Jump to content

Анонс: Версия 2.6.x на StoreHouse PRO


Елизия Софтуер

Препоръчани публикации

 • Администратор

Версия 2.6.13 (издадена на 10.09.2013 г.)

 

 • В модулите "Доставки", "Продажби", "Оферти", "Прехвърляне" и "Заявки" е добавена възможност за бързо избиране на множество артикули наведнъж, така че да бъдат добавени към текущата операция едновременно, без да се излиза от екрана със списъка на артикулите. Тази функция се активира ръчно от потребителя чрез натискане на бутона Backspace от клавиатурата, при което пред всеки от артикулите в списъка ще се появи поле за поставяне на отметка. Артикулите, пред които е поставена отметка ще бъдат добавени към операцията. По подразбиране програмата ще пита за количество непосредствено след поставянето на отметката, но потребителят може да забрани това за постоянно чрез премахване на отметката пред опцията "Изисквай въвеждане на количество при избор на множество артикули от списъка" от менюто "Настройки" - "Предпочитания на потребителя" - "Настройки на модул "Продажби и фактуриране" - "Бърз режим на избор на артикули при продажба". В този случай програмата ще въвежда автоматично количество = 1 брой, което потребителят може да промени след това. Тази функция може потенциално да ускори работата с програмата при съставяне на документи с множество различни артикули, тъй като няма да се налага да се напуска екрана за избор на стока (освен това, при филтриране по група или осъществяване на търсене, избраните артикули се запазват, което дава голяма доза гъвкавост). Като допълнение към горното, при чукване с десния бутон на мишката върху списъка с артикулите, програмата ще покаже контекстно меню, от което потребителят може да избере поставяне на отметка пред всички артикули на екрана (както и да откаже селекцията изцяло и да започне отначало).
 • В случай, че повечето (или всички) плащания във фирмата ви са по банков път, вече е възможно да укажете на програмата да избира автоматично като предпочитан начин на плащане за нови контрагенти плащане с платежно нареждане. Това става чрез опцията "Начин на плащане по подразбиране за нови контрагенти", която е достъпна при натискане на бутона "Настройки" в модул "Контрагенти". Възможните стойности са "в брой" и "по сметка". Макар че и до момента имаше възможност да изберете предпочитан начин на плащане за всеки отделен контрагент (както и да променяте плащането за конкретната продажба, независимо от настройките на контрагента), програмата по подразбиране задаваше "плащане в брой" за всеки новосъздаден клиент, освен ако потребителят изрично не избере другата възможност. Това правеше възможно допускането на операторска грешка и съответно водеше до загуба на време.
 • В програмата е добавена възможност за класифициране на стоките, които са едновременно и материали в производството, на два типа: основни и спомагателни материали. С това условно разделение вече е възможно при създаване и редактиране на разходните норми на изделията и услугите, да се показват не само двата типа наведнъж, но и всеки от тях поотделно, както и информация за себестойността само на основните материали, само на спомагателните, и обобщената себестойност на всички материали. Целта на тази промяна е да улесни по-качественото ценообразуване на изделията и услугите в случаите, при които стойността на единия тип материали има по-голямо значение при калкулирането на продажната цена на крайното изделие. Във връзка с това са направени промени в интерфейса на програмата при въвеждане на данни за артикулите и работа с разходни норми на изделия и услуги. За да можете по най-бързия начин да се възползвате от тази възможност, в програмата е добавена функция, чрез която можете да трансформирате множество избрани от вас артикули в основни или спомагателни материали наведнъж. Функцията е достъпна чрез командите за трансформация на стока в основен или спомагателен материал, които се появяват при натискане на бутона "Други операции" (Трансформация на артикул) в модул "Стоки" (както и от контекстното меню в същия модул"). Забележка: По подразбиране всеки артикул, който е означен като материал, ще бъде третиран като основен материал, докато потребителят не избере друго. Стоки, които са включени в разходната норма на изделие или услуга, но не са означени като материал, ще бъдат третирани автоматично като спомагателни материали. Изделия, които са включени в разходната норма на друго изделие, винаги ще бъдат третирани като основни материали.
 • В модул "Производство" е добавена функция за автоматично генериране на трансферна операция от текущия към друг избран обект за всички материали по текущата производствена операция (не е необходимо производствената операция да е предварително съхранена). Функцията е достъпна при натискане на бутона "Експорт на материалите" - "Експорт към нова трансферна операция". Чрез тази функция става възможно да се прехвърлят наведнъж към виртуален обект за производство (или пък за временно блокиране във виртуален обект) всички материали, които ще са ви необходими, за да произведете определен набор от изделия. (само в PRO версията)

 

Промени в модул "Ревизии":

 • В модул "Ревизии" е добавена възможност за бързо филтриране на данните и превключване между различните достъпни изгледи, които са: всички артикули; артикули с наличност (положителна или отрицателна); артикули с положителна наличност; артикули с отрицателна наличност; артикули без наличност; артикули с липса или излишък; артикули с липса; артикули с излишък.
 • На екрана е добавена таблица, която съдържа всички обобщени данни за текущата ревизия. Таблицата се актуализира автоматично при превключване между отделните режими, както и при промяна на данните от страна на потребителя.
 • При отпечатване на инвентаризационен протокол, в него вече ще се включва и информация за цените на ревизираните стоки, както и обобщената информация по отделните колони (първото до момента беше достъпно само на екрана). Във връзка с тази промяна, разположението на листа при пречат ще бъде по подразбиране "пейзажно", вместо "портретно", тъй като само при такова разположение разширеният набор от данни може да бъде вместен на стандартен лист във формат A4.
 • В случай, че не се изисква (или е нежелателно) отпечатване на информация за цените в инвентаризационния протокол, потребителят може изрично да избере предпочитаната от него ориентация на листа да бъде "портретна" (при което цените няма да се отпечатват на принтер). Това може да стане чрез опцията "Ориентация на листа при отпечатване на протокол", която се появява като част от падащо меню при натискане на бутона "други операции" в модула.
 • Добавена е възможност за работа с баркод скенер в модул "Ревизии". (само в PRO версията)
 • Добавена е възможност за експорт на данните от инвентаризацията в CSV и HTML формат за допълнителна обработка в друг софтуер или съхранение в статичен вид извън програмата. (само в PRO версията)
 • Добавена е възможност за импорт на наличностите от CSV файл, така че да не се налага набирането на данните да става задължително в програмата. (само в PRO версията)

 

Промени в модул "Прехвърляне"

 • Добавена е възможност за извличане (импорт) на артикулите и техните количества от предварително съхранена доставка. Възможно е операцията бъде извършена многократно (за извличане на артикули от повече от една доставка и обединяването им в един трансферен документ). Предназначението на тази функция е да спестява време на потребителя при разпределяне на стоки, постъпващи първоначално в един централен обект, които впоследствие се изпращат към други обекти на фирмата. По този начин се избягва избирането на артикулите един по един. След извличане на данните от доставката, потребителят може да направи корекции по количествата там, където това е необходимо. Функцията е достъпна чрез менюто, което се появява на екрана при натискане на бутона "импорт / експорт от файл или документ". (само в PRO версията)
 • Подобно на горната функция, в модул "Прехвърляне" е добавена и възможност за импорт на артикули от предварително съхранена заявка. (само в PRO версията)
 • В модула вече е разрешено избирането и изтриването на повече от един ред от документа едновременно.
 • Добавена е възможност за автоматично активиране на работата с баркод скенер при трансферни операции, без да е необходимо да се натиска бутона F1 за ръчно активиране. (само в PRO версията)

 

Промени в модул "Продажби":

 • При продажба на стоки вече е възможно потребителят да променя местоположението на редовете в документа (да премества нагоре и надолу избраните редове, за да постигне желаното им подреждане при печат, без да е необходимо да се съобразява с реда на добавянето им към операцията). За целта първо е необходимо да се маркират редовете, които ще се преместват, а след това, чрез клавишните комбинации Ctrl+Up (стрелка нагоре) и Ctrl+Down (стрелка надолу)  да ги позиционира на желаното място. (в LITE версията тази функция може да се използва само преди записа на документа. В StoreHouse PRO няма подобно ограничение)
 • При създаване на фактура към стокова разписка, както и при продажба с фактура и стокова разписка едновременно (с изключение на сборните фактури към повече от една стокова разписка), вече е възможно номерът и датата на стоковата разписка да се отпечатват като реквизит на фактурата. Функцията е деактивирана по подразбиране, а активирането й става от менюто "Настройки" - "Предпочитания на потребителя" - "Настройки на модул "Продажби и фактуриране" - "Отпечатване на номера на стоковата разписка във фактурите". Забележка: Тази опция е експериментална и активирането й е възможно да доведе до известно забавяне при запис на нова фактура. Това ще бъде адресирано в следваща версия на програмата.

 

Промени в модул "Заявки":

 • Добавена е възможност за трансформиране на съхранена доставка в заявка. Функцията е достъпна при натискане на бутона "Нова заявка" и избиране на опцията "Нова заявка от доставка". Програмата ще очаква от потребителя да избере, дали желае да създаде заявка с цени или само с количества. След това данните от доставката ще бъдат автоматично извлечени и попълнени в новата заявка. (само в PRO версията)
 • По подобие на горната функция, в модул "Заявки" е добавена и възможност за създаване на нова заявка на базата на предишна заявка. За разлика от създаването на заявка към доставка, обаче, програмата няма да дава възможност за избор между документ само с количества, или документ с количества и цени. Вместо това се прилага автоматично типа на базовия документ. (само в PRO версията)
 • Поради пропуск в предишните версии на програмата последното въведено име на лицето, което съставя заявката, не се попълваше автоматично, независимо от настройките, които потребителят е задал. Проблемът е отстранен в тази версия.

 

Версията внася и множество други по-дребни подобрения и корекции в работата на програмата.

 

 

 

Версия 2.6.12 (издадена на 15.08.2012 г.)

 • При създаване на дубликат на съществуващ артикул, програмата вече ще предлага възможност за копиране и на специалните търговски отстъпки и специалните продажни цени по контрагенти. Това ще става само след изрично потвърждение от страна на потребителя.
 • В модул "Прехвърляне" са добавени функции за импорт и експорт на артикули от/към CSV файл (като алтернатива на съществуващите възможности за експорт и импорт на цяла операция в STR файл). Функциите са достъпни чрез контекстното меню, което се появява при натискане на бутона "експорт / импорт от външен файл".
 • Променен е начинът на вписване на цените в модул "Доставки". Досега фирмите, които не са регистрирани по ЗДДС, трябваше да въвеждат единичните цени на доставяните стоки с включен ДДС когато купуват стоки от регистрирани по този закон лица (тъй като нямат право на данъчен кредит и размерът на данъка участва във формирането на себестойността). Това създаваше известни затруднения пред бързата работа с модула (независимо от наличната опция за автоматично добавяне на ДДС) и беше предпоставка за допускане на операторски грешки. Считано от тази версия, фирмите, които не са регистрирани по ЗДДС, следва да въвеждат доставните цени само без ДДС, а програмата ще има грижата, да начислява автоматично размера на данъка в себестойността на доставяните артикули. За удобство полето за показване на цената с ДДС (което досега не можеше да се редактира от потребителя) вече може да се използва за вписване на крайната цена, от която програмата автоматично ще изчислява нейната нетна стойност. Обратното също е в сила - при вписване на цена без ДДС, в съседното поле програмата ще изчислява автоматично цената с включен ДДС. Като резултат от тази промяна, фирмите, които не са регистрирани по ЗДДС, ще разполагат с информация и за размера на платения ДДС в справката за доставките, както и в справката "Картон на стока". Премахната е настройката за автоматично начисляване на ДДС в цената на артикулите, тъй като тази промяна я прави излишна.
 • В модул "Стоки" е променено подреждането на разделите "стоки и материали", "изделия", "услуги" и "всички артикули". До този момент при стартиране на модул "Стоки" по подразбиране се зареждаше разделът "стоки и материали" (който изключва изделията и услугите). Това обаче, налагаше допълнително действие от страна на потребителя, за да се визуализира списъка с изделията, услугите или пък всички артикули едновременно. Считано от тази версия, програмата ще зарежда по подразбиране раздела "всички артикули", т.е. пълната номенклатура на артикулите. За улеснение е добавена настройка, чрез която потребителят може да инструктира програмата да зарежда по подразбиране последния използван раздел. Опцията е достъпна чрез контекстното меню, което се появява при натискане на бутона "Настройки" в модул "Стоки" (по подразбиране запомнянето е изключено).
 • Колоната за номенклатурен код в модул "Стоки" вече ще се показва най-отпред в списъка с артикулите, за да следва схемата на визуализиране на данните в останалите части на програмата (досега като първа колона се показваше наименованието на артикулите).
 • При създаване на нов контрагент директно в модулите "Доставки", "Продажби", "Заявки" и "Гаранционни карти", програмата вече ще поставя автоматично отметка пред вида на контрагента, за да спести едно действие на потребителя. За контрагенти, които са създадени в модулите "Доставки" и "Заявки", програмата ще слага отметка пред опцията "доставчик", а за тези, които са създадени в модулите "Продажби" и "Гаранционни карти" - пред опцията "клиент". Като допълнение към горното, програмата ще поставя автоматично отметка и пред опцията за регистрация по ЗДДС на контрагента, ако неговият тип е "доставчик".
 • В случай, че за определен контрагент е въведен ИН по ЗДДС, но потребителят е пропуснал да постави отметка пред опцията за регистрация по ЗДДС (или я е премахнал умишлено), програмата вече ще предупреждава потребителя и ще предлага запис на контрагента като лице, което е регистрирано по ЗДДС (потребителят може да игнорира предупреждението и да продължи въпреки това).
 • В модул "Доставки" е добавена опция, която позволява бързо сумиране на количествата на всички артикули в документа. Сумата се представя като съобщение на екрана (т.е. не се отпечатва никъде) и има само информативен характер - за контролни цели. Функцията се стартира чрез клавишната комбинация Ctrl+S (за целта в документа трябва да има поне един въведен артикул). Тази функция има точен аналог и в модул "Продажби", който се стартира по идентичен начин.
 • Добавена е възможност за запомняне и автоматично избиране на последната използвана мерна единица при създаване на нов артикул. Това ще спестява на потребителя едно допълнително действие - избирането на мерна единица за новия артикул. Новата възможност ще е полезна в случаите, при които често се налага създаване на нови артикули в модул "Стоки" и същевременно те имат обща мерна единица. В случай, че потребителят не желае програмата да попълва вместо него мерната единица на новите артикули (например в случай, че през по-голямата част от времето се използват различни мерни единици), той може да забрани това поведение на програмата чрез опцията "Автоматично предлагане на последната използвана мерна единица" (която е достъпна чрез контекстното меню, появяващо се при натискане на бутона "Настройки" в модул "Стоки". Опцията е активирана по подразбиране).
 • За фирми, които не са регистрирани по ЗДДС, програмата вече ще попълва автоматично основанието за неначисляване на този данък в издадените фактури (чл.113 ал.9 от ЗДДС), без да очаква потребителят да го попълни сам и да активира опцията за автоматично запомняне и прилагане на тази стойност (както беше досега). При евентуална регистрация на фирмата по ЗДДС (т.е. при поставянето на отметка за регистрация по ЗДДС в данните на фирмата), опцията за автоматично попълване на тази стойност ще бъде деактивирана от програмата. Разбира се, както и досега, потребителят може да променя, включва и изключва тази стойност по всяко време.
 • Настройката за разрешаване/забрана на показването на себестойността на артикулите в списъка с артикули е премахната от менюто "Настройки" - "Предпочитания на потребителя" и вместо това е достъпна чрез контекстното меню, което се появява при натискане на бутона "Настройки" в самия модул "Стоки" (тъй като има отношение само към този модул).
 • По подразбиране програмата вече няма да предупреждава, ако потребителят е пропуснал да впише името на предаващото лице при отразяване на доставка в модул "Доставки". Тази информация не е от критично значение и по тази причина попълването й вече може да бъде пропуснато без предупреждение от страна на програмата. В случай, че потребителят все пак желае да бъде известяван, той може да активира изрично опцията за предупреждение, която е достъпна в настройките на програмата.
 • В StoreHouse LITE вече е разрешена възможността за скриване на контрагенти (както и свързаната с нея настройка за изричното им показване), която до този момент беше достъпна само в StoreHouse PRO.
 • В StoreHouse LITE вече е достъпна и опцията за запаметяване и автоматичен избор на последния използван клиент в модул "Продажби" (тя се контролира от настройките на модул "Продажби и фактуриране" в менюто "Настройки" - "Предпочитания на потребителя". По подразбиране е изключена). Тази опция също беше достъпна единствено в PRO версията.
 • В StoreHouse LITE вече е разрешено използването на опцията за автоматично скриване на стоките с нулева наличност, която до момента беше налична само в PRO версията. Все пак, за да се предпази потребителя от инцидентното й активиране, програмата вече ще извежда предупреждение на екрана, което ще описва действието й и ще очаква потвърждение от потребителя.
 • Коригирано е отпечатването на справката за "доставките" в StoreHouse PRO. Поради бъг в програмата, при отпечатване на справката на принтер не се отпечатваше крайната сума, освен ако не е разрешено отпечатването и на транспортните разходи по операцията. Проблемът е отстранен.
 • други дребни подобрения...

Версия 2.6.11 (издадена на 24.07.2012 г.)

 • В StoreHouse PRO е добавена възможност за бързо създаване на нова проформа фактура, която е базирана на друга проформа, избрана от потребителя. Програмата ще копира съдържанието на избраната проформа фактура (артикулите в нея) в новия документ и по този начин ще спестява време на потребителя при генерирането на нови документи от този тип, когато съдържанието им е идентично или сходно с това на по-стария документ. Функцията е достъпна от подменюто "Допълнителни операции", което се появява при натискане на клавиша F7 или бутона "Нова операция" в модул "Продажби".
 • В модул "Оферти" на StoreHouse PRO е добавена възможност за бързо създаване на нова оферта, чието съдържание е базирано на съдържанието на по-стара съхранена оферта. Както и при горната функция, програмата ще копира информацията за стария документ в новата оферта, спестявайки време на оператора при създаване на идентични или подобни документи от този тип. Функцията е достъпна чрез менюто, което се появява при натискане на бутона "Нова операция" в модул "Оферти".

Версия 2.6.10 (издадена на 10.07.2012 г.)

 • При създаване на нов клиент или доставчик в StoreHouse PRO, програмата автоматично ще проверява (по алгоритъм) валидността на въведения БУЛСТАТ (или ЕГН) и идентификационен номер по ЗДДС. Ако някоя от тези две стойности е невалидна, програмата ще извежда предупреждаващо съобщение на екрана, но ще позволява на потребителя да го игнорира и да продължи, ако е необходимо. Проверката е валидна само за български ЕИК по Булстат, ИН по ЗДДС и ЕГН, и поддържа 9 и 13-цифрени идентификационни номера, както и 10-цифрени ЕГН. Проверката може да бъде изключена чрез допълнително добавената опция, която се появява при натискане на бутона "Настройки" в модул "Контрагенти".
 • В менюто "Инструменти" е добавена команда за извършване на описаната по-горе проверка на валидността на ЕИК по БУЛСТАТ или ЕГН. Тя е добавена и там за удобство, в случай, че е необходимо да се направи бърза проверка за валидност на такъв номер, без да е необходимо да се преминава през процедурата по създаване на нов контрагент. Командата може да се използва и в StoreHouse LITE.
 • Досега програмата отпечатваше по подразбиране срока за плащане във фактурите, но считано от тази версия, този реквизит вече няма да се отпечатва, освен ако потребителят не е активирал изрично съответната настройка за отпечатване на срока за плащане във фактурите.
 • Досега при създаване на нова празна база данни, програмата очакваше потребителят изрично да укаже, че фирмата му е регистрирана по ЗДДС, докато въвежда данните й (от менюто "Номенклатури" - "Данни на фирмата"). С времето стана ясно, че твърде често тази опция се пропуска поради невнимание при попълването на фирмените данни, което от своя страна пораждаше недоумение относно това, защо програмата не начислява ДДС при отразяване на продажби. В тази връзка, програмата вече автоматично ще приема за новосъздадени бази данни, че фирмата е регистрирана по ЗДДС, освен ако потребителят изрично не премахне отметката пред опцията "фирмата е регистрирана по ЗДДС" в екрана за въвеждане на фирмените данни.
 • Други дребни подобрения и отстранени пропуски в различни части на програмата.

Версия 2.6.9 (издадена на 29.06.2012 г.)
Добавени са няколко дребни подобрения в работата на програмата.


Версия 2.6.8 (издадена на 20.06.2012 г.)
Отстранява потенциална възможност за генериране на грешка при опит на потребител да съхрани нова стокова разписка за върната стока в модул "Продажби", докато в същото време друг потребител на StoreHouse PRO в мрежата е издал документ от същия тип и е резервирал този номер на стокова разписка. В този случай, вместо програмата да уведоми потребителя, че номерът е вече зает и да предложи използването на следващия свободен номер, тя генерира съобщение за грешка.

Инсталирането на актуализираната версия е препоръчително за потребители, които използват продукта на два или повече компютъра едновременно и работят върху обща база данни.


Версия 2.6.7 (издадена на 11.06.2012 г.)
Версията отстранява бъг в програмата (от версии 2.6.5 и 2.6.6), който при определени обстоятелства може да доведе до некоректни показания в следните справки:

 • Справка "Стокооборот по месеци и артикули"
 • Справка "Печалба по месеци и артикули"

Инсталирането на актуализираната версия е препоръчително за всички потребители на програмата, които използват някоя от засегнатите справки.


Версия 2.6.6 (издадена на 04.06.2012 г.)
Версията внася няколко подобрения в начина, по който функционира модул "Продажби".


Версия 2.6.5 (издадена на 19.05.2012 г.)
Новата версия оптимизира и значително ускорява изпълнението на множество справки и операции в различни части на програмата. Инсталирането на тази версия е препоръчително за потребители, които ежедневно генерират голям брой операции и документи, имат големи по размер бази данни, или работят интензивно с продукта в локална мрежа от два или повече компютъра.

Като допълнение към множеството оптимизации, в тази верси на програмата са добавени и следните функционални промени:

 • функцията за пакетно унищожаване на документи по типове и периоди е разширена и подобрена. Добавена е възможност за унищожаване на различните видове номенклатури. Добавена е и функция за архивиране и изтриване на данни за стари периоди, при която програмата не само автоматично изтрива всички операции от избраните типове, но и създава автоматично ревизионна операция, съдържаща калкулираното начално салдо на артикулите към датата на изтриването.
 • в модул "Приходи и разходи" е добавена опция за изрична забрана на преизчисляването на общите салда. Когато тази забрана бъде активирана от потребителя (а по подразбиране тя не е активна), програмата ще показва на екрана единствено информация за операциите, които попадат в критериите за филтриране на данните, зададени от потребителя, без да преизчислява началните и крайните салда. Това би довело до значително увеличение на бързодействието при работа с модула, тъй като по този начин най-тежките изчисления ще се отложат до момента, в който те са наистина необходими. Когато забраната за преизчисление е активирана, на екрана ще се показва бутон за преизчисление, чрез който потребителят ще може да инициира калкулирането на въпросните стойности. Опцията се контролира чрез команда, която е достъпна при натискането на бутона "F8 други опции" в модул "Приходи и разходи".
 • В справката за наличностите е добавена колона, която показва наличността на артикула по неговата допълнителня мерна единица (ако такава е дифинирана за конкретния артикул). Наличността по вторичната мярка се изчислява автоматично спрямо зададения коефициент за трансформация от допълнителна към основна мерна единица за артикула.
 • При зареждане на списъците с издадени фактури, проформи и стокови разписки, в допълнителна колона вече ще се показват забележките, които евентуално са въведени за конкретния документ.
 • За потребителите, които често издават и изпращат фактури и проформи по електронен път (в PDF формат) е добавено улеснение, което се изразява в това, че програмата вече автоматично ще формира името на отпечатвания PDF файл, така че да не се налага потребителят да го въвежда ръчно. Името ще е съставено от типа на документа и от неговия пореден номер.
 • Досега нямаше възможност потребителят да бъде уведомен чрез програмата, ако в уебсайта е налице по-нова версия, която не е изрично анонсирана в системата за автоматично уведомяване (StoreHouse се обръща към нея, ако това не е забранено от потребителя). Обикновено в тази система анонсираме само версии, които съдържат значителни функционални промени, множество подобрения или поправки. Другите версии се обявяват единствено в уебсайта, тъй като се счита, че не биха представлявали сериозен интерес за болшинството от потребителите. Считано от тази версия, както и досега, при стартирането на програмата ще се прави проверка за наличието на по-нови версии, включени в системата за автоматично уведомяване, но при ръчно стартиране на функцията за проверка за по-нова версия (от менюто "Помощ") ще се извежда и информация за наличието на версии, които не са обявени в системата за автоматично уведомяване.
 • множество други дребни подобрения в съществуващата функционалност, както и отстраняване на дребни пропуски от предишни версии на програмата.

Версия 2.6.3 (издадена на 19.04.2012 г.)
Отстранява следния проблем, регистрирани в предишните версии на програмата:

 • Ако правото за промяна на трансферни операции в модул "Прехвърляне" е било отнето на определен потребител (който не е администратор), то при опит на потребителя да отпечата трансферна операция, която преди това е създал или заредил, се извежда съобщение, че операцията не е разрешена и програмата не позволява отпечатването на документа да бъде извършено. Това се случва независимо от факта, че на този потребител са осигурени права да създава (и отпечатва) и да зарежда (и отпечатва) документи в модул "Прехвърляне". Новата версия отстранява този проблем.

Версия 2.6.2 (издадена на 17.03.2012 г.)
Оптимизации и подобрения в съществуващата функционалност на продукта.


Версия 2.6.1 (издадена на 20.05.2011 г.)
Отстранява следните проблеми, регистрирани в предишната версия на програмата:

 • При създаване на нов контрагент в екрана за избор на контрагенти на някой от модулите на програмата, ако непосредствено след създаването му потребителят не кликне с мишката върху името на записа, не е възможно да се потвърди избора му. Това затруднява бързата работа с програмата и налага допълнителни действия с мишката.
 • Аналогично на горното, при създаване на нов контрагент в модул "Контрагенти" не се активират бутоните "Редакция" и "Изтриване", докато потребителят не кликне върху някой от записите в списъка.

Версия 2.6 (издадена на 18.05.2011 г.)

Нови функции и подобрения в тази версия:

 • Добавена е възможност за скриване на контрагенти, които няма да се използват повече. При създаването и редактирането на доставчици и клиенти е добавена опция, чрез която потребителят може да укаже на програмата, че даденият контрагент следва да се третира като скрит (или пък обратното). Контрагенти, които са маркирани като "скрити" не се показват в списъка с останалите контрагенти освен, ако потребителят изрично не е разрешил това чрез предвидената за целта настройка в менюто "Настройки" - "Предпочитания на потребителя" - "Показвай скритите контрагенти" или чрез опцията за временно показване на скритите клиенти и доставчици от екрана за избор на контрагент по операция.
 • Във връзка с горната функция е добавена и бърза меню команда за едновременно скриване (или показване) на избрани от потребителя контрагенти. Функцията е достъпна чрез контекстното меню в модул "Контрагенти", а също и от екрана за избор на контрагенти, при кликване с десния бутон на мишката върху предварително избраните редове с контрагенти. Както и в останалите части на програмата, където такава възможност се поддържа, изборът на два или повече записа от списъка става чрез обичайния за Windows начин (чрез задържане на бутона Ctrl и последователно кликване върху записите или пък чрез маркиране на първия желан запис, задържане на бутона Shift и кликване върху последния от поредицата).
 • В модул "Доставки" е добавена възможност за забрана на отпечатването на складови разписки с доставни цени, т.е. при активирана забрана, складовите разписки ще се отпечатват само с количества. (Де)Активирането на тази възможност става чрез менюто "Настройки" - "Предпочитания на потребителя" - "Отпечатване на документите за доставка (складови разписки) без цени". Опцията е аналог на отпечатването на стокови разписки без цени в модул "Продажби".
 • В модул "Производство" е добавена възможност за автоматично генериране на заявка за доставка на материали. Функцията е достъпна при натискане на бутона "Експорт на материалите" - "Експорт към нова заявка" и последващ избор на една от следните три опции:

  - Експортирай само материалите с недостатъчно количество - при активиране на тази команда ще бъде създадена нова заявка, в която ще бъдат включени единствено материали, които към настоящия момент имат наличност, която е по-малка от необходимата за завършване на операцията;
  - Експортирай всички материали по операцията - при активиране на тази команда ще бъде създадена нова заявка, в която ще бъдат включени всички показани в списъка материали;
  - Експортирай само избраните материали - при активиране на тази команда ще бъде създадена нова заявка, в която ще бъдат включени единствено материалите, които операторът е избрал предварително.
 • Аналогично на горната функция, в справката за "наличности и вложени средства" е добавена функция за автоматично генериране на заявка за доставка на стоки, чиято текуща наличност е по-малка от минималната наличност, която е зададена за тях (ако такава е зададена). Функцията е достъпна при натискане на бутона "Експорт" - "Експорт към нова заявка" и последващ избор на една от следните две опции: "Експорт на избраните артикули" или "Експортирай всички"
 • В модул "Стоки" е добавена възможност за пакетно задаване/актуализация на минималните наличности за избрани от потребителя артикули. Функцията е достъпна чрез контекстното меню в модула или при натискане на бутона "Други операции" (предварително е необходимо да са избрани стоките, за които ще бъде променяна тази стойност).
 • Във филтъра на справката за доставките е добавена възможност за филтриране по повече от един доставчик, вместо досега наличната възможност за филтриране само по един избран от оператора контрагент.
 • Във филтрите на справките "Доставки" и "Вложени материали и консумативи" е добавена възможност за филтриране по повече от един контрагент, вместо само по един избран от оператора доставчик или клиент.
 • Във филтъра на справката "Произведени изделия" е добавена възможност за филтриране по повече от един служител.
 • Във филтъра на справката "Вложени материали и консумативи" е добавена възможност за филтриране на данните по кода на артикула, за производството на който са използвани материалите. По този начин вече е възможно да се проследяват съвсем точно материалите, които са били изписвани при изработката на точно определено изделие или услуга.
 • В няколко справки на програмата са добавени раздели (табове) за бързо превключване между "подробен" и "обобщен" изглед, без да се налага извикване на филтъра. Тази възможност е добавена в следните справки: "Доставки", "Реализация по артикули", "Произведени изделия" и "Вложени материали и консумативи".
 • Допълнително е добавена и възможност за автоматично запаметяване на последния използван изглед на всяка от четирите посочени по-горе справки, така че той да се зарежда по подразбиране от програмата и да не се налага потребителят да го избира ръчно, ако начинът, по който желае да вижда данните не съвпада с предлагания от програмата по подразбиране.
 • В справката "Наличности и вложени средства" са добавени 5 отделни раздела (табове), всеки от които показва различни данни. Това са:

  - всички артикули - показва пълната номенклатура на артикулите, които могат да бъдат измервани количествено, в т.ч. артикулите с наличност, без наличност или с отрицателна наличност;
  - налични артикули - показва само артикулите с наличност, която е по-голяма от 0 (а при активирана опция за временно показване на отрицателните наличности ще показва и стоките, които са с отрицателна наличност);
  - артикули с наличност под минималната - показва само артикули, чиято минимална наличност е по-голяма от 0, но текущата им наличност е по-ниска от минималната или е отрицателна стойност (+ опция за скриване/показване на отрицателните наличности);
  - артикули без наличност - показва единствено артикули, чиято наличност е 0 или по-малка (+ опция за скриване на отрицателните наличности);
  - артикули с отрицателна наличност - показва само артикулите, чиято наличност е отрицателна стойност.
 • В същата справка е добавена и опция за указване на програмата да предлага първо филтриране по групов признак, преди да покаже резултатите на екрана. Опцията се активира чрез натискане на бутона "Настройки" - "Преди визуализиране на справката предлагай филтриране по групи".
 • В менюто "Настройки" - "Предпочитания на потребителя" е добавена опция за разрешаване/забрана на отпечатването на пътя към използваната база данни в справките. Досега тази информация се отпечатваше задължително в повечето справки. От тази версия отпечатването на тази информация вече ще е изключено по подразбиране, освен при изрично разрешаване от страна на потребителя чрез активиране на въпросната опция.

Отстранени бъгове (грешки):

 • Отстранен е бъг от версия 2.5.х, който се изразяваше в това, че при активирана настройка за автоматичен запис на дефинирана от потребителя забележка към издадените документи в модул "Продажби", програмата запаметяваше забележката единствено в документа, в който тя е била въведена, без да я предлага автоматично за следващите документи. Това налагаше забележката да се въвежда отново ръчно за всеки отделен нов документ. В настоящата версия проблемът е отстранен и при активирана опция за автоматично запазване, последната забележка ще бъде съхранявана и предлагана автоматично за следващите документи (освен, когато тя е празен текстов низ).
 • Отстранен е бъг от версия 2.5.х, поради който в справката за "Произведени изделия" не беше възможно да се осъществи филтриране по името на служителя, който е изработил изделията.

Списък на промените в предишната версия (2.5) можете да видите в тази страница.

Link to comment
Гост
Дискусията е затворена. Вече не може да се отговаря в нея.
×
×
 • Create New...