Jump to content

Всички активности

 1. Последната седмица
 2. Елизия Софтуер

  Анонс: Версия 9.x на StoreHouse PRO

  Списък с промените във версии 9.0.x на складово-производствения софтуер StoreHouse PRO. Актуалната версия: 9.0.14 Версия 9.0.14 (издадена на 05.08.2022 г.): При добавяне на артикул към операция или документ, програмата вече ще показва и колона с мерната единица на артикулите от списъка. В списъка със съхранени заявки към доставчици вече ще се визуализира и статуса на заявката (дали е изпълнена). Отстранихме бъг от предишните версии, поради който при издаване на фактура към предварително съхранена проформа, програмата не пренасяше автоматично във фактурата допълнителните ръчно вписани описания на артикулите. Отстранен е пропуск в програмата, поради който при изпълнение на функцията за трансформиране на стока в изделие, програмата не пренасяше текущата себестойност на наличните количества от този артикул върху новото изделие. Отстранен е пропуск в програмата, поради който при отпечатване на справката за продажбите, програмата не отпечатваше общия сбор на колоната "печалба". Премахнахме възможността за импорт от CSV на артикули с нулево количество в модул "Доставки". Импортираните артикули задължително трябва да имат положителна стойност за параметъра "количество". Корекция на начина, по който се сортира списъка с артикули в обобщения изглед на справката за продадени артикули. Други дребни подобрения. Версия 9.0.13 (издадена на 01.07.2022 г.): Подобрения в скоростта на запис на операции като: доставки, продажби, производство, трансфери и други. Промяната ще доведе до осезаемо по-бързо съхраняване на операции и документи, които съдържат голямо количество артикули, както и при работа в мрежа с големи бази данни. Корекция във функцията за издаване на фактура към издадена стокова разписка, по която има въведено отложено плащане с падеж, различен от днешната дата. В предишните версии (9.х), при издаване на фактура към нефактурирана стокова разписка, програмата не зачиташе въведения срок за плащане и вместо това избираше автоматично текущата дата, което налагаше операторът да я коригира ръчно. Версия 9.0.12: Подобрения в програмния компонент, който отговаря за преместването на базата данни в правилното й местоположение при ъпгрейд от версии на продукта преди 2.7. Версия 9.0.11: В тази версия заменихме всички референции към стария адрес на нашия уебсайт с обръщения към новото ни име на домейн. Версия 9.0.10: Отстранен бъг в справката за наличностите, който се изразява в това, че когато на един артикул е присвоен повече от един разширен реквизит (файл с техническо описание, изображение или тегло), програмата дублира артикула в справката за наличностите и го показва на толкова последователни реда, колкото допълнителни реквизита за този артикул са въведени в базата данни. Отстранен бъг в модул "Стоки": Не е възможно да се премахне (нулира) присвоената стойност за тегло на артикул (чрез въвеждане на стойност "0"), ако преди това за този артикул вече е било въведено тегло, което представлява положителна стойност, различна от нула. Програмата запомняше единствено последната известна ненулева стойност за тази стока. Версия 9.0.9: Няколко дребни подобрения в работата на програмата. Корекция в инсталатора на StoreHouse LITE. Версия 9.0.8: Корекции във функцията за отпечатване на разходни норми на изделия и услуги. Общи подобрения в работата на програмата. Версия 9.0.7: В модула за създаване и редактиране на виртуални складови обекти е добавена защита срещу операторска грешка при определяне на ръчен диапазон в номерацията на фактурите в обекта. Защитата ще възпрепятства неволното въвеждане на номер с дължина, която е по-голяма от 10 знака. Корекция на бъг в модул "Приходи и разходи", поради който общите стойности на отчета се преизчисляват и тогава, когато в настройките е забранено тяхното автоматичното преизчисление. Корекция на контекстното меню в екрана за избор на контрагент. Версия 9.0.6: Корекции в модул "Приходи и разходи". В режим "Плащания за периода" не се визуализираше името на контрагента. Версия 9.0.5: Версията включва корекции във филтъра на справката за продажбите по артикули. Версия 9.0.4: Върнахме възможността за ръчно сортиране на списъка с въведените в документ за продажба артикули. С версия 9.0 бяхме премахнали тази възможност в модула за продажби, но след получените отзиви от наши потребители осъзнахме, че тази възможност е била важна за тях, затова решихме да я възстановим. Отстранен е бъг в модула за продажби, който се изразяваше в това, че при опит за изтриване на повече от един ред от продажба наведнъж, вместо само маркираните редове, програмата премахваше всички въведени в документа. При изтриване на единични редове функцията работеше както се очаква. Няколко дребни подобрения в поведението на екрана за избор на артикули. Версия 9.0.3: В предишните версии на програмата, ако в настройките на StoreHouse е бил указан път към определена от потребителя папка за съхранение на архивите, но в последствие тази папка е била преместена, преименувана или изтрита (без това да е отразено в настройките), програмата не можеше да създаде архив, докато потребителят изрично не промени настройката и не избере нов валиден път. В тази версия сме дали възможност при подобни ситуации потребителят лесно да избере нов път за съхранение на архивите, без да се налага да има достъп до основния интерфейс на продукта, за да може да завърши преструктурирането на базата данни, когато това е необходимо. В горния десен ъгъл на екрана на модул "Продажби" добавихме бутони за ръчно преместване (нагоре и надолу) на избрани редове от документа за продажба. Тези бутони просто дублират функцията на клавишите Ctrl+стрелка нагоре и Ctrl+стрелка надолу, които в предишните версии позволяваха ръчно да се разместват и преподреждат записите от документите за продажба, но вероятно не са известни на голяма част от потребителите. Тъй като някои ползватели на програмата се чувстват по-комфортно при работа с мишка, вместо с клавиатура, тази нова възможност цели да ги улесни тогава, когато клиентът (обикновено големите вериги) има изискване за подреждане на артикулите по точно определен ред, който обаче не съвпада с реда на въвеждането на записите в документа. Промeнен е начинът на отпечатване на справката за продажбите. Вместо да са с фиксирана широчина, повечето колони на тази справка вече ще адаптират автоматично широчината си спрямо съдържащата се в тях информация. Това ще позволи да се намали техния размер, за да остане повече място за отпечатване на още колони с данни, по-дълги наименования на артикули (без необходимост от автоматично пренасяне на нов ред) и съответно - до икономия на хартия, тъй като с намаляване на нуждата от автоматично пренасяне се намалява и броят на изразходваните листа. Отстранен бъг в обобщената справка за движение на артикулите, поради който при генерирането на отчета в режим "Всички обекти на фирмата" той включва само артикулите, които имат доставки през избрания период. Проблемът не се проявява при обичайния начин за използване на справката, а именно - при избран конкретен складов обект. Отстранен проблем, свързан с възможно разместване на реда с общите стойности на справката за продажбите спрямо колоните с основните данни за артикулите. Проблемът се проявяваше в случай, че потребителят чрез настройките на справката е избрал да се отпечатват повече колони, отколкото позволява физическата големина на листа. Версия 9.0.2: Промяна в инсталатора на програмата. Добавени са някои системни файлове, които са важни за коректната работа на програмата под по-стари версии на Windows (7 и 8). Инсталирането на този ъпдейт е препоръчително за всички потребители, които все още ползват Windows 7, 8 или 8.1. Версия 9.0.1 Отстранява бъгове в модул "Доставки" и оптимизира работата на програмата. Версия 9.0 (издадена на 22.10.2021 г.). Промени в модул "Стоки" Добавена е възможност за лесно и бързо въвеждане на начална наличност на стоките и изделията - директно в екрана за въвеждане на данните на артикула, без да е необходимо това да става чрез нарочна операция "Ревизия". Функцията e реализирана чрез допълнителен бутон, който се намира непосредствено до полето с информация за текуща наличност. Начална наличност ще е възможно да се въвежда единствено за артикули, които все още не са участвали в операция "Ревизия" и за тях все още не е била въведена начална наличност в текущия складов обект. Новата възможност ще улесни както настоящите потребители на продукта - при задаването на началното салдо за стоки, които до момента не са водени на отчет в StoreHouse, така и новите потребители, които в момента започват работа с програмата. В екрана за въвеждане на данни на артикула е добавена възможност за избор на негова снимка. Засега тя ще се показва само на екрана - в прозореца с данните на артикула и в екрана за въвеждане на количество и цена при създаване на продажба, оферта или гаранционна карта. В бъдещи версии на програмата ще осигурим приложение на този реквизит и за други цели, както и в повече части на програмата. При избор на снимка тя ще бъде копирана автоматично в новосъздадената папка (поддиректория "Images" в папката с базата данни), съдържаща изображенията на всички артикули. Забележка: Засега снимките на артикулите няма да се архивират автоматично заедно с базата данни, тъй като предвид размера им това ще е свързано с допълнително изчакване, което не е желателно. На по-късен етап ще предложим отделна процедура по създаване на специален архив, съдържащ и изображенията, а дотогава папката с изображенията може да бъде копирана ръчно от потребителя при необходимост. В екрана за въвеждане на данни на артикула е добавена възможност за избор на файл с допълнителни технически или други данни, имащи отношение към стоката. При избор на такъв файл, той ще бъде копиран автоматично в новосъздадената папка (поддиректория "Files" в папката с базата данни), съдържаща файловете с технически данни на всички артикули. Както и при снимките, засега тези файлове няма да са част от функцията за архивиране и възстановяване, което ще налага ръчното им копиране при евентуално преместване на програмата на нов компютър. Добавен е реквизит "Тегло", който ще може да се попълва за всеки артикул. Засега приложението на този реквизит е ограничено до възможността за сумиране на теглата на артикулите при създаване на документи за продажба, доставка или прехвърляне. Предвидена е възможност за изчисляване на теглата на наличните артикули в справката за наличностите (при активиране на настройка в самата справка) както и няколко новосъздадени справки, които дават възможност за сумиране на теглата на артикулите по избрани от потребителя документи. Целта на този реквизит е да се даде възможност на фирмите да планират по-добре транспорта на стоките, които транспортират със собствени превозни средства, за да избегнат потенциалната опасност от претоварване на превозното средство (и свързаните с това санкции). Добавен е реквизит "Допълнително описание". В това поле може да се запише кратко текстово описание на артикула, което не е част от наименованието на стоката, но ще се взима предвид при извършване на търсене на артикул по код и наименование, при създаването на операции и документи в различни част на програмата. Като допълнение в настройките на StoreHouse PRO е предвидена настройка, която ще позволява това допълнително описание да се отпечатва на нов ред (под наименованието на артикула) при издаване на документи за продажба или при създаване на оферти. За изделията вече са налични две отделни полета за себестойност. Едното, което съществуваше и до момента, отразява стойността на бъдещото производство на изделието, изчислена спрямо текущата среднопретеглена цена на материалите в него. Както и досега тази стойност ще е динамична и ще се актуализира автоматично от програмата при промяна на цената на който и да е от материалите. Новото поле пък ще показва среднопретеглената цена на наличните, вече произведени изделия от този вид, т.е. няма да зависи пряко от колебанията в цената на материалите. Тази възможност кореспондира директно с възможността за изменение на състава на изделията (промяна на количества, замяна на материали и т.н.) по време на производство, когато промяната се прави за конкретната производствена операция, вместо в разходната норма на оригиналното изделие. При показване на себестойността на артикулите, които са разходна норма на изделие, ако в някой от обектите има налични количества от конкретното изделие, ще се показва тяхната текуща средна цена. Ако обаче наличностите са напълно изчерпани, то ще се показва прогнозната себестойност за бъдещо производство на това изделие, която е формирана от сбора на себестойностите на техните материали + допълнителните разходи (както беше в предишните версии). В случай, че цените на някои от материалите на рецептата са се променили от момента на последното преизчисление на тази стойност, цената ще се показва със звезда (*) непосредствено до последната преизчислена стойност. Ако в настройките на модула е активирана опцията "Винаги показвай преизчислената производствена себестойност на изделията и услугите", програмата автоматично ще преизчислява стойността преди да я покаже, когато е необходимо. Все пак, тъй като това е свързано и със значителен брой изчисления, които ще доведат до ненужно забавяне, тази опция е изключена по подразбиране и е оставено на потребителя да я контролира според нуждите си. Тъй като за разлика от изделията, услугите не могат да имат наличност, за тях винаги ще се прилага показването на последната известна производствена себестойност. Визуален редизайн на модула. Промени, свързани с архивирането и възстановяването на данни Изцяло нов модул за възстановяване на данните от архив. Освен по-добрата визуална връзка, показваща напредъка в процеса по възстановяване, PRO версията вече ще дава възможност за избор на целева папка, в която да бъде възстановена информацията от архива, което означава, че възстановяването може да се извърши и върху база данни, която е различна от текущата активна БД. Функцията за архивиране е преработена така, че потребителят да може да продължи работа с програмата, докато тя създава архива, без да се налага да изчакват завършването на процедурата. Потребителите с големи бази данни, както и такива, които работят с БД, разположени на файлов сървър ще оценят положително тази промяна. Значително подобрение в скоростта на създаване на архиви и на възстановяване на данните от тях, особено за потребители, чиято база данни се намира на файлов сървър, вместо на локалния компютър. При изпълнение на процедурата по възстановяване от архив програмата вече автоматично ще зарежда папката, в която чрез настройките е указано да се създават архивите. Това ще спести нуждата от ръчно търсене на директорията, в която се намират архивите. Отстранен е бъг, поради който програмата можеше да блокира при опит за създаване на архив в папка, която е била изтрита, преместена или преименувана, без това да е отразено в настройките на StoreHouse. Промени в модул "Потребители и права за достъп" и с работата на потребителите Добавена е възможност за деактивиране на стари и неактивни потребители. Деактивираните потребители няма да се показват в екрана за вход в програмата. Програмата вече ще съхранява обекта, с който всеки потребител на StoreHouse PRO е работил последно в базата данни и ще го избира автоматично при следващото влизане на същия потребител в тази база данни. Това ще даде възможност на фирмите, които оперират множество виртуални обекти в рамките на две или повече бази данни на същия компютър, да избегнат необходимостта от ръчна смяна на активния складов обект след ръчна смяна на активната база данни или след промяна на работното място, от което потребителят влиза в програмата. Добавена е възможност за бързо копиране на правата за достъп от друг съществуващ потребител. Тази възможност ще улесни създаването на нови потребители тогава, когато техните права се очаква да са еднакви (или приблизително същите) с правата на друг съществуващ потребител. Добавена е възможност да се разреши или отнеме достъпа на конкретния потребител до избрани обекти, в които има право да упражнява дадените му права - директно чрез модула за управление на потребителите. Визуален редизайн на модула. Промени в модул "Контрагенти", както и при избор на контрагенти към операции В данните на контрагентите в StoreHouse PRO е добавен нов реквизит - "Превозвач". Това ще даде възможност на потребителите на PRO версията предварително да избират, кой точно ще е превозвачът за определен клиент. При предварително избран превозвач за даден клиент, програмата ще го избира автоматично в модула за "Продажби", без да се налага операторска намеса. Както и досега, по този параметър могат да се извършват справки чрез филтъра на справката за реализацията. Реквизитите "банка", IBAN, "BIC код" и "адрес на банката" вече няма да се показват в таблицата с основните данни на контрагента. Вместо това те ще бъдат достъпни в секцията "Допълнителни данни" към всеки контрагент. В екрана за избор на контрагент (при съставяне на доставка, продажба) вече се извършва търсене и по реквизитите телефон, имейл, лице за контакт и забележки. В настройките на програмата е добавена опция, която активира безусловен режим на търсене преди показване на списъка с контрагентите в контекста на създаването на операции като продажба, доставка, заявка, оферта и т.н... Промени в модул "Оферти" Вече е разрешено въвеждането на различна търговска отстъпка за всеки от редовете в документа (както е в модула за продажби). Вече е възможно получателят на офертата да се избира от списъка с контрагенти, както е в останалите части на програмата, вместо да се изписва ръчно. Добавена е възможност за добавяне на ред с допълнителен текст под наименованието на артикула. Попълва се при необходимост - от оператора, или автоматично - от програмата, ако в настройките на StoreHouse PRO е разрешено автоматичното отпечатване на допълнителното описание на артикулите. В екрана за въвеждане на количество и цена при е добавен бутон за показване на подробна информация за артикула в режим само за четене. Промени в модул "Ревизии" Модулът е променен както визуално, така и функционално. Процедурата по създаване на нова ревизия е малко по-различна от тази в досегашните версии и ще предлага по-големи възможности за генерирането на инвентаризационните операции. Вече няма да е възможно да се променя датата на ревизията след момента на нейното създаване. За сметка на това при създаване със задна дата (в PRO версията), програмата вече ще калкулира автоматично количествата към тази дата, вместо да прилага текущото им количество в този обект. В допълнение към възможността за генериране на ревизия по предварително избрани групи или на цялата номенклатура на стоките, добавихме и възможност за ръчен избор и добавяне на артикули към нова или съществуваща ревизия. Това означава, че за ревизии, които обхващат силно ограничен набор от артикули, по-практично ще е да се използва по-новия метод. Добавянето на единичен артикул към ревизия ще е възможно само при положение, че същият артикул не участва в друга ревизия на складовия обект - на същата или на по-късна дата. При ръчно добавяне на артикул към инвентаризационна операция, програмата автоматично ще изчислява и въвежда наличността на артикула към края на датата на ревизията. При създаване на ревизия на цялата номенклатура на артикулите или само на избрани от потребителя групи, програмата ще пропуска автоматично всички артикули, които не отговарят на условието да не участват в друга ревизия на същата или на по-късна дата в този складов обект. И тук, както при ръчното добавяне на артикули, програмата ще изчислява автоматично наличното количество в обекта към края на избраната дата. Промени в модул "Приходи и разходи" Значително ускорена работа на модула. Функцията за търсене вече не се влияе от изписването с малки или главни букви. Визуални промени в модула. Промени, свързани с продажбите Добавена е възможност за добавяне на ред с допълнителен текст под наименованието на артикула. Попълва се при необходимост - от оператора, или автоматично - от програмата, ако в настройките на StoreHouse PRO е разрешено автоматичното отпечатване на допълнителното описание на артикулите. Добавено е поле с информация за общото тегло на артикулите по текущата продажба, което се актуализира автоматично при всяка промяна на съдържанието на документа. Изчислението става спрямо текущо актуалната стойност за тегло, въведена за всеки от артикулите (когато има такава). Както беше обяснено по-горе, предназначението на тази функция е да позволи по-точно планиране на транспорта, когато той се организира от доставчика и да се избегне опасността от претоварване на превозното средство при извършване на значителни по тегло доставки до клиенти. Полето "основание за издаване" е преместено в горната част на екрана за въвеждане на допълнителни данни по продажбата, тъй като този реквизит се попълва по-често и това ще спестява няколко допълнителни действия на оператора. При добавяне на артикул в свободен текст програмата вече ще предупреждава оператора, ако в номенклатурата на артикулите съществува стока с въведения номенклатурен код. Макар и засега да е допустимо, не е препоръчително да въвеждате продажби в свободен текст, използвайки кодовете на съществуващи артикули. Тъй като по подразбиране програмата показва само името на вече избрания клиент, непосредствено до бутона за избор на клиент добавихме бутон за бърз преглед и проверка на данните на клиента по текущата операция. След натискане на бутона програмата ще покаже данните в режим "само за четене", но при необходимост от корекция, операторът ще е в състояние да я извърши след натискане на бутона за промяна. Функцията е достъпна и чрез бързата клавишна комбинация Shift+F8. Вляво от бутона за избор на клиент добавихме малък бутон за бързо създаване на нов контрагент. Функцията е достъпна и чрез клавиатурната комбинация от клавиши Ctrl+F8. Върната е опцията за отпечатване на номера на свързаната стокова разписка във фактурите. Поради пропуск в една от предишните версии контролирането на тази настройка беше временно невъзможно. При някои потребители на програмата се наблюдаваше забавяне при показване на пълния списък с въведените основания за неначисляване на ДДС (или за изменение на ставката). В настоящата версия сме отстранили причината за това забавяне. Задълженията на клиента вече няма да се отпечатват в стоковите разписки за върнати стоки (дори когато по принцип отпечатването на този реквизит е разрешено). В екрана за въвеждане на количество и цена при е добавен бутон за показване на подробна информация за артикула в режим само за четене. Текстът "Отпечатване на оригинал + 2 копия" (от менюто, което се появява при натискане на бутона "Запис и печат") се заменя с "Отпечатване на оригинал и копие", като броят на отпечатаните копия вече няма да е фиксиран, а ще се взима от настройката на програмата. В случай, че в настройките на програмата е зададено да се отпечатва само оригинал, тази команда ще отпечатва точно едно копие, в допълнение към оригинала. Всички настройки за печат на фактури, които до момента бяха достъпни и чрез менюто за запис и печат се премахват, тъй като практически дублират настройките от "Предпочитания на потребителя и общи настройки". Функциите за печат на документи в модул "Продажби" вече ще са достъпни чрез отделен бутон ("Печат"), а бутонът "Запис и печат" се преименува на "Запис". Бързите клавиши за отпечатване на документ и за запис, остават без промяна. Нови справки В менюто справки добавихме справка за бързо сумиране на теглото на артикулите в избрани операции от следните типове: доставки, трансфери, продажби (поотделно за стокови разписки и фактури). След поставяне на отметка пред избрани документи и потвърждение, програмата ще покаже информация за общото тегло на артикулите в тях. Други промени в програмата В мини-справките за специални реквизити по контрагенти (специални цени, специални отстъпки и кодове по номенклатурата на контрагенти) добавихме и възможност за директно коригиране на информацията в тях, както и възможност за едновременно изтриване на две или повече специални цени, отстъпки или кодове по контрагенти. Тъй ката освен за изготвяне на отчети, тези части на програмата вече мога да се ползват и за пълноценно модифициране и въвеждане на данни, те се преместват в менюто "Операции", вместо в "Справки". Чрез потребителска настройка е добавена възможност отпечатването на документите и справките винаги да се извършва на избрано от потребителя печатащо устройство, което се различава от принтера по подразбиране на операционната система. При създаване на нов контрагент в Доставки, Продажби, Гаранционни карти, Заявки и Приходи и разходи новосъздаденият контрагент вече ще се избира непосредствено след съхраняването му, т.е. списъкът с контрагенти ще се скрива автоматично, без да се налага повторно потвърждение. Това спестява едно допълнително действие на оператора. Опциите за скриване и показване на колони и за възстановяване на широчината на колоните по подразбиране вече ще се показват само при чукване с десния бутон на мишката върху заглавната част на списъка (там, където това се поддържа), вместо върху областта с данните. Добавена е функция за автоматично сумиране на количествата на материалите в екрана за редактиране на рецепта (разходна норма на изделия или услуга) и в екрана за промяна на материалите по време на производство на изделие. Функцията се стартира с клавишната комбинация Ctrl+S. Такава необявена функционалност е налична и в модула за продажби. В една от предишните версии на програмата добавихме поддръжка на т.нар. "бърз преглед" за определени видове документи (стартирана чрез кликване с десния бутон на мишката върху списъка с издадени документи от този тип), така че основната част от съдържанието на документа да се визуализира, без да се налага цялостно зареждане на операцията. Тъй като тази полезна възможност не беше разяснена достатъчно добре, в тази версия добавихме бутон ("..."), който ще се появява автоматично в екрана за зареждане на документи от тези поддържани видове. Значително ускоряване на бързодействието в справката за доставките, както и на още няколко други места в програмата. В следните справки търсенето вече няма да се влияе от начина на изписване (малки и главни букви) : реализация, доставки, движение на стоките, приходи и разходи. Добавихме възможност за включване на основанието за плащане при експорт на разширения опис на издадените фактури в CSV формат. В допълнение програмата вече автоматично ще избира 1-во число на текущия месец за начална дата. Добавихме възможност за изменение (или изключване - чрез въвеждане на стойност 0) на ставката по ДДС в модул "Доставки", за текущата операция. В модулите "Доставки", "Прехвърляне" и "Продажби" е добавено сумиране на теглата на артикулите. В справката за наличностите е добавена възможност чрез активиране на допълнителна настройка на справката, да се показва информация за теглото на артикулите. Променен е начинът на създаване на нови подгрупи. При създаването на такива главната група (групата-родител) вече ще се избира чрез поставяне на отметка, вместо чрез двойно чукване с мишката. В допълнение програмата вече ще показва и визуално положението на групата-родител в йерархията на групите, вместо само като наименование. В редактора на групите е добавен бутон за директно създаване на подгрупа към избраната група. При създаване на нова гаранционна карта програмата вече ще съхранява в базата данни името на лицето, което я е създало. Досега това име се отпечатваше само на хартия, а на екрана се показваше последната стойност, въведена в това поле, което правеше невъзможно да се определи кой е издал документа (ако няма копие на хартиен носител). При изпълнение на процедурата по унищожаване на документи и операции по тип и период, ако се използва опцията "архивиране и изтриване на данните за предишен период" програмата ще включва в автоматично създадената ревизия само артикули, чиято наличност към датата на архивиране (в обекта) е различна от нула. Автоматично ще се изпълнява и процедурата по оптимизация в края на операцията. Целта на тази промяна е да се предотврати възможността за прекомерното увеличение на размера на базата данни при фирми, които имат много големи номенклатури на артикулите и едновременно с това са създали огромен брой виртуални складови обекти. Променен е екранът за вход в PRO версията. По подразбиране инструментите за управление на бази данни вече ще са скрити и ще се показват само след нарочно потребителско действие (натискане на бутон "Бази данни"). Леко е видоизменен е и начинът за бързо превключване на активната база данни (натискане на бутон, който ще се появява до наименованието на активната база данни тогава, когато на същия компютър има добавени повече от една база данни). Причината за тези промени е намаляване на възможностите за неволна смяна на активната база, както и премахване от екрана на инструменти и функции, които нямат отношение към ежедневната работа с продукта и се използват по-рядко. Във всички справки, които ползват комбинирани филтри, показващи се в отделен прозорец, добавихме възможност за прилагане на филтъра без затваряне на прозореца с параметрите му. Това се очаква да улесни и ускори работа с тези справки в случаите, когато потребителят желае да генерира множество последователни отчети с променени параметри. Новият бутона е с наименованието "приложи филтъра" (както досега), а старият бутон вече има наименование "приложи и затвори". Филтърът на справката за прехвърлените артикули вече ще запомня последният използван тип на справката (подробна или обобщена) и ще го предлага автоматично при следващо зареждане. Има известни функционални промени и в самата справка - тя вече ще зачита наличието или липсата на права за "обобщени справки за всички обекти". Това ще ограничи възможността на потребители, на които това право не е било дадено, да проследяват прехвърлянето на артикули между обекти, когато активният обект на потребителя не е страна (получаваща или изпращаща) по трансферната операция. Филтърът на обобщената справка за движението на артикули вече предлага опция, която ще позволи в справката да се включнат единствено артикули, които през избрания период са участвали в някаква операция или документ. Чрез тази опция ще стане възможно да се избегне генерирането на отчети, включващи артикули без никакво движение през периода. Промени и подобрения в модула за издаване на гаранционни карти. Добавена е функция за търсене по наименование в екрана за създаване и манипулиране на складови и търговски обекти. Отстранени бъгове от версии преди 9.0 В някои случаи, на монитори с голяма разделителна способност и активирано мащабиране на екрана, в списъците, съдържащи множество записи с полетата за отметки беше възможно разстоянието между отделните отметки да е недостатъчно голямо, което водеше до застъпване на записите. Тази версия отстранява причината за този проблем. В предишната версия при създаване, редактиране или дублиране на нов артикул, продажна цена №2 по погрешка се визуализираше спрямо настройката на продажна цена №1 (за включване на ДДС). Проблемът е отстранен. Предишните версии на програмата позволяваха изтриване на контрагент, който участва в операция. Проблемът е отстранен. В предишните версии беше възможно процедурата по унищожаване на документи и операции по тип и период да приключи с неуспех, ако някой от артикулите съдържа непозволен символ. В справката за наличностите, в режим "артикули под минималната наличност" не се показваха стоките, които са с нулева наличност, ако е активирана опцията за скриване на артикулите с отрицателни наличности. При скрита колона за код в екрана за избор и добавяне на артикул към операция и активиран режим на добавяне на множество артикули наведнъж, полето с отметка пред артикулите не се показваше. При промяна на размера на ДДС ставката в "Продажби" и оферти, програмата променяше размера на данъка, но отпечатва данъчната ставка закръглена до цяло число. Контролите за избор на година в някои справки не позволяваха да се избере година, която е по-голяма от 2020, независимо че самите справки правилно визуализираха данните за 2021 г. Освен всичко изброено по-горе, новата версията включва и огромен брой други промени и разнообразни подобрения в работата на програмата, чието изброяване обаче ще Ви спестим. И накрая, няколко думи за номера на самата версия, която е възможно да породи известно объркване... Досегашните потребители на продукта, особено онези, които са с нас от по-дълго време знаят, че номерата на предишните няколко версии бяха във формат 2.8.x, тези преди тях - 2.7.x, 2.6.x и т.н. Някои вероятно помнят, че през 2002 г. имаше и версии, започващи с 0.x.x, Версиите започващи с 2.x.x датират от края на 2008 г. Всъщност първата цифра имаше отношение единствено към генерацията на продукта спрямо планираното му развитие, докато втората цифра беше номерът на главната версията от тази генерация. С течение на времето стана ясно, че този начин на номериране на версиите внася ненужни ограничения, затова считано от тази версия преминаваме към стандартен модел на номериране на версиите и вместо 2.9.x, новата версия става 9.x.x, което ще ни позволи да илюстрираме по-ясно значението и обема на промените в следващите версии. Надяваме се, че и с тази нова версия ще успеем да улесним ежедневието Ви. Ще се радваме да получим и Вашите коментари. Ако имате въпроси, затруднения, или ако откриете, че нещо не работи както трябва, не се колебайте да се свържете с нас.
 3. По-рано
 4. Елизия Софтуер

  Гаранционни карти

  Издаване на гаранционни карти в StoreHouse PRO Съдържание: Реквизити Ръчно създаване на нова гаранционна карта Добавяне на артикули Запис и отпечатване на гаранционната карта Създаване на гаранционна карта на базата на документ за продажба Зареждане на съхранена гаранционна карта. Търсене по сериен номер или друг параметър Продуктът StoreHouse PRO позволява бързо и лесно създаване и отпечатване на гаранционни карти. Благодарение на достъпа до съществуващата номенклатура на артикулите и клиентите, както и до базата данни със съхранените продажби, програмата позволява да създадете такъв документа с няколко чуквания на мишката. Влезте в модула чрез менюто Операции -> Гаранционни карти. Реквизити на гаранционната карта [ върни се горе ] Подобно на всеки друг документ в програмата гаранционните карти в StoreHouse PRO имат собствена номерация и всяка карта притежава уникален 10-цифров пореден номер и дата на издаване. Програмата автоматично предлага следващия свободен номер и не позволява издаването на друга гаранционна карта с този номер. Датата на документа по подразбиране съвпада с текущата, освен в случаите, при които документът се издава към продажба, която е извършена на по-ранна дата, но дори и тогава операторът има свободата да направи корекция на този параметър, ако е необходимо. С картата задължително се асоциира и клиент, който се избира от списъка с контрагентите и чието име се отпечатва в документа. В случаите, при които документът се генерира автоматизирано - към вече съхранена продажба, програмата избира клиента сама. Задължителен реквизит на всяка гаранционна карта е гаранционния срок. Той се посочва в месеци. Програмата автоматично запаметява и попълва тази стойност за всяка следваща операция, но операторът може да измени срока според нуждите за конкретния документ. На базата на определения срок програмата изчислява и отпечатва крайната дата, до която гаранцията е в сила. Освен стандартния гаранционен срок, който се прилага автоматично за целия документ, операторът може да въвежда и различен гаранционен срок за отделните редове от гаранционната карта, ако това е необходимо. Възможно е също избрани редове да бъдат изключени от обхвата на гаранцията, което става чрез въвеждане на нулев гаранционен срок. Общите гаранционни условия са друг важен реквизит на всяка гаранционна карта. Те представляват подробно текстово описание на правата и задълженията на клиента и доставчика, които се отпечатват като неразделна част от документа. Попълването на този реквизит не е задължително. По подразбиране програмата автоматично ще прилага последните съхранени общи гаранционни условия, но ще позволява на оператора да ги изменя или премахва при необходимост. Всяка отделна гаранционна карта може да има свои собствени условия, които се различават от условията в другите съхранени документи. Освен изброените по-горе реквизити, програмата показва или отпечатва още: Номенклатурен код на артикула (не се отпечатва в документа, а се вижда само на екрана) Наименование - автоматично се присвоява наименованието, с което артикула присъства в номенклатурата или в документа за продажба, към който се издава картата. Операторът може да променя наименованието за всеки ред от документа. Мярка - мерната единица се попълва автоматично, но може да бъде променена при необходимост. Количество - при ръчно въвеждане на артикула тази стойност се попълва от оператора. При генериране на гаранционна карта към съществуващ документ за продажба (фактура или стокова разписка) количеството се извлича автоматично от базовия документ, но може да бъде променено, ако е необходимо. Сериен номер - за артикули, които имат такъв номер операторът може да го въведе ръчно или да го сканира с баркод четец. Попълването на този реквизит не е задължително, но ако е попълнен, се отпечатва в документа. Гаранционен срок в месеци - попълва се автоматично от програмата със стойността на общия гаранционен срок за целия документ. Когато гаранционният срок за отделен ред от документа следва да се различава от основния, операторът може да го промени по свое усмотрение. Ако в полето се въведе стойност 0, за този ред не се дава гаранция. Забележка - кратък текстов реквизит, който не се отпечатва с документа, а вместо това служи само за въвеждане на някакви пояснения към конкретния ред от гаранционната карта за вътрешна употреба. Ръчно създаване на нова гаранционна карта [ върни се горе ] Създаването на гаранционна карта може да стане както ръчно - чрез въвеждане на цялата нужна информация от оператор, така и автоматизирано - чрез извличане на основните данни от вече съществуващ документ за продажба (фактура или стокова разписка). Ако използвате StoreHouse PRO за да документирате и продажбите си, най-вероятно ще искате да използвате автоматизирания метод, за да си спестите време и да ограничите възможностите за грешка. Нека първо разгледаме обаче ръчния начин. При влизане в модула програмата вече е в режим на ръчно създаване на нова гаранционна карта. Това означава, че потребителят може директно да пристъпи към добавяне на артикули към документа. Ако на екрана е била заредена предишна гаранционна карта или са въведени данни, които не желаете да запаметите, натиснете бутона "Нов документ | F7" и изберете опцията "Гаранционна карта с произволни артикули", за да генерирате нова празна операция и да изчистите данните от екрана. Първото Ви действие трябва да е да се уверите, че датата на гаранционната карта съвпада с датата на продажбата, тъй като на тази база StoreHouse PRO ще изчислява крайния срок на валидност на гаранцията. По подразбиране програмата ще е попълнила текущата дата, а продажбата вероятно се е случила току що. Коригирайте само при необходимост. Чрез натискане на бутона "Избор на клиент" или клавиша F8 от клавиатурата изберете името на клиента от списъка със съществуващите клиенти. Ако клиентът все още не съществува във Вашата база данни, създайте го и го добавете към документа. Проверете стойността в полето "Гаранционен срок в месеци". По подразбиране програмата ще е попълнила срока, който е използван в последната съхранена гаранционна карта. Ако обаче това е първата Ви операция в този модул, програмата ще въведе стойността по подразбиране - 12 месеца. Променете я, ако е необходимо. Гаранционни условия Обикновено в една гаранционна карта са уточнени известен брой специфични условия, при които гаранцията се признава за валидна. StoreHouse PRO Ви дава възможност да въведете своите условия след натискане на бутона "Гаранционни условия" или на клавиша F5. Разбира се, много по-практично би било да напишете условията в текстообработваща програма или в Notepad, а след това да ги копирате и поставите в програмата, но ако обемът на текста не е толкова голям, можете да го напишете и директно в екрана, показан на изображението. От същия диалогов прозорец можете да определите дали желаете общите гаранционни условия да се отпечатват след таблицата с артикулите или преди нея. Гаранционните условия за всяка отделна гаранционна карта могат да се различават от тези на останалите карти. По подразбиране програмата ще въвежда автоматично последните използвани общи гаранционни условия, а за Вас остава възможността да ги изменяте при необходимост. Добавяне на артикули [ върни се горе ] При ръчното съставяне на гаранционна карта изборът на артикули може да стане по два начина: чрез избор от списъка с артикули или чрез баркод четец. Добавянето чрез избор от списък става по начина, който е обичаен за програмата и вече Ви е добре познат. Натиснете бутона "Избор на артикул" или клавиша F2 и като използвате функцията за търсене по код, наименование или друг реквизит на стоката я открийте и изберете. Потвърдете избора й чрез клавиша ENTER. Към гаранционната карта могат да се добавят единствено съществуващи артикули. Ако стоката, която сте продали все още не е създадена във Вашата база данни, можете да я създадете директно в екрана за избор на артикул, без да напускате модула. По-бързият и точен начин за избор е, разбира се, чрез баркод четец. За да използвате този метод на въвеждане обаче ще трябва да имате физически досег до опаковката на стоката. След като потвърдите избора на артикула, програмата ще покаже прозорец за въвеждане на данните: Ако артикулът няма сериен номер и количеството е 1 брой, просто натиснете ENTER, за да го добавите към документа. В противен случай първо нанесете необходимите корекции. Програмата позволява да промените наименованието, да изберете друга мерна единица, да въведете гаранционен срок (различен от срока на останалите артикули в документа) и да въведете количество. Ако желаете, можете да въведете и кратко пояснение (само за Ваше сведение), което има отношение към този ред от гаранционната карта. То не се отпечатва в документа. ⚠️ По подразбиране програмата сама ще въведе гаранционен срок, който съвпада със срока, който вече е определен за целия документ, затова е важно първо да определилите общия гаранционен срок, преди да започнете да добавяте артикули към документа. Ако гаранцията за точно този артикул се различава от гаранцията за останалите артикули в документа, можете да я промените ръчно в данните на този ред. Ако пък въведете стойност 0, гаранцията за този ред е изключена. ⚠️ Когато въвеждате количеството вземете предвид, че ако клиентът е закупил два или повече еднакви артикула, за които трябва да се посочи индивидуален сериен номер, всеки от артикулите следва да е разположен на отделен ред. В противен случай няма да е възможно да въведете серийния номер на всяка от стоките. За да Ви улесним при решаването на този проблем и да не Ви се налага да въвеждате един и същи артикул няколко пъти сме предвидили операцията "Разделяне". Тя е достъпна чрез бутон в основния екран, носещ същото име. Изберете с мишката реда, който желаете да разделите и натиснете бутона. След като потвърдите желанието си, програмата ще раздели избрания артикул на толкова отделни редове, колкото е количеството в оригиналния запис. След това ще сте в състояние да въведете сериен номер за всеки от тях. Препоръчително е преди да извършите разделянето да се уверите, че всички останали параметри на този артикул са попълнени правилно още при добавянето на оригиналния запис, тъй като евентуална грешка в някой от тях ще доведе до необходимостта да я отстранявате по-късно на повече от едно място. Освен възможност за разделяне на редове, програмата предлага и възможност за сливане на двойки еднакви редове. Това става чрез бутона "Обединяване". За да използвате тази функция трябва предварително да сте избрали два реда с еднакви код, наименование и мярка. След извършване на операцията, програмата ще обедини количествата им на първия ред, а втория ще бъде премахнат автоматично. Промяна и изтриване на редове от документа Ако сте допуснали грешка в някой от редовете, можете да направите корекция като чукнете двукратно с мишката върху сгрешения ред. Програмата ще покаже отново прозореца за въвеждане и промяна на данните за този артикул и ще Ви позволи да направите необходимата корекция. Ако целият ред е въведен погрешно, можете да го изтриете напълно като го изберете и натиснете клавиша DEL. ⚠️ Промяната и изтриването са възможни дори и във вече съхранени документи, но тогава тя вече ще изисква администраторът да Ви е дал право да коригирате съхранени документи от този тип. Запис и отпечатване на гаранционната карта [ върни се горе ] След като сте избрали клиент, определили сте гаранционните условия и сте въвели всички артикули в гаранционната карта, остава единствено да я съхраните. Записът на документа става чрез натискане на бутона "Запис | F9" или чрез клавиша F9. Непосредствено след като запише операцията, програмата ще Ви предложи да отпечата гаранционната карта на принтер. На примерните изображения по-горе е илюстрирана възможността за отпечатване на общите гаранционни условия под или над таблицата с артикули. След като съхраните и отпечатате документа на принтер можете да създадете нова гаранционна карта, по начина описан по-горе или пък да излезете от модула. Създаване на гаранционна карта на базата на документ за продажба [ върни се горе ] Както споменахме в началото на това ръководство, в по-голямата част от случаите фирмите, които използват модула за продажби и фактуриране на StoreHouse PRO вече ще са създали и съхранили документ за продажбата, към която желаят да издадат гаранционна карта. Това ги улеснява при съставянето на карта, тъй като позволява да се автоматизира въвеждането на артикулите чрез извличането им от базовия документ. Ето как става това... Натиснете бутона "Нова операция | F7". Ще се покаже меню с трите възможни опции: Гаранционна карта към стокова разписка; Гаранционна карта към фактура; Гаранционна карта с произволни артикули Тъй като вече разгледахме третата опция, ще се спрем на първите две. При чукване върху която и да е от първите две команди програмата ще покаже списък с издадените документи от съответния вид. Изберете продажбата, към която желаете да издадете стокова разписка и натиснете ENTER. Програмата ще попълни автоматично информацията за артикулите и за клиента. За Вас ще остане да въведете серийните номера (където има такива) и да коригирате гаранционния срок на артикулите в документа, ако това се налага. На примерното изображение по-горе виждаме, че някои от артикулите са с количество, което е по-голямо от 1. Ако за тези артикули е необходимо да се въведат серийни номера, трябва да ги разделим на няколко отделни реда, за да можем да въведем различен сериен номер за всеки от тях. Тази процедура беше обяснена по-горе, затова ще я споменем набързо. Маркирайте един по един редовете, които искате да разделите и натиснете бутона "Разделяне". Накрая трябва да получите следното: Вече можем да преминем към въвеждането на серийните номера за всеки един от вече разделените редове. Разбира се, ако артикулите, които са част от гаранционната карта нямат серийни номера, можете да пропуснете стъпката с разделянето. Ако гаранцията не покрива част от артикулите или пък просто не желаете да бъдат част от документа, дори и с нулев гаранционен срок, можете да ги изберете и изтриете. Можете да добавите и нови артикули, които не са били част от оригиналната продажба. Начинът на добавяне вече беше обстойно разяснен по-горе в ръководството. Накрая просто съхранете операцията и отпечатайте гаранционна карта. Зареждане на съхранена гаранционна карта. [ върни се горе ] Ако е необходимо да направите справка за това, с коя гаранционна карта е придружена продажбата на определен артикул или пък желаете да направите корекция на картата или да я отпечатате повторно, процедурата е следната: Натиснете бутона "Зареждане | F6" или клавиша F6. Програмата ще покаже списък с издадените гаранционни карти. Ако знаете номера на документа, който желаете да заредите или знаете името на клиента, използвайте функцията за търсене за да откриете гаранционната карта по-лесно, след което я изберете и натиснете ENTER, за да заредите съдържанието й на екрана. Търсене на артикул по сериен номер от гаранционна карта Ако обаче не знаете нито номера на гаранционната карта, нито името на клиента и разполагате единствено със серийния номер на артикула, тогава изпълнете следното: Натиснете клавиша F6 за показване на списъка с издадени гаранционни карти; Натиснете бутона "Търсене | F3" (но НЕ използвайте бързия клавиш F3, тъй като той ще извърши стандартно търсене); От менюто, което ще се появи изберете опцията "Търсене по сериен номер"; Въведете серийния номер на артикула и натиснете ENTER. Програмата ще покаже в списъка само гаранционните карти, които съдържат артикул с въведения сериен номер. Изберете желания документ и натиснете ENTER за да покажете съдържанието му на екрана. ⚠️ <- Назад към съдържанието
 1. Покажи повече
×
×
 • Create New...