Jump to content

Нова версия на StoreHouse LITE и StoreHouse PRO - 2.0


Елизия Софтуер

Препоръчани публикации

 • Администратор

Публикувана е версия 2.0 на продуктите StoreHouse LITE и StoreHouse PRO.
Ето какво ново можете да намерите в тях:

 • Добавена е възможност за създаване и управление на множество складови и търговски обекти в рамките на една база данни. Обектите споделят обща номенклатура на артикулите, групите и контрагентите, но всеки от тях има отделни наличности и набор от документи, както и възможност да ползва собствен (или автоматичен) диапазон от номера на фактури. Справките за извършените операции могат да се генерират както само за избран обект, така и за всички обекти едновременно. (само в StoreHouse PRO)
 • Във връзка с възможността за работа с множество обекти е създаден модул "Трансфери", чрез който ще се осъществява прехвърлянето на стоки между дефинираните обекти. (само в StoreHouse PRO)
 • Добавена е справка за извършените трансфери на стоки. (само в StoreHouse PRO)
 • Във всички отпечатвани документи и справки е добавена възможност за автоматично пренасяне на долен ред на наименованието, кода на артикула и др.
 • В номенклатурата на стоките, изделията и услугите са добавени полета за въвеждане на баркод и локация на стоката.
 • Добавена е официална поддръжка на работа с баркод скенер в модул "Продажби". Изборът на артикули чрез скенер се осъществява след натискане на бутона F1 в модул "Продажби". (само в StoreHouse PRO)
 • За номенклатурата на стоките и материалите е добавена възможност за въвеждане на допълнителна мерна единица, както и коефициент за трансформация към основната мярка, за случаите, при които стоката се доставя в мерна единица, която се различава от основната, по която се артикулът се води на отчет в склада. Трансформацията се извършва по предварително изчислен (или въведен в момента на доставката) коефициент, като артикулите се заприхождават автоматично по основната мярка, след като и цената е била преизчислена от програмата (само в StoreHouse PRO)
 • При избор на артикули за въвеждане в доставки, производство, продажби и т.н., в случаите, когато номенклатурата на стоките надхвърля 1000 записа, програмата автоматично ще преминава в режим на търсене по ключова дума, вместо към показване на пълния списък. Тази опция може да се включи или изключи безусловно, или да се остави по подразбиране (включва се автоматично при наличието на 1000+ записа). За преглед на пълния списък в режим на търсене, натиснете бутона Esc от клавиатурата.
 • При желание на потребителя, едната или и двете основни продажни цени на артикулите вече могат да се въвеждат и с ДДС. За всяка от тях е предвидена отделна опция, с която се контролира начина, по който програмата ще третира цената. В случаите, при които потребителя е указал, че цена #1 и/или цена #2 на определен артикул включват ДДС, програмата автоматично ще изважда стойността на данъка при съставяне на документи за продажба, а след това ще го начислява в общата стойност на данъка за конкретната операция. За да използвате тази опция е препоръчително да увеличите максималната точност на изчисление на продажните цени до 3 или 4 знака след десетичната запетая. (само в StoreHouse PRO)
 • Добавена е възможност за анулиране на фактури, при което по избор на потребителя стоковата разписка може да се запази (за да се използва за основа при издаването на нова фактура) или пък да се изтрие. Анулираните фактури се виждат в списъците на издадените фактури и известия, могат да се зареждат или отпечатват, но е забранена възможността да бъдат променяни. (само в StoreHouse PRO)
 • В модул "Доставки" е добавено поле за въвеждане на превозвач. Обновен е и дизайна на складовите разписки, които се отпечатват от същия модул.
 • В обобщената справка за движението на стоките са добавени 3 нови колони: "трансфер от", "трансфер към" и "корекции от ревизия". В същата справка са добавени и общи стойности за всяка една от колоните. При изчислението на крайната наличност за зададения период вече не е необходимо да се избира начално салдо от ревизия - програмата сама ще изчислява началното салдо в началото на зададения период, а при изчислението на наличността в края на периода ще се взимат предвид и всички извършени корекции чрез ревизия, които попадат в този период.
 • Освен в CSV формат, резултатите от справките вече могат да се експортират и в HTML файл.
 • Тъй като при определени обстоятелства програмата Excel не отчита зададената стойност за списъчен разделител в контролния панел на Windows (имаща отношение към интерпретирането на CSV файловете), в настройките на програмата е добавена възможност за прилагане както на автоматична настройка (в зависимост от стойността в регионалните настройки на Windows), така и на разделител "," (запетая) или ";" (точка и запетая).
 • Добавени са бързи клавиши за създаване на нова стока/материал или нова разходна норма на изделие/услуга. С Alt+F5 се създава стока, а с Shift+F5 - нова разходна норма.
 • При добавяне на артикули към операции като: продажби, заявки, оферти и при издаване на гаранционни карти, вече е възможно наименованието на артикулите да се редактира за конкретния документ, ако това е необходимо, независимо от начина, по който то е записано в номенклатурата на стоките.
 • Операцията "Фактура в свободен текст" вече не е обособена като самостоятелна операция. Вместо това функцията за въвеждане на артикули в изцяло свободен текст е достъпна във всяка операция на модул "Продажби". Бързата клавишна комбинация за такова въвеждане е Shift+F2 (а само F2 както и досега ще извиква списъка с артикулите от номенклатурата, с F1 ще се избират стоки чрез баркод скенер).
 • В модул "Приходи и разходи" са добавени полета за начално салдо и краен баланс. (само в StoreHouse PRO)
 • Добавена е възможност за отпечатване на документи от модул "Производство" (само в StoreHouse PRO)
 • Добавена е възможност за скриване или показване (при печат) на избрани от потребителя колони във всички основни справки на програмата. (само в StoreHouse PRO)
 • Във всички справки и документи на програмата вече е възможно да се регулира големината на шрифта, с който се отпечатват артикулите. Потребителят може да избира между малък, нормален и голям шрифт.
 • Добавена е възможност за директно отпечатване на оригинал + 2 копия при съставяне на фактури в модул "Продажби". Бързата клавишна комбинация за това е Ctrl+Shift+F9. При този режим на печат страниците ще се отпечатват директно - без предварителен предпечатен преглед или избор на печатащо устройство. Досегашните опции за разделен печат с предпечатен преглед се запазват непроменени: запис и печат на оригинал (Ctrl+F9), само печат на оригинал (Alt+F9), или само печат на копие (Shift+F9)
 • Към списъка на документите, върху които може да се отпечатва фирмено лого, са добавени и документите, които се отпечатват от модул "Заявки". (само в StoreHouse PRO)
 • Добавена е възможност за изтриване/скриване на банковите сметки, които вече няма да се използват, но са участвали в предишни операции.
 • Програмата вече ще отрязва автоматично всички ненужни завършващи нули в числовите стойности, когато е разрешена по-голяма от необходимата точност на изчисленията (брой знаци след десетичната запетая). При възможност сумите в лева ще се отрязват до втория знак след десетичната запетая, а количествата - до цяло число. Например, когато става дума за количество, 3.000 ще се визуализира като 3, а 3.010 - като 3.01.
 • Оптимизирана и ускорена е обработката и съхранението на данни в модулите "Доставки", "Производство" и "Продажби".
 • По-стриктна проверка за въведените от потребителя данни при съставяне на фактури.
 • Отстранен е проблема, поради който при издаване на фактура към оферта, стоките се изписват като въведени в свободен текст, вместо от номенклатурата на артикулите (само в StoreHouse PRO)
 • При съставяне на сборна фактура за 2 или повече нефактурирани стокови разписки, във фактурата ще се отразяват и артикулите, които са изписани с нулева стойност. (само в StoreHouse PRO)
 • При всяка промяна на артикулите, техните цени и количества в нова или вече съхранена сборна фактура, програмата ще предупреждава потребителя, че корекциите по такава фактура не се отразяват автоматично върху наличностите в склада (за разлика от корекциите върху обикновени фактури. В такива случаи ще е необходимо да се коригира и стоковата разписка). (само в StoreHouse PRO)
 • Отстранен е проблема, поради който при съставяне на нова доставка, плащането по нея се отчита автоматично в модул "Приходи и разходи" като плащане в брой, независимо от факта, че за доставчика е зададен предпочитан начин на плащане по банков път.
 • Отстранена е възможността за автоматично отразяване на промените по стокова разписка във фактура, когато фактурата е сборна и е издадена за повече от една стокова разписка. (само в StoreHouse PRO)
 • Във връзка с новите възможности и операции, във версия 2.0 на StoreHouse PRO са добавени още 13 нови права за достъп на потребителите.
 • и други...

Успешна работа с новите версии на продуктите StoreHouse LITE и StoreHouse PRO!

Link to comment
Гост
Дискусията е затворена. Вече не може да се отговаря в нея.
×
×
 • Create New...