Jump to content

Анонс: Версия 2.5.x на StoreHouse PRO


Елизия Софтуер

Препоръчани публикации

 • Администратор

На 31.03.2011 г. беше издадена версия 2.5 на продукта StoreHouse PRO. В този анонс можете да се запознаете с по-голямата част от новостите в тази версия на програмата.

Какво ново във версия 2.5: (за версия 2.5.1 вижте в края на този анонс)

Нови функции и възможности:


 • Справки: Нова справка - "Картон на стока" - показва консолидиран отчет за прихода и разхода за избран артикул, както и подробни отчети за операциите, в които той е участвал.
 • Справки: Бърза справка за специални цени по артикули и клиенти - показва въведените специални цени за отделни артикули, асоциирани с предварително избран клиент. Справката е достъпна чрез контекстното меню (извиква се при кликване с десния бутон на мишката върху списъка с клиентите) в модул "Контрагенти", както и от екрана за избор на клиент при продажба.
 • Справки: Бърза справка за специални търговски отстъпки по артикули и клиенти - показва въведените търговски отстъпки за отделни артикули, асоциирани с предварително избран клиент. Справката е достъпна чрез контекстното меню (извиква се при кликване с десния бутон на мишката върху списъка с клиентите) в модул "Контрагенти", както и от екрана за избор на клиент при продажба.
 • Справки: Бърза справка за допълнителните номенклатурни кодове по по артикули и контрагенти - показва дефинираните допълнителни номенклатурни кодове по номенклатурата на предварително избран контрагент. Справката е достъпна чрез контекстното меню (извиква се при кликване с десния бутон на мишката върху списъка с клиентите) в модул "Контрагенти", както и от екрана за избор на контрагенти.
 • Справки: Бърза мини-справка за задълженията на клиента към фирмата или задълженията на фирмата към избран доставчик. Справката е достъпна чрез контекстното меню (което се извиква при кликване с десния бутон на мишката върху списъка с контрагентите) в модул "Контрагенти", както и от екрана за избор на контрагент.
 • В модул "Продажби": Добавена е възможност за автоматично хронологично погасяване на стари задължения на клиента при въвеждане на стойност в полето "платена сума" в модул "Продажби". Поведението на програмата при автоматичното погасяване на стари задължения на клиента се контролира чрез опциите в менюто "Настройки" - "Предпочитания на потребителя" - "Настройки на модул "Продажби и фактуриране" - "Автоматично погасяване на задължения". По подразбиране опцията е изключена.
 • В модул "Приходи и разходи" също е добавена възможност за автоматично погасяване на стари задължения по селектирани от потребителя операции от един и същи тип (приходни или разходни). Операцията е достъпна чрез контекстното меню, което се появява при кликване с десния бутон на мишката върху маркираните записи на операции в модула. Командата за тази функция е "Бързо закриване на задълженията по избраните операции чрез разпределяне на въведена сума...". Както показва и името на командата, потребителят избира една или повече операции от списъка, после трябва да въведе общия размер на сумата, която се погасява (размерът не може да надхвърля общото оставащо задължение), а програмата има грижата да разпредели въведената сума между избраните плащания. По подразбиране програмата сумира и показва предварително общия размер на оставащото задължение, за да ориентира потребителя за максималната стойност, която може да бъде въведена.
 • Архивиране: Добавена е допълнителна система за архивиране, в която се използва формата BZip2. Новият метод на архивиране дава около 35% по-висока компресия и около 25% увеличение в бързодействието при създаването на архиви. В програмата е дадена възможност за превключване между новия и стария метод на архивиране, като по подразбиране е активиран новия. Новата система за архивиране прави възможно създаването и възстановяването от архиви и при работа в т.нар. "portable" режим, когато програмата се изпълнява от преносима памет на компютър, на който не е била инсталирана.
 • В модул "Гаранционни карти": Добавена е възможност за търсене и по номер на документа, към който е издадена гаранционната карта.
 • Добавена е възможност за бърз избор на друга база данни, без да се налага рестарт на програмата. Функцията е достъпна както при начално стартиране на програмата, така и в работен режим (чрез допълнителна команда в менюто "Система").
 • В модул "Стоки": Добавена е възможност за пакетна промяна на групата на избрани артикули, която е достъпна чрез контекстното меню в същия модул (показва се при кликване с десния бутон на мишката върху списъка с артикулите).
 • В модул "Ревизии": Добавена е възможност ревизия да се прави само за предварително избрани групи, вместо за всички артикули в номенклатурата.
 • В модул "Доставки" е добавена възможност за отразяване на върнати стоки към доставчик. Възможността е реализирана под формата на специална операция, която може да се активира в модул "Доставки", след натискане на бутона "Нова операция" и избиране на "Връщане на стоки към доставчик". В този режим количествата се въвеждат като отрицателни стойност. Плащанията по такава операция се отразяват като разходна операция с отрицателен знак в модул "Приходи и разходи".
 • В модул "Продажби" е добавена отделна нова операция за отразяване на върнати от клиентите стоки, когато при продажбата им не е издадена фактура, към която да е възможно да се генерира кредитно известие. Връщането става чрез стокова разписка в специален режим, при който количествата на артикулите се записват с положителен знак, но се третират като отрицателни стойности, а сумите по операцията се отчитат автоматично като приходни с отрицателен знак в модул "Приходи и разходи". Операцията е достъпна след натискане на бутона "Нова операция" - "Допълнителни операции" - "Връщане на стоки от клиент със стокова разписка".
 • В модул "Стоки": добавена е възможност за пакетна промяна на търговската отстъпка за избрани артикули по клиент
 • За потребителите, които използват продукта за издаване на документи от името на повече от една фирма, е добавена възможност за работа с повече от едно лого - по едно за всяка дефинирана база данни. Активирането на тази възможност става чрез допълнителна настройка в менюто "Предпочитания на потребителя", където сега е възможно да се укаже на програмата да използва не само един конкретен файл, но и да търси за файл с име "logo.bmp" в папката на активната базата данни.
 • Във връзка с добавената във версия 2.4.3 възможност за автоматично запаметяване на широчината на колоните в най-често използваните модули на продукта, сега е добавена и възможност за бързо връщане на настройките по подразбиране, както избиране на полетата, които потребителят желае да вижда (или изключване на тези, които не желае) от диалогов прозорец, който се активира от контекстното меню - при кликване с десния бутон на мишката върху списъците с артикули на модулите, в които се поддържа такава възможност.
 • Добавена е възможност за скриване/показване на складови обекти, които вече няма да се използват. Скритите обекти не се показват в списъка за избор на активен обект, нито могат да бъдат избирани за операции от какъвто и да е вид. Те са достъпни единствено в списъка на дефинираните обекти в модул "Складови и търговски обекти".
 • Във филтъра на справката за "Реализация по артикули" е добавена възможност за филтриране на продажбите по име на превозвача. Полето "превозвач" се намира в екрана "Допълнителни данни" на модул "Продажби" и тъй като не е задължително за попълване, нито пък се отпечатва в някой от документите често просто не се използва. Все пак, използването му за странични цели също не е рядка практика и в този смисъл, вече е възможно в него да се записва и информация, по която данните да бъдат филтрирани по-късно в справката.
 • Във връзка с издаването на електронни фактури, които не са подписани с универсален електронен подпис е добавена възможност за замяна на подписа с идентификационни шифри. За всеки дефиниран потребителски акаунт в програмата сега е възможно да се въведе отделен идентификационен шифър, който по желание може да се отпечатва до името на потребителя, който съставя и отпечатва фактурата. Опцията се активира от менюто "Опции за печат на фактури", което се появява при натискане на бутона "Запис и печат" в модул "Продажби". Самите идентификационни шифри/кодове се въвеждат в модул "Потребители и права за достъп" от менюто "Администриране".
 • Добавена е възможност за въвеждане и отпечатване на кратки (до 255 символа) забележки във фактурите, проформите и стоковите разписки. Това става в екрана "Допълнителни данни" на модул "Продажби", където се намират и опциите, с които се контролира дали забележките да се отпечатват или само да се запаметяват в документа за вътрешна употреба.
 • Добавена е възможност за автоматично скриване на артикулите с нулеви наличности, както и опция за бързото им временно показване в списъците с артикули в модул "Стоки" и при избор на артикули за добавяне към операция.
 • Добавена е възможност за избор между автоматично сортиране на списъците с артикули по код или по наименование на артикула. По подразбиране артикулите се сортират по наименование, както досега. Превключването става чрез настройка в менюто "Предпочитания на потребителя".
 • В модул "Стоки" е добавена възможност за указване на програмата да визуализира продажните цени на артикулите с ДДС, независимо дали въведената за отделните артикули цена включва или не включва този данък. В случай, че опцията е активирана и цената на някой от артикулите е въведена без ДДС (каквато е и препоръчителната практика), програмата ще калкулира и ще покаже на екрана продажна цена с ДДС. Обратното - когато опцията е деактивирана, програмата ще показва само нетни цени, а за артикулите, за които е въведена цена с ДДС, програмата ще изчислява нетна цена и ще я показва на екрана. Това се контролира чрез опция в менюто, което се показва след натискане на бутона "Настройки" в модул "Стоки".
 • Добавена е възможност за избор между едновременно или поединично показване на колони с нетните цени (цени без ДДС) и крайни цени (с ДДС) в екрана за избор на артикули при добавяне към операция. По подразбиране се показват само нетни цени, както досега, но това може да се променя чрез менюто "Предпочитания на потребителя" - "Настройки на модул "Продажби и фактуриране", където се намират опциите за контрол на тази възможност.
 • В модулите "Продажби" и "Доставки" е добавена възможност за импорт и експорт на артикули от/към CSV файл. Възможността е достъпна чрез менюто, което се появява при натискането на бутона "Артикули" в съответния модул.
 • В екрана за избор на артикули е добавена възможност за търсене и по допълнителните номенклатурни кодове на стоките (кодовете по номенклатурата на контрагенти). Функцията се активира при натискане на комбинацията от клавиши Shift+F3. За разлика от стандартната функция за търсене по частично съвпадение с кода или наименованието на стоката, търсенето по допълнителен код става по пълно съвпадение с кода.
 • В екрана за избор на артикули е добавена възможност за ръчно търсене по баркода на стоките, извън функцията за избор на стока чрез баркод скенер. Операцията се активира при натискане на комбинацията от клавиши Ctrl+F3. Търсенето става по пълно съвпадение с баркода на артикулите.
 • В модул "Продажби вече е възможно да се въведе кредитно или дебитно известие без задължително да се избира документ от списъка на издадените фактури, към който се отнася известието. Вместо това, програмата ще пита потребител, дали желае да избере такъв документ или ще въведе ръчно неговия номер и дата. Тази възможност е добавена, за да се улесни издаването на кредитни и дебитни известия за фактури, които не са били издадени от програмата, или пък са издадени в друга база данни на същата фирма.
 • В менюто "Помощ" е добавена възможност за изтегляне и стартиране на миниатюрен VNC клиент, който може да се използва за временно разрешаване на отдалечен достъп до компютъра на потребителя, в случай, че е налице затруднение, което не можете да разрешите сами или просто бихте желали да получите визуална демонстрация на определена функционалност, директно на Вашия екран.

Подобрения и промени:


 • При групова промяна на продажна цена 1 или 2, програмата вече ще пита дали цената включва ДДС.
 • Добавена е възможност за избор на друга база данни, ако базата данни е била преместена/преименувана/недостъпна.
 • Добавена е възможност за създаване на нова директория за съхранение на архивите или за бази данни, директно от диалога за избор на директория.
 • При промяна на активната база данни при стартиране на програмата, вече няма да се налага програмата да бъде рестартирана, ако новоизбраната база данни съществува в указания път.
 • Добавена е възможност за въвеждане и запаметяване на повече от 5 бази данни, между които може да се превключва бързо (поддържат се до 20 бази данни).
 • Местата на "съставил" и "получател" при отпечатване на гаранционните карти са разменени, за да следват модела на всички останали документи в програмата.
 • Общата гаранция по гаранционна карта вече няма да се отпечатва, ако в документа са въведени артикули с различен гаранционен срок.
 • Добавено е поле за съставител на документа в модул "Гаранционните карти", което ще се попълва автоматично според настройките на потребителя за автоматично попълване на такива стойности.
 • Получателят на гаранционната карта вече ще е стойността на полето "приемащо/предаващо лице" на клиента (когато такова е въведено за контрагента), а не задължително МОЛ на фирмата, както досега.
 • Подобрено регистриране на проблеми с достъпа до базата данни и съобщаваните грешки.
 • Програмата вече ще предупреждава при смяна на активния търговски обект и ще очаква потвърждение за промяната. Така е добавено, за да се премахне вероятността от инцидентно превключване на обекта чрез скрол бутона на мишката.
 • Функциите за търсене на контрагент на филтрите в справката за "Реализация по артикули" и модул "Приходи и разходи", където търсенето досега беше чувствително към малки и главни букви, вече няма да се взима под внимание точния начин на изписване на името на контрагента, което ще доведе до улеснено търсене.
 • функцията за търсене в модул "Контрагенти" вече ще действа върху всички полета, съдържащи текстови данни, с изключение на банковите данни на контрагента. По този начин картотеката на контрагентите може да бъде претърсвана по почти всички показатели.
 • Подобрения и оптимизации в бързината на работа на модул "Приходи и разходи".
 • Към набора от екрани, в които е възможно автоматичното запомняне на зададения от потребителя размер на колоните са добавени и екраните за избор на артикули и контрагенти.
 • При създаване на нов контрагент програмата вече ще извършва проверка за инцидентно дублиране и по ЕИК/БУЛСТАТ, вместо само по името на контрагента. По този начин ще се намали вероятността един и същи контрагент да бъде създаден неколкократно без знанието и изричното потвърждение на потребителя.
 • Подобрения в модул "Заявки" и възможност за отпечатване/начисляване на ДДС към стойността на поръчките.
 • Сумите по операциите в модул "Приходи и разходи" вече ще са разделени в две колони - една колона за приходните и една - за разходните операции, така че визуално приходните и разходните операции да могат да се идентифицират по-лесно.
 • В модул "Приходи и разходи" вече е възможно да се работи и с отрицателни стойности.
 • Кредитните известия, издадени от програмата, вече ще се показват в модул "Приходи и разходи" като приходна операция с отрицателен знак, вместо като разходна операция с положителен знак, както беше досега.
 • Добавена е възможност (която се активира чрез настройка в менюто "Глобални настройки") програмата да предупреждава потребителя при опит за продажба на артикул на цена, която е под неговата себестойност.
 • Тъй като името на МОЛ на фирмите не е задължителен реквизит за първичните счетоводни документи, в случай, че не е въведен, програмата вече няма да го отпечатва във фактурите и стоковите разписки като непопълнен реквизит.
 • При импорт на артикули или при актуализация на продажни цени от CSV файл в модул "Стоки", вече ще е възможно да се избира и продажна цена с ДДС, вместо само нетна цена.
 • При извършване на импортна операция, програмата вече ще показва на екрана, с кое поле точно потребителят е асоциирал всяка една от избраните колони.
 • Добавена е възможност за подобрение в бързодействието на програмата при показване на дълги списъци с издадени документи от произволен тип. Вече е възможно, освен показване на всички, потребителят да инструктира програмата да показва по подразбиране само документите за текущия месец, или пък документите за текущата година.
 • При избиране на артикули чрез баркод скенер програмата по подразбиране търси по пълно съвпадение на баркода. В определени случаи обаче е възможно артикулът да е въведен с непълен или допълнен баркод и това да стане причина за по-трудното му локализиране. Ето защо е добавена възможност, ако търсенето по пълно съвпадение не даде резултат, програмата да предлага и извършва търсене и по частично съвпадение.
 • Общо повишаване на производителността на програмата.

Отстранени бъгове (грешки):


 • Отстранен е проблем с архивирането на базата данни след експорт на данни в CSV или HTML файл, когато пътят към базата данни не е бил зададен ръчно, а е използван пътя по подразбиране.
 • Отстранен е проблем в модул "Гаранционни карти", който се проявява в това, че при издаване на документа, програмата винаги показва името на МОЛ на клиента като приемащо лице, независимо дали за този клиент е било предварително въведено друго приемащо лице.
 • Отстранена е грешка в програмата, поради която при опит за зареждане и презапис на съществуваща складова разписка за доставка от потребител, който няма права за достъп до доставните цени, програмата погрешно позволява записа да се извърши, но с нулеви цени.
 • Отстранен е пропуск в програмата, поради който при зареждане на съхранена производствена операция от потребител с наложена забрана за показване на ед. доставни цени и себестойност на стоките, програмата скрива стойността на изделията, но показва себестойността на вложените материали, като по този начин компрометира наложената забрана.
 • Отстранен е пропуск, поради който е възможно след оторизация с друго потребителско име, програмата да не приложи правилно правата за достъп за новоизбрания потребител, като по този начин да направи възможна злоупотребата с чужди права за достъп.
 • Отстранен е проблем при отпечатването на гаранционни карти - в определени случаи името на артикула не се пренася правилно на нов ред и част от него може да не бъде отпечатана.
 • Отстранен е проблем при отпечатването на дълги гаранционни условия в модул "Гаранционни карти". Предишните версии на програмата не пренасяха на нова страница гаранционните условия, когато не се събират в първата страницата.
 • Отстранен е бъг от версия 2.4.3, водещ до значително увеличено време за обработка и визуализиране, при генериране на справката за реализацията върху голям период от време
 • При изтриване на складова разписка за доставка, програмата погрешно изтрива не само информацията за направени плащания по складовата разписка, но и тези, по стокова разписка със същия номер (ако такава съществува). Проблемът е отстранен.
 • При презапис на кредитно известие, програмата може да изтрие информацията за плащане по складова разписка (доставка), ако нейният номер и дата съвпадат с номера на стоковата разписка, която се генерира автоматично към кредитното известие. Същият проблем се наблюдава и при директно изтриване на кредитното известие и свързаната с него стокова разписка.
 • При зареждане и презапис на стокова разписка, складова разписка, фактура или проформа, след които са били издадени и други документи от същия тип на същата дата, програмата не сортира правилно презаписания документ в списъка с другите документи от този тип, в следствие на което презаписаният документ се подрежда след тях, въпреки, че е с по-малък номер. Проблемът е отстранен.
 • При печат на складови разписки за доставка на стоки, ако в данните на фирмата-доставчик или фирмата-получател има реквизит с голяма дължина, която не позволява текста да се изпише на същия ред, той не се пренася правилно на нов ред. Проблемът е отстранен.
 • В справката за наличности и вложени средства: преди генерирането на справката, програмата проверява дали има артикули, чиято себестойност се нуждае от преизчисление и пита потребителя за потвърждение. Ако обаче тези артикули са скрити, или са филтрирани от потребителя, тяхната себестойност не се преизчислява и при следващото генериране на справката, програмата отново очаква потвърждение за тяхното преизчисление, което води до по-бавното й визуализиране. Освен това, ако след първоначалното стартиране, при което потребителят е забранил изрично преизчислението на себестойностите, справката бъде обновена ръчно чрез бутона "Опресни", независимо от забраната, програмата отново се опитва да преизчисли всяка себестойност преди да я покаже, и тъй като част от записите са филтрирани и не се показват, те отново остават с некалкулирана нова себестойност. Проблемът е отстранен.
 • Когато потребителят е въвел част от продажните цени на артикулите без ДДС, а друга част - с ДДС, в някои от частите на програмата те се показват във вида, в който са въведени в номенклатурата на стоките, т.е. е възможно в една справка да бъдат визуализирани смесено както нетни, така и крайни цени. Засегнатите части на програмата са екрана за избор на артикули при добавяне към операция, модул "Стоки", справката за наличностите и вложени средства, както и модул "Ревизии". Проблемът е отстранен и програмата вече ще показва и изчислява (когато е необходимо) само нетните продажни цени на стоките (освен когато е зададено друго чрез определена настройка).


На 04.04.2011 г. беше издадена версия 2.5.1 на продукта StoreHouse PRO. В нея са направени следните промени:


 • В справката за реализация по артикули е добавена и възможност за филтриране по име на лицето, което е съставило документа/продажбата.
 • Отстранен е бъг от предишните версии на програмата, поради който при зареждане на стара операция в модул "Продажби" (стокова разписка или фактура), ако потребителят се опита да добави към документа допълнителни артикули, програмата не взима под внимание евентуално зададените специални настройки за цена по подразбиране към контрагента по операцията, а вместо това предлага стандартната продажна цена #1.

Списък на промените в предишната версия (2.4.3) можете да видите в тази страница.

Link to comment
Гост
Дискусията е затворена. Вече не може да се отговаря в нея.
×
×
 • Create New...