Jump to content

Нова версия на StoreHouse LITE и StoreHouse PRO - версия 2.1


Елизия Софтуер

Препоръчани публикации

 • Администратор

Публикувана е версия 2.1 на продуктите StoreHouse LITE и StoreHouse PRO.
Ето какво ново можете да намерите в нея (за версия 2.1.1 и 2.1.2 прочетете в дъното на страницата):

Нови функции в програмата:

 • Добавена е възможност за задаване на банкова сметка по подразбиране, която да се избира автоматично от програмата всеки път, когато клиентът плаща по банков път (и в базата са въведени повече от една сметка), и автоматично избиране на сметката, когато в базата данни е въведена само една.
 • Възможност за настройване на броя копия на фактури, които да се отпечатват автоматично от програмата при изпълнение на командата за запис и печат в модул "Продажби". Настройката е достъпна от контекстното меню, което се появява при натискане на клавиша F9 от клавиатурата или бутона "запис и печат". Това спестява на потребителя необходимостта ръчно да отпечатва копията на издадените фактури. Добавена е и възможност за бърз печат по подразбиране, т.е. без предпечатен изглед.
 • Вече е възможно при продажба да се задава индивидуална търговска отстъпка за всеки артикул. Потребителят може да избира между начисляването на различна Т.О. на произволен ред от документа или досегашната възможност за въвеждане на обща отстъпка за цялата операция. (само в StoreHouse PRO)
 • В модул "Прехвърляне" е добавена възможност за създаване на експортен файл за индивидуални трансферни операции към други обекти. Този файл може да послужи за импортиране на операцията в отдалечени обекти, които нямат физическа връзка с базата данни (чрез изпращане по и-мейл или с други средства). По този начин се спестява двойното въвеждане на една и съща операция, а тъй като едновременно с импортирането на операцията, програмата ще създаде автоматично и всички липсващи артикули, това ще спести и предварителното им създаване от потребителя. (само в StoreHouse PRO)
 • Добавена е възможност за временно показване на скритите номенклатури, в случай, че потребителят е забранил показваните им в потребителските си предпочитания. Опцията е реализирана под формата на поле с отметка, което се намира в екрана за избор на артикули, които ще бъдат добавяни към произволна операция.
 • Добавена е възможност за начисляване на транспортни разходи (или при необходимост други разходи като мита и такси) при доставка на стоки от външни доставчици. Транспортните разходи се разпределят автоматично между артикулите в операцията, като за база на определянето на това разпределение се взима стойността на всеки артикул и неговия дял в общата стойност на сделката. Транспортните разходи се добавят към средно претеглената цена на артикулите, а информация за точният им размер е достъпна както в модул "Доставки", така и от справката за доставките. (само в StoreHouse PRO)
 • Добавена е поддръжка на работа с баркод скенер и в модулите Доставки, Трансфери и Гаранционни карти. Както и при модул продажби, функцията е достъпна чрез натискане на клавиша F1 от клавиатурата или чрез кликване върху бутона за добавяне на стоки към операцията, и последващ избор на функцията от появяващото се контекстно меню. (само в StoreHouse PRO)
 • За удобство програмата вече ще предлага автоматично повторно сканиране с баркод скенера (или създаване на нов артикул) в случаите, когато сканираният баркод не съществува в базата данни или е прочетен погрешно. (само в StoreHouse PRO)
 • Като допълнение към възможността от миналите версии, в номенклатурата да се въвеждат и (двете основни продажни) цени с ДДС, в тази версия е добавена възможност за въвеждане на цена с ДДС и при допълнителните специални цени по клиенти. (само в StoreHouse PRO)
 • За потребителите, които активно използват модул "Заявки" е добавено улеснение - вече има възможност заявките да се трансформират автоматично в доставки. Това става в модул "Доставки" при натискане на комбинацията от клавиши Alt+F7 и последващо посочване на заявката, или чрез кликване върху бутона "нова операция" и избор от контекстното меню, което ще се появи.(само в StoreHouse PRO)
 • Добавена е възможност за автоматично едновременно създаване на фактура и стокова разписка към производствена операция. (само в StoreHouse PRO)
 • Добавена е възможност за автоматично генериране само на стокова разписка към производствена операция. (само в StoreHouse PRO)
 • Добавена е възможност за автоматично генериране само на проформа фактура към производствена операция. (само в StoreHouse PRO)
 • Към досега наличната възможност за генериране на фактура и стокова разписка към издадена оферта, в тази версия е добавена възможност и за създаване на проформа фактура към оферта. (само в StoreHouse PRO)
 • Добавена е и възможност за автоматично създаване на самостоятелна стокова разписка към оферта. (само в StoreHouse PRO)
 • В тази версия вече е възможно да се редактира и съхранена производствена операция, без да се налага изтриването й, в случай, че са допуснати грешки при въвеждането, или са пропуснати някои артикули. По този начин вече всички документи в програмата подлежат на пълна корекция. (само в StoreHouse PRO)
 • Като допълнение към възможността за печат на производствените операции с количества и цени на изделията и вложените материали в модул "Производство", вече е възможно документът да се отпечатва и без цени, т.е. само с количества. Този вид печат е достъпен чрез комбинацията от клавиши Alt+F8 или чрез кликване на бутона "печат" и последващо избиране на желаната операция от менюто. (само в StoreHouse PRO)

Подобрения:


 • Добавена е възможност за промяна на номерата на всички видове документи в програмата, преди документът да бъде съхранен (с изключение на ревизионните протоколи). До този момент такава възможност имаше единствено в модул "Продажби", а във всички останали модули номерът на документа се генерираше от програмата и не позволяваше на потребителя да го променя.
 • Точността на изчисленията при количествата навсякъде в програмата е повишена до 5-ия знак след десетичната запетая, както е и при доставните и продажните цени в PRO версията. За разлика от регулируемата прецизност на цените при StoreHouse PRO, тук максималната допустима точност е фиксирана до петия знак, а програмата сама определя каква реална точност й е необходима, за да представи резултатите.
 • За потребителите на StoreHouse PRO, които ползват продукта в мрежа - от няколко работни места, е добавена възможност програмата сама да предлага следващия свободен номер на документ в случаите, при които двама или повече потребители работят едновременно в един и същи модул на програмата и първоначално са получили един и същи номер на документ, тъй като при създаването на документа, номерът все още не е бил зает. По този начин се избягва необходимостта от ръчно въвеждане на номер.
 • При редакция на вече съхранена, но объркана от потребителя (или с пропуснати артикули) доставка в StoreHouse PRO, програмата вече автоматично ще преизчислява среднопретеглената цена, в случай на промяна на доставната стойност, или на доставеното количество - при повторно съхраняване на документа. По този начин се избягва необходимостта потребителят ръчно да нанася промяната.
 • В досегашните версии на продукта беше възможно потребителят да отпечати документ за продажба и без да го съхранява предварително. В новата версия тази възможност е премахната поради прекомерно високия риск от неволно пропускане на запис на данните.
 • Премахната е и възможността за съхраняване на ревизия без актуализация на наличностите, която често ставаше повод за неволно объркване у потребителите. С времето се установи, че такава възможност не е необходима.
 • Диаграмата на приходите и разходите по месеци за избрана година вече ще зачита активния обект, с който се работи в момента на генерирането й. До този момент диаграмата се генерираше общо за всички обекти.
 • При печат на документи в модул "Продажби", полетата за отпечатване на "словом" и "обстоятелства, определящи стоката като ново МПС" ще регулират автоматично височината си, за да приемат и по-дълги текстове.
 • Като улеснение за потребителите, които работят основно с клавиатурата, във всички главни модули на програмата, натискането на клавиша Enter при избран артикул, ще се интерпретира като натискане на бутона за редакция.

Корекции на грешки от предходни версии:


 • Коригиран е проблема с отместването на крайната колона "стойност" с един ред нагоре, при печат на производствена операция.
 • Коригиран е проблема с пренасянето на дълги наименования на нов ред, при печат на документи, когато е разрешено и отпечатването на номенклатурните кодове.
 • Отстранена е възможността за въвеждане на цени с ДДС за разходни норми (рецепти) на изделия, в случай, че фирмата не е регистрирана по ЗДДС.
 • Отстранен е проблема с експортирането на списъка с трансферните операции в CSV и HTML формат.
 • Отстранен е проблема, поради който потребителите, които работят основно с клавиатурата, не бяха в състояние да филтрират по групи, и се налагаше да избират групите с мишка.
 • Отстранен е проблема, поради който при редакция на определени видове съхранени документи, бутоните за редакци и изтриване на артикули оставаха неактивни, независимо, че потребителят е маркирал артикула чрез клавиатурата си. Това налагаше използването на мишка или допълнителната съкратена клавишна комбинация.

...и др.

Добавено във версии 2.1.1 и 2.1.2:

 • При издаване на оферта програмата вече автоматично ще активира опцията за начисляване на ДДС, в случай, че фирмата е регистрирана по ЗДДС
 • Отстранен е проблем, поради който при издаване на фактура към стокова разписка или проформа, които съдържат търговска отстъпка, начислена върху цялата операция, процентът на отстъпката се отпечатва на всеки ред, като индивидуална отстъпка за всеки артикул, вместо само в частта с общите суми.
 • Отстранен е пропуск, поради който при издаване на фактура, стокова разписка или проформа към издадена оферта, в която е начислена търговска отстъпка, процентът на Т.О. не се пренасяше автоматично в новия документ и беше необходимо да се вписва изрично от оператора при оформянето на документа.
 • Добавена е възможност за отпечатване на документите за трансфер на СМЦ по продажни цени.


Желая Ви приятна и ползотворна работа с продукта!

Link to comment
Гост
Дискусията е затворена. Вече не може да се отговаря в нея.
×
×
 • Create New...