Jump to content

Анонс: Версия 2.0.x на InCash


Елизия Софтуер

Препоръчани публикации

 • Администратор
На 14.03.2012 г. беше издадена версия 2.0 на продукта InCash. Тук можете да се запознаете с по-голямата част от новостите в тази версия на програмата.

Новите функции и подобрения в тази версия са:
 • Променен и значително подобрен е механизмът за филтриране на данните по категория. Списъчното поле за избор на категория вече е само едно и пред всяка от категориите има поле за отметка, чрез което потребителят може да включва или изключва категории от данни към справката (в т.ч. и техните подкатегории). Съществено подобрение има и във възможностите за съчетаване на произволен набор от категории (единично избиране на елементи от списъка или автоматично избиране на цели структури от категории). Предвидено е контекстно меню за работа със списъка на категории, което наред със стандартните команди за избор, предоставя и няколко допълнителни полезни функции, които не са достъпни по друг начин. Благодарение на тази промяна, възможностите за филтриране по параметъра "категория" са вече практически неограничени.
 • До полетата за начална и крайна дата на отчета е добавен бутон за бърз избор на 30 предварително дефинирани периоди и още 5, които могат да се дефинират от потребителя. При натискането на този бутон ще се появява меню, от което потребителят бързо може да избере предпочитания период, за който желае да генерира справка. Функцията ще спестява на потребителя значително време при промяна на датите, особено, когато се извършват множество последователни справки за различни периоди.
 • Добавени са полета с информация за начално и крайно салдо, така че вече не се налага да се генерира отчет върху всички данни, за да се получи тази информация. Досегашните полета с обобщената информация за сума на приходите, разходите и баланса (а от тази версия и двете салда - начално и крайно) са видоизменени в компактна таблица, съдържаща цялата тази информация.
 • Колоната за сума на операцията е разделена на две отделни колони - една за приходите и една - за разходите. Това позволява по-бързо визуално разграничаване на приходните от разходните операции.
 • В менюто "Редакция" е добавена възможност за експорт на данните от екрана към CSV файл. По този начин, програмата вече може да подава данни към други видове софтуер, например електронни таблици, за допълнителна обработка и анализ.
 • Добавена е възможност за генериране на файл в HTML формат, който съдържа данните от отчета. Това прави възможно съхраняването на статични копия на отчетите в електронен вид и евентуалното им изпращане по електронен път до друг потребител, без да се налага отчетите да се отпечатват на принтер.
 • В плоския списък с категории на модул "Категории" е добавено допълнително поле, което показва информация за баланса по всяка категория (в т.ч. и нейните подкатегории).
 • В контекстното меню на списъка с категориите в основния екран е добавена възможност за обръщане на избора (инвертиране на селекцията), например: избор само на избраната категория и размаркиране на останалите, или избор на всички категории, с изключение на избраната.
 • Добавена е възможност за бързо временно обръщане на значението на настройката за автоматично включване на подкатегориите. Обръщането на значението се реализира чрез задържане на клавиша Shift и кликване върху полето за отметка на категорията (т.е. ако е активирано автоматичното избиране на подкатегориите, то при натискане на Shift настройката ще бъде деактивирана временно само за тази категория. Обратното също е в сила).
 • Функцията за директно добавяне на операция към избрана категория (която досега се стартираше само чрез клавиша F7 или команда от менюто "Редакция") е разширена и е добавена възможност същото да се постига чрез задържане на клавиша Ctrl от клавиатурата и кликване върху наименованието на категорията или пък чрез избиране на съответната команда от контекстното меню.
 • Добавена е възможност за групова промяна на категорията на записите, избрани от потребителя. Стартира се от менюто "Редакция" и прави възможно бързата промяна на категорията, с която са асоциирани множество записи, без да се налага да се променят един по един.
 • Добавена е възможност за автоматично запаметяване на широчината на всяка колона с данни в основната справка на програмата. Така, при евентуалната промяна на широчината от страна на потребителя, настройката ще се запазва и прилага автоматично. Добавена е и възможност за скриване/показване на полетата чрез отделен екран, в който потребителят може да постави отметки само пред желаните от него колони. Управлението се извършва чрез кликване с десния бутон на мишката върху лентата със заглавия на колоните и избиране на командата за скриване/показване на колони.
 • С цел предотвратяване на нежелано изтриване на голямо количество данни поради невнимание на потребителя, командите за изтриване на операции вече ще показват и информация за броя на записите, върху които ще се извърши действието, вместо само стандартното съобщение за потвърждение на изтриването. Като допълнение (и като противодействие на потребители, които не четат внимателно съобщенията на програмата), бутонът за потвърждение в тези съобщения вече няма да е избран по подразбиране, т.е. потвърждението с клавиша Enter ще е възможно само и единствено при изрично активиране на съответния бутон.
 • Функцията за търсене по ключова дума вече ще запомня и последния тип извършено търсене (AND, OR или NOT). Досега автоматично се предлагаше търсене от тип "AND", което създаваше известни неудобства при извършване на последователни рекурсивни търсения по някой от другите типове.
 • Подобрено е отпечатването на справката за приходите и разходите. Освен, че листът се използва по-ефективно в сравнение с предишни версии на програмата, вече ще се извършва автоматично пренасяне на нов ред на дългите описания на операции, категории и забележки.
 • В менюто "Настройки" е добавена опция за задаване на предпочитана ориентация на листа при печат (портретна или пейзажна). Това позволява на потребителя да избере предпочитания от него изглед на справката, а също и да включи в нея някои от колоните, които не се отпечатват при портретно разположение на листа (поради липсата на достатъчно място).
 • Цялостна оптимизация на навигацията в екрана за въвеждане на нова операция и плащанията по нея. Вече е възможно бързо да се преминава през основните полета на този екран само чрез натискане на клавиша Enter. По този начин се спестяват действия с мишката и клавиатурата, тъй като оптимизацията обхваща най-често попълваните полета, без да налага преминаването през останалите или прескачането им чрез използване на мишката.
 • Изцяло обновена и значително разширена е помощната документация на продукта InCash. Обхванати са почти всички аспекти от работата с програмата. Помощната документация вече ще се предлага в уеб-базиран вид, разположена на нашия уебсайт.
 • Оптимизиран е основният интерфейс на програмата. Всички инструменти за филтриране на данните са разположени само в лявата част на прозореца, а бутоните за съхраняване и зареждане на параметрите на филтъра са премахнати и същите функции са достъпни вече само чрез менюто "Редакция". Бутонът за изчистване на филтрите също е премахнат от областта за визуализиране на данни. Той е пренесен в лентата с инструменти - в горната част на екрана.
 • При преизчисляване на резултатите от справката вече ще се показва прогресен индикатор, който ще информира потребителя за напредъка в изчислението.
 • При положение, че документът е защитен с парола, вече няма да е възможно да се визуализира графиката на приходите и разходите, преди документът да бъде отключен.
 • По подразбиране, програмата вече ще отваря автоматично последния използван файл. Досега тази настройка беше изключена по подразбиране и се активираше само по желание на потребителя. В случай, че не желаете последния използван файл да се зарежда автоматично при стартиране на програмата, можете да забраните това от менюто "Настройки".
 • В случай, че потребителят е избрал операция от списъка с приходни и разходни операции, вече няма да се налага да използва мишката, менютата или други клавишни комбинации, за да зареди операцията в режим на преглед и редакция. Вместо това ще е достатъчно да натисне клавиша Enter от клавиатурата.
 • Стандартната функция за изтриване на маркирани записи вече ще се задейства и чрез натискане на клавиша DEL от клавиатурата, вместо само чрез бутона в лентата с инструменти или чрез командата в менюто "Редакция".
 • Добавени са различни подобрения и оптимизации във всички останали части на програмата.
 • Отстранени са някои дребни пропуски от предишни версии на InCash.
 • и други...


Желаем Ви приятна работа с версия 2.0 на InCash! Както и досега, ако имате предложения, които според Вас биха подобрили работата и функционалността на продукта, не се колебайте да ги споделите по имейл или чрез форума на програмата.

Link to comment
Гост
Дискусията е затворена. Вече не може да се отговаря в нея.
×
×
 • Create New...