Jump to content

Анонс: Версия 2.7 на StoreHouse PRO


Елизия Софтуер

Препоръчани публикации

 • Администратор

Издадохме версия 2.7 на складово-производствения софтуер StoreHouse PRO. Тук можете да се осведомявате за промените по 2.7.х версиите на продукта.

 

Версия 2.7.5 (издадена на 07.02.2019 г.)

 

 • Отстранен е пропуск в модул "Доставки", поради който при активиран автоматичен режим на избор на стоки с баркод четец, не е възможно да се попълни полето за платена сума. При опит за въвеждане на сумата, програмата стартира екрана за ръчно въвеждане на баркод на стока. Проблемът е отстранен.
 • Други вътрешни оптимизации по версия 2.7.х

 

Версия 2.7.4 (издадена на 11.12.2018 г.)

 

 • Отстранен е пропуск в програмата, който при определени обстоятелства може да доведе до срив в работата й. Проблемът се проявява при опит за генериране на справка, за която във филтъра й потребителят предварително е избрал всички контрагенти (т.е. поставена е отметка пред всеки от тях - ръчно или чрез натискане на бутона за избор на всички) с намерението да изключи част от тях по-късно. При голям брой контрагенти (над 10 000) е възможно да се достигне до самоволен изход от програмата. Засегнати от проблема са справките, в чийто филтър се позволява избор на множество контрагенти едновременно, а именно: "Приходи и разходи", "Реализация по артикули", "Доставки", "Вложени материали".  Този проблем не се проявява при стандартно генериране на тези справки (т.е. когато не е приложена селекция на всички контрагенти, еквивалент на което е липсата на селекция по този параметър), както и при по-малък брой контрагенти в списъка на филтъра. Проблемът е отстранен.

 

Версия 2.7.3 (издадена на 04.12.2018 г.)

 

 • По време на инсталация на StoreHouse инсталационният софтуер вече сам ще създава папката, в която StoreHouse съхранява данните си по подразбиране (когато потребителят не е определил собствен път за съхранението им), вместо да оставя тази задача на програмата. Едновременно с това инсталаторът ще делегира и необходимите права за достъп до нея за останалите потребители на компютъра, така че да не се налага ръчното им задаване от администратора (когато продуктът се използва в многопотребителска среда).
 • Оптимизиран е алгоритъмът за откриване и зареждане на базата данни в StoreHouse PRO, когато потребителят не е задал собствен път за съхранението й.
 • При натискане на бутона за създаване на нова база данни в мениждъра за управление на бази данни вече ще се показва пътя към базата данни по подразбиране, така че потребителят предварително да е наясно, къде точно ще бъдат разположени те.
 • Отстранен е бъг в справката за реализация по артикули, поради който е възможно да се стигне до невъзможност за завършване на справката (и до нежелан изход от програмата) в случай, че справката включва продажба на стока, за която операторът е въвел количество = 0 (нула).

 

Версия 2.7.1 и 2.7.2 (издадени на 29.11.2018 г.)

 • дребни корекции и подобрения в работата на програмата.

 

Версия 2.7 (издадена на 27.11.2018 г.)

 

Какво е новото и промененото в тази версия:

 

 • Обновен интерфейс на програмата: Данните в списъците ще се показват с по-големи шрифтове, а надписите на бутоните в основните модули на програмата вече са с главни букви - за по-лесно прочитане. Самите бутони пък са преместени и позиционирани хоризонтално (там, където до момента са били разположени вертикално), за да се осигури по-голямо работно пространство на потребителя при преглед на списъчни данни, когато програмата се използва с монитори с по-ниска разделителна способност. Във всеки модул или справка на програмата ще се изписва с големи букви наименованието на модула или справката, които са активни в момента;
 • Изцяло е преработено менюто "Настройки". Всички потребителски и глобални настройки са преместени в общ екран ("Предпочитания на потребителя и общи настройки") и разделени в четири отделни тематични раздела. С тази промяна става възможно да се прилагат множество последователни настройки, без да се налага да се излиза от екрана с настройките. Освен това с тази промяна вече е по-лесно да се прегледат наведнъж всички параметри на програмата, които потребителят може да променя. Глобалните настройки на програмата ще се показват в различен цвят (червен), тъй като те изискват администраторско ниво на достъп.
 • В модула за производство е добавена възможност за промяна на разходната норма на изделията по време на добавянето им към производствената операция. Възможните действия включват: добавяне, изтриване и променяне на количествата на материалите. Всяка промяна, направена по този начин, няма да се отразява на състава на оригиналната разходна норма, т.е. ще важи единствено за този артикул и само в тази операция. Във връзка с тази промяна е добавено и ново потребителско право ("Промяна на материалите по време на въвеждане на производствена операция), което може да се присвоява на операторите, въвеждащи данни в модула.
 • В списъка с материалите на модула за производство са добавени три различни изгледа: "обобщен списък на материалите", подробен списък на материалите" и "материали с недостатъчна наличност".
 • Вече ще е възможно и потребители, на които по принцип е забранено да виждат информация за себестойността на артикулите, да въвеждат данни в модула за производство (те ще боравят единствено с количествата, без да виждат информация за цените на изделията и материалите).
 • Интерфейсът на производствения модул е променен така, че на монитори с по-висока разделителна способност да е възможно да се вижда повече информация за материалите, без да е необходимо да се обхожда списъка с лентата за скролиране.
 • Различните видове документи, създавани в модул "Продажби" вече ще се сигнализират с различен цвят на наименованието на модула (червено за фактури и известия, зелено за проформи и черно за стокови разписки). По този начин ще се намали вероятността от съставяне на грешен тип документ поради невнимание от страна на оператора.
 • В модул "Продажби" е добавено поле, показващо броя на въведените редове по стоковата разписка/фактурата.
 • Екранът за въвеждане на количество и цена при продажба и при съставяне на оферта е с променен дизайн. Добавено е поле, което ще показва текущата наличност на избрания артикул в обекта. Увеличена е и дължината на полето за наименование, така че да е по-лесно да се виждат/коригират по-дълги наименования на артикули.
 • Към типовете цени, по които може да се настрои продажба към клиент, вече са добавени още две опции: "последна продажна цена (а ако няма - по цена 1)" и "последна продажна цена (а ако няма - по цена 2)". Във връзка с тази нова възможност е добавено и ново потребителско право ("Продажба по последна продажна цена"). Тази нова опция ще позволи автоматична продажба на артикули по последна договорена цена към избран клиент, без да е необходимо тя да се запаметява като специална цена за артикул.
 • В модула за доставки е добавена възможност за избор на начин на плащане и за въвеждане на размера на платената сума.
 • В модула за доставки е добавено поле, показващо броя на въведените редове по складовата разписка.
 • Заглавието на модула за доставки ще се оцветява в червено при въвеждане на складова разписка за стоки, които се връщат на доставчика.
 • Прозорецът за въвеждане на данни на контрагента е променен. Бутонът "изписване на латиница" е премахнат, а на негово място е добавен бутон "допълнителни данни". При натискането на този бутон ще се показват както данните за изписване на латиница на текущо създавания (променяния) контрагент, така и информацията за банковата му сметка и неговия уебсайт (които се преместени тук от основния екран). За сметка на това са разширени полетата за въвеждане на имейли и забележка.
 • При създаване/редактиране на контрагент, в случай, че ЕИК или ИН по ЗДДС са грешни, бутонът по подразбиране ще е за продължаване. При отказ ще бъде фокусирано полето, което е сгрешено.
 • Увеличен е размерът на прозореца със списъка на издадени документи (при използване на функцията за зареждане на документ). В прозореца вече се показва и надпис с вида на документа, който операторът предстои да зареди (за избягване на ситуации, при които вместо фактура погрешка е избрано да се зарежда списъка с издадени стокови разписки, например). Добавено е и поле, показващо броя записи в списъка.
 • При зареждане на съхранен документ (от типа складова разписка, стокова разписка, фактура или проформа), операторът вече ще е в състояние да прегледа документа предварително, без да се налага да напуска списъка с документи и да зарежда търсения документ. Функцията за бърз преглед се стартира чрез чукване с десния бутон на мишката върху документ от списъка, след което ще бъде визуализиран предварителен преглед на избрания документ.
 • При зареждане на документи, ако е зададено да се показват само документите от настоящия месец, но такива няма, програмата показваше списък с всички документи, което отнема значително повече време. Сега вместо това програмата ще показва списъка с документи от началото на предходния месец, а ако такива няма, филтърът по дата ще бъде временно деактивиран и ще бъдат показани всички документи.
 • В списъка с издадени документи, при поставяне на отметка пред опцията за активиране на филтър по период, програмата ще прилага филтъра моментално, вместо да очаква промяна на датата от потребителя, както беше досега.
 • Преаранжиран е модулът "Потребители и права за достъп. С промяната се цели по-лесно обхождане на списъка с права на потребителя.
 • Функциите за архивиране и възстановяване са преместени в основното меню "Система".
 • Добавена е нова настройка, чрез която е възможно да се разреши или забрани автоматична проверка за валидност на архивите, без потребителя да бъде питан. По този начин постигаме по-малко съобщения на екрана по време на архивирането, които изискват потребителска реакция.
 • Използваната система за архивиране вече ще се определя само от потребители с администраторско ниво на достъп.
 • Променен е начинът, по който програмата ще генерира CSV файлове. Досега, основно поради недостатъци в някои популярни електронни таблици, се налагаше програмата да добавя знак = (равно) пред полетата, които задължително трябваше да бъдат интерпретирани от електронната таблица по определен начин. В течение на времето тази необходимост вече изчезна, затова преминаваме към стандартния начин за описване на данни в CSV формат. В случай, че Вашата електронна таблица не интерпретира правилно определени видове данни (примерно, ако премахва началните нули в поредица от цифри, които не трябва да се третират като текстово поле), то можете да върнете предишното положение чрез активиране на опцията "Експортирай данните в режим на съвместимост" (от раздела "други настройки" на менюто "Настройки" - "Предпочитания на потребителя и общи настройки".
 • Навсякъде в програмата, където досега имаше бърз F-клавиш за изтриване на маркирания запис, вече ще може да се използва и стандартния клавиш за изтриване Del / Delete.
 • В миналата версия на програмата въведохме едно експериментално улеснение - добавяне на стоки към документ чрез натискане на клавиша + (плюс) от цифровата клавиатура (като дублираща функция на клавиша F2, който по подразбиране използваме за това). В тази версия на програмата тази възможност вече обхваща всички модули на програмата, така че да е по-бързо и удобно въвеждането на нови артикули към документите и операциите.
 • При създаване и/или редактиране на оферта, програмата вече ще предупреждава, ако се опитате да създадете нова или да напуснете модула "Оферти" без да сте съхранили промените.
 • Данните на фирмата за изписване на латиница вече ще се въвеждат директно в екрана "Данни на фирмата" от менюто "Номенклатури". Полетата за тази информация ще бъдат скрити до натискане на бутона "Данни за изписване на латиница".
 • Важно за потребителите на по-стари версии на програмата: Стандартният път към базата данни е променен. Предишните версии на програмата съхраняваха данните си в папката, в която е инсталиран продуктът (това обикновено е папката C:\Program Files (x86)). Считано от тази версия базата данни вече ще се съхранява по подразбиране в папката "C:\ProgramData\StoreHouse" (за потребители на Windows 10/8.x/7/Vista) или "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\StoreHouse" (за потребители на Windows XP), освен ако потребителят не е определил собствен път за съхранението й. При стартиране на програмата, ако потребителят няма необходимите права за четене и запис на данни в инсталационната папка, но програмата открие в нея съществуваща база данни, StoreHouse автоматично ще изпълни процедура по преместване на базата данни в новото й стандартно местоположение (освен в случаите, при които базата се намира в път, определен от потребителя). Процедурата е напълно автоматизирана и не изисква действия от страна на потребителя.

 

Какво е коригирано:

 

 • Отстранен е бъг в справката за реализация по артикули, поради който програмата не изчисляваше точно размера на отстъпките по сделки, по които търговската отстъпка е дробна стойност. Грешката се изразяваше в това, че програмата неправилно закръгляваше процента на отстъпката към цяло число (примерно 2,35% ставаше 2%, а 2,75%.ставаше 3%), което водеше след себе си и промяна на други параметри на отчета. Този проблем е решен в настоящата версия.
 • При използване на функцията за пакетно унищожаване на данни по типове и периоди, ако възникнеше грешка, програмата не показваше съобщение с причината за грешката, а само прекъсваше изпълнението на операцията. Проблемът е отстранен.
 • Фирменото лого, което се отпечатва върху документи като фактура, стокова разписка, гаранционна карта и т.н. не се визуализираше, ако файлът с логото е разположен върху мрежов ресурс, а не на локалния компютър. Проблемът е отстранен.
 • В предишните версии прозорецът на филтъра на справките не ставаше автоматично активен при първоначално зареждане на дадената справка. Това възпрепятстваше задаването на параметрите му без употребата на мишка (тъй като потребителят трябваше да активира прозореца ръчно с мишката или друго посочващо устройство). Проблемът е отстранен.
 • При промяна на широчината на колоните в модул "Приходи и разходи", програмата не запомняше новите широчини, което беше потенциален източник на дискомфорт. Проблемът е отстранен.
 • При зареждане на съхранена оферта се показваше текущата дата, вместо датата на офертата. Проблемът е отстранен.
 • Не функционираха бързите клавиши в справката за стокооборот по клиенти за избран период. Проблемът е отстранен.
 • Бутонът (От... До...) за бърз избор на предварително дефинирани периоди в справката за стокооборота по клиенти за произволен период задаваше датата, но не водеше до автоматично генериране на самия отчет, което налагаше натискане на бутона за опресняване. Проблемът е отстранен.

 

Надяваме се, че с тази нова версия ще успеем да улесним ежедневието Ви. Както винаги, ще се радваме да получим и Вашите коментари, каквито и да са те. В случай, че имате въпроси или затруднения, не се колебайте да се свържете с нас.

 

Ако сте пропуснали предишната версия, за промените в нея можете да прочетете тук.

Link to comment
Гост
Дискусията е затворена. Вече не може да се отговаря в нея.
×
×
 • Create New...