Jump to content

Нова версия на StoreHouse LITE (0.13.1) и StoreHouse PRO (1.13.1)


Елизия Софтуер

Препоръчани публикации

 • Администратор

На 28.05.2008 г. бяха издадени нови версии на продуктите StoreHouse LITE - версия 0.13.1, и StoreHouse PRO - версия 1.13.1
Ето какво ново можете да намерите в тях:

 • В StoreHouse PRO е добавена възможност за разширено управление на правата за достъп до данните. За всеки операторски акаунт могат да се дадат (или отнемат) 97 различни права за достъп в произволна комбинация, като по този начин, чрез удобния манипулатор за определяне на правата на операторите, на практика е възможно да се контролира всеки аспект от работата им с програмата и достъпа им до информация.
 • Добавена е възможност за пренасяне на нов ред при печат на документи в модул "Продажби", съдържащи артикули с дълги наименования.
 • Добавена е възможност за трансформация на стоки в разходни норми и обратното. Операцията е достъпна чрез контекстното меню в модул "Стоки" (менюто се извиква чрез кликване с десния клавиш на мишката в списъка с артикулите) (само в StoreHouse PRO).
 • Добавена е възможност за групова промяна на цените на всички маркирани артикули в модул "Стоки". Както и по-горе, командата е достъпна чрез контекстното меню, показващо се при кликване с десния клавиш на мишката. Възможно е да промените следните цени: продажна цена 1, продажна цена 2, последна доставна цена и средно претеглена себестойност (само в StoreHouse PRO).
 • С оглед на по-голямото удобство при работа с функцията за дублиране на артикул в модул "Стоки", при създаването на дубликат вече ще се запазват всички параметри на оригиналния артикул, с изключение на специалните цени по контрагенти и кодовете по контрагенти.
 • Оптимизиран изглед и печат на стоковите разписки, фактурите, известията и проформите в модул "Продажби". В менюто "Настройки" са добавени още два по-големи размера на шрифта, между които потребителят може да избира при печат на артикулите и сумите.
 • В модул "Производство" е добавена възможност за забрана на автоматичното изписване на материалите при произвеждане на изделия по разходна норма. Тази функция е подходяща за специални случаи, при които потребителят не желае програмата да изписва материалите автоматично, а изписването да става по друг начин. (само в StoreHouse PRO)
 • В модул "Производство" е добавена възможност за експорт и съхраняване на списъка с автоматично изчислените от програмата материали, необходими за производството на избраните изделия. Възможностите за експорт са две: към нова разходна норма или към външен CSV файл, който може да се обработва в електронна таблица. (само в StoreHouse PRO)
 • В добавената в предишната версия възможност за отпечатване на фирменото лого върху фактурите, известията и проформите (или печат върху готови фирмени бланки с лого), в тази версия на StoreHouse PRO е добавена и възможност за печат на лого и върху стоковите разписки и офертите. Както и досега, потребителят може да определя индивидуално върху кои документи желае да се отпечатва лого.
 • В справката за "Наличности и вложени средства" е добавена възможност за получаване на информация за наличните количества към произволна дата в миналото. Това може да става по два начина: без задаване на начално салдо от ревизия или чрез задаване на начално салдо от избрана ревизия, предхождаща датата, за която потребителят желае да получи справка. (само в StoreHouse PRO)
 • При отпечатване на складова разписка за доставка на стоки, непосредствено до номера и датата на складовата разписка ще се отпечатва и номера на фактурата, по която е направена доставката, ако потребителят е въвел такава информация.
 • При печат на справката за вложени материали и консумативи вече ще се отпечатва и номера на производствената операция или на стоковата разписка, по която са изписани материалите, вложени при производството на изделия или при продажба на услуги.
 • В екрана за избор на артикули при продажба, доставка и др. видове операции, е добавена и колона с информация за последната доставна цена на всеки артикул.
 • При изтриване на фактури или известия, програмата ще прави проверка за свързани с тях стокови разписки и ще предлага на потребителя да ги изтрие автоматично заедно с фактурата или известието. Аналогично, при изтриване на стокова разписка, програмата ще предлага и възможност за автоматично изтриване на свързаната с нея фактура или ДКИ.
 • В StoreHouse PRO е добавен нов - по-интуитивен и лесен за използване мениджър за управление на бази данни.
 • Освен в случаите, при които потребителят изрично е настроил друга възможност, програмата вече ще попълва автоматично името на лицето, което получава стоката - при доставка, името на лицето, което предава стоката - при продажба, както и името на лицето, което съставя документа. По подразбиране ще се използва последната въведена стойност.
 • При преглеждане на списъка с издадените дебитни или кредитни известия, вече ще се изписва и номера на фактурата, по която е издадено известието. При преглеждане на списъка с издадените стокови разписки, за онези от тях, по които е издадена фактура, ще се изписва и нейния номер. Същато информация е достъпна и при печат или експорт на тези списъци.
 • При първото зареждане на модул "Продажби" потребителят ще трябва да избере начин за извършване на продажбите по подразбиране: само със стокова разписка или със стокова разписка и фактура. На потребителите, които вече са избрали документ по подразбиране при продажба, от менюто "Настройки", няма да бъде предлагано да променят избора си. Стойността по подразбиране е продажба със стокова разписка.
 • При първото отпечатване на фактура, проформа или ДКИ, както и при първото отпечатване на стокова разписка, потребителят ще трябва да избере дали желае в документа да се отпечатват и номенклатурните кодове на артикулите. По подразбиране кодовете се отпечатват, освен ако не е указано друго в менюто "Настройки". Потребители, които вече са направили съответната настройка няма да бъдат питани отново.
 • При зареждане за редакция на издадена складова разписка в StoreHouse PRO, и последващото и повторно съхраняване, вече няма да се актуализира автоматично себестойността на артикулите в склада. Потребителят ще трябва сам да коригира себестойността на засегнатите артикули, в случай, че това е необходимо.
 • При печат на справки вече ще се отпечатва и името (а в StoreHouse PRO - и пътя) към активната база данни. Тази възможност е полезна за по-лесно разграничаване на еднотипните справки, генерирани от различни бази данни, с които потребителят работи.
 • За потребителите на StoreHouse PRO, които предпочитат да използват програмата в "преносим" (portable) вид - върху флаш или друг вид преносима памет, е добавена възможност за улеснена работа с програмата. В прозореца за въвеждане на лицензната информация можете да укажете създаване на лицензен файл, който при необходимост можете да поставите в директорията на програмата върху флаш устройството, по този начин избягвайки необходимостта от регистриране на продукта на публични компютри, на които евентуално бихте желали да го стартирате, за да издадете документ или да направите справка.
 • В менюто "Помощ" е добавена възможност за автоматично пренасочване на потребителя към страницата с онлайн ръководството за работа с продукта.
 • При редактиране на съхранена фактура/известие, по която е издадена и стокова разписка, програмата вече ще очаква потвърждение от потребителя преди автоматично да разнесе корекциите и в стоковата разписка. (само в StoreHouse PRO)

Отстранени са следните проблеми от предишните версии: • При създаване на архивно копие на базата данни в StoreHouse PRO, към името на архивния файл не се добавяше информация за архивираната база, като по този начин потребителят е затруднен при определянето на принадлежността на архива, в случай на работа с повече от една база данни. Проблемът е отстранен.
 • Отстранен е и проблема с неправилното отразяване на коригираните количества - при повторно зареждане и редакция на съхранени продажби, в случай, че в момента на корекцията на съхранената стокова разписка продажбите без достатъчна наличност са били забранени от потребителя, а новото количество на артикула надхвърля наличността в склада.
 • При зареждане на записана сборна фактура (издадена за две или повече стокови разписки) за повторна редакция, програмата създаваше нова стокова разписка със същото съдържание, по този начин дублирайки операцията и налагайки изтриване на дублирания документ и ръчна промяна на количеството на засегнатите артикули.
 • При издаване на сборна фактура към няколко стокови разписки не се попълваше автоматично името на лицето, което е приело стоките. В новата версия полето се попълва правилно, без задължителна намеса на оператора.
 • В някои случаи, при редактиране на издадени дебитни или кредитни известия, програмата не успяваше да актуализира свързания с известието запис в модул "Приходи и разходи", а вместо това създаваше нов, което налагаше ръчна намеса на оператора при изтриването му.
 • Отстранен е проблема, поради който при продажба на услуги беше възможно да се изпишат повече материали, отколкото са налични в склада към момента, независимо от забраната за продажби без достатъчна наличност.
 • При издаване на фактура към проформа, фактура към стокова разписка или сборна фактура към няколко стокови разписки, ако непосредствено преди издаването на документа в програмата е бил зареден друг документ - с по-стара дата, програмата не предлагаше автоматично днешна дата, а показваше датата на последния зареден документ, налагайки ръчно избиране на днешна дата от оператора. Проблемът е отстранен.
 • Отстранен е проблемът с редактирането на съхранени артикули в свободен текст, при които не се стартираше редактора за добавяне или редакция на артикули в свободен текст, а този - за редакция на артикули от номенклатурата.
 • Отстранен е проблема с отпечатването на документи в модулите "Заявки" и "Продажби" от потребители с Windows98.

Желая ви успешна работа с новите версии на продуктите StoreHouse LITE и StoreHouse PRO!

Link to comment
Гост
Дискусията е затворена. Вече не може да се отговаря в нея.
×
×
 • Create New...