на 17.05.2021 г.) Осъвременен дизайн на потребителския интейрфейс, по-големи шрифтове и автоматично адаптиране на големините на колоните според мащаба на дисплея. Програмата вече предлага възможност за по-бързо и лесно визуално възприемане на основната информация, необходима на потребителя.Значително по-бърза работа с много големи масиви от данни.За по-лесно разграничаване на типа на записите, разходните операции вече ще се показват с червен цвят, приходните - със зелен, а планираните плащания - с черен цвят.Филтрирането на данните по тип (приход/разход) е реализирано чрез три раздела (табове) със съответните наименования: "приходи и разходи", "приходи" и "разходи".При въвеждане на плащане реквизитът "тип" (приход/разход) вече ще е част от плащането, а не от операцията. По този начин ще е възможно една и съща операция да съдържа както приходни, така и разходни записи.Категорията вече също е част от плащането, а не от операцията. Това ще позволи в рамките на една и съща операция да се смесват приходни и/или разходни операции от различни категории, като основното предимство, което дава тази промяна е, че чрез нея е възможно да се реализира прехвърляне на суми между категории (сметки). Например: разход по една категория и приход - по друга. При последователно въвеждане на няколко плащания по една и съща операция програмата автоматично ще предлага последната избрана категория за всяко от тях, освен ако потребителят не я промени ръчно за някое от плащанията.В екрана за въвеждане на плащане сумите вече ще се показват с положителна или отрицателна стойност, вместо с абсолютна стойност, за да е по-лесно разграничаването на приходите от разходите.В основния екран на програмата е добавена диаграма, която ще показва нагледно дела на приходните и на разходните операции.Премахната е колоната, съдържаща информация за датата и часа на последна модификация. Вместо това тази информация ще се показва в екрана за редактиране на операцията (в заглавната част на диалоговия прозорец)Премахната е колоната, която показва дали плащането е извършено. Вместо това в началото на всеки ред ще има поле с отметка, което ще предоставя информация за статуса на плащането. Потребителят ще може да лесно да променя статуса на всяко плащане чрез поставянето или премахването на отметка. В допълнение статусът на плащането може да се променя и чрез екрана за редактиране на операцията - отново чрез манипулирането на отметката в съответното поле.Командата "Без филтър" вече няма да показва всички данни в документа, а ще изчиства само приложените филтри резултата от извършени търсения по ключова дума, запазвайки избрания период.Функцията за търсене ще позволява да се избира (каскадно) търсене не само в резултата на екрана (както досега), но и търсене във всички данни, без значение на филтъра. Премахва се търсенето чрез маркиране на съвпадащите редове. Добавена е възможност за изключване на търсенето само в резултата от предходното търсене.При създаване на нова операция потребителите ще могат бързо, с клавиши "+" и "-", да променят типа на плащането (приход или разход), вместо задължително да избират типа чрез екранните опции, както беше досега. Забележка: Тази възможност ще е достъпна само тогава, когато е активно някое от полетата за въвеждане на сума или когато потребителят е маркирал запис от списъка с плащания по операцията. В допълнение, пред сумата ще се изписка с думи: "Приход" или "Разход", за да е по-ясно какъв тип плащане се въвежда.Добавена е функция за ръчно архивиране и възстановяване на данните от компресиран архив. Функциите за архивиране са достъпни чрез менюто "Файл", а бързият клавиш за архивиране е F11. При архивиране програмата ще създава компресирано копие на архивирания файл с окончание .ICB. Архивът ще съдържа оригиналното име на архивираният файл и суфикс във формат ГГГГММ (година-месец). Файлът ще се създава в папката, в която потребителят е указал да се съхраняват автоматичните резерви копия, а ако такава папка няма - в директорията на оригиналния файл.От основния екран на програмата е премахната опцията за автоматично включване/изключване на подкатегориите на избраната във филтъра категория. Вместо това е добавен бърз клавиш (F4), с който може да се активира или забранява еквивалента на тази опция в менюто "Настройки" - "Автоматично включвай и подкатегориите на избраната категория".По подразбиране в основния екран на програмата вече ще се показва само категорията на операцията, вместо както беше досега - категорията и префикс - категорията-родител. Показването на категорията-родител ще може да се активира по желание на потребителя чрез опция в менюто "Настройки", но вместо като префикс, вече ще се показва като суфикс.Планираните плащания, попадащи в текущо избрания период (и набор от филтри) вече ще се показват и като като отделна стойност - под полетата с общите стойности.Паролата, с която е защитен файла вече ще се съхранява като MD5 хеш стойност.Редактора на категориите вече ще извършва основните си изчисления в отделна процесорна нишка, за да не се блокира достъпа на потребителя до останалите функции на тази част на програмата, докато се изпълняват изчисления върху сложни и обемисти структури от данни.При създаване на нова операция, промяна на съществуваща операция или изтриване на един или повече записи програмата вече няма да презарежда данните на екрана, което ще доведе до по-бърза работа на InCash и до възможност за запазване приложеното от потребителя сортиране по определена колона.В основния екран на InCash също е добавена възможност за бързо създаване на приходна операция чрез натискане на клавиша "+" или разходна - чрез клавиша "-".и множество други дребни подобрения в работата на програмата, с които няма да Ви отегчаваме... Отстранени бъгове от версия 2.х: В предишната версия беше възможно при определена последователност от потребителски действия да се достигне до неправилно филтриране на данните по категория, което налагаше да се изчисти ръчно филтъра по категории. Проблемът е отстранен.Отстранен бъг в диаграмата на приходите и разходи по години и месеци, поради който не беше възможно да се избере 2021 г. от контролата за промяна на годината.В полето за въвеждане на сума е забранено въвеждането суми с повече от два знака след десетичната запетая. Приятна работа с версия 3.x на InCash! Както и досега, ако имате предложения, които според Вас биха подобрили работата и функционалността на продукта, не се колебайте да ги споделите с нас.
 4. Елизия Софтуер

  Анонс: Версия 2.8 на StoreHouse PRO

  Пълен списък с промените във версии 2.8.x на складово-производствения софтуер StoreHouse PRO. За промените в по-старата версия (2.7 / 2.7.х) можете да прочетете тук. Версия 2.8.6 (издадена на 20.06.2021 г.) Промяна в инсталатора: Вече ще е възможно потребителят да избере инсталацията на продукта да се извърши в папка, която е различна от папката на вече инсталирана предишна версия. В предишните версии при ъпгрейд програмата задължително се инсталираше на мястото, на което е инсталирана по-старата версия.Променена е програмната икона на StoreHouse.Отстранени са дребни проблеми, забелязани в предишните версии на програмата.Други вътрешни оптимизации без пряко отношение към потребителските функции. Версия 2.8.5 (издадена на 09.12.2020 г.) Какво е поправено: Подобрение в печата на документи от модул "Продажби", изразяващо се в по-прецизното използване на площта на листа. Във версии 2.8.3 и 2.8.4 беше възможно при определени обстоятелства, въпреки достатъчното място на листа, секцията с подписите на съставителя и приемащата страна да бъде пренесена на следваща страница, без това да е необходимо.При монитори с приложен мащаб от 150% или 175% беше възможно редовете с отметки във филтрите на някои справки да се застъпват, което водеше до затруднено прочитане на информацията в тях. Версия 2.8.4 (издадена на 01.12.2020 г.) Какво е новото или промененото: В миналата версия на програмата представихме възможност за автоматично преоразмеряване на широчините на колоните в таблици от екрана, които са с фиксирана широчина, при използване на програмата с монитори с висока разделителна способност и активирано мащабиране на екрана. В тази версия добавихме такава възможност и за останалите колони (т.е. тези, на които потребителят е определил собствен размер). В допълнение според мащаба ще се увеличава автоматично и пояснителният текст в текстовите полета навсякъде в програмата.Във връзка с горното в раздела "Други настройки" на "Предпочитания на потребителя и общи настройки" е добавихме нова опция - "широчина на колоните според мащаба на монитора". Чрез нея потребителят ще е в състояние да забранява или разрешава автоматичното определяне на размера на шрифтовете и колоните според използвания мащаб на монитора.Реквизитът "основание" (в модул "Продажби") вече ще приема до 255 знака, като при евентуален недостиг на място на реда, текстът ще бъде пренасян на нов ред. Самият реквизит вече ще се отпечатва като "основание за издаване", с леко променен шрифт и само на първата страница.При експорт в CSV файл на информацията от модул "Стоки" програмата записваше "-" (тире) в колоните за количество и минимално количество, когато артикулът няма наличност или пък не се измерва количествено в склада (услуга). Вместо тире вече ще се записва "0".Какво е поправено: Отстранена е грешка от версия 2.8.3, поради която при отпечатване на фактура или стокова разписка, която е по-дълга от две страници, беше възможно последната страница да не се отпечата на принтера, въпреки че страницата се вижда в предпечатния изглед.Отстранена е грешка от версия 2.8.3, поради която във фактурата не се отпечатва попълнен реквизит "обстоятелства, определящи стоката като ново МПС".Отстранена е грешка от версии 2.7.х и 2.8.х, поради която в определени случаи не е възможно да бъде извършена операцията "архивиране и изтриване на информацията за предишен период". Версия 2.8.3 (издадена на 24.11.2020 г.) Какво е новото: Редизайн, осъвременяване и оптимизиране на бланката на фактурите, проформите и стоковите разписки, отпечатвани чрез модул "Продажби". По подразбиране програмата вече ще отпечатва тези документи с по-едър шрифт (увеличен с 1 пункт спрямо предишните версии), а между границите на клетките на таблицата и текста е добавено ненатрапчиво разстояние, което спомага за по-добрата четимост на информацията и в крайна сметка - до по-добър общ изглед на отпечатания документ.С цел по-оптимално използване на площта на листа и компенсиране на по-големия шрифт, широчините на колоните с информация за артикулите при печат на документи в модул "Продажби" вече ще се адаптират автоматично към дължината на текста във всяка колона на конкретния документ. Това ще позволи да се избегне загубата на пространство и нуждата от пренасяне на по-дълги текстове на нов ред, дължащи се на понякога твърде широките колони за код, количество, ед. цена и стойност, които до момента бяха с фиксирани размери.Увеличаването на шрифтовете и добавеният отстъп до границите на клетката логично водят и до употребата на по-голяма област от листа, а за фактури с много артикули - и до отпечатване на следващи страници. Осъзнаваме, че това може и да не допадне на всеки, затова предвидихме нова опция - "кондензиран печат", която е достъпна в раздела с настройки на модул "Продажби и фактуриране" (от "Предпочитания на потребителя и общи настройки"). При активирането й програмата вече няма да разделя текстовете на артикулите от границите на клетките на таблицата и ще е в състояние да събира повече информация на един лист. Ако това не е достатъчно и по някаква причина предпочитате текстовете да са с размера от предишните версии на програмата, активирайте и опцията "малък шрифт" от раздела "Други настройки". Взети заедно, тези две опции ще направят така, че информацията да се отпечатва на приблизително същата площ. Разбира се, не го препоръчваме, освен ако не целите икономия на хартия и редовно печатате много дълги фактури.Досегашните версии на StoreHouse PRO поддържаха отпечатване на лого върху документите, но то трябваше да е само във формат BMP. Считано от тази версия на програмата логото вече може да е и във формат JPG, PNG и TIFF.Макар все още най-масови да са мониторите с резолюции до 1920x1080, все повече съвременни компютри (и особено лаптопите) са оборудвани с екрани с висока резолюция (QHD или 4К монитори). Разбира се, твърде високата резолюция на физически малък екран води и до значително намаляване на размера на екранните шрифтове, икони, контроли и т.н. Това е затормозяващо дори за хората с отлично зрение, а пък за хората с проблемно зрение е практически непосилно. За да се избегне този ефект обикновено се активира мащабиране на екрана в порядъка на 125% или 150%. В тази версия на програмата добавихме възможност за автоматично мащабиране на широчините на колоните към наложения от потребителя екранен мащаб, така че те да се увеличават пропорционално на зададения мащаб. Засега това обхваща само колоните с фиксирана широчина, тъй като широчината на останалите колони се определя от потребителя и програмата я запаметява.Какво е подобрено: Значително е ускорено визуализирането на много големи списъци с издадени документи (екранът, който се показва при зареждане на съхранен документ или операция). Промяната ще се усети основно от потребители, които имат голям документооборот или пък пазят в оперативната си база данни информация за много години назад. Потребителите, които достъпват базата данни по мрежи с ниска скорост (100 мегабита или по-ниска) е възможно да не усетят промяната толкова отчетливо, тъй като при тях вероятно е налице забавяне, дължащо се на по-ниската скорост на предаване на данни в мрежата. Във всеки случай, за постигане на оптимално бързодействие винаги е било по-разумно и практично да е активирана и опцията за автоматично филтриране на списъците с издадени документи, така че да не се губи време в зареждане и обработка на излишна за потребителя информация.Някои потребители ни споделиха, че усещат известно забавяне при зареждането на различните модули и справки в програмата. След внимателно проучване на причината се установи, че забавянето се дължи на това, че драйверите на някои модели принтери (основно мрежови) отговарят твърде бавно на подадените към тях инструкции. В случай че в програмата е активирана опцията за автоматично коригиране на ориентацията на листа, StoreHouse изпраща към принтера команда за завъртане на листа в портретен или в пейзажен режим и изчаква потвърждението на печатащото устройство. За да се избегне това забавяне, командата към принтера вече ще се подава в отделна процесорна нишка.При печат на фактури и стокови разписки реквизитът "сума" вече ще се отпечатва само тогава, когато стойността в него е различна от стойността на реквизита "данъчна основа" (т.е. когато е начислена отстъпка).Разнообразни подобрения в модул "Прехвърляне".Множество други подобрения под повърхността в останалите части на програмата.Какво е поправено: Отстранен е бъг от предишната версия, поради който при зареждане за повторен преглед и/или печат на кредитно известие или стокова разписка за върнати стоки, програмата показва общата стойност с отрицателен знак и не позволява презапис на документа.Отстранен е пропуск, поради който при промяната на количеството на вече добавен към трансферна операция артикул, програмата закръглява количеството към цяло число, ако то е дробна стойност.Отстранен е бъг, поради който непосредствено след записа на промените по артикул от тип "изделие" в модул "Стоки", програмата може да покаже в колоната "количество" неговата обща наличност във всички складови обекти, вместо само наличността в текущия обект. При все това след опресняване на списъка с артикули се показваше вярната наличност.Отстранен е бъг, поради който при определени обстоятелства не беше възможно да се активира опцията за печат върху готова бланка.Отстранен е бъг, поради който процесът по миграция на базата данни от местоположението й във версиите преди 2.7 към новото й място по подразбиране завършваше с неуспех, ако програмата е инсталирана в папка, която съдържа интервал в името си.Отстранен е бъг, поради който програмата не отпечатваше на принтер символа "&", ако има такъв в наименованието или кода на артикули, както и в наименованието на получателя на фактурата или стоковата разписка. Версия 2.8.2 (издадена на 06.10.2020 г.) Промяна в начина, по който се изчислява и закръглява търговската отстъпка в модул "Продажи". При отстъпка, приложена върху целия документ, ако размерът на отстъпката и на данъчната основа не завършват на цяла стотинка, а на половин (например 1.235), закръгляването до втория знак вече ще е в полза на отстъпката, вместо на данъчната основа.Отстранен е пропуск в модул "Продажби", който при определени комбинации от количество и цена или количество и отстъпка може да доведе до неправилно визуализиране на някои сборове във вече съхранен документ, ако той бъде зареден от оператора за повторно отпечатване и/или преглед.Общи подобрения в работата на програмата. Версия 2.8.1 (издадена на 28.06.2019 г.) Промяна в начина, по който функционира новата функция за автоматично генериране на следващ номенклатурен код (номер) на артикул. Отстранен е пропуск, който при определени обстоятелства може да доведе до предлагане на вече зает номер (при наличие на буквено-цифрови кодове в номенклатурата на артикулите). Версия 2.8 (издадена на 26.06.2019 г.) Какво е новото и промененото в тази версия: В модул "Продажби" е добавен нов начин на плащане - наложен платеж чрез пощенски паричен превод (НП с ППП). По своето естество този начин на плащане е еквивалент на превод по банков път (от гледна точка на търговеца), но от гледна точка на клиента е плащане в брой, за което лицензираният оператор на пощенски парични преводи издава съответния документ на крайния клиент. Във фактурите и стоковите разписки, в които е избран такъв начин на плащане, ще се изписва "Наложен платеж чрез ППП". Във връзка с добавения нов начин на плащане в програмата са направени следните изменения: 1. Филтрите на справката за реализация по артикули и модул "Приходи и разходи" са променени така, че да включват новия реквизит като отделна избираема опция (чрез отделно поле с отметка за включване и изключване от резултатите). 2. При въвеждане на нова операция в модул "Приходи и разходи" вече е налична опция (поле с отметка) "наложен платеж чрез ППП", която може да бъде активирана само при положение, че е поставена отметка и в полето "по сметка". 3. Наложеният платеж чрез ППП е добавен като възможна опция в предпочитаните начини на плащане при попълнане на данните на всеки контрагент. В тази връзка следва да се има предвид, че в контекста на модул "Доставки" такова плащане винаги ще се третира като плащане в брой, а като плащане по банков път ще се третира само по отношение на продажбите. 4. Важно! Във връзка с последните изменения в Наредба Н-18 на НАП и факта, че след 30.09.2019 г. този продукт ще може да бъде използван единствено в обекти, в които се работи само с плащания по банков път или наложен платеж чрез ППП (и не се приемат плащания, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, т.е. в брой, с карта или обикновен наложен платеж), предпочитаният начин за плащане за новосъздадени контрагенти е променен на "по сметка", вместо "в брой". Разбира се, ако желаете винаги можете да промените тази настройка в модул "Контрагенти" (натиснете бутона "Настройки" и от менюто "Начин на плащане по подразбиране за нови контрагенти" изберете желаната от Вас опция). В менюто "Справки" е добавена нова справка - "Експорт на разширен опис на издадените фактури към външен файл". Новата справка дава възможност за експортиране на списъка с издадени фактури за дефиниран от потребителя период в CSV или HTML формат (за автоматизиране и улесняване на тяхното осчетоводяване или изпращане в електронен вид до лица, които няма достъп до софтуера). Справката включва следните данни: Фактура №, дата на издаване, наименование на клиента, булстат, ИН по ЗДДС, данъчна основа, ДДС, обща стойност, отчетна стойност, обект-издател на документа, начин на плащане. Последните три реквизита могат да бъдат включвани/изключвани по усмотрение на потребителя. В менюто "Справки" са добавени и следните три други справки с възможност за преглед, експорт и импорт: 1. Списък на допълнителните номенклатурни кодове на артикули (по контрагенти); 2. Списък на специалните продажни цени на артикули (по контрагенти); 3. Списък на специалните търговски отстъпки за артикули (по контрагенти) Всяка от горните три справки беше достъпна и в предишни версии на програмата чрез контекстното меню в модул "Контрагенти", но беше ограничена единствено до показване на инфомация за точно един избран контрагент. В новия вариант на справката е възможно да се показва информация както за избран контрагент, така и за всички контрагенти едновременно (когато не е избран контрагент, справката ще показва допълнителна колона с името на контрагента, за койно се отнася информацията). В допълнение е добавена възможност за автоматизиран импорт на информацията от CSV файл, така че да е възможно данните да се обработват и актуализират чрез външен източник (примерно електронна таблица), а след това да бъдат върнати обратно в StoreHouse PRO с обновеното си съдържание. Важно е да имате предвид, че функцията за импорт на данни е достъпна единствено при предварително избран контрагент, за който се отнасят импортираните данни. Изборът на контрагент може да става по два начина: чрез бутона "Избор", предвиден за тази цел или чрез двукратно кликване върху ред от списъка, съдържащ данни за желания контратент. В раздела "продажби и фактуриране" на настройките на StoreHouse PRO е добавена възможност за избор на различно име на стоковата разписка. Промяната касае единствено начина, по който се отпечатва документа (т.е. неговото заглавие) и не води до изменение на начина, по който се визуализира документа в самата програма. Допустимите опции са: "стокова разписка" (избрана е по подразбиране), "приемо-предавателен протокол" и "потребителски тип". Последната опция дава възможност за избор на различно име на документа, което е дефинирато специално за вас. Опцията за смяна на името на документа е глобална, т.е. ще се отнася за всички потребители на програмата във вашата фирма и по тази причина изисква евентуалната му промяна да бъде извършвана от потребител с административно ниво на достъп. Добавена е възможност за автоматично генериране на пореден (цифров) номенклатурен код за артикулите. Това ще даде възможност на потребителите, които по принцип не се нуждаят от по-специфично образуване на номенклатурните кодове, да спестят време при създаването на нови номенклатури на стоки, изделия и услуги. Активирането на тази опция става чрез поставяне на отметка в полето "при създаване на нов артикул генерирай автоматично уникален пореден номенклатурен номер на артикула" в раздела "автоматично попълване на данни" на настройките на програмата. Поддържа се (чрез избор от списък) разредност, която е в диапазона от 01-99 до 0000000001-9999999999. При евентуално надхвърляне на на определения диапазон, програмата ще продължи да раздава номера от следващия по големина. Опцията е глобална, затова засяга всички потребители на програмата във вашата фирма, а променянето й е възможно да става единствено от потребител с администраторски права в програмата. Добавена е възможност за автоматично запомняне и предлагане на последния използван тип артикули в модул "Продажби". Това означава, че ако в по-голямата част от времето продавате основно услуги или пък изделия, но не желаете програмата всеки път да Ви показва пълния списък с всички типове артикули при добавяне на нов ред към продажбата, вече ще можете да избегнете това. За целта поставете отметка пред опцията "автоматично показвай стоките от последния избран тип" (в раздела "Продажби и фактуриране" на настройките на програмата). Какво е променено: В правата за достъп на потребителите са премахнати отделните опции, които се отнасят до дебитните и кредитните известия. Тъй като по същество те са фактури, за тях ще се прилагат същите права, които имат потребителите при работа с фактурите.Клавишът F7 е премахнат като бърз клавиш за изтриване на ред в модул "Приходи и разходи". Той беше заменен с бутона Del още във версия 2.7, но въпреки това контекстното меню в модула все още сочеше към стария клавиш.Модул "Банки" е преименуван на "Банкови сметки" Какво е поправено: В предишните версии, когато се извършваше продажба по последна продажна цена (с резервна опция "продажна цена №1"), но такава не бъде намерена, програмата погрешно предлагаше продажна цена №2 като резервен вариант (или 0, ако продажна цена №2 не е въведена за този артикул). Проблемът е отстранен.При промяна на номенклатурния код на артикул това следва да води до пълно и автоматично актуализиране на кода във всички издадени документи. В предишните версии на програмата това актуализиране не се извършваше за документите, издадени в модул "Оферти", но това вече е коригирано.В модула за оферти на предишните версии, ако потребителят не е избрал активен складов обект и се опита да добави артикул към оферта, програмата показваше артикула без наименование и с нулева цена. Проблемът е отстранен.Отстранен е бъг в справката за наличностите - при експорт на артикули към нова заявка, ако потребителят не избере доставчик, програмата извежда неправилно съобщение за грешка (идентификатора на съобщението вместо текста на грешката).Отстранен проблем в модула за въвеждане на потребители и права за достъп - при натискане на който и да е бутон в списъка с потребителските права се показва съобщение за опит за промяна на правата на администратора. Надяваме се, че с тази нова версия ще успеем да улесним ежедневието Ви. Както винаги, ще се радваме да получим и Вашите коментари, каквито и да са те. В случай, че имате въпроси или затруднения, не се колебайте да се свържете с нас.
 5. Елизия Софтуер

  Анонс: Версия 2.7 на StoreHouse PRO

  Издадохме версия 2.7 на складово-производствения софтуер StoreHouse PRO. Тук можете да се осведомявате за промените по 2.7.х версиите на продукта. Версия 2.7.5 (издадена на 07.02.2019 г.) Отстранен е пропуск в модул "Доставки", поради който при активиран автоматичен режим на избор на стоки с баркод четец, не е възможно да се попълни полето за платена сума. При опит за въвеждане на сумата, програмата стартира екрана за ръчно въвеждане на баркод на стока. Проблемът е отстранен.Други вътрешни оптимизации по версия 2.7.х Версия 2.7.4 (издадена на 11.12.2018 г.) Отстранен е пропуск в програмата, който при определени обстоятелства може да доведе до срив в работата й. Проблемът се проявява при опит за генериране на справка, за която във филтъра й потребителят предварително е избрал всички контрагенти (т.е. поставена е отметка пред всеки от тях - ръчно или чрез натискане на бутона за избор на всички) с намерението да изключи част от тях по-късно. При голям брой контрагенти (над 10 000) е възможно да се достигне до самоволен изход от програмата. Засегнати от проблема са справките, в чийто филтър се позволява избор на множество контрагенти едновременно, а именно: "Приходи и разходи", "Реализация по артикули", "Доставки", "Вложени материали". Този проблем не се проявява при стандартно генериране на тези справки (т.е. когато не е приложена селекция на всички контрагенти, еквивалент на което е липсата на селекция по този параметър), както и при по-малък брой контрагенти в списъка на филтъра. Проблемът е отстранен. Версия 2.7.3 (издадена на 04.12.2018 г.) По време на инсталация на StoreHouse инсталационният софтуер вече сам ще създава папката, в която StoreHouse съхранява данните си по подразбиране (когато потребителят не е определил собствен път за съхранението им), вместо да оставя тази задача на програмата. Едновременно с това инсталаторът ще делегира и необходимите права за достъп до нея за останалите потребители на компютъра, така че да не се налага ръчното им задаване от администратора (когато продуктът се използва в многопотребителска среда).Оптимизиран е алгоритъмът за откриване и зареждане на базата данни в StoreHouse PRO, когато потребителят не е задал собствен път за съхранението й.При натискане на бутона за създаване на нова база данни в мениждъра за управление на бази данни вече ще се показва пътя към базата данни по подразбиране, така че потребителят предварително да е наясно, къде точно ще бъдат разположени те.Отстранен е бъг в справката за реализация по артикули, поради който е възможно да се стигне до невъзможност за завършване на справката (и до нежелан изход от програмата) в случай, че справката включва продажба на стока, за която операторът е въвел количество = 0 (нула). Версия 2.7.1 и 2.7.2 (издадени на 29.11.2018 г.) дребни корекции и подобрения в работата на програмата. Версия 2.7 (издадена на 27.11.2018 г.) Какво е новото и промененото в тази версия: Обновен интерфейс на програмата: Данните в списъците ще се показват с по-големи шрифтове, а надписите на бутоните в основните модули на програмата вече са с главни букви - за по-лесно прочитане. Самите бутони пък са преместени и позиционирани хоризонтално (там, където до момента са били разположени вертикално), за да се осигури по-голямо работно пространство на потребителя при преглед на списъчни данни, когато програмата се използва с монитори с по-ниска разделителна способност. Във всеки модул или справка на програмата ще се изписва с големи букви наименованието на модула или справката, които са активни в момента;Изцяло е преработено менюто "Настройки". Всички потребителски и глобални настройки са преместени в общ екран ("Предпочитания на потребителя и общи настройки") и разделени в четири отделни тематични раздела. С тази промяна става възможно да се прилагат множество последователни настройки, без да се налага да се излиза от екрана с настройките. Освен това с тази промяна вече е по-лесно да се прегледат наведнъж всички параметри на програмата, които потребителят може да променя. Глобалните настройки на програмата ще се показват в различен цвят (червен), тъй като те изискват администраторско ниво на достъп.В модула за производство е добавена възможност за промяна на разходната норма на изделията по време на добавянето им към производствената операция. Възможните действия включват: добавяне, изтриване и променяне на количествата на материалите. Всяка промяна, направена по този начин, няма да се отразява на състава на оригиналната разходна норма, т.е. ще важи единствено за този артикул и само в тази операция. Във връзка с тази промяна е добавено и ново потребителско право ("Промяна на материалите по време на въвеждане на производствена операция), което може да се присвоява на операторите, въвеждащи данни в модула.В списъка с материалите на модула за производство са добавени три различни изгледа: "обобщен списък на материалите", подробен списък на материалите" и "материали с недостатъчна наличност".Вече ще е възможно и потребители, на които по принцип е забранено да виждат информация за себестойността на артикулите, да въвеждат данни в модула за производство (те ще боравят единствено с количествата, без да виждат информация за цените на изделията и материалите).Интерфейсът на производствения модул е променен така, че на монитори с по-висока разделителна способност да е възможно да се вижда повече информация за материалите, без да е необходимо да се обхожда списъка с лентата за скролиране.Различните видове документи, създавани в модул "Продажби" вече ще се сигнализират с различен цвят на наименованието на модула (червено за фактури и известия, зелено за проформи и черно за стокови разписки). По този начин ще се намали вероятността от съставяне на грешен тип документ поради невнимание от страна на оператора.В модул "Продажби" е добавено поле, показващо броя на въведените редове по стоковата разписка/фактурата.Екранът за въвеждане на количество и цена при продажба и при съставяне на оферта е с променен дизайн. Добавено е поле, което ще показва текущата наличност на избрания артикул в обекта. Увеличена е и дължината на полето за наименование, така че да е по-лесно да се виждат/коригират по-дълги наименования на артикули.Към типовете цени, по които може да се настрои продажба към клиент, вече са добавени още две опции: "последна продажна цена (а ако няма - по цена 1)" и "последна продажна цена (а ако няма - по цена 2)". Във връзка с тази нова възможност е добавено и ново потребителско право ("Продажба по последна продажна цена"). Тази нова опция ще позволи автоматична продажба на артикули по последна договорена цена към избран клиент, без да е необходимо тя да се запаметява като специална цена за артикул.В модула за доставки е добавена възможност за избор на начин на плащане и за въвеждане на размера на платената сума.В модула за доставки е добавено поле, показващо броя на въведените редове по складовата разписка.Заглавието на модула за доставки ще се оцветява в червено при въвеждане на складова разписка за стоки, които се връщат на доставчика.Прозорецът за въвеждане на данни на контрагента е променен. Бутонът "изписване на латиница" е премахнат, а на негово място е добавен бутон "допълнителни данни". При натискането на този бутон ще се показват както данните за изписване на латиница на текущо създавания (променяния) контрагент, така и информацията за банковата му сметка и неговия уебсайт (които се преместени тук от основния екран). За сметка на това са разширени полетата за въвеждане на имейли и забележка.При създаване/редактиране на контрагент, в случай, че ЕИК или ИН по ЗДДС са грешни, бутонът по подразбиране ще е за продължаване. При отказ ще бъде фокусирано полето, което е сгрешено.Увеличен е размерът на прозореца със списъка на издадени документи (при използване на функцията за зареждане на документ). В прозореца вече се показва и надпис с вида на документа, който операторът предстои да зареди (за избягване на ситуации, при които вместо фактура погрешка е избрано да се зарежда списъка с издадени стокови разписки, например). Добавено е и поле, показващо броя записи в списъка.При зареждане на съхранен документ (от типа складова разписка, стокова разписка, фактура или проформа), операторът вече ще е в състояние да прегледа документа предварително, без да се налага да напуска списъка с документи и да зарежда търсения документ. Функцията за бърз преглед се стартира чрез чукване с десния бутон на мишката върху документ от списъка, след което ще бъде визуализиран предварителен преглед на избрания документ.При зареждане на документи, ако е зададено да се показват само документите от настоящия месец, но такива няма, програмата показваше списък с всички документи, което отнема значително повече време. Сега вместо това програмата ще показва списъка с документи от началото на предходния месец, а ако такива няма, филтърът по дата ще бъде временно деактивиран и ще бъдат показани всички документи.В списъка с издадени документи, при поставяне на отметка пред опцията за активиране на филтър по период, програмата ще прилага филтъра моментално, вместо да очаква промяна на датата от потребителя, както беше досега.Преаранжиран е модулът "Потребители и права за достъп. С промяната се цели по-лесно обхождане на списъка с права на потребителя.Функциите за архивиране и възстановяване са преместени в основното меню "Система".Добавена е нова настройка, чрез която е възможно да се разреши или забрани автоматична проверка за валидност на архивите, без потребителя да бъде питан. По този начин постигаме по-малко съобщения на екрана по време на архивирането, които изискват потребителска реакция.Използваната система за архивиране вече ще се определя само от потребители с администраторско ниво на достъп.Променен е начинът, по който програмата ще генерира CSV файлове. Досега, основно поради недостатъци в някои популярни електронни таблици, се налагаше програмата да добавя знак = (равно) пред полетата, които задължително трябваше да бъдат интерпретирани от електронната таблица по определен начин. В течение на времето тази необходимост вече изчезна, затова преминаваме към стандартния начин за описване на данни в CSV формат. В случай, че Вашата електронна таблица не интерпретира правилно определени видове данни (примерно, ако премахва началните нули в поредица от цифри, които не трябва да се третират като текстово поле), то можете да върнете предишното положение чрез активиране на опцията "Експортирай данните в режим на съвместимост" (от раздела "други настройки" на менюто "Настройки" - "Предпочитания на потребителя и общи настройки".Навсякъде в програмата, където досега имаше бърз F-клавиш за изтриване на маркирания запис, вече ще може да се използва и стандартния клавиш за изтриване Del / Delete.В миналата версия на програмата въведохме едно експериментално улеснение - добавяне на стоки към документ чрез натискане на клавиша + (плюс) от цифровата клавиатура (като дублираща функция на клавиша F2, който по подразбиране използваме за това). В тази версия на програмата тази възможност вече обхваща всички модули на програмата, така че да е по-бързо и удобно въвеждането на нови артикули към документите и операциите.При създаване и/или редактиране на оферта, програмата вече ще предупреждава, ако се опитате да създадете нова или да напуснете модула "Оферти" без да сте съхранили промените.Данните на фирмата за изписване на латиница вече ще се въвеждат директно в екрана "Данни на фирмата" от менюто "Номенклатури". Полетата за тази информация ще бъдат скрити до натискане на бутона "Данни за изписване на латиница".Важно за потребителите на по-стари версии на програмата: Стандартният път към базата данни е променен. Предишните версии на програмата съхраняваха данните си в папката, в която е инсталиран продуктът (това обикновено е папката C:\Program Files (x86)). Считано от тази версия базата данни вече ще се съхранява по подразбиране в папката "C:\ProgramData\StoreHouse" (за потребители на Windows 10/8.x/7/Vista) или "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\StoreHouse" (за потребители на Windows XP), освен ако потребителят не е определил собствен път за съхранението й. При стартиране на програмата, ако потребителят няма необходимите права за четене и запис на данни в инсталационната папка, но програмата открие в нея съществуваща база данни, StoreHouse автоматично ще изпълни процедура по преместване на базата данни в новото й стандартно местоположение (освен в случаите, при които базата се намира в път, определен от потребителя). Процедурата е напълно автоматизирана и не изисква действия от страна на потребителя. Какво е коригирано: Отстранен е бъг в справката за реализация по артикули, поради който програмата не изчисляваше точно размера на отстъпките по сделки, по които търговската отстъпка е дробна стойност. Грешката се изразяваше в това, че програмата неправилно закръгляваше процента на отстъпката към цяло число (примерно 2,35% ставаше 2%, а 2,75%.ставаше 3%), което водеше след себе си и промяна на други параметри на отчета. Този проблем е решен в настоящата версия.При използване на функцията за пакетно унищожаване на данни по типове и периоди, ако възникнеше грешка, програмата не показваше съобщение с причината за грешката, а само прекъсваше изпълнението на операцията. Проблемът е отстранен.Фирменото лого, което се отпечатва върху документи като фактура, стокова разписка, гаранционна карта и т.н. не се визуализираше, ако файлът с логото е разположен върху мрежов ресурс, а не на локалния компютър. Проблемът е отстранен.В предишните версии прозорецът на филтъра на справките не ставаше автоматично активен при първоначално зареждане на дадената справка. Това възпрепятстваше задаването на параметрите му без употребата на мишка (тъй като потребителят трябваше да активира прозореца ръчно с мишката или друго посочващо устройство). Проблемът е отстранен.При промяна на широчината на колоните в модул "Приходи и разходи", програмата не запомняше новите широчини, което беше потенциален източник на дискомфорт. Проблемът е отстранен.При зареждане на съхранена оферта се показваше текущата дата, вместо датата на офертата. Проблемът е отстранен.Не функционираха бързите клавиши в справката за стокооборот по клиенти за избран период. Проблемът е отстранен.Бутонът (От... До...) за бърз избор на предварително дефинирани периоди в справката за стокооборота по клиенти за произволен период задаваше датата, но не водеше до автоматично генериране на самия отчет, което налагаше натискане на бутона за опресняване. Проблемът е отстранен. Надяваме се, че с тази нова версия ще успеем да улесним ежедневието Ви. Както винаги, ще се радваме да получим и Вашите коментари, каквито и да са те. В случай, че имате въпроси или затруднения, не се колебайте да се свържете с нас. Ако сте пропуснали предишната версия, за промените в нея можете да прочетете тук.
 6. Елизия Софтуер

  Анонс: Версия 2.6.17 на StoreHouse PRO

  На 30.01.2018 г. издадохме версия 2.6.17 на складово-производствения софтуер StoreHouse PRO. Какво е новото и промененото в тази версия: Добавена е поддръжка на работа с баркод скенер и в модул "Производство". За фирмите, които желаят изцяло да премахнат употребата на клавиатура и мишка при работата с този модул е добавена и възможност за активиране на специален режим на работа - само с баркод четец. За повече информация относно този режим на работа, свържете се с нас.Възможността за работа с баркод четец в модул "Продажби и фактуриране" е подобрена - при сканиране (последователно или в произволен ред) на няколко еднакви артикула, програмата автоматично ще натрупва количеството им към първия открит ред, съдържащ този артикул в текущата операция (документ), вместо да ги добавя като допълнителен ред или да очаква от оператора да променя количеството ръчно.Към функцията за масова актуализация на цените чрез импорт от CSV файл (в модул "Стоки") е добавена възможност да се актуализират и себестойностите на стоките.В модул "Приходи и разходи" е добавена функция за калкулиране на задълженията на (и към) избран контрагент по избрани от потребителя операции. Справката е достъпна от контекстното меню, което се появява при чукване с десния бутон на мишката върху група от избрани записи на един и същи клиент и/или доставчик в този модул.Възможният максимален брой на групите е увеличен от 1000 на 5000.Автоматичното активиране на режим на търсене при избор на артикул е променено така, че активирането ще става при наличието на поне 100 артикула, вместо както досега - при налични поне 1000 различни артикула.За по-голямо удобство на потребителите в модул "Продажби" е добавена възможност да се използва клавиша "+" от цифровата клавиатура като заместител на бързия клавиш F2 (при добавяне на артикули към документа).Глобалната настройка "Операциите без достатъчна наличност са разрешени", активирането на която прави възможно изписването на по-големи от наличните количества стоки, вече ще изисква администраторски права както при активиране, така и при деактивиране, за да се премахне възможността за злоумишлената й употреба в разрез с приетата политика за водене на склада. Какво е коригирано: При създаване и отпечатване на документи за прехвърляне на стоки от един склад - в друг (в модул "Прехвърляне"), ако на оператора е отнето правото да вижда себестойностите и доставните цени на артикулите, програмата скрива единичните и общите себестойности на стоките на всеки от редовете, но по грешка разкрива (само при печат) общия сбор от себестойностите на включените в документа артикули. Проблемът е отстранен.Ако при отразяване на покупката на стоки от доставчик операторът е пропуснал да отбележи, че доставчикът е регистриран по ЗДДС, а след това съхрани тази операция и излезе от модул "Доставки", не е възможно да укаже на програмата (дори след смяна на доставчика с такъв, който е регистриран по ЗДДС или след промяна на данните на оригиналния доставчик), че следва да се добави и размера на данъка, освен ако не изтрие и създаде повторно същия документ. Проблемът е отстранен. Програмата вече ще предупреждава оператора, когато редактира вече съхранени доставки без начислен ДДС и избира нов доставчик, който е регистриран по ЗДДС, или пък се променят данните на текущо избрания доставчик така, че той вече да е регистриран по ЗДДС.При пакетно унищожаване на документи по типове и периоди, ако операторът е указал на програмата да изтрива само трансферни операции (т.е. има отметка само пред "трансфери"), програмата не регистрира направения избор и отказва да продължи с изтриването, докато операторът не избере поне още един различен тип операции. Проблемът е отстранен.При актуализиране на количествата и себестойностите на артикулите чрез импорт на салдо от CSV файл, програмата пропуска да промени себестойността на артикулите и актуализира единствено количествата. Проблемът е отстранен.В някои ситуации е възможно програмата да откаже да съхрани трансферна операция в модул "Прехвърляне" поради недостатъчна наличност и наложена забрана за работа без достатъчна наличност, въпреки че въведеното от оператора количество е равно на наличното в склада. Проблемът се проявява рядко и е породен от грешка, дължаща се на закръглението на числата. Проблемът е отстранен.При редактиране на съхранено дебитно или кредитно известие, ако генерираната към него стокова разписка е била предварително изтрита или пък операторът откаже промените по оригиналния документ да се пренесат към нея, артикулите в известието се записват с нулеви количества и цена, което се вижда при повторното зареждане на известието. Проблемът е отстранен. Както обикновено, освен цитираните по-горе промени, тази версия включва и множество други оптимизации и настройки в работата на програмата, както и дребни корекции "под повърхността", с които обаче няма да ви отегчаваме :)
 7. Елизия Софтуер

  Анонс: Версия 2.6.x на StoreHouse PRO

  Версия 2.6.13 (издадена на 10.09.2013 г.) В модулите "Доставки", "Продажби", "Оферти", "Прехвърляне" и "Заявки" е добавена възможност за бързо избиране на множество артикули наведнъж, така че да бъдат добавени към текущата операция едновременно, без да се излиза от екрана със списъка на артикулите. Тази функция се активира ръчно от потребителя чрез натискане на бутона Backspace от клавиатурата, при което пред всеки от артикулите в списъка ще се появи поле за поставяне на отметка. Артикулите, пред които е поставена отметка ще бъдат добавени към операцията. По подразбиране програмата ще пита за количество непосредствено след поставянето на отметката, но потребителят може да забрани това за постоянно чрез премахване на отметката пред опцията "Изисквай въвеждане на количество при избор на множество артикули от списъка" от менюто "Настройки" - "Предпочитания на потребителя" - "Настройки на модул "Продажби и фактуриране" - "Бърз режим на избор на артикули при продажба". В този случай програмата ще въвежда автоматично количество = 1 брой, което потребителят може да промени след това. Тази функция може потенциално да ускори работата с програмата при съставяне на документи с множество различни артикули, тъй като няма да се налага да се напуска екрана за избор на стока (освен това, при филтриране по група или осъществяване на търсене, избраните артикули се запазват, което дава голяма доза гъвкавост). Като допълнение към горното, при чукване с десния бутон на мишката върху списъка с артикулите, програмата ще покаже контекстно меню, от което потребителят може да избере поставяне на отметка пред всички артикули на екрана (както и да откаже селекцията изцяло и да започне отначало).В случай, че повечето (или всички) плащания във фирмата ви са по банков път, вече е възможно да укажете на програмата да избира автоматично като предпочитан начин на плащане за нови контрагенти плащане с платежно нареждане. Това става чрез опцията "Начин на плащане по подразбиране за нови контрагенти", която е достъпна при натискане на бутона "Настройки" в модул "Контрагенти". Възможните стойности са "в брой" и "по сметка". Макар че и до момента имаше възможност да изберете предпочитан начин на плащане за всеки отделен контрагент (както и да променяте плащането за конкретната продажба, независимо от настройките на контрагента), програмата по подразбиране задаваше "плащане в брой" за всеки новосъздаден клиент, освен ако потребителят изрично не избере другата възможност. Това правеше възможно допускането на операторска грешка и съответно водеше до загуба на време.В програмата е добавена възможност за класифициране на стоките, които са едновременно и материали в производството, на два типа: основни и спомагателни материали. С това условно разделение вече е възможно при създаване и редактиране на разходните норми на изделията и услугите, да се показват не само двата типа наведнъж, но и всеки от тях поотделно, както и информация за себестойността само на основните материали, само на спомагателните, и обобщената себестойност на всички материали. Целта на тази промяна е да улесни по-качественото ценообразуване на изделията и услугите в случаите, при които стойността на единия тип материали има по-голямо значение при калкулирането на продажната цена на крайното изделие. Във връзка с това са направени промени в интерфейса на програмата при въвеждане на данни за артикулите и работа с разходни норми на изделия и услуги. За да можете по най-бързия начин да се възползвате от тази възможност, в програмата е добавена функция, чрез която можете да трансформирате множество избрани от вас артикули в основни или спомагателни материали наведнъж. Функцията е достъпна чрез командите за трансформация на стока в основен или спомагателен материал, които се появяват при натискане на бутона "Други операции" (Трансформация на артикул) в модул "Стоки" (както и от контекстното меню в същия модул"). Забележка: По подразбиране всеки артикул, който е означен като материал, ще бъде третиран като основен материал, докато потребителят не избере друго. Стоки, които са включени в разходната норма на изделие или услуга, но не са означени като материал, ще бъдат третирани автоматично като спомагателни материали. Изделия, които са включени в разходната норма на друго изделие, винаги ще бъдат третирани като основни материали.В модул "Производство" е добавена функция за автоматично генериране на трансферна операция от текущия към друг избран обект за всички материали по текущата производствена операция (не е необходимо производствената операция да е предварително съхранена). Функцията е достъпна при натискане на бутона "Експорт на материалите" - "Експорт към нова трансферна операция". Чрез тази функция става възможно да се прехвърлят наведнъж към виртуален обект за производство (или пък за временно блокиране във виртуален обект) всички материали, които ще са ви необходими, за да произведете определен набор от изделия. (само в PRO версията) Промени в модул "Ревизии": В модул "Ревизии" е добавена възможност за бързо филтриране на данните и превключване между различните достъпни изгледи, които са: всички артикули; артикули с наличност (положителна или отрицателна); артикули с положителна наличност; артикули с отрицателна наличност; артикули без наличност; артикули с липса или излишък; артикули с липса; артикули с излишък.На екрана е добавена таблица, която съдържа всички обобщени данни за текущата ревизия. Таблицата се актуализира автоматично при превключване между отделните режими, както и при промяна на данните от страна на потребителя.При отпечатване на инвентаризационен протокол, в него вече ще се включва и информация за цените на ревизираните стоки, както и обобщената информация по отделните колони (първото до момента беше достъпно само на екрана). Във връзка с тази промяна, разположението на листа при пречат ще бъде по подразбиране "пейзажно", вместо "портретно", тъй като само при такова разположение разширеният набор от данни може да бъде вместен на стандартен лист във формат A4.В случай, че не се изисква (или е нежелателно) отпечатване на информация за цените в инвентаризационния протокол, потребителят може изрично да избере предпочитаната от него ориентация на листа да бъде "портретна" (при което цените няма да се отпечатват на принтер). Това може да стане чрез опцията "Ориентация на листа при отпечатване на протокол", която се появява като част от падащо меню при натискане на бутона "други операции" в модула.Добавена е възможност за работа с баркод скенер в модул "Ревизии". (само в PRO версията)Добавена е възможност за експорт на данните от инвентаризацията в CSV и HTML формат за допълнителна обработка в друг софтуер или съхранение в статичен вид извън програмата. (само в PRO версията)Добавена е възможност за импорт на наличностите от CSV файл, така че да не се налага набирането на данните да става задължително в програмата. (само в PRO версията) Промени в модул "Прехвърляне" Добавена е възможност за извличане (импорт) на артикулите и техните количества от предварително съхранена доставка. Възможно е операцията бъде извършена многократно (за извличане на артикули от повече от една доставка и обединяването им в един трансферен документ). Предназначението на тази функция е да спестява време на потребителя при разпределяне на стоки, постъпващи първоначално в един централен обект, които впоследствие се изпращат към други обекти на фирмата. По този начин се избягва избирането на артикулите един по един. След извличане на данните от доставката, потребителят може да направи корекции по количествата там, където това е необходимо. Функцията е достъпна чрез менюто, което се появява на екрана при натискане на бутона "импорт / експорт от файл или документ". (само в PRO версията)Подобно на горната функция, в модул "Прехвърляне" е добавена и възможност за импорт на артикули от предварително съхранена заявка. (само в PRO версията)В модула вече е разрешено избирането и изтриването на повече от един ред от документа едновременно.Добавена е възможност за автоматично активиране на работата с баркод скенер при трансферни операции, без да е необходимо да се натиска бутона F1 за ръчно активиране. (само в PRO версията) Промени в модул "Продажби": При продажба на стоки вече е възможно потребителят да променя местоположението на редовете в документа (да премества нагоре и надолу избраните редове, за да постигне желаното им подреждане при печат, без да е необходимо да се съобразява с реда на добавянето им към операцията). За целта първо е необходимо да се маркират редовете, които ще се преместват, а след това, чрез клавишните комбинации Ctrl+Up (стрелка нагоре) и Ctrl+Down (стрелка надолу) да ги позиционира на желаното място. (в LITE версията тази функция може да се използва само преди записа на документа. В StoreHouse PRO няма подобно ограничение)При създаване на фактура към стокова разписка, както и при продажба с фактура и стокова разписка едновременно (с изключение на сборните фактури към повече от една стокова разписка), вече е възможно номерът и датата на стоковата разписка да се отпечатват като реквизит на фактурата. Функцията е деактивирана по подразбиране, а активирането й става от менюто "Настройки" - "Предпочитания на потребителя" - "Настройки на модул "Продажби и фактуриране" - "Отпечатване на номера на стоковата разписка във фактурите". Забележка: Тази опция е експериментална и активирането й е възможно да доведе до известно забавяне при запис на нова фактура. Това ще бъде адресирано в следваща версия на програмата. Промени в модул "Заявки": Добавена е възможност за трансформиране на съхранена доставка в заявка. Функцията е достъпна при натискане на бутона "Нова заявка" и избиране на опцията "Нова заявка от доставка". Програмата ще очаква от потребителя да избере, дали желае да създаде заявка с цени или само с количества. След това данните от доставката ще бъдат автоматично извлечени и попълнени в новата заявка. (само в PRO версията)По подобие на горната функция, в модул "Заявки" е добавена и възможност за създаване на нова заявка на базата на предишна заявка. За разлика от създаването на заявка към доставка, обаче, програмата няма да дава възможност за избор между документ само с количества, или документ с количества и цени. Вместо това се прилага автоматично типа на базовия документ. (само в PRO версията)Поради пропуск в предишните версии на програмата последното въведено име на лицето, което съставя заявката, не се попълваше автоматично, независимо от настройките, които потребителят е задал. Проблемът е отстранен в тази версия. Версията внася и множество други по-дребни подобрения и корекции в работата на програмата. Версия 2.6.12 (издадена на 15.08.2012 г.) При създаване на дубликат на съществуващ артикул, програмата вече ще предлага възможност за копиране и на специалните търговски отстъпки и специалните продажни цени по контрагенти. Това ще става само след изрично потвърждение от страна на потребителя.В модул "Прехвърляне" са добавени функции за импорт и експорт на артикули от/към CSV файл (като алтернатива на съществуващите възможности за експорт и импорт на цяла операция в STR файл). Функциите са достъпни чрез контекстното меню, което се появява при натискане на бутона "експорт / импорт от външен файл".Променен е начинът на вписване на цените в модул "Доставки". Досега фирмите, които не са регистрирани по ЗДДС, трябваше да въвеждат единичните цени на доставяните стоки с включен ДДС когато купуват стоки от регистрирани по този закон лица (тъй като нямат право на данъчен кредит и размерът на данъка участва във формирането на себестойността). Това създаваше известни затруднения пред бързата работа с модула (независимо от наличната опция за автоматично добавяне на ДДС) и беше предпоставка за допускане на операторски грешки. Считано от тази версия, фирмите, които не са регистрирани по ЗДДС, следва да въвеждат доставните цени само без ДДС, а програмата ще има грижата, да начислява автоматично размера на данъка в себестойността на доставяните артикули. За удобство полето за показване на цената с ДДС (което досега не можеше да се редактира от потребителя) вече може да се използва за вписване на крайната цена, от която програмата автоматично ще изчислява нейната нетна стойност. Обратното също е в сила - при вписване на цена без ДДС, в съседното поле програмата ще изчислява автоматично цената с включен ДДС. Като резултат от тази промяна, фирмите, които не са регистрирани по ЗДДС, ще разполагат с информация и за размера на платения ДДС в справката за доставките, както и в справката "Картон на стока". Премахната е настройката за автоматично начисляване на ДДС в цената на артикулите, тъй като тази промяна я прави излишна.В модул "Стоки" е променено подреждането на разделите "стоки и материали", "изделия", "услуги" и "всички артикули". До този момент при стартиране на модул "Стоки" по подразбиране се зареждаше разделът "стоки и материали" (който изключва изделията и услугите). Това обаче, налагаше допълнително действие от страна на потребителя, за да се визуализира списъка с изделията, услугите или пък всички артикули едновременно. Считано от тази версия, програмата ще зарежда по подразбиране раздела "всички артикули", т.е. пълната номенклатура на артикулите. За улеснение е добавена настройка, чрез която потребителят може да инструктира програмата да зарежда по подразбиране последния използван раздел. Опцията е достъпна чрез контекстното меню, което се появява при натискане на бутона "Настройки" в модул "Стоки" (по подразбиране запомнянето е изключено).Колоната за номенклатурен код в модул "Стоки" вече ще се показва най-отпред в списъка с артикулите, за да следва схемата на визуализиране на данните в останалите части на програмата (досега като първа колона се показваше наименованието на артикулите).При създаване на нов контрагент директно в модулите "Доставки", "Продажби", "Заявки" и "Гаранционни карти", програмата вече ще поставя автоматично отметка пред вида на контрагента, за да спести едно действие на потребителя. За контрагенти, които са създадени в модулите "Доставки" и "Заявки", програмата ще слага отметка пред опцията "доставчик", а за тези, които са създадени в модулите "Продажби" и "Гаранционни карти" - пред опцията "клиент". Като допълнение към горното, програмата ще поставя автоматично отметка и пред опцията за регистрация по ЗДДС на контрагента, ако неговият тип е "доставчик".В случай, че за определен контрагент е въведен ИН по ЗДДС, но потребителят е пропуснал да постави отметка пред опцията за регистрация по ЗДДС (или я е премахнал умишлено), програмата вече ще предупреждава потребителя и ще предлага запис на контрагента като лице, което е регистрирано по ЗДДС (потребителят може да игнорира предупреждението и да продължи въпреки това).В модул "Доставки" е добавена опция, която позволява бързо сумиране на количествата на всички артикули в документа. Сумата се представя като съобщение на екрана (т.е. не се отпечатва никъде) и има само информативен характер - за контролни цели. Функцията се стартира чрез клавишната комбинация Ctrl+S (за целта в документа трябва да има поне един въведен артикул). Тази функция има точен аналог и в модул "Продажби", който се стартира по идентичен начин.Добавена е възможност за запомняне и автоматично избиране на последната използвана мерна единица при създаване на нов артикул. Това ще спестява на потребителя едно допълнително действие - избирането на мерна единица за новия артикул. Новата възможност ще е полезна в случаите, при които често се налага създаване на нови артикули в модул "Стоки" и същевременно те имат обща мерна единица. В случай, че потребителят не желае програмата да попълва вместо него мерната единица на новите артикули (например в случай, че през по-голямата част от времето се използват различни мерни единици), той може да забрани това поведение на програмата чрез опцията "Автоматично предлагане на последната използвана мерна единица" (която е достъпна чрез контекстното меню, появяващо се при натискане на бутона "Настройки" в модул "Стоки". Опцията е активирана по подразбиране).За фирми, които не са регистрирани по ЗДДС, програмата вече ще попълва автоматично основанието за неначисляване на този данък в издадените фактури (чл.113 ал.9 от ЗДДС), без да очаква потребителят да го попълни сам и да активира опцията за автоматично запомняне и прилагане на тази стойност (както беше досега). При евентуална регистрация на фирмата по ЗДДС (т.е. при поставянето на отметка за регистрация по ЗДДС в данните на фирмата), опцията за автоматично попълване на тази стойност ще бъде деактивирана от програмата. Разбира се, както и досега, потребителят може да променя, включва и изключва тази стойност по всяко време.Настройката за разрешаване/забрана на показването на себестойността на артикулите в списъка с артикули е премахната от менюто "Настройки" - "Предпочитания на потребителя" и вместо това е достъпна чрез контекстното меню, което се появява при натискане на бутона "Настройки" в самия модул "Стоки" (тъй като има отношение само към този модул).По подразбиране програмата вече няма да предупреждава, ако потребителят е пропуснал да впише името на предаващото лице при отразяване на доставка в модул "Доставки". Тази информация не е от критично значение и по тази причина попълването й вече може да бъде пропуснато без предупреждение от страна на програмата. В случай, че потребителят все пак желае да бъде известяван, той може да активира изрично опцията за предупреждение, която е достъпна в настройките на програмата.В StoreHouse LITE вече е разрешена възможността за скриване на контрагенти (както и свързаната с нея настройка за изричното им показване), която до този момент беше достъпна само в StoreHouse PRO.В StoreHouse LITE вече е достъпна и опцията за запаметяване и автоматичен избор на последния използван клиент в модул "Продажби" (тя се контролира от настройките на модул "Продажби и фактуриране" в менюто "Настройки" - "Предпочитания на потребителя". По подразбиране е изключена). Тази опция също беше достъпна единствено в PRO версията.В StoreHouse LITE вече е разрешено използването на опцията за автоматично скриване на стоките с нулева наличност, която до момента беше налична само в PRO версията. Все пак, за да се предпази потребителя от инцидентното й активиране, програмата вече ще извежда предупреждение на екрана, което ще описва действието й и ще очаква потвърждение от потребителя.Коригирано е отпечатването на справката за "доставките" в StoreHouse PRO. Поради бъг в програмата, при отпечатване на справката на принтер не се отпечатваше крайната сума, освен ако не е разрешено отпечатването и на транспортните разходи по операцията. Проблемът е отстранен.други дребни подобрения... Версия 2.6.11 (издадена на 24.07.2012 г.) В StoreHouse PRO е добавена възможност за бързо създаване на нова проформа фактура, която е базирана на друга проформа, избрана от потребителя. Програмата ще копира съдържанието на избраната проформа фактура (артикулите в нея) в новия документ и по този начин ще спестява време на потребителя при генерирането на нови документи от този тип, когато съдържанието им е идентично или сходно с това на по-стария документ. Функцията е достъпна от подменюто "Допълнителни операции", което се появява при натискане на клавиша F7 или бутона "Нова операция" в модул "Продажби".В модул "Оферти" на StoreHouse PRO е добавена възможност за бързо създаване на нова оферта, чието съдържание е базирано на съдържанието на по-стара съхранена оферта. Както и при горната функция, програмата ще копира информацията за стария документ в новата оферта, спестявайки време на оператора при създаване на идентични или подобни документи от този тип. Функцията е достъпна чрез менюто, което се появява при натискане на бутона "Нова операция" в модул "Оферти".Версия 2.6.10 (издадена на 10.07.2012 г.) При създаване на нов клиент или доставчик в StoreHouse PRO, програмата автоматично ще проверява (по алгоритъм) валидността на въведения БУЛСТАТ (или ЕГН) и идентификационен номер по ЗДДС. Ако някоя от тези две стойности е невалидна, програмата ще извежда предупреждаващо съобщение на екрана, но ще позволява на потребителя да го игнорира и да продължи, ако е необходимо. Проверката е валидна само за български ЕИК по Булстат, ИН по ЗДДС и ЕГН, и поддържа 9 и 13-цифрени идентификационни номера, както и 10-цифрени ЕГН. Проверката може да бъде изключена чрез допълнително добавената опция, която се появява при натискане на бутона "Настройки" в модул "Контрагенти".В менюто "Инструменти" е добавена команда за извършване на описаната по-горе проверка на валидността на ЕИК по БУЛСТАТ или ЕГН. Тя е добавена и там за удобство, в случай, че е необходимо да се направи бърза проверка за валидност на такъв номер, без да е необходимо да се преминава през процедурата по създаване на нов контрагент. Командата може да се използва и в StoreHouse LITE.Досега програмата отпечатваше по подразбиране срока за плащане във фактурите, но считано от тази версия, този реквизит вече няма да се отпечатва, освен ако потребителят не е активирал изрично съответната настройка за отпечатване на срока за плащане във фактурите.Досега при създаване на нова празна база данни, програмата очакваше потребителят изрично да укаже, че фирмата му е регистрирана по ЗДДС, докато въвежда данните й (от менюто "Номенклатури" - "Данни на фирмата"). С времето стана ясно, че твърде често тази опция се пропуска поради невнимание при попълването на фирмените данни, което от своя страна пораждаше недоумение относно това, защо програмата не начислява ДДС при отразяване на продажби. В тази връзка, програмата вече автоматично ще приема за новосъздадени бази данни, че фирмата е регистрирана по ЗДДС, освен ако потребителят изрично не премахне отметката пред опцията "фирмата е регистрирана по ЗДДС" в екрана за въвеждане на фирмените данни.Други дребни подобрения и отстранени пропуски в различни части на програмата.Версия 2.6.9 (издадена на 29.06.2012 г.) Добавени са няколко дребни подобрения в работата на програмата. Версия 2.6.8 (издадена на 20.06.2012 г.) Отстранява потенциална възможност за генериране на грешка при опит на потребител да съхрани нова стокова разписка за върната стока в модул "Продажби", докато в същото време друг потребител на StoreHouse PRO в мрежата е издал документ от същия тип и е резервирал този номер на стокова разписка. В този случай, вместо програмата да уведоми потребителя, че номерът е вече зает и да предложи използването на следващия свободен номер, тя генерира съобщение за грешка. Инсталирането на актуализираната версия е препоръчително за потребители, които използват продукта на два или повече компютъра едновременно и работят върху обща база данни. Версия 2.6.7 (издадена на 11.06.2012 г.) Версията отстранява бъг в програмата (от версии 2.6.5 и 2.6.6), който при определени обстоятелства може да доведе до некоректни показания в следните справки: Справка "Стокооборот по месеци и артикули"Справка "Печалба по месеци и артикули"Инсталирането на актуализираната версия е препоръчително за всички потребители на програмата, които използват някоя от засегнатите справки. Версия 2.6.6 (издадена на 04.06.2012 г.) Версията внася няколко подобрения в начина, по който функционира модул "Продажби". Версия 2.6.5 (издадена на 19.05.2012 г.) Новата версия оптимизира и значително ускорява изпълнението на множество справки и операции в различни части на програмата. Инсталирането на тази версия е препоръчително за потребители, които ежедневно генерират голям брой операции и документи, имат големи по размер бази данни, или работят интензивно с продукта в локална мрежа от два или повече компютъра. Като допълнение към множеството оптимизации, в тази верси на програмата са добавени и следните функционални промени: функцията за пакетно унищожаване на документи по типове и периоди е разширена и подобрена. Добавена е възможност за унищожаване на различните видове номенклатури. Добавена е и функция за архивиране и изтриване на данни за стари периоди, при която програмата не само автоматично изтрива всички операции от избраните типове, но и създава автоматично ревизионна операция, съдържаща калкулираното начално салдо на артикулите към датата на изтриването.в модул "Приходи и разходи" е добавена опция за изрична забрана на преизчисляването на общите салда. Когато тази забрана бъде активирана от потребителя (а по подразбиране тя не е активна), програмата ще показва на екрана единствено информация за операциите, които попадат в критериите за филтриране на данните, зададени от потребителя, без да преизчислява началните и крайните салда. Това би довело до значително увеличение на бързодействието при работа с модула, тъй като по този начин най-тежките изчисления ще се отложат до момента, в който те са наистина необходими. Когато забраната за преизчисление е активирана, на екрана ще се показва бутон за преизчисление, чрез който потребителят ще може да инициира калкулирането на въпросните стойности. Опцията се контролира чрез команда, която е достъпна при натискането на бутона "F8 други опции" в модул "Приходи и разходи".В справката за наличностите е добавена колона, която показва наличността на артикула по неговата допълнителня мерна единица (ако такава е дифинирана за конкретния артикул). Наличността по вторичната мярка се изчислява автоматично спрямо зададения коефициент за трансформация от допълнителна към основна мерна единица за артикула.При зареждане на списъците с издадени фактури, проформи и стокови разписки, в допълнителна колона вече ще се показват забележките, които евентуално са въведени за конкретния документ.За потребителите, които често издават и изпращат фактури и проформи по електронен път (в PDF формат) е добавено улеснение, което се изразява в това, че програмата вече автоматично ще формира името на отпечатвания PDF файл, така че да не се налага потребителят да го въвежда ръчно. Името ще е съставено от типа на документа и от неговия пореден номер.Досега нямаше възможност потребителят да бъде уведомен чрез програмата, ако в уебсайта е налице по-нова версия, която не е изрично анонсирана в системата за автоматично уведомяване (StoreHouse се обръща към нея, ако това не е забранено от потребителя). Обикновено в тази система анонсираме само версии, които съдържат значителни функционални промени, множество подобрения или поправки. Другите версии се обявяват единствено в уебсайта, тъй като се счита, че не биха представлявали сериозен интерес за болшинството от потребителите. Считано от тази версия, както и досега, при стартирането на програмата ще се прави проверка за наличието на по-нови версии, включени в системата за автоматично уведомяване, но при ръчно стартиране на функцията за проверка за по-нова версия (от менюто "Помощ") ще се извежда и информация за наличието на версии, които не са обявени в системата за автоматично уведомяване.множество други дребни подобрения в съществуващата функционалност, както и отстраняване на дребни пропуски от предишни версии на програмата.Версия 2.6.3 (издадена на 19.04.2012 г.) Отстранява следния проблем, регистрирани в предишните версии на програмата: Ако правото за промяна на трансферни операции в модул "Прехвърляне" е било отнето на определен потребител (който не е администратор), то при опит на потребителя да отпечата трансферна операция, която преди това е създал или заредил, се извежда съобщение, че операцията не е разрешена и програмата не позволява отпечатването на документа да бъде извършено. Това се случва независимо от факта, че на този потребител са осигурени права да създава (и отпечатва) и да зарежда (и отпечатва) документи в модул "Прехвърляне". Новата версия отстранява този проблем.Версия 2.6.2 (издадена на 17.03.2012 г.) Оптимизации и подобрения в съществуващата функционалност на продукта. Версия 2.6.1 (издадена на 20.05.2011 г.) Отстранява следните проблеми, регистрирани в предишната версия на програмата: При създаване на нов контрагент в екрана за избор на контрагенти на някой от модулите на програмата, ако непосредствено след създаването му потребителят не кликне с мишката върху името на записа, не е възможно да се потвърди избора му. Това затруднява бързата работа с програмата и налага допълнителни действия с мишката.Аналогично на горното, при създаване на нов контрагент в модул "Контрагенти" не се активират бутоните "Редакция" и "Изтриване", докато потребителят не кликне върху някой от записите в списъка.Версия 2.6 (издадена на 18.05.2011 г.) Нови функции и подобрения в тази версия: Добавена е възможност за скриване на контрагенти, които няма да се използват повече. При създаването и редактирането на доставчици и клиенти е добавена опция, чрез която потребителят може да укаже на програмата, че даденият контрагент следва да се третира като скрит (или пък обратното). Контрагенти, които са маркирани като "скрити" не се показват в списъка с останалите контрагенти освен, ако потребителят изрично не е разрешил това чрез предвидената за целта настройка в менюто "Настройки" - "Предпочитания на потребителя" - "Показвай скритите контрагенти" или чрез опцията за временно показване на скритите клиенти и доставчици от екрана за избор на контрагент по операция.Във връзка с горната функция е добавена и бърза меню команда за едновременно скриване (или показване) на избрани от потребителя контрагенти. Функцията е достъпна чрез контекстното меню в модул "Контрагенти", а също и от екрана за избор на контрагенти, при кликване с десния бутон на мишката върху предварително избраните редове с контрагенти. Както и в останалите части на програмата, където такава възможност се поддържа, изборът на два или повече записа от списъка става чрез обичайния за Windows начин (чрез задържане на бутона Ctrl и последователно кликване върху записите или пък чрез маркиране на първия желан запис, задържане на бутона Shift и кликване върху последния от поредицата).В модул "Доставки" е добавена възможност за забрана на отпечатването на складови разписки с доставни цени, т.е. при активирана забрана, складовите разписки ще се отпечатват само с количества. (Де)Активирането на тази възможност става чрез менюто "Настройки" - "Предпочитания на потребителя" - "Отпечатване на документите за доставка (складови разписки) без цени". Опцията е аналог на отпечатването на стокови разписки без цени в модул "Продажби".В модул "Производство" е добавена възможност за автоматично генериране на заявка за доставка на материали. Функцията е достъпна при натискане на бутона "Експорт на материалите" - "Експорт към нова заявка" и последващ избор на една от следните три опции: - Експортирай само материалите с недостатъчно количество - при активиране на тази команда ще бъде създадена нова заявка, в която ще бъдат включени единствено материали, които към настоящия момент имат наличност, която е по-малка от необходимата за завършване на операцията; - Експортирай всички материали по операцията - при активиране на тази команда ще бъде създадена нова заявка, в която ще бъдат включени всички показани в списъка материали; - Експортирай само избраните материали - при активиране на тази команда ще бъде създадена нова заявка, в която ще бъдат включени единствено материалите, които операторът е избрал предварително.Аналогично на горната функция, в справката за "наличности и вложени средства" е добавена функция за автоматично генериране на заявка за доставка на стоки, чиято текуща наличност е по-малка от минималната наличност, която е зададена за тях (ако такава е зададена). Функцията е достъпна при натискане на бутона "Експорт" - "Експорт към нова заявка" и последващ избор на една от следните две опции: "Експорт на избраните артикули" или "Експортирай всички"В модул "Стоки" е добавена възможност за пакетно задаване/актуализация на минималните наличности за избрани от потребителя артикули. Функцията е достъпна чрез контекстното меню в модула или при натискане на бутона "Други операции" (предварително е необходимо да са избрани стоките, за които ще бъде променяна тази стойност).Във филтъра на справката за доставките е добавена възможност за филтриране по повече от един доставчик, вместо досега наличната възможност за филтриране само по един избран от оператора контрагент.Във филтрите на справките "Доставки" и "Вложени материали и консумативи" е добавена възможност за филтриране по повече от един контрагент, вместо само по един избран от оператора доставчик или клиент.Във филтъра на справката "Произведени изделия" е добавена възможност за филтриране по повече от един служител.Във филтъра на справката "Вложени материали и консумативи" е добавена възможност за филтриране на данните по кода на артикула, за производството на който са използвани материалите. По този начин вече е възможно да се проследяват съвсем точно материалите, които са били изписвани при изработката на точно определено изделие или услуга.В няколко справки на програмата са добавени раздели (табове) за бързо превключване между "подробен" и "обобщен" изглед, без да се налага извикване на филтъра. Тази възможност е добавена в следните справки: "Доставки", "Реализация по артикули", "Произведени изделия" и "Вложени материали и консумативи".Допълнително е добавена и възможност за автоматично запаметяване на последния използван изглед на всяка от четирите посочени по-горе справки, така че той да се зарежда по подразбиране от програмата и да не се налага потребителят да го избира ръчно, ако начинът, по който желае да вижда данните не съвпада с предлагания от програмата по подразбиране.В справката "Наличности и вложени средства" са добавени 5 отделни раздела (табове), всеки от които показва различни данни. Това са: - всички артикули - показва пълната номенклатура на артикулите, които могат да бъдат измервани количествено, в т.ч. артикулите с наличност, без наличност или с отрицателна наличност; - налични артикули - показва само артикулите с наличност, която е по-голяма от 0 (а при активирана опция за временно показване на отрицателните наличности ще показва и стоките, които са с отрицателна наличност); - артикули с наличност под минималната - показва само артикули, чиято минимална наличност е по-голяма от 0, но текущата им наличност е по-ниска от минималната или е отрицателна стойност (+ опция за скриване/показване на отрицателните наличности); - артикули без наличност - показва единствено артикули, чиято наличност е 0 или по-малка (+ опция за скриване на отрицателните наличности); - артикули с отрицателна наличност - показва само артикулите, чиято наличност е отрицателна стойност.В същата справка е добавена и опция за указване на програмата да предлага първо филтриране по групов признак, преди да покаже резултатите на екрана. Опцията се активира чрез натискане на бутона "Настройки" - "Преди визуализиране на справката предлагай филтриране по групи".В менюто "Настройки" - "Предпочитания на потребителя" е добавена опция за разрешаване/забрана на отпечатването на пътя към използваната база данни в справките. Досега тази информация се отпечатваше задължително в повечето справки. От тази версия отпечатването на тази информация вече ще е изключено по подразбиране, освен при изрично разрешаване от страна на потребителя чрез активиране на въпросната опция.Отстранени бъгове (грешки): Отстранен е бъг от версия 2.5.х, който се изразяваше в това, че при активирана настройка за автоматичен запис на дефинирана от потребителя забележка към издадените документи в модул "Продажби", програмата запаметяваше забележката единствено в документа, в който тя е била въведена, без да я предлага автоматично за следващите документи. Това налагаше забележката да се въвежда отново ръчно за всеки отделен нов документ. В настоящата версия проблемът е отстранен и при активирана опция за автоматично запазване, последната забележка ще бъде съхранявана и предлагана автоматично за следващите документи (освен, когато тя е празен текстов низ).Отстранен е бъг от версия 2.5.х, поради който в справката за "Произведени изделия" не беше възможно да се осъществи филтриране по името на служителя, който е изработил изделията.Списък на промените в предишната версия (2.5) можете да видите в тази страница.
 8. Елизия Софтуер

  Анонс: Версия 2.1.x на InCash

  На 11.07.2013 г. беше издадена версия 2.1.3 на продукта InCash. Версията отстранява няколко незначителни пропуска в работата на програмата и оптимизира нейната работа. На 25.07.2012 г. беше издадена версия 2.1 на продукта InCash. Промените в нея са: Добавена е възможност за дублиране на запис - позволява на потребителя да създава нови приходни или разходни операции, имащи същото съдържание (описание на операцията, тип, платени суми, валута и категория) като това на избрания от потребителя оригинален запис, който се използва за шаблон. Тази възможност би била полезна в случай, че на потребителят често се налага да въвежда сходни или напълно идентични операции, спестявайки му време при попълване на основните параметри на записа. Функцията е достъпна чрез командата "Създаване на копие на избрания запис" от менюто "Редакция", както и чрез клавишната комбинации Alt+Enter или Alt+двукратно кликване с мишката (върху оригиналния запис).Добавена е възможност за запаметяване и бърз избор на до 5 потребителски селекции от категории - ако данните в документите на InCash са асоциирани с множество категории и подкатегории, организирани в комплексна структура, и често се налага резултатите от справката да бъдат филтрирани по точно определени комбинации от категории, вече е възможно тези потребителски селекции от произволно комбинирани категории да бъдат запаметявани за бърза многократна употреба, така че да не се налага потребителят да ги избира ръчно. Опциите за избор, запаметяване и изтриване на съхранените потребителски селекции са достъпни от контекстното меню, което се появява при чукване с десния бутон на мишката върху филтъра с категориите.Добавени са бързи клавишни комбинации за превключване към същия период на предишния/следващия месец (Shift+стрелка наляво и Shift+стрелка надясно), както и за превключване към същия период на предишната/следващата година (Ctrl+стрелка наляво и Ctrl+стрелка надясно).Променено е действието на клавишната комбинация Ctrl+M, която до момента служеше за показване на данните за целия текущ месец (т.е. от първо до последно число на месеца). Клавишната комбинация вече ще се използва за показване на данните от първото до текущото число на месеца.В редактора на категориите е добавена допълнителна колона, която показва собственото салдо на категорията, без да включва салдата на нейните подкатегории.Корекции по сортирането на табличния списък с категориите в редактора на категории.Премахната е колоната за тип на операцията, тъй като сумите на приходните и на разходните операции вече се визуализират в две отделни колони, озаглавени като "приход" и "разход" (от версия 2.0), т.е. тази колона вече е напълно излишна. Приятна работа с версия 2.1 на InCash! Както и досега, ако имате предложения, които според Вас биха подобрили работата и функционалността на продукта, не се колебайте да ги споделите по имейл или чрез форума на програмата. Списък с промените в предишната версия (2.0.х) можете да прочетете тук...
 9. Елизия Софтуер

  Анонс: Версия 2.0.x на InCash

  На 14.03.2012 г. беше издадена версия 2.0 на продукта InCash. Тук можете да се запознаете с по-голямата част от новостите в тази версия на програмата. Новите функции и подобрения в тази версия са:Променен и значително подобрен е механизмът за филтриране на данните по категория. Списъчното поле за избор на категория вече е само едно и пред всяка от категориите има поле за отметка, чрез което потребителят може да включва или изключва категории от данни към справката (в т.ч. и техните подкатегории). Съществено подобрение има и във възможностите за съчетаване на произволен набор от категории (единично избиране на елементи от списъка или автоматично избиране на цели структури от категории). Предвидено е контекстно меню за работа със списъка на категории, което наред със стандартните команди за избор, предоставя и няколко допълнителни полезни функции, които не са достъпни по друг начин. Благодарение на тази промяна, възможностите за филтриране по параметъра "категория" са вече практически неограничени. До полетата за начална и крайна дата на отчета е добавен бутон за бърз избор на 30 предварително дефинирани периоди и още 5, които могат да се дефинират от потребителя. При натискането на този бутон ще се появява меню, от което потребителят бързо може да избере предпочитания период, за който желае да генерира справка. Функцията ще спестява на потребителя значително време при промяна на датите, особено, когато се извършват множество последователни справки за различни периоди. Добавени са полета с информация за начално и крайно салдо, така че вече не се налага да се генерира отчет върху всички данни, за да се получи тази информация. Досегашните полета с обобщената информация за сума на приходите, разходите и баланса (а от тази версия и двете салда - начално и крайно) са видоизменени в компактна таблица, съдържаща цялата тази информация. Колоната за сума на операцията е разделена на две отделни колони - една за приходите и една - за разходите. Това позволява по-бързо визуално разграничаване на приходните от разходните операции. В менюто "Редакция" е добавена възможност за експорт на данните от екрана към CSV файл. По този начин, програмата вече може да подава данни към други видове софтуер, например електронни таблици, за допълнителна обработка и анализ. Добавена е възможност за генериране на файл в HTML формат, който съдържа данните от отчета. Това прави възможно съхраняването на статични копия на отчетите в електронен вид и евентуалното им изпращане по електронен път до друг потребител, без да се налага отчетите да се отпечатват на принтер. В плоския списък с категории на модул "Категории" е добавено допълнително поле, което показва информация за баланса по всяка категория (в т.ч. и нейните подкатегории). В контекстното меню на списъка с категориите в основния екран е добавена възможност за обръщане на избора (инвертиране на селекцията), например: избор само на избраната категория и размаркиране на останалите, или избор на всички категории, с изключение на избраната. Добавена е възможност за бързо временно обръщане на значението на настройката за автоматично включване на подкатегориите. Обръщането на значението се реализира чрез задържане на клавиша Shift и кликване върху полето за отметка на категорията (т.е. ако е активирано автоматичното избиране на подкатегориите, то при натискане на Shift настройката ще бъде деактивирана временно само за тази категория. Обратното също е в сила). Функцията за директно добавяне на операция към избрана категория (която досега се стартираше само чрез клавиша F7 или команда от менюто "Редакция") е разширена и е добавена възможност същото да се постига чрез задържане на клавиша Ctrl от клавиатурата и кликване върху наименованието на категорията или пък чрез избиране на съответната команда от контекстното меню. Добавена е възможност за групова промяна на категорията на записите, избрани от потребителя. Стартира се от менюто "Редакция" и прави възможно бързата промяна на категорията, с която са асоциирани множество записи, без да се налага да се променят един по един. Добавена е възможност за автоматично запаметяване на широчината на всяка колона с данни в основната справка на програмата. Така, при евентуалната промяна на широчината от страна на потребителя, настройката ще се запазва и прилага автоматично. Добавена е и възможност за скриване/показване на полетата чрез отделен екран, в който потребителят може да постави отметки само пред желаните от него колони. Управлението се извършва чрез кликване с десния бутон на мишката върху лентата със заглавия на колоните и избиране на командата за скриване/показване на колони. С цел предотвратяване на нежелано изтриване на голямо количество данни поради невнимание на потребителя, командите за изтриване на операции вече ще показват и информация за броя на записите, върху които ще се извърши действието, вместо само стандартното съобщение за потвърждение на изтриването. Като допълнение (и като противодействие на потребители, които не четат внимателно съобщенията на програмата), бутонът за потвърждение в тези съобщения вече няма да е избран по подразбиране, т.е. потвърждението с клавиша Enter ще е възможно само и единствено при изрично активиране на съответния бутон. Функцията за търсене по ключова дума вече ще запомня и последния тип извършено търсене (AND, OR или NOT). Досега автоматично се предлагаше търсене от тип "AND", което създаваше известни неудобства при извършване на последователни рекурсивни търсения по някой от другите типове. Подобрено е отпечатването на справката за приходите и разходите. Освен, че листът се използва по-ефективно в сравнение с предишни версии на програмата, вече ще се извършва автоматично пренасяне на нов ред на дългите описания на операции, категории и забележки. В менюто "Настройки" е добавена опция за задаване на предпочитана ориентация на листа при печат (портретна или пейзажна). Това позволява на потребителя да избере предпочитания от него изглед на справката, а също и да включи в нея някои от колоните, които не се отпечатват при портретно разположение на листа (поради липсата на достатъчно място). Цялостна оптимизация на навигацията в екрана за въвеждане на нова операция и плащанията по нея. Вече е възможно бързо да се преминава през основните полета на този екран само чрез натискане на клавиша Enter. По този начин се спестяват действия с мишката и клавиатурата, тъй като оптимизацията обхваща най-често попълваните полета, без да налага преминаването през останалите или прескачането им чрез използване на мишката. Изцяло обновена и значително разширена е помощната документация на продукта InCash. Обхванати са почти всички аспекти от работата с програмата. Помощната документация вече ще се предлага в уеб-базиран вид, разположена на нашия уебсайт. Оптимизиран е основният интерфейс на програмата. Всички инструменти за филтриране на данните са разположени само в лявата част на прозореца, а бутоните за съхраняване и зареждане на параметрите на филтъра са премахнати и същите функции са достъпни вече само чрез менюто "Редакция". Бутонът за изчистване на филтрите също е премахнат от областта за визуализиране на данни. Той е пренесен в лентата с инструменти - в горната част на екрана. При преизчисляване на резултатите от справката вече ще се показва прогресен индикатор, който ще информира потребителя за напредъка в изчислението. При положение, че документът е защитен с парола, вече няма да е възможно да се визуализира графиката на приходите и разходите, преди документът да бъде отключен. По подразбиране, програмата вече ще отваря автоматично последния използван файл. Досега тази настройка беше изключена по подразбиране и се активираше само по желание на потребителя. В случай, че не желаете последния използван файл да се зарежда автоматично при стартиране на програмата, можете да забраните това от менюто "Настройки". В случай, че потребителят е избрал операция от списъка с приходни и разходни операции, вече няма да се налага да използва мишката, менютата или други клавишни комбинации, за да зареди операцията в режим на преглед и редакция. Вместо това ще е достатъчно да натисне клавиша Enter от клавиатурата. Стандартната функция за изтриване на маркирани записи вече ще се задейства и чрез натискане на клавиша DEL от клавиатурата, вместо само чрез бутона в лентата с инструменти или чрез командата в менюто "Редакция". Добавени са различни подобрения и оптимизации във всички останали части на програмата. Отстранени са някои дребни пропуски от предишни версии на InCash. и други... Желаем Ви приятна работа с версия 2.0 на InCash! Както и досега, ако имате предложения, които според Вас биха подобрили работата и функционалността на продукта, не се колебайте да ги споделите по имейл или чрез форума на програмата.
 10. Елизия Софтуер

  Анонс: Версия 2.5.x на StoreHouse PRO

  На 31.03.2011 г. беше издадена версия 2.5 на продукта StoreHouse PRO. В този анонс можете да се запознаете с по-голямата част от новостите в тази версия на програмата. Какво ново във версия 2.5: (за версия 2.5.1 вижте в края на този анонс) Нови функции и възможности: Справки: Нова справка - "Картон на стока" - показва консолидиран отчет за прихода и разхода за избран артикул, както и подробни отчети за операциите, в които той е участвал.Справки: Бърза справка за специални цени по артикули и клиенти - показва въведените специални цени за отделни артикули, асоциирани с предварително избран клиент. Справката е достъпна чрез контекстното меню (извиква се при кликване с десния бутон на мишката върху списъка с клиентите) в модул "Контрагенти", както и от екрана за избор на клиент при продажба.Справки: Бърза справка за специални търговски отстъпки по артикули и клиенти - показва въведените търговски отстъпки за отделни артикули, асоциирани с предварително избран клиент. Справката е достъпна чрез контекстното меню (извиква се при кликване с десния бутон на мишката върху списъка с клиентите) в модул "Контрагенти", както и от екрана за избор на клиент при продажба.Справки: Бърза справка за допълнителните номенклатурни кодове по по артикули и контрагенти - показва дефинираните допълнителни номенклатурни кодове по номенклатурата на предварително избран контрагент. Справката е достъпна чрез контекстното меню (извиква се при кликване с десния бутон на мишката върху списъка с клиентите) в модул "Контрагенти", както и от екрана за избор на контрагенти.Справки: Бърза мини-справка за задълженията на клиента към фирмата или задълженията на фирмата към избран доставчик. Справката е достъпна чрез контекстното меню (което се извиква при кликване с десния бутон на мишката върху списъка с контрагентите) в модул "Контрагенти", както и от екрана за избор на контрагент.В модул "Продажби": Добавена е възможност за автоматично хронологично погасяване на стари задължения на клиента при въвеждане на стойност в полето "платена сума" в модул "Продажби". Поведението на програмата при автоматичното погасяване на стари задължения на клиента се контролира чрез опциите в менюто "Настройки" - "Предпочитания на потребителя" - "Настройки на модул "Продажби и фактуриране" - "Автоматично погасяване на задължения". По подразбиране опцията е изключена.В модул "Приходи и разходи" също е добавена възможност за автоматично погасяване на стари задължения по селектирани от потребителя операции от един и същи тип (приходни или разходни). Операцията е достъпна чрез контекстното меню, което се появява при кликване с десния бутон на мишката върху маркираните записи на операции в модула. Командата за тази функция е "Бързо закриване на задълженията по избраните операции чрез разпределяне на въведена сума...". Както показва и името на командата, потребителят избира една или повече операции от списъка, после трябва да въведе общия размер на сумата, която се погасява (размерът не може да надхвърля общото оставащо задължение), а програмата има грижата да разпредели въведената сума между избраните плащания. По подразбиране програмата сумира и показва предварително общия размер на оставащото задължение, за да ориентира потребителя за максималната стойност, която може да бъде въведена.Архивиране: Добавена е допълнителна система за архивиране, в която се използва формата BZip2. Новият метод на архивиране дава около 35% по-висока компресия и около 25% увеличение в бързодействието при създаването на архиви. В програмата е дадена възможност за превключване между новия и стария метод на архивиране, като по подразбиране е активиран новия. Новата система за архивиране прави възможно създаването и възстановяването от архиви и при работа в т.нар. "portable" режим, когато програмата се изпълнява от преносима памет на компютър, на който не е била инсталирана.В модул "Гаранционни карти": Добавена е възможност за търсене и по номер на документа, към който е издадена гаранционната карта.Добавена е възможност за бърз избор на друга база данни, без да се налага рестарт на програмата. Функцията е достъпна както при начално стартиране на програмата, така и в работен режим (чрез допълнителна команда в менюто "Система").В модул "Стоки": Добавена е възможност за пакетна промяна на групата на избрани артикули, която е достъпна чрез контекстното меню в същия модул (показва се при кликване с десния бутон на мишката върху списъка с артикулите).В модул "Ревизии": Добавена е възможност ревизия да се прави само за предварително избрани групи, вместо за всички артикули в номенклатурата.В модул "Доставки" е добавена възможност за отразяване на върнати стоки към доставчик. Възможността е реализирана под формата на специална операция, която може да се активира в модул "Доставки", след натискане на бутона "Нова операция" и избиране на "Връщане на стоки към доставчик". В този режим количествата се въвеждат като отрицателни стойност. Плащанията по такава операция се отразяват като разходна операция с отрицателен знак в модул "Приходи и разходи".В модул "Продажби" е добавена отделна нова операция за отразяване на върнати от клиентите стоки, когато при продажбата им не е издадена фактура, към която да е възможно да се генерира кредитно известие. Връщането става чрез стокова разписка в специален режим, при който количествата на артикулите се записват с положителен знак, но се третират като отрицателни стойности, а сумите по операцията се отчитат автоматично като приходни с отрицателен знак в модул "Приходи и разходи". Операцията е достъпна след натискане на бутона "Нова операция" - "Допълнителни операции" - "Връщане на стоки от клиент със стокова разписка".В модул "Стоки": добавена е възможност за пакетна промяна на търговската отстъпка за избрани артикули по клиентЗа потребителите, които използват продукта за издаване на документи от името на повече от една фирма, е добавена възможност за работа с повече от едно лого - по едно за всяка дефинирана база данни. Активирането на тази възможност става чрез допълнителна настройка в менюто "Предпочитания на потребителя", където сега е възможно да се укаже на програмата да използва не само един конкретен файл, но и да търси за файл с име "logo.bmp" в папката на активната базата данни.Във връзка с добавената във версия 2.4.3 възможност за автоматично запаметяване на широчината на колоните в най-често използваните модули на продукта, сега е добавена и възможност за бързо връщане на настройките по подразбиране, както избиране на полетата, които потребителят желае да вижда (или изключване на тези, които не желае) от диалогов прозорец, който се активира от контекстното меню - при кликване с десния бутон на мишката върху списъците с артикули на модулите, в които се поддържа такава възможност.Добавена е възможност за скриване/показване на складови обекти, които вече няма да се използват. Скритите обекти не се показват в списъка за избор на активен обект, нито могат да бъдат избирани за операции от какъвто и да е вид. Те са достъпни единствено в списъка на дефинираните обекти в модул "Складови и търговски обекти".Във филтъра на справката за "Реализация по артикули" е добавена възможност за филтриране на продажбите по име на превозвача. Полето "превозвач" се намира в екрана "Допълнителни данни" на модул "Продажби" и тъй като не е задължително за попълване, нито пък се отпечатва в някой от документите често просто не се използва. Все пак, използването му за странични цели също не е рядка практика и в този смисъл, вече е възможно в него да се записва и информация, по която данните да бъдат филтрирани по-късно в справката.Във връзка с издаването на електронни фактури, които не са подписани с универсален електронен подпис е добавена възможност за замяна на подписа с идентификационни шифри. За всеки дефиниран потребителски акаунт в програмата сега е възможно да се въведе отделен идентификационен шифър, който по желание може да се отпечатва до името на потребителя, който съставя и отпечатва фактурата. Опцията се активира от менюто "Опции за печат на фактури", което се появява при натискане на бутона "Запис и печат" в модул "Продажби". Самите идентификационни шифри/кодове се въвеждат в модул "Потребители и права за достъп" от менюто "Администриране".Добавена е възможност за въвеждане и отпечатване на кратки (до 255 символа) забележки във фактурите, проформите и стоковите разписки. Това става в екрана "Допълнителни данни" на модул "Продажби", където се намират и опциите, с които се контролира дали забележките да се отпечатват или само да се запаметяват в документа за вътрешна употреба.Добавена е възможност за автоматично скриване на артикулите с нулеви наличности, както и опция за бързото им временно показване в списъците с артикули в модул "Стоки" и при избор на артикули за добавяне към операция.Добавена е възможност за избор между автоматично сортиране на списъците с артикули по код или по наименование на артикула. По подразбиране артикулите се сортират по наименование, както досега. Превключването става чрез настройка в менюто "Предпочитания на потребителя".В модул "Стоки" е добавена възможност за указване на програмата да визуализира продажните цени на артикулите с ДДС, независимо дали въведената за отделните артикули цена включва или не включва този данък. В случай, че опцията е активирана и цената на някой от артикулите е въведена без ДДС (каквато е и препоръчителната практика), програмата ще калкулира и ще покаже на екрана продажна цена с ДДС. Обратното - когато опцията е деактивирана, програмата ще показва само нетни цени, а за артикулите, за които е въведена цена с ДДС, програмата ще изчислява нетна цена и ще я показва на екрана. Това се контролира чрез опция в менюто, което се показва след натискане на бутона "Настройки" в модул "Стоки".Добавена е възможност за избор между едновременно или поединично показване на колони с нетните цени (цени без ДДС) и крайни цени (с ДДС) в екрана за избор на артикули при добавяне към операция. По подразбиране се показват само нетни цени, както досега, но това може да се променя чрез менюто "Предпочитания на потребителя" - "Настройки на модул "Продажби и фактуриране", където се намират опциите за контрол на тази възможност.В модулите "Продажби" и "Доставки" е добавена възможност за импорт и експорт на артикули от/към CSV файл. Възможността е достъпна чрез менюто, което се появява при натискането на бутона "Артикули" в съответния модул.В екрана за избор на артикули е добавена възможност за търсене и по допълнителните номенклатурни кодове на стоките (кодовете по номенклатурата на контрагенти). Функцията се активира при натискане на комбинацията от клавиши Shift+F3. За разлика от стандартната функция за търсене по частично съвпадение с кода или наименованието на стоката, търсенето по допълнителен код става по пълно съвпадение с кода.В екрана за избор на артикули е добавена възможност за ръчно търсене по баркода на стоките, извън функцията за избор на стока чрез баркод скенер. Операцията се активира при натискане на комбинацията от клавиши Ctrl+F3. Търсенето става по пълно съвпадение с баркода на артикулите.В модул "Продажби вече е възможно да се въведе кредитно или дебитно известие без задължително да се избира документ от списъка на издадените фактури, към който се отнася известието. Вместо това, програмата ще пита потребител, дали желае да избере такъв документ или ще въведе ръчно неговия номер и дата. Тази възможност е добавена, за да се улесни издаването на кредитни и дебитни известия за фактури, които не са били издадени от програмата, или пък са издадени в друга база данни на същата фирма.В менюто "Помощ" е добавена възможност за изтегляне и стартиране на миниатюрен VNC клиент, който може да се използва за временно разрешаване на отдалечен достъп до компютъра на потребителя, в случай, че е налице затруднение, което не можете да разрешите сами или просто бихте желали да получите визуална демонстрация на определена функционалност, директно на Вашия екран. Подобрения и промени: При групова промяна на продажна цена 1 или 2, програмата вече ще пита дали цената включва ДДС.Добавена е възможност за избор на друга база данни, ако базата данни е била преместена/преименувана/недостъпна.Добавена е възможност за създаване на нова директория за съхранение на архивите или за бази данни, директно от диалога за избор на директория.При промяна на активната база данни при стартиране на програмата, вече няма да се налага програмата да бъде рестартирана, ако новоизбраната база данни съществува в указания път.Добавена е възможност за въвеждане и запаметяване на повече от 5 бази данни, между които може да се превключва бързо (поддържат се до 20 бази данни).Местата на "съставил" и "получател" при отпечатване на гаранционните карти са разменени, за да следват модела на всички останали документи в програмата.Общата гаранция по гаранционна карта вече няма да се отпечатва, ако в документа са въведени артикули с различен гаранционен срок.Добавено е поле за съставител на документа в модул "Гаранционните карти", което ще се попълва автоматично според настройките на потребителя за автоматично попълване на такива стойности.Получателят на гаранционната карта вече ще е стойността на полето "приемащо/предаващо лице" на клиента (когато такова е въведено за контрагента), а не задължително МОЛ на фирмата, както досега.Подобрено регистриране на проблеми с достъпа до базата данни и съобщаваните грешки.Програмата вече ще предупреждава при смяна на активния търговски обект и ще очаква потвърждение за промяната. Така е добавено, за да се премахне вероятността от инцидентно превключване на обекта чрез скрол бутона на мишката.Функциите за търсене на контрагент на филтрите в справката за "Реализация по артикули" и модул "Приходи и разходи", където търсенето досега беше чувствително към малки и главни букви, вече няма да се взима под внимание точния начин на изписване на името на контрагента, което ще доведе до улеснено търсене.функцията за търсене в модул "Контрагенти" вече ще действа върху всички полета, съдържащи текстови данни, с изключение на банковите данни на контрагента. По този начин картотеката на контрагентите може да бъде претърсвана по почти всички показатели.Подобрения и оптимизации в бързината на работа на модул "Приходи и разходи".Към набора от екрани, в които е възможно автоматичното запомняне на зададения от потребителя размер на колоните са добавени и екраните за избор на артикули и контрагенти.При създаване на нов контрагент програмата вече ще извършва проверка за инцидентно дублиране и по ЕИК/БУЛСТАТ, вместо само по името на контрагента. По този начин ще се намали вероятността един и същи контрагент да бъде създаден неколкократно без знанието и изричното потвърждение на потребителя.Подобрения в модул "Заявки" и възможност за отпечатване/начисляване на ДДС към стойността на поръчките.Сумите по операциите в модул "Приходи и разходи" вече ще са разделени в две колони - една колона за приходните и една - за разходните операции, така че визуално приходните и разходните операции да могат да се идентифицират по-лесно.В модул "Приходи и разходи" вече е възможно да се работи и с отрицателни стойности.Кредитните известия, издадени от програмата, вече ще се показват в модул "Приходи и разходи" като приходна операция с отрицателен знак, вместо като разходна операция с положителен знак, както беше досега.Добавена е възможност (която се активира чрез настройка в менюто "Глобални настройки") програмата да предупреждава потребителя при опит за продажба на артикул на цена, която е под неговата себестойност.Тъй като името на МОЛ на фирмите не е задължителен реквизит за първичните счетоводни документи, в случай, че не е въведен, програмата вече няма да го отпечатва във фактурите и стоковите разписки като непопълнен реквизит.При импорт на артикули или при актуализация на продажни цени от CSV файл в модул "Стоки", вече ще е възможно да се избира и продажна цена с ДДС, вместо само нетна цена.При извършване на импортна операция, програмата вече ще показва на екрана, с кое поле точно потребителят е асоциирал всяка една от избраните колони.Добавена е възможност за подобрение в бързодействието на програмата при показване на дълги списъци с издадени документи от произволен тип. Вече е възможно, освен показване на всички, потребителят да инструктира програмата да показва по подразбиране само документите за текущия месец, или пък документите за текущата година.При избиране на артикули чрез баркод скенер програмата по подразбиране търси по пълно съвпадение на баркода. В определени случаи обаче е възможно артикулът да е въведен с непълен или допълнен баркод и това да стане причина за по-трудното му локализиране. Ето защо е добавена възможност, ако търсенето по пълно съвпадение не даде резултат, програмата да предлага и извършва търсене и по частично съвпадение.Общо повишаване на производителността на програмата. Отстранени бъгове (грешки): Отстранен е проблем с архивирането на базата данни след експорт на данни в CSV или HTML файл, когато пътят към базата данни не е бил зададен ръчно, а е използван пътя по подразбиране.Отстранен е проблем в модул "Гаранционни карти", който се проявява в това, че при издаване на документа, програмата винаги показва името на МОЛ на клиента като приемащо лице, независимо дали за този клиент е било предварително въведено друго приемащо лице.Отстранена е грешка в програмата, поради която при опит за зареждане и презапис на съществуваща складова разписка за доставка от потребител, който няма права за достъп до доставните цени, програмата погрешно позволява записа да се извърши, но с нулеви цени.Отстранен е пропуск в програмата, поради който при зареждане на съхранена производствена операция от потребител с наложена забрана за показване на ед. доставни цени и себестойност на стоките, програмата скрива стойността на изделията, но показва себестойността на вложените материали, като по този начин компрометира наложената забрана.Отстранен е пропуск, поради който е възможно след оторизация с друго потребителско име, програмата да не приложи правилно правата за достъп за новоизбрания потребител, като по този начин да направи възможна злоупотребата с чужди права за достъп.Отстранен е проблем при отпечатването на гаранционни карти - в определени случаи името на артикула не се пренася правилно на нов ред и част от него може да не бъде отпечатана.Отстранен е проблем при отпечатването на дълги гаранционни условия в модул "Гаранционни карти". Предишните версии на програмата не пренасяха на нова страница гаранционните условия, когато не се събират в първата страницата.Отстранен е бъг от версия 2.4.3, водещ до значително увеличено време за обработка и визуализиране, при генериране на справката за реализацията върху голям период от времеПри изтриване на складова разписка за доставка, програмата погрешно изтрива не само информацията за направени плащания по складовата разписка, но и тези, по стокова разписка със същия номер (ако такава съществува). Проблемът е отстранен.При презапис на кредитно известие, програмата може да изтрие информацията за плащане по складова разписка (доставка), ако нейният номер и дата съвпадат с номера на стоковата разписка, която се генерира автоматично към кредитното известие. Същият проблем се наблюдава и при директно изтриване на кредитното известие и свързаната с него стокова разписка.При зареждане и презапис на стокова разписка, складова разписка, фактура или проформа, след които са били издадени и други документи от същия тип на същата дата, програмата не сортира правилно презаписания документ в списъка с другите документи от този тип, в следствие на което презаписаният документ се подрежда след тях, въпреки, че е с по-малък номер. Проблемът е отстранен.При печат на складови разписки за доставка на стоки, ако в данните на фирмата-доставчик или фирмата-получател има реквизит с голяма дължина, която не позволява текста да се изпише на същия ред, той не се пренася правилно на нов ред. Проблемът е отстранен.В справката за наличности и вложени средства: преди генерирането на справката, програмата проверява дали има артикули, чиято себестойност се нуждае от преизчисление и пита потребителя за потвърждение. Ако обаче тези артикули са скрити, или са филтрирани от потребителя, тяхната себестойност не се преизчислява и при следващото генериране на справката, програмата отново очаква потвърждение за тяхното преизчисление, което води до по-бавното й визуализиране. Освен това, ако след първоначалното стартиране, при което потребителят е забранил изрично преизчислението на себестойностите, справката бъде обновена ръчно чрез бутона "Опресни", независимо от забраната, програмата отново се опитва да преизчисли всяка себестойност преди да я покаже, и тъй като част от записите са филтрирани и не се показват, те отново остават с некалкулирана нова себестойност. Проблемът е отстранен.Когато потребителят е въвел част от продажните цени на артикулите без ДДС, а друга част - с ДДС, в някои от частите на програмата те се показват във вида, в който са въведени в номенклатурата на стоките, т.е. е възможно в една справка да бъдат визуализирани смесено както нетни, така и крайни цени. Засегнатите части на програмата са екрана за избор на артикули при добавяне към операция, модул "Стоки", справката за наличностите и вложени средства, както и модул "Ревизии". Проблемът е отстранен и програмата вече ще показва и изчислява (когато е необходимо) само нетните продажни цени на стоките (освен когато е зададено друго чрез определена настройка). На 04.04.2011 г. беше издадена версия 2.5.1 на продукта StoreHouse PRO. В нея са направени следните промени: В справката за реализация по артикули е добавена и възможност за филтриране по име на лицето, което е съставило документа/продажбата.Отстранен е бъг от предишните версии на програмата, поради който при зареждане на стара операция в модул "Продажби" (стокова разписка или фактура), ако потребителят се опита да добави към документа допълнителни артикули, програмата не взима под внимание евентуално зададените специални настройки за цена по подразбиране към контрагента по операцията, а вместо това предлага стандартната продажна цена #1. Списък на промените в предишната версия (2.4.3) можете да видите в тази страница.
 11. Елизия Софтуер

  Анонс: Версия 2.4.3 на StoreHouse PRO

  На 01.09.2010 г. беше публикувана версия 2.4.3 на продукта StoreHouse PRO. Ето какво ново можете да намерите в нея: С оглед повишаване на бързодействието при работа в мрежа е премахната проверката за валидност на базата, която се извършваше при стартиране на програмата. Вместо това, проверката ще продължи да се извършва при всяка създаване или възстановяване на архив.В основните модули на програмата е добавена възможност за запомняне на размера (широчината) на колоните в таблиците, когато той е бил променен ръчно от потребителя.Във филтъра на справката за реализация по артикули е добавена възможност за филтриране на данните и по начин на плащане: касово или безкасово (банково).В глобалните настройки на програмата е добавена възможност за указване на програмата да третира номенклатурните кодовете като цифрови/буквено-цифрови. По подразбиране кодовете се третират като буквено-цифрови. Това нововъведение има отношение към начина, по който се сортират данните в справките, когато е приложено сортиране по код.Добавена е възможност за отпечатване на текущите неизплатени задължения на клиента в стоковите разписки. Разрешаването/забраняването на тази функция става от менюто с предпочитания на потребителя (и по-конкретно в настройките на модул "Продажби и фактуриране").Добавена е настройка, чрез която операторът може да забрани или разреши отпечатването на пълните данни за клиента и доставчика в стоковите разписки. При забрана за отпечатване на пълните данни, програмата ще отпечатва само наименованието на получателя и доставчика по сделката, без останалите реквизити (населено място, адрес, МОЛ, Булстат и ИН по ЗДДС), които са задължителни само за фактурите. По подразбиране се отпечатват пълните данни.При издаване на кредитно известие, програмата вече ще предлага да попълни автоматично списъка с артикулите, техните количества, цени и отстъпки от оригиналната фактура.Корекции във функциите за експорт на данните в CSV файл от справките за стокооборот и печалба по месеци и клиенти - поради грешка, в старата версия не се експортираше полето с наименованието на клиента.Коригирана е грешка в програмата, поради която при наложена забрана за показване на артикулите с нулева наличност в справката за "Наличности и вложени средства", програмата продължаваше да ги показва.При зададена настройка за автоматично попълване на последното въведено име на лицето, което съставя документа в модул "Продажби", програмата игнорираше настройката и не попълваше името му автоматично. Проблемът е отстранен в настоящата версия.Грешка в справката за реализацията водеше до неточни показания в полето "Сума", при прилагане на различни търговски отстъпки за различните артикули в един и същи документ, вместо една обща остъпка върху целия документ. Въпреки, че крайните показания на справката бяха верни, това потенциално можеше да подведе потребителите, които предпочитат да прилагат отстъпките по този начин. Проблемът е отстранен в настоящата версия.и други...Успешна и приятна работа с продукта!
 12. Публикувана е версия 1.6.3 на продукта InCash. Новото в нея: добавено е автоматично азбучно сортиране на категориите и подкатегориите; увеличено е бързодействието при визуализирането на данните при работа с големи масиви; добавена е защита срещу инцидентно зареждане на един и същи документ в две различни копия на програмата едновременно, като по този начин се намалява опасността от неволна повреда на данните в документа; добавена е бърза команда за прeглед на операциите само за текущия месец (в менюто "Изглед"). коригирана е работата на функцията за онлайн проверка за издадена нова версия (в менюто "Помощ"); както и някои допълнителни корекции и оптимизации...
 13. Елизия Софтуер

  Анонс: Версия 2.4.2 на StoreHouse PRO

  Публикувана е версия 2.4.2 на продукта StoreHouse PRO. Ето какво ново можете да намерите в нея: Отстранен е проблемът, поради който при редактиране на вече съхранен документ в модул "Продажби" (съпроводено с намаляване на сумата за плащане по операцията) се налагаше предварително изтриване на вече отразеното плащане в модул "Приходи и разходи", преди да е възможно да се коригира самата операция.В настройките на модул "Продажби" (в менюто "Настройки") е добавена опция, чрез която потребителят може да укаже на програмата дали да третира автоматично операциите в модул "Продажби" като изплатени, или като очакващи плащане, в случай, че датата на плащане, която е посочена в документа съвпада с тещущата дата. По подразбиране, ако датата на плащане съвпада с текущата дата, програмата ще третира операцията като изплатена.Ако потребителят промени датата на плащане така, че тя да е по-голяма от текущата дата, програмата ще третира операцията като очакваща плащане по подразбиране. Същото се отнася и за случаите, при които в настройките на контрагента е зададен фиксиран брой дни (по-голям от 0) за отсрочено плащане.Добавена е бърза клавишна комбинация за създаване на нова проформа фактура в модул "Продажби". Функцията е достъпна чрез клавишите Shift+F7Отстранен е проблема, поради който при определени обстоятелства, въпреки зададения фиксиран срок за отсрочено плащане (в дни) за избрания контрагент, програмата не изчисляваше автоматично крайния срок за плащане.и няколко други подобрения в работата на програмата... За пълен преглед на новостите във версия 2.4 вижте този анонс. Успешна и приятна работа с продукта!
 14. Елизия Софтуер

  Анонс: Версия 2.4 на StoreHouse PRO

  Публикувана е версия 2.4 на продукта StoreHouse PRO. Ето какво ново можете да намерите в нея: Обновен и оптимизиран интерфейс на модул "Продажби": част от реквизитите (съставил, получил, дата на плащане, дата на данъчното събитие, тип плащане, платена сума и др.), които до момента бяха достъпни чрез екрана за "допълнителни данни" в модула, вече са преместени в основния екран.Добавена е възможност за директен избор на артикули с баркод скенер, без изрична активация на този режим от потребителя (т.е. без натискане на бутона F1) в модул "Продажби". Чрез самостоятелна настройка този режим може да се разрешава или забранява от потребителя. По подразбиране опцията е активирана.Добавен е бърз режим за избор и добавяне на артикули към операциите в модул "Продажби" с баркод скенер (автоматично се приема количество = 1 и се записва цената по подразбиране). Чрез самостоятелна настройка този режим може да се разрешава или забранява от потребителя. По подразбиране опцията е активирана.Добавен е бърз режим за избор и добавяне на артикули към операциите в модул "Продажби" чрез ръчен избор от номенклатурата (автоматично се приема количество = 1 и се записва цената по подразбиране). Чрез самостоятелна настройка този режим може да се разрешава или забранява от потребителя. По подразбиране опцията е изключена.При продажба на стока в бърз режим, ако продажната цена по подразбиране за артикула е 0, програмата ще показва диалоговия прозорец за въвеждане на количество и цена.При зареждане на съхранена стокова разписка или фактура, програмата ще показва размера на платените до момента суми по тази операция.При презапис на стокова разписка или фактура, програмата вече няма да изтрива отразените плащания по нея в модул "Приходи и разходи".Добавена е възможност за отпечатване на стокови разписки с крайни цени (единични и общи), без посочване на размера на облагаемата сума и ДДС. Разрешаването/забраняването на тази възможност е достъпно от самостоятелна настройка. По подразбиране опцията е забранена.Добавена е възможност за бърза проверка на наличностите на избрана стока във всички дефинирани виртуални обекти (опцията е достъпна в модул "Стоки", след извикване на контекстното меню - при чукване с десния бутон на мишката върху стоката)При създаване/редактиране на артикул, натискането на Enter в полето за баркод (или прочитането на баркода с баркод скенер, който също подава команда Enter) вече няма да затваря диалоговия прозорец, а ще активира следващото поле.Добавени са няколко допълнителни проверки за валидността архивите, за да се гарантира, че не е възможно програмата да създаде невалиден архив, или потребителят да възстанови данни от повреден файл.Стоковите разписки, които програмата генерира автоматично към кредитните известия са документи със специален статут в програмата. По тази причина от версия 2.4 те вече няма да могат да се коригират или изтриват от потребителя, а вместо това всякакви операции свързани с такива стокови разписки ще се осъществяват единствено върху свързаните с тях кредитни известия, при което разписките ще бъдат актуализирани автоматично.За по-голямо удобство, повечето от опциите, които се отнасят единствено до модул "Продажби" са отделени в самостоятелно подменю на менюто "Настройки".Отстранен е пропуск в програмата, поради който при промяна на номенклатурния код на артикул, участващ в операция в модул "Заявки", програмата не коригираше неговия код в заявките. При редакция на номенклатурните кодове на разходни норми, ще се обновява автоматично и информацията за тях в списъка на подобните артикули.Отстранен е бъг в модул "Приходи и разходи", поради който при определени обстоятелства е възможно потребителят да не е в състояние да въведе окончателно плащане по операция, ако сумата на окончателното плащане не е цяло число, и едновременно с това са въведени други частични плащания по същата операция.Отстранен е бъг в справка "Наличности и вложени средства", поради който при определени обстоятелства, при опресняване на данните за справката програмата може да блокира (ако е избрана дата към която да се генерира отчета).Отстранен е бъг в модул "Продажби", поради който при въвеждане на отрицателна стойност за единична цена на артикула в свободен текст, програмата извежда съобщение за грешка.Отстранен е бъг поради който при изтриване или анулиране на кредитно известие, понякога в модул "Приходи и разходи" се запазваше информация за изтритата операция, което налагаше записът да бъде изтриван ръчно.и други... Новото във версия 2.4.1: Версия 2.4.1 отстранява съобщението за грешка, което може да се появи при определени обстоятелства в модул "Продажби", което гласи, че платената сума надвишава задължението на клиента. Успешна и приятна работа с продукта!
 15. Елизия Софтуер

  Нова версия на StoreHouse - версия 2.2

  Публикувана е версия 2.2 на продуктите StoreHouse LITE и StoreHouse PRO. Ето какво ново можете да намерите в нея: Възможност за предварително дефиниране на отстъпки по клиенти - за всеки клиент може да се зададе предварително фиксиран процент на търговска отстъпка, която ще се попълва автоматично от програмата при продажби към този клиент. Допълнително е добавена и възможност за предварително дефиниране на специални отстъпки по клиенти и артикули, което позволява на потребителя да продава определени артикули с различна търговска отстъпка, независимо от това, дали за клиента е определена, или не е определена стандартна отстъпка. (в StoreHouse PRO)Възможност за предварително дефиниране на фиксирани срокове за расрочено плащане за всеки отделен клиент, когато клиентите не плащат в момента на издаване на фактурата/стоковата разписка. Програмата ще изчислява автоматично крайната дата за плащане по операцията, като към текущата дата прибавя фиксирания за избрания контрагент срок, измерван в дни. (в StoreHouse PRO)Възможност за дефиниране на взаимозаменяеми артикули - в програмата условно наречени "подобни артикули", т.е. стоки, изделия и услуги, които могат да се асоциират с други подобни номенклатури - техни заместители, и да се избират бързо от потребителя, когато това е необходимо. Поддържа се автоматично "огледално" асоцииране на стоките, така че ако артикулът X е зададен като заместител на артикула Y, то и обратното също може да бъде в сила, ако е приложимо. (в StoreHouse PRO)Добавена е възможност за импортиране на номенклатурата на артикулите от CSV файл. (в StoreHouse PRO)Добавена е възможност за актуализация на продажните цени на артикулите чрез импортиране на цени от външен CSV файл. (в StoreHouse PRO)Добавена е възможност за импортиране на номенклатурата на контрагентите от външен CSV файл. (в StoreHouse PRO)В модул "Приходи и разходи" е добавена допълнителна колона, в която ще се визуализира номера на фактурата за приходните операции, ако такава е издадена. (в StoreHouse PRO)В модул "Ревизии" вече е възможно, ако е необходимо, едновременно с промяната на количеството да се променя и средно претеглената цена на артикулите, които са създадени като стоки и материали (това не се отнася за изделията и услугите - техните себестойности се изчисляват само автоматично).При създаване на нова ревизия, програмата вече ще съхранява автоматично операцията в момента на създаването й, вместо да изчаква първия запис от страна на потребителя. Това ще позволи да се "заснеме" и запази моментното състояние на склада според StoreHouse, в момента, в който преброяването на количествата в склада е завършило, така че работата с другите модули на програмата да може да продължи по най-бързия възможен начин, без да е необходимо да се изчаква въвеждането на коригираните количества от оператора, който извършва ревизията.Всички корекции по наличностите, които се отразяват чрез операция в модул "Ревизии", вече ще се прилагат като относителна, а не като абсолютна корекция. Това ще позволи на потребителите, които използват програмата в мрежа от няколко работни места, да извършват едновременно различни операции, които влияят на наличността на артикулите, без да изчакват пълното въвеждане на новите наличности.Добавена е възможност за изтриване на ревизии.Възстановена е възможността за редактиране артикулите директно от диалоговия прозорец за избор на стоки, при добавянето им към различни операции и документи.Добавена е възможност за експорт на данните от диалоговия прозорец за избор на стоки в CSV и HTML файл. (в StoreHouse PRO)При създаване/редакция на разходни норми на изделия и услуги, вече ще е възможно като компоненти на рецептите да се избират и въвеждат и стоки, които не са изрично дефинирани като материали.В списъците с издадените фактури вече ще се показват и издадените дебитни и кредитни известия, така че да не се налага непременно да се визуализират чрез отделените за целта операции за зареждане на кредитни и дебитни известия.Ако потребителят не е избрал друго, по подразбиране програмата вече ще създава архивите в папката с документи на потребителя. Добавени са бързи команди за избор на между съхраняване в директорията с потребителските документи, директорията на активната база данни, или в друга фиксирана от потребителя директория.При създаването на нови архиви, програмата вече ще предлага на потребителя автоматична проверка за грешки в архивите, така че да се гарантира на 100% сигурното съхранение на данните в тях.В справките, които разполагат с възможност за филтриране по дата, началната дата на периода вече ще започва по подразбиране от 1-во число на текущия месец.Добавена е допълнителна опция за продажбите, които се извършват по фиксирана специална цена за клиента. Към досега съществуващата възможност за автоматично избиране на продажна цена №1, ако за избрания контрагент не е налична специална цена за конкретен артикул, вече е възможно да се укаже, че при липса на специална цена, програмата следва да избира автоматично продажна цена №2. (в StoreHouse PRO)При продажба на артикули, за които потребителят желае да въведе цената ръчно, програмата ще предлага опция за въвеждане на крайна цена с ДДС, която автоматично ще се преобразува до нетна цена.В потребителските настройки на програмата е добавена възможност за забрана на автоматичното обединяване на еднаквите артикули, когато се издава сборна фактура към няколко стокови разписки, съдържащи еднакви артикули.При създаване на нов операторски акаунт в програмата, StoreHouse PRO ще предлага автоматично на потребителя да бъде разрещен достъп до всички текущо дефинирани складови и търговски обекти, така че да се избегне необходимостта от ръчното задаване на право за достъп до всеки обект. (в StoreHouse PRO)Добавена е възможност за работа с пълния диапазон от 10-разрядни номера на документи във всяка част на програмата.Добавена е потребителска настройка, чрез която е възможно да се забрани или разреши отпечатването на срока за плащане във фактурите.При отпечатване на протокол от ревизия, вече ще се отпечатва и пътя към използваната база данни.Заявките, които са издадени от името един виртуален обект, вече ще се разграничават от заявките, които са издадени от друг обект. По този начин ще е възможно да се проследява произхода на отделните заявки, когато в базата данни са дефинирани два или повече обекта. (в StoreHouse PRO)Отстранен е проблемът, поради който беше невъзможно да се укаже отпечатване на лого върху заявките, които са генерирани в програмата.В диалоговия прозорец за създаване/редактиране на контрагент е добавено поле за въвеждане на името на лицето, което обикновено приема или предава стоките/документите от името на фирмата-доставчик или фирмата-клиент. Въведената в това поле стойност ще се използва за автоматично попълване на полетата за "приел" и "предал" от страна на клиентите и доставчиците. Ако полето не е попълнено, ще се използва стойността, която потребителят е въвел за МОЛ на контрагента.Възможността за избор на алтернативна директория, в която да се съхраняват архивите, вече е достъпна и за потребителите на StoreHouse LITE.и други... Желая Ви успешна и приятна работа с продукта!
 16. Публикувана е версия 2.1 на продуктите StoreHouse LITE и StoreHouse PRO. Ето какво ново можете да намерите в нея (за версия 2.1.1 и 2.1.2 прочетете в дъното на страницата): Нови функции в програмата: Добавена е възможност за задаване на банкова сметка по подразбиране, която да се избира автоматично от програмата всеки път, когато клиентът плаща по банков път (и в базата са въведени повече от една сметка), и автоматично избиране на сметката, когато в базата данни е въведена само една.Възможност за настройване на броя копия на фактури, които да се отпечатват автоматично от програмата при изпълнение на командата за запис и печат в модул "Продажби". Настройката е достъпна от контекстното меню, което се появява при натискане на клавиша F9 от клавиатурата или бутона "запис и печат". Това спестява на потребителя необходимостта ръчно да отпечатва копията на издадените фактури. Добавена е и възможност за бърз печат по подразбиране, т.е. без предпечатен изглед.Вече е възможно при продажба да се задава индивидуална търговска отстъпка за всеки артикул. Потребителят може да избира между начисляването на различна Т.О. на произволен ред от документа или досегашната възможност за въвеждане на обща отстъпка за цялата операция. (само в StoreHouse PRO)В модул "Прехвърляне" е добавена възможност за създаване на експортен файл за индивидуални трансферни операции към други обекти. Този файл може да послужи за импортиране на операцията в отдалечени обекти, които нямат физическа връзка с базата данни (чрез изпращане по и-мейл или с други средства). По този начин се спестява двойното въвеждане на една и съща операция, а тъй като едновременно с импортирането на операцията, програмата ще създаде автоматично и всички липсващи артикули, това ще спести и предварителното им създаване от потребителя. (само в StoreHouse PRO)Добавена е възможност за временно показване на скритите номенклатури, в случай, че потребителят е забранил показваните им в потребителските си предпочитания. Опцията е реализирана под формата на поле с отметка, което се намира в екрана за избор на артикули, които ще бъдат добавяни към произволна операция.Добавена е възможност за начисляване на транспортни разходи (или при необходимост други разходи като мита и такси) при доставка на стоки от външни доставчици. Транспортните разходи се разпределят автоматично между артикулите в операцията, като за база на определянето на това разпределение се взима стойността на всеки артикул и неговия дял в общата стойност на сделката. Транспортните разходи се добавят към средно претеглената цена на артикулите, а информация за точният им размер е достъпна както в модул "Доставки", така и от справката за доставките. (само в StoreHouse PRO)Добавена е поддръжка на работа с баркод скенер и в модулите Доставки, Трансфери и Гаранционни карти. Както и при модул продажби, функцията е достъпна чрез натискане на клавиша F1 от клавиатурата или чрез кликване върху бутона за добавяне на стоки към операцията, и последващ избор на функцията от появяващото се контекстно меню. (само в StoreHouse PRO)За удобство програмата вече ще предлага автоматично повторно сканиране с баркод скенера (или създаване на нов артикул) в случаите, когато сканираният баркод не съществува в базата данни или е прочетен погрешно. (само в StoreHouse PRO)Като допълнение към възможността от миналите версии, в номенклатурата да се въвеждат и (двете основни продажни) цени с ДДС, в тази версия е добавена възможност за въвеждане на цена с ДДС и при допълнителните специални цени по клиенти. (само в StoreHouse PRO)За потребителите, които активно използват модул "Заявки" е добавено улеснение - вече има възможност заявките да се трансформират автоматично в доставки. Това става в модул "Доставки" при натискане на комбинацията от клавиши Alt+F7 и последващо посочване на заявката, или чрез кликване върху бутона "нова операция" и избор от контекстното меню, което ще се появи.(само в StoreHouse PRO)Добавена е възможност за автоматично едновременно създаване на фактура и стокова разписка към производствена операция. (само в StoreHouse PRO)Добавена е възможност за автоматично генериране само на стокова разписка към производствена операция. (само в StoreHouse PRO)Добавена е възможност за автоматично генериране само на проформа фактура към производствена операция. (само в StoreHouse PRO)Към досега наличната възможност за генериране на фактура и стокова разписка към издадена оферта, в тази версия е добавена възможност и за създаване на проформа фактура към оферта. (само в StoreHouse PRO)Добавена е и възможност за автоматично създаване на самостоятелна стокова разписка към оферта. (само в StoreHouse PRO)В тази версия вече е възможно да се редактира и съхранена производствена операция, без да се налага изтриването й, в случай, че са допуснати грешки при въвеждането, или са пропуснати някои артикули. По този начин вече всички документи в програмата подлежат на пълна корекция. (само в StoreHouse PRO)Като допълнение към възможността за печат на производствените операции с количества и цени на изделията и вложените материали в модул "Производство", вече е възможно документът да се отпечатва и без цени, т.е. само с количества. Този вид печат е достъпен чрез комбинацията от клавиши Alt+F8 или чрез кликване на бутона "печат" и последващо избиране на желаната операция от менюто. (само в StoreHouse PRO) Подобрения: Добавена е възможност за промяна на номерата на всички видове документи в програмата, преди документът да бъде съхранен (с изключение на ревизионните протоколи). До този момент такава възможност имаше единствено в модул "Продажби", а във всички останали модули номерът на документа се генерираше от програмата и не позволяваше на потребителя да го променя.Точността на изчисленията при количествата навсякъде в програмата е повишена до 5-ия знак след десетичната запетая, както е и при доставните и продажните цени в PRO версията. За разлика от регулируемата прецизност на цените при StoreHouse PRO, тук максималната допустима точност е фиксирана до петия знак, а програмата сама определя каква реална точност й е необходима, за да представи резултатите.За потребителите на StoreHouse PRO, които ползват продукта в мрежа - от няколко работни места, е добавена възможност програмата сама да предлага следващия свободен номер на документ в случаите, при които двама или повече потребители работят едновременно в един и същи модул на програмата и първоначално са получили един и същи номер на документ, тъй като при създаването на документа, номерът все още не е бил зает. По този начин се избягва необходимостта от ръчно въвеждане на номер.При редакция на вече съхранена, но объркана от потребителя (или с пропуснати артикули) доставка в StoreHouse PRO, програмата вече автоматично ще преизчислява среднопретеглената цена, в случай на промяна на доставната стойност, или на доставеното количество - при повторно съхраняване на документа. По този начин се избягва необходимостта потребителят ръчно да нанася промяната.В досегашните версии на продукта беше възможно потребителят да отпечати документ за продажба и без да го съхранява предварително. В новата версия тази възможност е премахната поради прекомерно високия риск от неволно пропускане на запис на данните.Премахната е и възможността за съхраняване на ревизия без актуализация на наличностите, която често ставаше повод за неволно объркване у потребителите. С времето се установи, че такава възможност не е необходима.Диаграмата на приходите и разходите по месеци за избрана година вече ще зачита активния обект, с който се работи в момента на генерирането й. До този момент диаграмата се генерираше общо за всички обекти.При печат на документи в модул "Продажби", полетата за отпечатване на "словом" и "обстоятелства, определящи стоката като ново МПС" ще регулират автоматично височината си, за да приемат и по-дълги текстове.Като улеснение за потребителите, които работят основно с клавиатурата, във всички главни модули на програмата, натискането на клавиша Enter при избран артикул, ще се интерпретира като натискане на бутона за редакция. Корекции на грешки от предходни версии: Коригиран е проблема с отместването на крайната колона "стойност" с един ред нагоре, при печат на производствена операция.Коригиран е проблема с пренасянето на дълги наименования на нов ред, при печат на документи, когато е разрешено и отпечатването на номенклатурните кодове.Отстранена е възможността за въвеждане на цени с ДДС за разходни норми (рецепти) на изделия, в случай, че фирмата не е регистрирана по ЗДДС.Отстранен е проблема с експортирането на списъка с трансферните операции в CSV и HTML формат.Отстранен е проблема, поради който потребителите, които работят основно с клавиатурата, не бяха в състояние да филтрират по групи, и се налагаше да избират групите с мишка.Отстранен е проблема, поради който при редакция на определени видове съхранени документи, бутоните за редакци и изтриване на артикули оставаха неактивни, независимо, че потребителят е маркирал артикула чрез клавиатурата си. Това налагаше използването на мишка или допълнителната съкратена клавишна комбинация....и др. Добавено във версии 2.1.1 и 2.1.2: При издаване на оферта програмата вече автоматично ще активира опцията за начисляване на ДДС, в случай, че фирмата е регистрирана по ЗДДСОтстранен е проблем, поради който при издаване на фактура към стокова разписка или проформа, които съдържат търговска отстъпка, начислена върху цялата операция, процентът на отстъпката се отпечатва на всеки ред, като индивидуална отстъпка за всеки артикул, вместо само в частта с общите суми.Отстранен е пропуск, поради който при издаване на фактура, стокова разписка или проформа към издадена оферта, в която е начислена търговска отстъпка, процентът на Т.О. не се пренасяше автоматично в новия документ и беше необходимо да се вписва изрично от оператора при оформянето на документа.Добавена е възможност за отпечатване на документите за трансфер на СМЦ по продажни цени. Желая Ви приятна и ползотворна работа с продукта!
 17. Публикувана е версия 2.0 на продуктите StoreHouse LITE и StoreHouse PRO. Ето какво ново можете да намерите в тях: Добавена е възможност за създаване и управление на множество складови и търговски обекти в рамките на една база данни. Обектите споделят обща номенклатура на артикулите, групите и контрагентите, но всеки от тях има отделни наличности и набор от документи, както и възможност да ползва собствен (или автоматичен) диапазон от номера на фактури. Справките за извършените операции могат да се генерират както само за избран обект, така и за всички обекти едновременно. (само в StoreHouse PRO)Във връзка с възможността за работа с множество обекти е създаден модул "Трансфери", чрез който ще се осъществява прехвърлянето на стоки между дефинираните обекти. (само в StoreHouse PRO)Добавена е справка за извършените трансфери на стоки. (само в StoreHouse PRO)Във всички отпечатвани документи и справки е добавена възможност за автоматично пренасяне на долен ред на наименованието, кода на артикула и др.В номенклатурата на стоките, изделията и услугите са добавени полета за въвеждане на баркод и локация на стоката.Добавена е официална поддръжка на работа с баркод скенер в модул "Продажби". Изборът на артикули чрез скенер се осъществява след натискане на бутона F1 в модул "Продажби". (само в StoreHouse PRO)За номенклатурата на стоките и материалите е добавена възможност за въвеждане на допълнителна мерна единица, както и коефициент за трансформация към основната мярка, за случаите, при които стоката се доставя в мерна единица, която се различава от основната, по която се артикулът се води на отчет в склада. Трансформацията се извършва по предварително изчислен (или въведен в момента на доставката) коефициент, като артикулите се заприхождават автоматично по основната мярка, след като и цената е била преизчислена от програмата (само в StoreHouse PRO)При избор на артикули за въвеждане в доставки, производство, продажби и т.н., в случаите, когато номенклатурата на стоките надхвърля 1000 записа, програмата автоматично ще преминава в режим на търсене по ключова дума, вместо към показване на пълния списък. Тази опция може да се включи или изключи безусловно, или да се остави по подразбиране (включва се автоматично при наличието на 1000+ записа). За преглед на пълния списък в режим на търсене, натиснете бутона Esc от клавиатурата.При желание на потребителя, едната или и двете основни продажни цени на артикулите вече могат да се въвеждат и с ДДС. За всяка от тях е предвидена отделна опция, с която се контролира начина, по който програмата ще третира цената. В случаите, при които потребителя е указал, че цена #1 и/или цена #2 на определен артикул включват ДДС, програмата автоматично ще изважда стойността на данъка при съставяне на документи за продажба, а след това ще го начислява в общата стойност на данъка за конкретната операция. За да използвате тази опция е препоръчително да увеличите максималната точност на изчисление на продажните цени до 3 или 4 знака след десетичната запетая. (само в StoreHouse PRO)Добавена е възможност за анулиране на фактури, при което по избор на потребителя стоковата разписка може да се запази (за да се използва за основа при издаването на нова фактура) или пък да се изтрие. Анулираните фактури се виждат в списъците на издадените фактури и известия, могат да се зареждат или отпечатват, но е забранена възможността да бъдат променяни. (само в StoreHouse PRO)В модул "Доставки" е добавено поле за въвеждане на превозвач. Обновен е и дизайна на складовите разписки, които се отпечатват от същия модул.В обобщената справка за движението на стоките са добавени 3 нови колони: "трансфер от", "трансфер към" и "корекции от ревизия". В същата справка са добавени и общи стойности за всяка една от колоните. При изчислението на крайната наличност за зададения период вече не е необходимо да се избира начално салдо от ревизия - програмата сама ще изчислява началното салдо в началото на зададения период, а при изчислението на наличността в края на периода ще се взимат предвид и всички извършени корекции чрез ревизия, които попадат в този период.Освен в CSV формат, резултатите от справките вече могат да се експортират и в HTML файл.Тъй като при определени обстоятелства програмата Excel не отчита зададената стойност за списъчен разделител в контролния панел на Windows (имаща отношение към интерпретирането на CSV файловете), в настройките на програмата е добавена възможност за прилагане както на автоматична настройка (в зависимост от стойността в регионалните настройки на Windows), така и на разделител "," (запетая) или ";" (точка и запетая).Добавени са бързи клавиши за създаване на нова стока/материал или нова разходна норма на изделие/услуга. С Alt+F5 се създава стока, а с Shift+F5 - нова разходна норма.При добавяне на артикули към операции като: продажби, заявки, оферти и при издаване на гаранционни карти, вече е възможно наименованието на артикулите да се редактира за конкретния документ, ако това е необходимо, независимо от начина, по който то е записано в номенклатурата на стоките.Операцията "Фактура в свободен текст" вече не е обособена като самостоятелна операция. Вместо това функцията за въвеждане на артикули в изцяло свободен текст е достъпна във всяка операция на модул "Продажби". Бързата клавишна комбинация за такова въвеждане е Shift+F2 (а само F2 както и досега ще извиква списъка с артикулите от номенклатурата, с F1 ще се избират стоки чрез баркод скенер).В модул "Приходи и разходи" са добавени полета за начално салдо и краен баланс. (само в StoreHouse PRO)Добавена е възможност за отпечатване на документи от модул "Производство" (само в StoreHouse PRO)Добавена е възможност за скриване или показване (при печат) на избрани от потребителя колони във всички основни справки на програмата. (само в StoreHouse PRO)Във всички справки и документи на програмата вече е възможно да се регулира големината на шрифта, с който се отпечатват артикулите. Потребителят може да избира между малък, нормален и голям шрифт.Добавена е възможност за директно отпечатване на оригинал + 2 копия при съставяне на фактури в модул "Продажби". Бързата клавишна комбинация за това е Ctrl+Shift+F9. При този режим на печат страниците ще се отпечатват директно - без предварителен предпечатен преглед или избор на печатащо устройство. Досегашните опции за разделен печат с предпечатен преглед се запазват непроменени: запис и печат на оригинал (Ctrl+F9), само печат на оригинал (Alt+F9), или само печат на копие (Shift+F9)Към списъка на документите, върху които може да се отпечатва фирмено лого, са добавени и документите, които се отпечатват от модул "Заявки". (само в StoreHouse PRO)Добавена е възможност за изтриване/скриване на банковите сметки, които вече няма да се използват, но са участвали в предишни операции.Програмата вече ще отрязва автоматично всички ненужни завършващи нули в числовите стойности, когато е разрешена по-голяма от необходимата точност на изчисленията (брой знаци след десетичната запетая). При възможност сумите в лева ще се отрязват до втория знак след десетичната запетая, а количествата - до цяло число. Например, когато става дума за количество, 3.000 ще се визуализира като 3, а 3.010 - като 3.01.Оптимизирана и ускорена е обработката и съхранението на данни в модулите "Доставки", "Производство" и "Продажби".По-стриктна проверка за въведените от потребителя данни при съставяне на фактури.Отстранен е проблема, поради който при издаване на фактура към оферта, стоките се изписват като въведени в свободен текст, вместо от номенклатурата на артикулите (само в StoreHouse PRO)При съставяне на сборна фактура за 2 или повече нефактурирани стокови разписки, във фактурата ще се отразяват и артикулите, които са изписани с нулева стойност. (само в StoreHouse PRO)При всяка промяна на артикулите, техните цени и количества в нова или вече съхранена сборна фактура, програмата ще предупреждава потребителя, че корекциите по такава фактура не се отразяват автоматично върху наличностите в склада (за разлика от корекциите върху обикновени фактури. В такива случаи ще е необходимо да се коригира и стоковата разписка). (само в StoreHouse PRO)Отстранен е проблема, поради който при съставяне на нова доставка, плащането по нея се отчита автоматично в модул "Приходи и разходи" като плащане в брой, независимо от факта, че за доставчика е зададен предпочитан начин на плащане по банков път.Отстранена е възможността за автоматично отразяване на промените по стокова разписка във фактура, когато фактурата е сборна и е издадена за повече от една стокова разписка. (само в StoreHouse PRO)Във връзка с новите възможности и операции, във версия 2.0 на StoreHouse PRO са добавени още 13 нови права за достъп на потребителите.и други...Успешна работа с новите версии на продуктите StoreHouse LITE и StoreHouse PRO!
 18. На 28.05.2008 г. бяха издадени нови версии на продуктите StoreHouse LITE - версия 0.13.1, и StoreHouse PRO - версия 1.13.1 Ето какво ново можете да намерите в тях: В StoreHouse PRO е добавена възможност за разширено управление на правата за достъп до данните. За всеки операторски акаунт могат да се дадат (или отнемат) 97 различни права за достъп в произволна комбинация, като по този начин, чрез удобния манипулатор за определяне на правата на операторите, на практика е възможно да се контролира всеки аспект от работата им с програмата и достъпа им до информация.Добавена е възможност за пренасяне на нов ред при печат на документи в модул "Продажби", съдържащи артикули с дълги наименования.Добавена е възможност за трансформация на стоки в разходни норми и обратното. Операцията е достъпна чрез контекстното меню в модул "Стоки" (менюто се извиква чрез кликване с десния клавиш на мишката в списъка с артикулите) (само в StoreHouse PRO).Добавена е възможност за групова промяна на цените на всички маркирани артикули в модул "Стоки". Както и по-горе, командата е достъпна чрез контекстното меню, показващо се при кликване с десния клавиш на мишката. Възможно е да промените следните цени: продажна цена 1, продажна цена 2, последна доставна цена и средно претеглена себестойност (само в StoreHouse PRO).С оглед на по-голямото удобство при работа с функцията за дублиране на артикул в модул "Стоки", при създаването на дубликат вече ще се запазват всички параметри на оригиналния артикул, с изключение на специалните цени по контрагенти и кодовете по контрагенти.Оптимизиран изглед и печат на стоковите разписки, фактурите, известията и проформите в модул "Продажби". В менюто "Настройки" са добавени още два по-големи размера на шрифта, между които потребителят може да избира при печат на артикулите и сумите.В модул "Производство" е добавена възможност за забрана на автоматичното изписване на материалите при произвеждане на изделия по разходна норма. Тази функция е подходяща за специални случаи, при които потребителят не желае програмата да изписва материалите автоматично, а изписването да става по друг начин. (само в StoreHouse PRO)В модул "Производство" е добавена възможност за експорт и съхраняване на списъка с автоматично изчислените от програмата материали, необходими за производството на избраните изделия. Възможностите за експорт са две: към нова разходна норма или към външен CSV файл, който може да се обработва в електронна таблица. (само в StoreHouse PRO)В добавената в предишната версия възможност за отпечатване на фирменото лого върху фактурите, известията и проформите (или печат върху готови фирмени бланки с лого), в тази версия на StoreHouse PRO е добавена и възможност за печат на лого и върху стоковите разписки и офертите. Както и досега, потребителят може да определя индивидуално върху кои документи желае да се отпечатва лого.В справката за "Наличности и вложени средства" е добавена възможност за получаване на информация за наличните количества към произволна дата в миналото. Това може да става по два начина: без задаване на начално салдо от ревизия или чрез задаване на начално салдо от избрана ревизия, предхождаща датата, за която потребителят желае да получи справка. (само в StoreHouse PRO)При отпечатване на складова разписка за доставка на стоки, непосредствено до номера и датата на складовата разписка ще се отпечатва и номера на фактурата, по която е направена доставката, ако потребителят е въвел такава информация.При печат на справката за вложени материали и консумативи вече ще се отпечатва и номера на производствената операция или на стоковата разписка, по която са изписани материалите, вложени при производството на изделия или при продажба на услуги.В екрана за избор на артикули при продажба, доставка и др. видове операции, е добавена и колона с информация за последната доставна цена на всеки артикул.При изтриване на фактури или известия, програмата ще прави проверка за свързани с тях стокови разписки и ще предлага на потребителя да ги изтрие автоматично заедно с фактурата или известието. Аналогично, при изтриване на стокова разписка, програмата ще предлага и възможност за автоматично изтриване на свързаната с нея фактура или ДКИ.В StoreHouse PRO е добавен нов - по-интуитивен и лесен за използване мениджър за управление на бази данни.Освен в случаите, при които потребителят изрично е настроил друга възможност, програмата вече ще попълва автоматично името на лицето, което получава стоката - при доставка, името на лицето, което предава стоката - при продажба, както и името на лицето, което съставя документа. По подразбиране ще се използва последната въведена стойност.При преглеждане на списъка с издадените дебитни или кредитни известия, вече ще се изписва и номера на фактурата, по която е издадено известието. При преглеждане на списъка с издадените стокови разписки, за онези от тях, по които е издадена фактура, ще се изписва и нейния номер. Същато информация е достъпна и при печат или експорт на тези списъци.При първото зареждане на модул "Продажби" потребителят ще трябва да избере начин за извършване на продажбите по подразбиране: само със стокова разписка или със стокова разписка и фактура. На потребителите, които вече са избрали документ по подразбиране при продажба, от менюто "Настройки", няма да бъде предлагано да променят избора си. Стойността по подразбиране е продажба със стокова разписка.При първото отпечатване на фактура, проформа или ДКИ, както и при първото отпечатване на стокова разписка, потребителят ще трябва да избере дали желае в документа да се отпечатват и номенклатурните кодове на артикулите. По подразбиране кодовете се отпечатват, освен ако не е указано друго в менюто "Настройки". Потребители, които вече са направили съответната настройка няма да бъдат питани отново.При зареждане за редакция на издадена складова разписка в StoreHouse PRO, и последващото и повторно съхраняване, вече няма да се актуализира автоматично себестойността на артикулите в склада. Потребителят ще трябва сам да коригира себестойността на засегнатите артикули, в случай, че това е необходимо.При печат на справки вече ще се отпечатва и името (а в StoreHouse PRO - и пътя) към активната база данни. Тази възможност е полезна за по-лесно разграничаване на еднотипните справки, генерирани от различни бази данни, с които потребителят работи.За потребителите на StoreHouse PRO, които предпочитат да използват програмата в "преносим" (portable) вид - върху флаш или друг вид преносима памет, е добавена възможност за улеснена работа с програмата. В прозореца за въвеждане на лицензната информация можете да укажете създаване на лицензен файл, който при необходимост можете да поставите в директорията на програмата върху флаш устройството, по този начин избягвайки необходимостта от регистриране на продукта на публични компютри, на които евентуално бихте желали да го стартирате, за да издадете документ или да направите справка.В менюто "Помощ" е добавена възможност за автоматично пренасочване на потребителя към страницата с онлайн ръководството за работа с продукта.При редактиране на съхранена фактура/известие, по която е издадена и стокова разписка, програмата вече ще очаква потвърждение от потребителя преди автоматично да разнесе корекциите и в стоковата разписка. (само в StoreHouse PRO) Отстранени са следните проблеми от предишните версии: При създаване на архивно копие на базата данни в StoreHouse PRO, към името на архивния файл не се добавяше информация за архивираната база, като по този начин потребителят е затруднен при определянето на принадлежността на архива, в случай на работа с повече от една база данни. Проблемът е отстранен.Отстранен е и проблема с неправилното отразяване на коригираните количества - при повторно зареждане и редакция на съхранени продажби, в случай, че в момента на корекцията на съхранената стокова разписка продажбите без достатъчна наличност са били забранени от потребителя, а новото количество на артикула надхвърля наличността в склада.При зареждане на записана сборна фактура (издадена за две или повече стокови разписки) за повторна редакция, програмата създаваше нова стокова разписка със същото съдържание, по този начин дублирайки операцията и налагайки изтриване на дублирания документ и ръчна промяна на количеството на засегнатите артикули.При издаване на сборна фактура към няколко стокови разписки не се попълваше автоматично името на лицето, което е приело стоките. В новата версия полето се попълва правилно, без задължителна намеса на оператора.В някои случаи, при редактиране на издадени дебитни или кредитни известия, програмата не успяваше да актуализира свързания с известието запис в модул "Приходи и разходи", а вместо това създаваше нов, което налагаше ръчна намеса на оператора при изтриването му.Отстранен е проблема, поради който при продажба на услуги беше възможно да се изпишат повече материали, отколкото са налични в склада към момента, независимо от забраната за продажби без достатъчна наличност.При издаване на фактура към проформа, фактура към стокова разписка или сборна фактура към няколко стокови разписки, ако непосредствено преди издаването на документа в програмата е бил зареден друг документ - с по-стара дата, програмата не предлагаше автоматично днешна дата, а показваше датата на последния зареден документ, налагайки ръчно избиране на днешна дата от оператора. Проблемът е отстранен.Отстранен е проблемът с редактирането на съхранени артикули в свободен текст, при които не се стартираше редактора за добавяне или редакция на артикули в свободен текст, а този - за редакция на артикули от номенклатурата.Отстранен е проблема с отпечатването на документи в модулите "Заявки" и "Продажби" от потребители с Windows98. Желая ви успешна работа с новите версии на продуктите StoreHouse LITE и StoreHouse PRO!
 19. Елизия Софтуер

  Нова версия на StoreHouse Lite (Pro) - 0.12.4

  Издадена е версия 0.12.3 (вижте по-долу и коментара за версия 0.12.4) на продуктите StoreHouse PRO и StoreHouse LITE. Eто какви са новостите в нея: Добавена е възможност за редактиране на съхранени стокови разписки, фактури, проформи и ДКИ - в модул "Продажби", и на складови разписки - в модул "Доставки". (само в PRO версията). По подразбиране само адмитистратори могат да променят съхранените документи, но е възможно достъп до тази функция да бъде даден и на обикновените потребители чрез менюто "Администриране".Добавена е възможност за отпечатване на сканирано лого върху фактурите, проформите и ДКИ. (само в PRO версията)При печат на фактури, проформи и ДКИ е възможно задаване на допълнителен отстъп (margin) в горната част на листа - за използване на готови фирмени бланки. (само в PRO версията)По подразбиране документите в модул "Продажби" ще се отпечатват с 20 мм бяло поле в лявата част на листа - за удобство при прикрепването им към папки. Ако не желаете да използвате тази възможност или искате да имате място за по-дълги наименования на артикулите, можете да я изключите от менюто "Настройки".Оптимизиран дизайн и печат на документите в модул "Продажби". Отпадат някои незадължителни полета, които се отпечатваха в края на документа.Полето "Обстоятелства, които определят стоката като ново МПС" ще се отпечатва единствено тогава, когато потребителят го е попълнил.Отстранен е проблема, който се появява при повторно зареждане и отпечатване на кредитни известия, при което досега количествата и сумите се показваха с отрицателен знак.Ускорено зареждане на списъците с артикулите при съставяне на документи.Справките за печалбата по артикули и по контрагенти са преработени, а при изчислението на печалбата се взима предвид само себестойността на продадения артикул към момента на продажбата, вместо себестойността му към момента на генериране на справката.Възможност за отпечатване на "тотал" за колоната с общите суми при печат на списъците с документи. (само в PRO версията)Възможност за експорт на списъците с издадени документи в CSV формат. (само в PRO версията)Възможност за създаване на проформи със свободен текст, вместо само с артикули, съществуващи в номенклатурата.При създаване на фактура по издадена проформа вече автоматично ще се създава и стокова разписка за същата фактура.Вече е възможно да се издаде фактура + стокова разписка към издадена оферта. (само в PRO версията)При изготвяне на дубликат на разходна норма на изделие или услуга, вече ще се показва коректно себестойността на копието, без да е необходимо да се внясат корекии по него, за да се предизвика преизчисляване на тази стойност.Вертикалният размер на редактора за разходни норми на изделия и услуги вече може да бъде променян от потребителя при необходимост.На базата на на въведения от потребителя иденфикационен номер, програмата вече ще попълва автоматично полето за идентификационен номер по ЗДДС за онези контрагенти, за които потребителят е поставил отметка в полето "контрагентът е регистриран по ЗДДС".При отпечатване на стокова р-ка, фактура или ДКИ, в случай, че номенклатурните кодове на клиента се използват по подразбиране, вече ще се отпечатва единствено кода на артикула по номенклатурата на клиента, вместо и двата кода - собствения и този на клиента. (само в PRO версията)Добавена е възможност за изтриване на проформи - фактури.Корекция в модул "Доставки" - в общите сборове по операцията вече няма да се показва информация за размера на ДДС, в случаите при които фирмата ви не е регистрирана по ЗДДС, тъй като данъкът следва да се начислява единствено в доставната цена.Добавена е възможност за намаляване/увеличаване на шрифта, който се използва за отпечатване на артикулите в документите, издавани чрез модул "Продажби". Можете да променяте големината на шрифта чрез менюто "Настройки". Успешна работа с продукта! След публикуването на версия 0.12.3 беше установен проблем при отпечатването на фактури в свободен текст, както и на фактури издадени към стокова разписка. Вместо "Фактура" върху листа се отпечатва "Документ", докато той не бъде зареден за повторно отпечатване. Във версия 0.12.4 този проблем е отстранен.
 20. Издадена е версия 0.12.2 на продуктите StoreHouse PRO и StoreHouse LITE. В новата версия е отстранена грешка, поради която при издаването на дебитни и кредитни известия се възпрепятстваше записа и отпечатването им. За по-голямо удобство при работата с повече от една база данни, в StoreHouse PRO e добавена възможност за улеснено разграничаване на архивните файлове на различните бази данни. Към името на архивния файл вече ще се добавя и името на директорията, в която се намира базата данни. Поздрави, Иван Тодоров
 21. Елизия Софтуер

  Нова версия на StoreHouse PRO - 0.12.1

  Издадена е версия 0.12.1 на продукта StoreHouse PRO. Ето част от основните промени в нея: Добавена е възможност за работа с продажни цени с точност до 5-тия знак след десетичната запетая. (само при StoreHouse Pro)Добавена е възможност за дефиниране на неограничен брой продажни цени за всеки артикул, които се асоциират с конкретен контрагент и по този начин правят възможна продажбата на артикулите по друга, предварително определена цена, която може да бъде различна за всеки клиент. (само при StoreHouse Pro)В модул "Доставки" е добавена възможност за отразяване на номера на входящата фактура (или друг документ), по който стоките влизат в склада. Търсенето по този показател се осъществява от диалоговия прозорец за избор на съхранени документи (в случая - складови разписки)В модул "Заявки" е добавена възможност за избор на различна валута при съставяне и отпечатване на заявка с цени. (само при StoreHouse Pro)Вече е възможно да се забрани отпечатването на номенклатурния код на артикулите при печат на стокова разписка и/или фактура.Улеснено превключване от една база данни - към друга, за случаите при които потребителят използва няколко различни БД. Изборът на активна база данни вече може да се осъществява и директно от прозореца за аутентикация, като е възможно да се дефинират до 5 предпочитани бази данни, с които ще се работи най-често. При необходимост от работа с повече от 5 файла се запазва досегашната процедура за избиране на алтернативен източник на данни. (само при StoreHouse Pro)В диалоговия прозорец за избор на артикули (при продажба, доставка, производство и др.), търсенето по код и наименование на артикула вече се осъществява без да е необходимо да се спазват малки и главни букви.Изцяло е преработен начина, по който се експортират данните в CSV формат. Това е направено във връзка с постигането на максимална съвместимост между начина, по който се интерпретират подадените данни от различните електронни таблици. (само при StoreHouse Pro)Във връзка с възможността за отпечатването на заявки, които са адресирани към чуждестранни доставчици, е добавена възможност за въвеждане на 4 допълнителни стойности на латиница за всеки контрагент: наименование, населено място, адрес и МОЛ.В справката за реализацията е добавено поле за себестойност на продадения артикул. Полето може да се използва при генериране на екранни справки, както и при експорт на данните в CSV формат - за извършване на допълнителни изчисления на базата на справката за реализация по артикули.При включена опция за автоматична проверка за по-нова версия на програмата, известяването за нови версии вече ще се осъществява по по-ненатрапчив начин.Проблемът с отпечатването на заявки при включена опция за икономичен печат е отстранен.Отстранен е проблема с кирилизацията на определени части програмата под Windows Vista.Отстранен е проблема, довеждащ до срив в програмата при някои потребители, при зареждане на модул "Контрагенти" под Win98Отстранен е проблема, водещ до съобщението за грешка: "no such table: [user_sessions]" при някои потребители.Корекция в експорта в CSV на справката за реализация: вече се експортират и полетата "облагаема", "фактура", както и новото поле "об. себестойност". (само при StoreHouse Pro)Отстранен е проблема при отпечатването на документи в модул "Продажби", поради който при някои модели принтери се наблюдаваше изместването на данните на доставчика наляво.Отстранена е причината за проблема с актуализацията на много стари версии на програмата и мигрирането на данните им към новия формат на БД.Проблемът, поради който в режим на бърз преглед на стокова разписка/фактура (при двойно кликване върху номер на документ в справка "реализация"), на мястото на името на лицето, приемащо стоките, се изписваше името на предаващото лице, е отстранен.При възстановяване на данните от архивно копие вече ще се извършва принудително рестартиране на програмата.Забранена е възможността за заключване на програмата, когато е изключена опцията за използване на потребителски сметки.и др... Успешна работа с продукта!
 22. Издадена е версия 0.12.1 на продуктите StoreHouse Lite и StoreHouse Pro. Ето част от основните промени в нея: Добавена е възможност за работа с продажни цени с точност до 5-тия знак след десетичната запетая. (само при StoreHouse Pro)Добавена е възможност за дефиниране на неограничен брой продажни цени за всеки артикул, които се асоциират с конкретен контрагент и по този начин правят възможна продажбата на артикулите по друга, предварително определена цена, която може да бъде различна за всеки клиент. (само при StoreHouse Pro)В модул "Доставки" е добавена възможност за отразяване на номера на входящата фактура (или друг документ), по който стоките влизат в склада. Търсенето по този показател се осъществява от диалоговия прозорец за избор на съхранени документи (в случая - складови разписки)В модул "Заявки" е добавена възможност за избор на различна валута при съставяне и отпечатване на заявка с цени. (само при StoreHouse Pro)Вече е възможно да се забрани отпечатването на номенклатурния код на артикулите при печат на стокова разписка и/или фактура.Улеснено превключване от една база данни - към друга, за случаите при които потребителят използва няколко различни БД. Изборът на активна база данни вече може да се осъществява и директно от прозореца за аутентикация, като е възможно да се дефинират до 5 предпочитани бази данни, с които ще се работи най-често. При необходимост от работа с повече от 5 файла се запазва досегашната процедура за избиране на алтернативен източник на данни. (само при StoreHouse Pro)В диалоговия прозорец за избор на артикули (при продажба, доставка, производство и др.), търсенето по код и наименование на артикула вече се осъществява без да е необходимо да се спазват малки и главни букви.Изцяло е преработен начина, по който се експортират данните в CSV формат. Това е направено във връзка с постигането на максимална съвместимост между начина, по който се интерпретират подадените данни от различните електронни таблици. (само при StoreHouse Pro)Във връзка с възможността за отпечатването на заявки, които са адресирани към чуждестранни доставчици, е добавена възможност за въвеждане на 4 допълнителни стойности на латиница за всеки контрагент: наименование, населено място, адрес и МОЛ.В справката за реализацията е добавено поле за себестойност на продадения артикул. Полето може да се използва при генериране на екранни справки, както и при експорт на данните в CSV формат - за извършване на допълнителни изчисления на базата на справката за реализация по артикули.При включена опция за автоматична проверка за по-нова версия на програмата, известяването за нови версии вече ще се осъществява по по-ненатрапчив начин.Проблемът с отпечатването на заявки при включена опция за икономичен печат е отстранен.Отстранен е проблема с кирилизацията на определени части програмата под Windows Vista.Отстранен е проблема, довеждащ до срив в програмата при някои потребители, при зареждане на модул "Контрагенти" под Win98Отстранен е проблема, водещ до съобщението за грешка: "no such table: [user_sessions]" при някои потребители.Корекция в експорта в CSV на справката за реализация: вече се експортират и полетата "облагаема", "фактура", както и новото поле "об. себестойност". (само при StoreHouse Pro)Отстранен е проблема при отпечатването на документи в модул "Продажби", поради който при някои модели принтери се наблюдаваше изместването на данните на доставчика наляво.Отстранена е причината за проблема с актуализацията на много стари версии на програмата и мигрирането на данните им към новия формат на БД.Проблемът, поради който в режим на бърз преглед на стокова разписка/фактура (при двойно кликване върху номер на документ в справка "реализация"), на мястото на името на лицето, приемащо стоките, се изписваше името на предаващото лице, е отстранен.При възстановяване на данните от архивно копие вече ще се извършва принудително рестартиране на програмата.Забранена е възможността за заключване на програмата, когато е изключена опцията за използване на потребителски сметки.и др... Успешна работа с продукта!
 23. Издадена е нова версия на продукта. Ето какво ново ще намерите в нея: - Нов модул за управление на контрагентите. Освен по-удобния интерфейс, в него е добавена и възможност за отпечатване на списъка с клиентите и доставчиците, а също и експортирането им в CSV формат (в PRO версията), за допълнителна обработка в електронни таблици и др. подобни продукти. Функцията за бързо търсене в списъците с контрагентите вече може да се използва без значение на това, дали името се изписва с малки или главни букви. Диалоговият прозорец за избор на клиент/доставчик (при операциите, в които това е приложимо) е с подобрена функционалност и дава достъп до основната част от функциите, достъпни в основния модул "Контрагенти". И тук функцията за бързо търсене е преработена така, че на потребителя да не се налага да спазва малки и главни букви при търсене в списъка. - Проблемът от предишната версия на програмата, вследствие на който беше невъзможно да бъде изтрит вече създаден (неучастващ в операции) контрагент е отстранен. - Към възможните продажни цени по подразбиране за отделните контрагенти е добавена и възможност за автоматична продажба по себестойност и по последна доставна цена. Предвидено е добавянето на възможност за продажба по собствена цена (асоциирана с конкретния клиент), но тази функция ще бъде добавена в следващата версия на програмата. (в PRO версията) - Списъците с издадени документи (достъпни от диалоговите прозорци за зареждане на съхранени документи) вече могат да бъдат отпечатвани на принтер. (само в PRO версията) - В модул "Продажби" е добавена възможност за вписване на суми с отрицателна стойност. Това може да използвано при оформянето на документи, касаещи авансови плащания. - В модула за "Гаранционни карти" е добавена възможност за търсене по сериен номер на артикулите, за които са издадени такива карти. (само в PRO версията) - В модул "Заявки" е добавена възможност за отпечатване на заявките и на английски език, освен на български език. В тази връзка е променен и диалоговия прозорец за вписване на данните на фирмата (меню "Номенклатури" -> "Данни на фирмата"). В него ще намерите няколко допълнителни полета, в които е необходимо да впишете данните на фирмата Ви на латиница, в случай, че желаете да се възползвате от новата възможност. Ако не направите това, по подразбиране ще бъдат използвани българските еквиваленти на необходимите данни. Изборът на език, на който да се отпечатват заявките става от бутона "Допълн. функции" във въпросния модул. (само в PRO версията) - В модул "Приходи и разходи" вече е възможно да се отпечатва на принтер и типа на плащането (банково или в брой). Досега тази информация беше достъпна единствено на екрана. (само в PRO версията) - В модул "Продажби" (Допълнителни данни) е добавено поле за вписване сумата, която е заплатил клиента (ако е направено плащане), така че да се избегне необходимостта от ръчно въвеждане на плащането в модул "Приходи и разходи". По този начин едновременно с автоматичното създаване на запис за всяка операция (продажба), ще бъде отразявана и точната сума, която е платена (ако такава е въведена от оператора). (само в PRO версията) - В модул "Доставки" е добавено опционално поле, което (аналогично на горния случай) служи за указване на това, дали плащането към доставчика е извършено или не. Това има отношение единствено към начина, по който се отразява операцията в модул "Приходи и разходи". (само в PRO версията) - Премахнато е ограничението при печат на складови разписки (за доставка на стоки), поради което до този момент не беше възможно да бъде отпечатана операция с повече от 40 артикула. - В списъците за избор на съхранени документи е коригирано поведението на бутона "От... До...", служещ за бързо избиране на предварително дефинирани периоди от време. До този момент беше необходимо след избирането на период чрез тази функция, да бъде натискан и бутона "Опресни". Това вече става автоматично. - При отпечатване на стокови разписки без ед. цени и общи стойности е коригирано отпечатването на документа. и др. С пожелания за успешна работа с продукта, Иван Тодоров Добавка: На 05.10.2007 г. беше издадена и версия 0.11.5 beta 3, която включва две малки поправки в модул "Продажби": - възможност за въвеждане на дробни стойности при търговските отстъпки; - при въвеждане на количество за продавания артикул, ако от списъка за бърз избор на цени е избрана нова цена, количеството се променяше автоматично на 1. Този проблем е отстранен.
 24. Елизия Софтуер

  нова версия на StoreHouse Lite/Pro - 0.11.3

  Днес беше издадена версия 0.11.3-11 на продуктите StoreHouse Pro и StoreHouse Lite. Новото в нея: възможност за издаване на кредитни и дебитни известия;възможност за автоматично попълване на последното въведено основание за неначисляване на ДДС;възможност за автоматично попълване на името на лицето, което издава фактурата/ст. р-ка или ДКИ;възможност за скриване на артикулите с нулева наличност, в справката за наличности и вложени средства;допълнителни бързи комбинации от клавиши, при зареждане, съхраняване и отпечатване на стокови р-ки, фактури, проформи и ДКИ;възможност за създаване на нов артикул, на базата на съществуващ, директно от диалога за избор на артикули;възможност за едновременно скриване/показване на повече от един артикул в модул "Стоки" (операцията е достъпна чрез контекстното меню);настройките на програмата вече са обособени в две отделни подменюта: локални настройки (които важат само за текущия потребител) и глобални - важащи за всички потребители на базата данни;възможност за избор на операция по подразбиране при продажба: продажба само със стокова р-ка или със стокова р-ка и фактура;и др., в т.ч. корекции и подобрения в различни части на програмата. Ако вече разполагате с инсталирана предишна версия на програмата, трябва да инсталирате новата върху нея. НЕ премахвайте старата версия, тъй като в противен случай локалните настройки на продуктът ще бъдат загубени! Поздрави, Иван Тодоров
 25. Елизия Софтуер

  StoreHouse PRO и StoreHouse LITE - версия 0.11.2

  Издадени са актуализирани версии на двата варианта на програмата STOREHOUSE. Основните промени засягат новите изисквания към фактурите и идентификационните номера, влезли в сила от 01.01.2007 г., а също и отпадането на ДДС сметките. Направени са и някои корекции и допълнения по останалите части на програмата. Забележка: В Lite-версията е премахната употребата на потребителски имена и пароли. Те ще останат единствено в Pro-версията, където скоро ще бъдат доразвити и ще бъде възможно да се определят повече нива на достъп до данните. Поздрави, Иван Тодоров
×
×
 • Create New...