Jump to content

Нова версия на StoreHouse PRO - 0.12.1


Елизия Софтуер

Препоръчани публикации

 • Администратор

Издадена е версия 0.12.1 на продукта StoreHouse PRO.
Ето част от основните промени в нея:
 

 • Добавена е възможност за работа с продажни цени с точност до 5-тия знак след десетичната запетая. (само при StoreHouse Pro)
 • Добавена е възможност за дефиниране на неограничен брой продажни цени за всеки артикул, които се асоциират с конкретен контрагент и по този начин правят възможна продажбата на артикулите по друга, предварително определена цена, която може да бъде различна за всеки клиент. (само при StoreHouse Pro)
 • В модул "Доставки" е добавена възможност за отразяване на номера на входящата фактура (или друг документ), по който стоките влизат в склада. Търсенето по този показател се осъществява от диалоговия прозорец за избор на съхранени документи (в случая - складови разписки)
 • В модул "Заявки" е добавена възможност за избор на различна валута при съставяне и отпечатване на заявка с цени. (само при StoreHouse Pro)
 • Вече е възможно да се забрани отпечатването на номенклатурния код на артикулите при печат на стокова разписка и/или фактура.
 • Улеснено превключване от една база данни - към друга, за случаите при които потребителят използва няколко различни БД. Изборът на активна база данни вече може да се осъществява и директно от прозореца за аутентикация, като е възможно да се дефинират до 5 предпочитани бази данни, с които ще се работи най-често. При необходимост от работа с повече от 5 файла се запазва досегашната процедура за избиране на алтернативен източник на данни. (само при StoreHouse Pro)
 • В диалоговия прозорец за избор на артикули (при продажба, доставка, производство и др.), търсенето по код и наименование на артикула вече се осъществява без да е необходимо да се спазват малки и главни букви.
 • Изцяло е преработен начина, по който се експортират данните в CSV формат. Това е направено във връзка с постигането на максимална съвместимост между начина, по който се интерпретират подадените данни от различните електронни таблици. (само при StoreHouse Pro)
 • Във връзка с възможността за отпечатването на заявки, които са адресирани към чуждестранни доставчици, е добавена възможност за въвеждане на 4 допълнителни стойности на латиница за всеки контрагент: наименование, населено място, адрес и МОЛ.
 • В справката за реализацията е добавено поле за себестойност на продадения артикул. Полето може да се използва при генериране на екранни справки, както и при експорт на данните в CSV формат - за извършване на допълнителни изчисления на базата на справката за реализация по артикули.
 • При включена опция за автоматична проверка за по-нова версия на програмата, известяването за нови версии вече ще се осъществява по по-ненатрапчив начин.
 • Проблемът с отпечатването на заявки при включена опция за икономичен печат е отстранен.
 • Отстранен е проблема с кирилизацията на определени части програмата под Windows Vista.
 • Отстранен е проблема, довеждащ до срив в програмата при някои потребители, при зареждане на модул "Контрагенти" под Win98
 • Отстранен е проблема, водещ до съобщението за грешка: "no such table: [user_sessions]" при някои потребители.
 • Корекция в експорта в CSV на справката за реализация: вече се експортират и полетата "облагаема", "фактура", както и новото поле "об. себестойност". (само при StoreHouse Pro)
 • Отстранен е проблема при отпечатването на документи в модул "Продажби", поради който при някои модели принтери се наблюдаваше изместването на данните на доставчика наляво.
 • Отстранена е причината за проблема с актуализацията на много стари версии на програмата и мигрирането на данните им към новия формат на БД.
 • Проблемът, поради който в режим на бърз преглед на стокова разписка/фактура (при двойно кликване върху номер на документ в справка "реализация"), на мястото на името на лицето, приемащо стоките, се изписваше името на предаващото лице, е отстранен.
 • При възстановяване на данните от архивно копие вече ще се извършва принудително рестартиране на програмата.
 • Забранена е възможността за заключване на програмата, когато е изключена опцията за използване на потребителски сметки.
 • и др...


Успешна работа с продукта!

Link to comment
Гост
Дискусията е затворена. Вече не може да се отговаря в нея.
×
×
 • Create New...