Jump to content

Нова версия на StoreHouse - версия 2.2


Елизия Софтуер

Препоръчани публикации

 • Администратор

Публикувана е версия 2.2 на продуктите StoreHouse LITE и StoreHouse PRO.
Ето какво ново можете да намерите в нея:

 • Възможност за предварително дефиниране на отстъпки по клиенти - за всеки клиент може да се зададе предварително фиксиран процент на търговска отстъпка, която ще се попълва автоматично от програмата при продажби към този клиент. Допълнително е добавена и възможност за предварително дефиниране на специални отстъпки по клиенти и артикули, което позволява на потребителя да продава определени артикули с различна търговска отстъпка, независимо от това, дали за клиента е определена, или не е определена стандартна отстъпка. (в StoreHouse PRO)
 • Възможност за предварително дефиниране на фиксирани срокове за расрочено плащане за всеки отделен клиент, когато клиентите не плащат в момента на издаване на фактурата/стоковата разписка. Програмата ще изчислява автоматично крайната дата за плащане по операцията, като към текущата дата прибавя фиксирания за избрания контрагент срок, измерван в дни. (в StoreHouse PRO)
 • Възможност за дефиниране на взаимозаменяеми артикули - в програмата условно наречени "подобни артикули", т.е. стоки, изделия и услуги, които могат да се асоциират с други подобни номенклатури - техни заместители, и да се избират бързо от потребителя, когато това е необходимо. Поддържа се автоматично "огледално" асоцииране на стоките, така че ако артикулът X е зададен като заместител на артикула Y, то и обратното също може да бъде в сила, ако е приложимо. (в StoreHouse PRO)
 • Добавена е възможност за импортиране на номенклатурата на артикулите от CSV файл. (в StoreHouse PRO)
 • Добавена е възможност за актуализация на продажните цени на артикулите чрез импортиране на цени от външен CSV файл. (в StoreHouse PRO)
 • Добавена е възможност за импортиране на номенклатурата на контрагентите от външен CSV файл. (в StoreHouse PRO)
 • В модул "Приходи и разходи" е добавена допълнителна колона, в която ще се визуализира номера на фактурата за приходните операции, ако такава е издадена. (в StoreHouse PRO)
 • В модул "Ревизии" вече е възможно, ако е необходимо, едновременно с промяната на количеството да се променя и средно претеглената цена на артикулите, които са създадени като стоки и материали (това не се отнася за изделията и услугите - техните себестойности се изчисляват само автоматично).
 • При създаване на нова ревизия, програмата вече ще съхранява автоматично операцията в момента на създаването й, вместо да изчаква първия запис от страна на потребителя. Това ще позволи да се "заснеме" и запази моментното състояние на склада според StoreHouse, в момента, в който преброяването на количествата в склада е завършило, така че работата с другите модули на програмата да може да продължи по най-бързия възможен начин, без да е необходимо да се изчаква въвеждането на коригираните количества от оператора, който извършва ревизията.
 • Всички корекции по наличностите, които се отразяват чрез операция в модул "Ревизии", вече ще се прилагат като относителна, а не като абсолютна корекция. Това ще позволи на потребителите, които използват програмата в мрежа от няколко работни места, да извършват едновременно различни операции, които влияят на наличността на артикулите, без да изчакват пълното въвеждане на новите наличности.
 • Добавена е възможност за изтриване на ревизии.
 • Възстановена е възможността за редактиране артикулите директно от диалоговия прозорец за избор на стоки, при добавянето им към различни операции и документи.
 • Добавена е възможност за експорт на данните от диалоговия прозорец за избор на стоки в CSV и HTML файл. (в StoreHouse PRO)
 • При създаване/редакция на разходни норми на изделия и услуги, вече ще е възможно като компоненти на рецептите да се избират и въвеждат и стоки, които не са изрично дефинирани като материали.
 • В списъците с издадените фактури вече ще се показват и издадените дебитни и кредитни известия, така че да не се налага непременно да се визуализират чрез отделените за целта операции за зареждане на кредитни и дебитни известия.
 • Ако потребителят не е избрал друго, по подразбиране програмата вече ще създава архивите в папката с документи на потребителя. Добавени са бързи команди за избор на между съхраняване в директорията с потребителските документи, директорията на активната база данни, или в друга фиксирана от потребителя директория.
 • При създаването на нови архиви, програмата вече ще предлага на потребителя автоматична проверка за грешки в архивите, така че да се гарантира на 100% сигурното съхранение на данните в тях.
 • В справките, които разполагат с възможност за филтриране по дата, началната дата на периода вече ще започва по подразбиране от 1-во число на текущия месец.
 • Добавена е допълнителна опция за продажбите, които се извършват по фиксирана специална цена за клиента. Към досега съществуващата възможност за автоматично избиране на продажна цена №1, ако за избрания контрагент не е налична специална цена за конкретен артикул, вече е възможно да се укаже, че при липса на специална цена, програмата следва да избира автоматично продажна цена №2. (в StoreHouse PRO)
 • При продажба на артикули, за които потребителят желае да въведе цената ръчно, програмата ще предлага опция за въвеждане на крайна цена с ДДС, която автоматично ще се преобразува до нетна цена.
 • В потребителските настройки на програмата е добавена възможност за забрана на автоматичното обединяване на еднаквите артикули, когато се издава сборна фактура към няколко стокови разписки, съдържащи еднакви артикули.
 • При създаване на нов операторски акаунт в програмата, StoreHouse PRO ще предлага автоматично на потребителя да бъде разрещен достъп до всички текущо дефинирани складови и търговски обекти, така че да се избегне необходимостта от ръчното задаване на право за достъп до всеки обект. (в StoreHouse PRO)
 • Добавена е възможност за работа с пълния диапазон от 10-разрядни номера на документи във всяка част на програмата.
 • Добавена е потребителска настройка, чрез която е възможно да се забрани или разреши отпечатването на срока за плащане във фактурите.
 • При отпечатване на протокол от ревизия, вече ще се отпечатва и пътя към използваната база данни.
 • Заявките, които са издадени от името един виртуален обект, вече ще се разграничават от заявките, които са издадени от друг обект. По този начин ще е възможно да се проследява произхода на отделните заявки, когато в базата данни са дефинирани два или повече обекта. (в StoreHouse PRO)
 • Отстранен е проблемът, поради който беше невъзможно да се укаже отпечатване на лого върху заявките, които са генерирани в програмата.
 • В диалоговия прозорец за създаване/редактиране на контрагент е добавено поле за въвеждане на името на лицето, което обикновено приема или предава стоките/документите от името на фирмата-доставчик или фирмата-клиент. Въведената в това поле стойност ще се използва за автоматично попълване на полетата за "приел" и "предал" от страна на клиентите и доставчиците. Ако полето не е попълнено, ще се използва стойността, която потребителят е въвел за МОЛ на контрагента.
 • Възможността за избор на алтернативна директория, в която да се съхраняват архивите, вече е достъпна и за потребителите на StoreHouse LITE.
 • и други...

Желая Ви успешна и приятна работа с продукта!

Link to comment
Гост
Дискусията е затворена. Вече не може да се отговаря в нея.
×
×
 • Create New...