Jump to content

Анонс: Версия 2.8 на StoreHouse PRO


Елизия Софтуер

Препоръчани публикации

 • Администратор

Пълен списък с промените във версии 2.8.x на складово-производствения софтуер StoreHouse PRO.

 

За промените в по-старата версия (2.7 / 2.7.х) можете да прочетете тук.

 

 

 

Версия 2.8.6 (издадена на 20.06.2021 г.)

 

 • Промяна в инсталатора: Вече ще е възможно потребителят да избере инсталацията на продукта да се извърши в папка, която е различна от папката на вече инсталирана предишна версия. В предишните версии при ъпгрейд програмата задължително се инсталираше на мястото, на което е инсталирана по-старата версия.
 • Променена е програмната икона на StoreHouse.
 • Отстранени са дребни проблеми, забелязани в предишните версии на програмата.
 • Други вътрешни оптимизации без пряко отношение към потребителските функции.

 

Версия 2.8.5 (издадена на 09.12.2020 г.)

 

Какво е поправено:

 • Подобрение в печата на документи от модул "Продажби", изразяващо се в по-прецизното използване на площта на листа. Във версии 2.8.3 и 2.8.4 беше възможно при определени обстоятелства, въпреки достатъчното място на листа, секцията с подписите на съставителя и приемащата страна да бъде пренесена на следваща страница, без това да е необходимо.
 • При монитори с приложен мащаб от 150% или 175% беше възможно редовете с отметки във филтрите на някои справки да се застъпват, което водеше до затруднено прочитане на информацията в тях.

 

Версия 2.8.4 (издадена на 01.12.2020 г.)

 

Какво е новото или промененото:

 • В миналата версия на програмата представихме възможност за автоматично преоразмеряване на широчините на колоните в таблици от екрана, които са с фиксирана широчина, при използване на програмата с монитори с висока разделителна способност и активирано мащабиране на екрана. В тази версия добавихме такава възможност и за останалите колони (т.е. тези, на които потребителят е определил собствен размер). В допълнение според мащаба ще се увеличава автоматично и пояснителният текст в текстовите полета навсякъде в програмата.
 • Във връзка с горното в раздела "Други настройки" на "Предпочитания на потребителя и общи настройки" е добавихме нова опция - "широчина на колоните според мащаба на монитора". Чрез нея потребителят ще е в състояние да забранява или разрешава автоматичното определяне на размера на шрифтовете и колоните според използвания мащаб на монитора.
 • Реквизитът "основание" (в модул "Продажби") вече ще приема до 255 знака, като при евентуален недостиг на място на реда, текстът ще бъде пренасян на нов ред. Самият реквизит вече ще се отпечатва като "основание за издаване", с леко променен шрифт и само на първата страница.
 • При експорт в CSV файл на информацията от модул "Стоки" програмата записваше "-" (тире) в колоните за количество и минимално количество, когато артикулът няма наличност или пък не се измерва количествено в склада (услуга). Вместо тире вече ще се записва "0".

Какво е поправено:

 • Отстранена е грешка от версия 2.8.3, поради която при отпечатване на фактура или стокова разписка, която е по-дълга от две страници, беше възможно последната страница да не се отпечата на принтера, въпреки че страницата се вижда в предпечатния изглед.
 • Отстранена е грешка от версия 2.8.3, поради която във фактурата не се отпечатва попълнен реквизит "обстоятелства, определящи стоката като ново МПС".
 • Отстранена е грешка от версии 2.7.х и 2.8.х, поради която в определени случаи не е възможно да бъде извършена операцията "архивиране и изтриване на информацията за предишен период".

 

Версия 2.8.3 (издадена на 24.11.2020 г.)

 

Какво е новото:

 • Редизайн, осъвременяване и оптимизиране на бланката на фактурите, проформите и стоковите разписки, отпечатвани чрез модул "Продажби". По подразбиране програмата вече ще отпечатва тези документи с по-едър шрифт (увеличен с 1 пункт спрямо предишните версии), а между границите на клетките на таблицата и текста е добавено ненатрапчиво разстояние, което спомага за по-добрата четимост на информацията и в крайна сметка - до по-добър общ изглед на отпечатания документ.
 • С цел по-оптимално използване на площта на листа и компенсиране на по-големия шрифт, широчините на колоните с информация за артикулите при печат на документи в модул "Продажби" вече ще се адаптират автоматично към дължината на текста във всяка колона на конкретния документ. Това ще позволи да се избегне загубата на пространство и нуждата от пренасяне на по-дълги текстове на нов ред, дължащи се на понякога твърде широките колони за код, количество, ед. цена и стойност, които до момента бяха с фиксирани размери.
 • Увеличаването на шрифтовете и добавеният отстъп до границите на клетката логично водят и до употребата на по-голяма област от листа, а за фактури с много артикули - и до отпечатване на следващи страници. Осъзнаваме, че това може и да не допадне на всеки, затова предвидихме нова опция - "кондензиран печат", която е достъпна в раздела с настройки на модул "Продажби и фактуриране" (от "Предпочитания на потребителя и общи настройки"). При активирането й програмата вече няма да разделя текстовете на артикулите от границите на клетките на таблицата и ще е в състояние да събира повече информация на един лист. Ако това не е достатъчно и по някаква причина предпочитате текстовете да са с размера от предишните версии на програмата, активирайте и опцията "малък шрифт" от раздела "Други настройки". Взети заедно, тези две опции ще направят така, че информацията да се отпечатва на приблизително същата площ. Разбира се, не го препоръчваме, освен ако не целите икономия на хартия и редовно печатате много дълги фактури.
 • Досегашните версии на StoreHouse PRO поддържаха отпечатване на лого върху документите, но то трябваше да е само във формат BMP. Считано от тази версия на програмата логото вече може да е и във формат JPG, PNG и TIFF.
 • Макар все още най-масови да са мониторите с резолюции до 1920x1080, все повече съвременни компютри (и особено лаптопите) са оборудвани с екрани с висока резолюция (QHD или 4К монитори). Разбира се, твърде високата резолюция на физически малък екран води и до значително намаляване на размера на екранните шрифтове, икони, контроли и т.н. Това е затормозяващо дори за хората с отлично зрение, а пък за хората с проблемно зрение е практически непосилно. За да се избегне този ефект обикновено се активира мащабиране на екрана в порядъка на 125% или 150%. В тази версия на програмата добавихме възможност за автоматично мащабиране на широчините на колоните към наложения от потребителя екранен мащаб, така че те да се увеличават пропорционално на зададения мащаб. Засега това обхваща само колоните с фиксирана широчина, тъй като широчината на останалите колони се определя от потребителя и програмата я запаметява.

Какво е подобрено:

 • Значително е ускорено визуализирането на много големи списъци с издадени документи (екранът, който се показва при зареждане на съхранен документ или операция). Промяната ще се усети основно от потребители, които имат голям документооборот или пък пазят в оперативната си база данни информация за много години назад. Потребителите, които достъпват базата данни по мрежи с ниска скорост (100 мегабита или по-ниска) е възможно да не усетят промяната толкова отчетливо, тъй като при тях вероятно е налице забавяне, дължащо се на по-ниската скорост на предаване на данни в мрежата. Във всеки случай, за постигане на оптимално бързодействие винаги е било по-разумно и практично да е активирана и опцията за автоматично филтриране на списъците с издадени документи, така че да не се губи време в зареждане и обработка на излишна за потребителя информация.
 • Някои потребители ни споделиха, че усещат известно забавяне при зареждането на различните модули и справки в програмата. След внимателно проучване на причината се установи, че забавянето се дължи на това, че драйверите на някои модели принтери (основно мрежови) отговарят твърде бавно на подадените към тях инструкции. В случай че в програмата е активирана опцията за автоматично коригиране на ориентацията на листа, StoreHouse изпраща към принтера команда за завъртане на листа в портретен или в пейзажен режим и изчаква потвърждението на печатащото устройство. За да се избегне това забавяне, командата към принтера вече ще се подава в отделна процесорна нишка.
 • При печат на фактури и стокови разписки реквизитът "сума" вече ще се отпечатва само тогава, когато стойността в него е различна от стойността на реквизита "данъчна основа" (т.е. когато е начислена отстъпка).
 • Разнообразни подобрения в модул "Прехвърляне".
 • Множество други подобрения под повърхността в останалите части на програмата.

Какво е поправено:

 • Отстранен е бъг от предишната версия, поради който при зареждане за повторен преглед и/или печат на кредитно известие или стокова разписка за върнати стоки, програмата показва общата стойност с отрицателен знак и не позволява презапис на документа.
 • Отстранен е пропуск, поради който при промяната на количеството на вече добавен към трансферна операция артикул, програмата закръглява количеството към цяло число, ако то е дробна стойност.
 • Отстранен е бъг, поради който непосредствено след записа на промените по артикул от тип "изделие" в модул "Стоки", програмата може да покаже в колоната "количество" неговата обща наличност във всички складови обекти, вместо само наличността в текущия обект. При все това след опресняване на списъка с артикули се показваше вярната наличност.
 • Отстранен е бъг, поради който при определени обстоятелства не беше възможно да се активира опцията за печат върху готова бланка.
 • Отстранен е бъг, поради който процесът по миграция на базата данни от местоположението й във версиите преди 2.7 към новото й място по подразбиране завършваше с неуспех, ако програмата е инсталирана в папка, която съдържа интервал в името си.
 • Отстранен е бъг, поради който програмата не отпечатваше на принтер символа "&", ако има такъв в наименованието или кода на артикули, както и в наименованието на получателя на фактурата или стоковата разписка.

 

Версия 2.8.2 (издадена на 06.10.2020 г.)

 • Промяна в начина, по който се изчислява и закръглява търговската отстъпка в модул "Продажи". При отстъпка, приложена върху целия документ, ако размерът на отстъпката и на данъчната основа не завършват на цяла стотинка, а на половин (например 1.235), закръгляването до втория знак вече ще е в полза на отстъпката, вместо на данъчната основа.
 • Отстранен е пропуск в модул "Продажби", който при определени комбинации от количество и цена или количество и отстъпка може да доведе до неправилно визуализиране на някои сборове във вече съхранен документ, ако той бъде зареден от оператора за повторно отпечатване и/или преглед.
 • Общи подобрения в работата на програмата.

 

Версия 2.8.1 (издадена на 28.06.2019 г.)

 • Промяна в начина, по който функционира новата функция за автоматично генериране на следващ номенклатурен код (номер) на артикул. Отстранен е пропуск, който при определени обстоятелства може да доведе до предлагане на вече зает номер (при наличие на буквено-цифрови кодове в номенклатурата на артикулите).

 

Версия 2.8 (издадена на 26.06.2019 г.)

 

Какво е новото и промененото в тази версия:

 

 

 • В модул "Продажби" е добавен нов начин на плащане - наложен платеж чрез пощенски паричен превод (НП с ППП). По своето естество този начин на плащане е еквивалент на превод по банков път (от гледна точка на търговеца), но от гледна точка на клиента е плащане в брой, за което лицензираният оператор на пощенски парични преводи издава съответния документ на крайния клиент. Във фактурите и стоковите разписки, в които е избран такъв начин на плащане, ще се изписва "Наложен платеж чрез ППП".
   
 • Във връзка с добавения нов начин на плащане в програмата са направени следните изменения:

  1. Филтрите на справката за реализация по артикули и модул "Приходи и разходи" са променени така, че да включват новия реквизит като отделна избираема опция (чрез отделно поле с отметка за включване и изключване от резултатите).
  2. При въвеждане на нова операция в модул "Приходи и разходи" вече е налична опция (поле с отметка) "наложен платеж чрез ППП", която може да бъде активирана само при положение, че е поставена отметка и в полето "по сметка".
  3. Наложеният платеж чрез ППП е добавен като възможна опция в предпочитаните начини на плащане при попълнане на данните на всеки контрагент. В тази връзка следва да се има предвид, че в контекста на модул "Доставки" такова плащане винаги ще се третира като плащане в брой, а като плащане по банков път ще се третира само по отношение на продажбите.
  4. Важно! Във връзка с последните изменения в Наредба Н-18 на НАП и факта, че след 30.09.2019 г. този продукт ще може да бъде използван единствено в обекти, в които се работи само с плащания по банков път или наложен платеж чрез ППП (и не се приемат плащания, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, т.е. в брой, с карта или обикновен наложен платеж), предпочитаният начин за плащане за новосъздадени контрагенти е променен на "по сметка", вместо "в брой". Разбира се, ако желаете винаги можете да промените тази настройка в модул "Контрагенти" (натиснете бутона "Настройки" и от менюто "Начин на плащане по подразбиране за нови контрагенти" изберете желаната от Вас опция).
   
 • В менюто "Справки" е добавена нова справка - "Експорт на разширен опис на издадените фактури към външен файл". Новата справка дава възможност за експортиране на списъка с издадени фактури за дефиниран от потребителя период в CSV или HTML формат (за автоматизиране и улесняване на тяхното осчетоводяване или изпращане в електронен вид до лица, които няма достъп до софтуера). Справката включва следните данни: Фактура №, дата на издаване, наименование на клиента, булстат, ИН по ЗДДС, данъчна основа, ДДС, обща стойност, отчетна стойност, обект-издател на документа, начин на плащане. Последните три реквизита могат да бъдат включвани/изключвани по усмотрение на потребителя.
   
 • В менюто "Справки" са добавени и следните три други справки с възможност за преглед, експорт и импорт:

  1. Списък на допълнителните номенклатурни кодове на артикули (по контрагенти);
  2. Списък на специалните продажни цени на артикули (по контрагенти);
  3. Списък на специалните търговски отстъпки за артикули (по контрагенти)

  Всяка от горните три справки беше достъпна и в предишни версии на програмата чрез контекстното меню в модул "Контрагенти", но беше ограничена единствено до показване на инфомация за точно един избран контрагент. В новия вариант на справката е възможно да се показва информация както за избран контрагент, така и за всички контрагенти едновременно (когато не е избран контрагент, справката ще показва допълнителна колона с името на контрагента, за койно се отнася информацията). В допълнение е добавена възможност за автоматизиран импорт на информацията от CSV файл, така че да е възможно данните да се обработват и актуализират чрез външен източник (примерно електронна таблица), а след това да бъдат върнати обратно в StoreHouse PRO с обновеното си съдържание. Важно е да имате предвид, че функцията за импорт на данни е достъпна единствено при предварително избран контрагент, за който се отнасят импортираните данни. Изборът на контрагент може да става по два начина: чрез бутона "Избор", предвиден за тази цел или чрез двукратно кликване върху ред от списъка, съдържащ данни за желания контратент.
   
 • В раздела "продажби и фактуриране" на настройките на StoreHouse PRO е добавена възможност за избор на различно име на стоковата разписка. Промяната касае единствено начина, по който се отпечатва документа (т.е. неговото заглавие) и не води до изменение на начина, по който се визуализира документа в самата програма. Допустимите опции са: "стокова разписка" (избрана е по подразбиране), "приемо-предавателен протокол" и "потребителски тип". Последната опция дава възможност за избор на различно име на документа, което е дефинирато специално за вас. Опцията за смяна на името на документа е глобална, т.е. ще се отнася за всички потребители на програмата във вашата фирма и по тази причина изисква евентуалната му промяна да бъде извършвана от потребител с административно ниво на достъп.
   
 • Добавена е възможност за автоматично генериране на пореден (цифров) номенклатурен код за артикулите. Това ще даде възможност на потребителите, които по принцип не се нуждаят от по-специфично образуване на номенклатурните кодове, да спестят време при създаването на нови номенклатури на стоки, изделия и услуги. Активирането на тази опция става чрез поставяне на отметка в полето "при създаване на нов артикул генерирай автоматично уникален пореден номенклатурен номер на артикула" в раздела "автоматично попълване на данни" на настройките на програмата. Поддържа се (чрез избор от списък) разредност, която е в диапазона от 01-99 до 0000000001-9999999999. При евентуално надхвърляне на на определения диапазон, програмата ще продължи да раздава номера от следващия по големина. Опцията е глобална, затова засяга всички потребители на програмата във вашата фирма, а променянето й е възможно да става единствено от потребител с администраторски права в програмата.
   
 • Добавена е възможност за автоматично запомняне и предлагане на последния използван тип артикули в модул "Продажби". Това означава, че ако в по-голямата част от времето продавате основно услуги или пък изделия, но не желаете програмата всеки път да Ви показва пълния списък с всички типове артикули при добавяне на нов ред към продажбата, вече ще можете да избегнете това. За целта поставете отметка пред опцията "автоматично показвай стоките от последния избран тип" (в раздела "Продажби и фактуриране" на настройките на програмата).

 

Какво е променено:

 

 • В правата за достъп на потребителите са премахнати отделните опции, които се отнасят до дебитните и кредитните известия. Тъй като по същество те са фактури, за тях ще се прилагат същите права, които имат потребителите при работа с фактурите.
 • Клавишът F7 е премахнат като бърз клавиш за изтриване на ред в модул "Приходи и разходи". Той беше заменен с бутона Del още във версия 2.7, но въпреки това контекстното меню в модула все още сочеше към стария клавиш.
 • Модул "Банки" е преименуван на "Банкови сметки"

 

Какво е поправено:

 

 • В предишните версии, когато се извършваше продажба по последна продажна цена (с резервна опция "продажна цена №1"), но такава не бъде намерена, програмата погрешно предлагаше продажна цена №2 като резервен вариант (или 0, ако продажна цена №2 не е въведена за този артикул). Проблемът е отстранен.
 • При промяна на номенклатурния код на артикул това следва да води до пълно и автоматично актуализиране на кода във всички издадени документи. В предишните версии на програмата това актуализиране не се извършваше за документите, издадени в модул "Оферти", но това вече е коригирано.
 • В модула за оферти на предишните версии, ако потребителят не е избрал активен складов обект и се опита да добави артикул към оферта, програмата показваше артикула без наименование и с нулева цена. Проблемът е отстранен.
 • Отстранен е бъг в справката за наличностите - при експорт на артикули към нова заявка, ако потребителят не избере доставчик, програмата извежда неправилно съобщение за грешка (идентификатора на съобщението вместо текста на грешката).
 • Отстранен проблем в модула за въвеждане на потребители и права за достъп - при натискане на който и да е бутон в списъка с потребителските права се показва съобщение за опит за промяна на правата на администратора.

 

Надяваме се, че с тази нова версия ще успеем да улесним ежедневието Ви. Както винаги, ще се радваме да получим и Вашите коментари, каквито и да са те. В случай, че имате въпроси или затруднения, не се колебайте да се свържете с нас.

Link to comment
Гост
Дискусията е затворена. Вече не може да се отговаря в нея.
×
×
 • Create New...