Jump to content

StoreHouse PRO 0.10.6-9


Елизия Софтуер

Препоръчани публикации

 • Администратор

Версия 0.10.6-9 на продукта STOREHOUSE включва следните нововъведения и корекции:

 • 90% от справките в програмата са преработени така, че да се изпълняват по-бързо. Премахнати са някои проблеми, свързани с отразяването на продажби, направени чрез фактура със свободен текст. Допълнително, в менюто "Администриране" е добавена възможност за още по-голямо ускоряване на времето, необходимо за генериране на отчети (моля, прочетете внимателно предупреждението на програмата, ако желаете да активирате тази опция).
 • При стартиране, програмата ще проверява датата, на която е бил създаден последния архив, и ако тя не съвпада с текущата дата, ще предлага на потребителя да архивира данните си. Опцията е включена по подразбиране, но при желание, може да бъде изключена от менюто "Настройки".
 • Преработен и значително подобрен откъм функционалност е филтърът "Групи", за всяка справка, в която той е приложим. Сега позволява много по-гъвкаво да се дефинира критерий за филтриране на данните по този показател (групова принадлежност).
 • В справките за "Наличности и вложени средства", "Стокооборот по месеци и артикули" и "Печалба по месеци и артикули", вече първо се избират (ако е необходимо) групите, за които потребителят желае да получи информация. Това е направено с цел да се ускори работата с програмата, като се избегне първоначалното генериране на справка за цялата номенклатура на артикулите.
 • В някои от справките, в които има възможност за филтиране по контрагент, вече е възможно да бъдат избрани повече от един клиент и/или доставчик, когато това се налага.
 • Справките за "Реализация по стокови разписки" и "Реализация по фактури" са обединени в един модул, който се казва "Реализация по артикули". Източникът на данните (стокови р-ки или ф-ри) вече се задава директно от филтъра на самата справка.
 • Когато за източник на данни в справката за реализация по артикули е избрана опцията "стокови разписки", е добавена възможност за показване на нефактурираните стоки и услуги.
 • В справката за реализация по артикули, в режим на "подробна справка" е добавена възможност за бърз преглед на документа (стокова разписка или фактура), с който стоките са били продадени, без да се налага изход от справката. Това става чрез двойно кликване върху колоната на избрания ред от справката, показваща документа, по който стоките са били изписани.
 • В същата справка, когато е стартирана в режим "подробна справка" и за източник на данни е бил избран "стокови разписки", е добавена нова колона в края на реда - "фактура". В нея се показва номера на фактурата, с която стоките/услугите са били фактурирани, ако това е било направено.
 • В менюто "Номенклатури" е налице редактор на номенклатурата на мерните единици. Вече е възможно добавянето, изтриването и промяната на мерни единици да става от едно място, а също така, автоматичната замяна на една мерна единица с друга, във всяка стока/услуга, която я ползва.
 • Във всяка справка, в която се задават периоди от време, е добавен бутон "От... До...", чрез който се извиква бързо меню с предварително дефинирани периоди. Функцията служи за бързо избиране и въвеждане на дати за отчетни периоди, без да се налага потребителя да ги въвежда ръчно.
 • В реда на състоянието (т.нар. "status bar", в долната част на програмата), вече се показва името на активния потребител, пътят към базата данни, с която се работи в момента, а също и времето (в секунди), което е било необходимо за генериране на последната справка.
 • Добавена е възможност за проверка за издадена нова версия на програмата. При наличието на такава версия, програмата предлага на потребителя да я изтегли, като сама е в състояние да стартира браузъра по подразбиране в системата и да зареди необходимия адрес за изтеглянето на програмата. Функцията се стартира от менюто "Помощ" и изисква връзка с Интернет (засега не се поддържа работа през "непрозрачни" прокси сървъри).
 • Въпреки, че в предишната версия на програмата, възможността за създаване на разходни норми без включени материали, беше премахната, по настояване на потребители, тази възможност е отново налична в продукта. Този път обаче, програмата вече ще очаква изричното потвърждение на потребителя, преди да съхрани такава разходна норма, за да се избегнат неволни грешки.
 • Автоматично попълване на стойностите за предал/приел при доставка и/или продажба, по предварително избрана от потребителя схема (от менюто "Настройки").
 • Отстранен е бъг в модулите "Оферти" и "Фактури със свободен текст", който довеждаше до затруднено въвеждане на дробни числа за количество и цена.
 • Отстранен е бъг в редактора на разходните норми на изделията и услугите. Проблемът се изразяваше в невъзможност за активиране на бутоните за добавяне и редакция на материали в разходната норма.
 • Регистрационната информация на програмата вече може да бъде въвеждана/променяна само от потребител с пълни права в програмата (администратор). Самата форма за регистрация на продукта е преместена в менюто "Помощ".
 • Използването на потребителски сметки е премахнато от LITE-версиите на продукта.
 • Базите данни на PRO-версията вече ще могат да бъдат използвани само от друга PRO-версия на продукта. LITE-версиите на STOREHOUSE няма да са в състояние да работят с бази данни, които са били създадени/отваряни с PRO-варианта, като обратната възможност се запазва. Тази промяна се налага от факта, че предстоят структурни промени в базата данни, които ще засегнат само потребителите на STOREHOUSE PRO.
 • Коригиран е бъг в модула за въвеждане на данните на фирмата, поради който при избрано използване на ЕИК вместо данъчен № и БУЛСТАТ, програмата все още очакваше да бъде въведен данъчен номер.

Link to comment
Гост
Дискусията е затворена. Вече не може да се отговаря в нея.
×
×
 • Create New...