Jump to content

Нова версия на StoreHouse - версия 2.3.x


Елизия Софтуер

Препоръчани публикации

 • Администратор

Публикувана е версия 2.3 на продуктите StoreHouse LITE и StoreHouse PRO.

Ето какво ново можете да намерите в нея: (за версия 2.3.1 прочетете в дъното на страницата)

 • В модул "Доставки" е добавена възможност за въвеждане на индивидуални търговски отстъпки за всеки артикул в операцията. (в StoreHouse PRO)
 • Като допълнение към добавената в предишни версии възможност за въвеждане на индивидуални търговски отстъпки за съществуващи артикули в модул "Продажби", вече е възможно такава отстъпка да се въвежда и за записите в свободен текст. (в StoreHouse PRO)
 • Добавена е настройка чрез която е възможно да се укаже на програмата да запомня последния използван клиент в модул "Продажби" и да го предлага автоматично всеки път. Тази функция е приложима в случаите, при които през по-голямата част от времето продажбите се осъществяват към един и същи контрагент (например фиктивен - "физическо лице"), така че да не се налага той да се избира всеки път, което пък води до по-бързо въвеждане и съхраняване на данните. (в StoreHouse PRO)
 • В модул "Приходи и разходи" е добавено контекстно меню, което се появява при кликване с десния бутон на мишката върху списъка с артикулите. Чрез него освен стандартните за този модул операции, могат да се извикат и няколко нови функции, обяснени по-долу... (в StoreHouse PRO)
 • В модул "Приходи и разходи" е добавена функция за бързо закриване на едно или повече избрани задължения. При изпълнението на тази операция върху избраните записи, всички неиздължени суми от маркираните записи ще се трансформират в ново плащане с дата, която съответства на актуалната дата. Функцията е достъпна от контекстното меню в модула. (в StoreHouse PRO)
 • В модул "Приходи и разходи" е добавена функция за бързо въвеждане на ново плащане по избрана от потребителя операция, без да се налага да се зарежда записа в режим на преглед и редакция. При въвеждането на плащането може да се избере дата, както и да се посочи каква част от неиздължената сума се погасява. Функцията е достъпна от контекстното меню в модула. (в StoreHouse PRO)
 • В модул "Приходи и разходи" е добавена възможност за бърз преглед на стоковата/складовата разписка, или фактурата по избрана от потребителя операция, без да се напуска самия модул. Функцията е достъпна от контекстното меню в модула. (в StoreHouse PRO)
 • Вече е възможно полето "Предал" в модул "Доставки", както и полето "Получил" - в модул "Продажби", да не се попълват задължително. Ако потребителят не ги попълни, по подразбиране програмата ще го предупреждава за това и ще предлага полето да бъде попълнено, преди да се извърши записа на операцията. Потребителят може да откаже попълването на тези полета. Ако попълването им не е желателно, в менюто "Настройки" (в частта за автоматично попълване на данни) са добавени 2 независими настройки, чрез които може да се забрани показването на това предупреждение.
 • От тази версия полетата за "място на сделката", "обект" и "основание" също не са задължителни, и в случай, че не са попълнени, програмата няма да ги отпечатва в документите. За всяко от тях е предвидена самостоятелна настройка, чрез която може да се укаже на програмата дали да ги попълва, и ако да - как да става това. По подразбиране полето "основание" няма да се попълва от програмата, а полетата за "обект" и "място на сделката" ще се попълват с последната въведена стойност (освен, ако потребителят не е избрал друга схема на автоматично попълване).
 • Добавена е настройка, чрез която може да се разрешава/забранява отпечатването на номенклатурния код на артикулите в издадените оферти от модул "Оферти". По подразбиране номенклатурният код няма да се отпечатва.
 • При отпечатване на стокови разписки с цени вече няма да се отпечатва реквизита "основание за неначисляване на ДДС".
 • При осъществяване на търсене по ключова дума в списъците с издадени документи, търсенето ще може да се извършва без значение на малки и главни букви.
 • При въвеждане на записи в модул "Доставки", програмата автоматично ще начислява ДДС върху въведената от потребителя единична цена, ако фирмата, която оперира с програмата не е регистрирана по ЗДДС, а избраният доставчик е регистриран по този закон. Това ще спести на потребителя необходимостта да включва ръчно опцията за начисляване на ДДС в единичната цена, тъй като размерът на данъка в този случай следва да участва във формирането на себестойността на артикула. (във версия 2.3.1 е добавена възможност потребителят да активира и забранява тази възможност)
 • Отстранен е проблем от версия 2.2 на StoreHouse PRO, поради който при зареждане за редакция на вече фактурирана стокова разписка, програмата не питаше потребителя, дали желае да бъде актуализирана и издадената към нея фактура. Вместо това, стоковата разписка биваше съхранена като нефактурирана.
 • и други...

 

Във версия 2.3.1 е добавена настройка, чрез която потребителя може сам да определя, дали програмата да добавя ДДС към въведените единични цени при доставка, в случай, че доставчикът е регистриран по ЗДДС, а фирмата на оператора - не.

 

Желая Ви успешна и приятна работа с продукта!

Link to comment
Гост
Дискусията е затворена. Вече не може да се отговаря в нея.
×
×
 • Create New...