Jump to content

Анонс: Версия 10.x на StoreHouse PRO


Елизия Софтуер

Препоръчани публикации

 • Администратор

Списък с промените във версии 10.x на складово-производствения софтуер StoreHouse PRO.

 

Версия 10.1 (издадена на 17.09.2023 г.)

 • В настройките на модул "Оферти и ценови листи" е добавена опция за активиране на печат с крайни цени.
 • В модул "Оферти" е добавена възможност за ръчно запаметяване (и зареждане) на текста на уводната текстова част на офертата и на пояснителната забележка към офертата. Това ще даде възможност за много по-бързо въвеждане на стандартен текст за всеки от тези два реквизита.
 • В настройките на модула за оферти е е добавена възможност за автоматично прилагане на текста на последната съхранена уводна текстова част, както и на текста на последната ръчно съхранена пояснителна забележка при създаване на нова оферта или ценова листа. Опцията ще позволи по-лесно и бързо прилагане на стандартен текст за всеки новосъздаден документ в този модул, като текстът може да бъде изменян и допълван за всяка отделна оферта, ако е необходимо.
 • Максимално допустимата дължина на пояснителната забележка към офертите е увеличена на 1000 символа.
 • Подобрение във функцията за печат на оферти, което премахва проблем с потенциалното отрязване на част от пояснителната забележка при печат на оферти и ценови листи, отпечатани на повече от една страница.
 • При създаване на документа за продажба към избрана оферта, програмата вече ще пренася автоматично и текста на допълнителните описания на артикулите от базовата оферта.
 • При създаване на документ за продажба към вече издадена оферта програмата вече няма да третира артикулите от офертите като артикули, въведени в свободен текст.
 • Премахната е възможността за неволно въвеждане на търговска отстъпка с размер над 100% при добавяне на артикул в свободен текста в модул "Продажби".
 • Подобрения във функцията за импорт на данни от CSV файл - програмата вече няма да се затваря, ако потребителят се опита да импортира файл, който към момента на импорта е зареден и в друга програма (например в Excel).
 • Отстранен е бъг в модул "Оферти", поради който при издаването на оферта на базата на друга съществуваща оферта, програмата не пренасяше автоматично условията за срок на валидност, търговската отстъпка и въведените текстове за уводна и заключителна част на офертата.
 • Отстранен е бъг в модул "Заявки", поради който последователно създаване и съхраняване на няколко нови заявки програмата не изчистваше автоматично статуса на изпълнение на заявката, името на съставителя и превозвача и не задаваше текуща дата на новите заявки, освен ако преди това не се излезе от модула.
 • Отстранен е бъг при ръчното сортиране на данните в обобщения изглед на справката за доставките.
 • Отстранен е бъг в справката за доставките, поради който при отпечатване на справката, на мястото на сбора на всички количества (в края на отчета) се отпечатваше сумата на колоната "стойност".
 • Множество други подобрения и оптимизации в работата на различни части на програмата.

 

Версия 10.0.6 (издадена на 30.08.2023 г.)

 • Отстранен е бъг във функцията за печат на справката за произведени изделия. Вместо общото количество на всички произведени изделия и тяхната сумарна стойност, в дъното на отчета се отпечатваше стойност 0.
 • Други подобрения в работата на програмата

Версия 10.0.5 (издадена на 07.07.2023 г.)

 • В екрана за специални цени, отстъпки и кодове на артикулите по контрагенти (достъпен чрез трите отделни команди в менюто "Операции") е добавен бутон за директно въвеждане на допълнителни артикули чрез избор от съществуващата номенклатура на стоките. Това ще позволи по-бързо добавяне на всеки от тези три реквизита за голямо голичество артикули при предварително избран контрагент. Новата възможност е алтернатива на функцията за импорт на тази данни от CSV файл в същия екран, както и на вече съществуващите функции за присвоявяне на специални кодове, цени и отстъпки по контрагенти в екрана за промяна на данните на избран артикул.
 • Функцията за добавяне на артикули чрез баркод четец в модул "Доставки" е изменена така, че да не вмъква нов ред към складовата разписка, ако артикулът вече е добавен към операцията, а вместо това да прибавя 1 брой към количеството на съществуващия ред (както е реализирано в модула за продажби).
 • При създаване на операция за доставка, ако операторът сканира баркод на артикул, който все още не съществува в базата данни програмата вече ще предлага и възможност за създаване на артикула и ще попълва автоматично прочетения баркод в екрана с данните на новия артикул.
 • При създаване на документ за продажба на базата на друг съществуващ документ (примерно: фактура към стокова разписка или фактура към проформа) програмата вече ще информира потребителя, ако данните на фирмата-доставчик от оригиналния документ (т.е. на Вашата фирма) се различават по някакъв начин от актуалните фирмени данни (въведени в менюто "Номенклатури" - "Данни на фирмата"). Програмата ще сравнява името на фирмата, населеното място, адреса, ЕИК по БУЛСТАТ, ИН по ЗДДС и МОЛ, и ако забележи разлика в някой от тези реквизити ще предлага прилагане на актуалните данни, вместо на данните от оригиналния базов документ. Тази възможност ще е полезна в случаите, при които между момента на създаването на първия документ и момента на създаването на новия документ, базиран на него, фирмата е променила името си, адреса си или пък е сменила собственика си.
 • Към функцията за унищожаване на документи и операции по тип и период (в менюто "Администриране") е добавена опция за нулиране на наличността на всички артикули. Опцията ще е активна единствено в режим на пълно унищожаване на операциите със запазване на номенклатурата на артикулите, както и в режим на избирателно унищожаване със запазване на артикулите (ако са избрани всички видове операции, които пораждат количествени изменения на стоките). Новата възможност ще улесни създаването на нова база данни, от която са премахнати всички досегашни операции и документи, но се запазва номенклатурата на стоките с нулирани количества.
 • При бързо въвеждане на последователност от символи, докато потребителят се намира в списъка с артикули или в списъка с контрагенти (съответно в модул "Стоки", модул "Контрагенти", както и в екраните за избор на артикул или избор на контрагент) програмата ще избира автоматично следващия ред от списъка, започващ с въведената комбинация от символи, но вече без оглед на малки и главни букви. В предишните версии тази функция правеше разлика между малките и главните букви, което създаваше неудобство за някои от потребителите, които са свикнали да търсят нужните им записи по този начин, вместо чрез функцията за търсене.
 • Отстранена е грешка в изписването на екранното заглавие на справката за произведените изделия. Въпреки че данните от справката правилно визуализираха информация за произведените изделия, каквото е предназначението на този отчет, на екрана се изписваше "Справка за вложените материали".

 

Версия 10.0.4 (издадена на 26.06.2023 г.)

 • В модул "Оферти" е добавена възможност за ръчно пренареждане артикулите от документа. Функцията работи по начина, по който е реализирана в модула за продажби.
 • В раздела "Други настройки" на екрана с "Предпочитания на потребителя и общи настройки" е добавена опция за определяне на максимална допустима широчина (в милиметри) на колоната за номенклатурен код в документите за продажба и в офертите. Досега за този вид документи програмата адаптираше широчината на колоната спрямо данните в нея, автоматично пренасяйки на нов ред твърде дългите кодове (според определен фиксиран лимит). Чрез новата настройка ще е възможно този фиксиран лимит да се определя и изменя от потребителя, според спецификите на кодовете, които се използват в конкретната фирма. Това ще позволи, фирми, които по принцип използват номенклатура с много дълги кодове, да определят максимална допустима широчина до 50 милиметра (преди автоматичното пренасяне на нов ред). И обратното - фирми, които използват много кратки кодове, биха могли да намалят до 10 милиметра максимално допустимата широчина на колоната с кода, оставяйки повече място за останалите реквизити. При въведена стойност 0 програмата ще определя максималната широчина автоматично - както досега.
 • Добавена е възможност за автоматично запомняне на размера и позицията на основния прозорец на програмата, с последващо отваряне на програмата със същия размер и на същото място. Това ще спести на потребителите, които обикновена не използват програмата на цял екран, нуждата да адаптират размера на прозореца й всеки път, която я стартират. Минималният размер, който ще бъде "запомнян" е 800х600 пиксела. При ръчна промяна и падане под това ограничение, следващото стартиране на програмата ще е в режим на "цял екран".
 • В модул "Прехвърляне" е добавена опция за печат на документ без цени (само с количества).
 • В модул "Гаранционни карти" е добавена възможност за отпечатване на колоната с номенклатурния код на артикулите в документа. По подразбиране гаранционните карти ще се отпечатват без тази колона, освен ако това не бъде променено чрез новата настройка, добавена към модула.
 • Полето за допълнително описание в данните на всеки артикул вече ще поддържа възможност за ръчно пренасяне на текста на нов ред (чрез клавишна комбинация Ctrl+Enter), както това вече е реализирано в други части на програмата. Това ще позволи въвеждането на по-добре структурирани списъци с технически и др. параметри, които при активирана опция за автоматично попълване на този реквизит ще се отпечатват под основното наименование на артикула.
 • В модул "Продажби" са добавени няколко нови възможности за бързо генериране на нови документи, използващи за шаблон други съществуващи документи и операции:

  - Издаване на фактура и стокова разписка на базата на друга издадена фактура;
  - Издаване на фактура и стокова разписка към съхранена доставка;
  - Издаване на стокова разписка на базата на друга издадена стокова разписка;
  - Издаване на стокова разписка към съхранена доставка;
  - Издаване на стокова разписка към проформа фактура;
  - Издаване на проформа фактура към съхранена доставка;
  - Издаване на проформа фактура на базата на издадена фактура.
   
 • Отстранен е пропуск, който при определени обстоятелства (съчетани с много голяма номенклатура на групите) може да доведе до блокиране на програмата при опит за промяна на стоковата група на съществуващ артикул.
 • Отстранен е пропуск, който води до това, че при промяна на името или на групата-родител на стокова група, към която има други подгрупи, програмата погрешно показва променената група без нейните подгрупи, докато списъкът не бъде презареден.
 • Отстранен е пропуск, поради който при опит за печат на незаписана трансферна операция програмата погрешно показва съобщение, че към документа не са добавени артикули, вместо съобщение, че преди отпечатване документът първо трябва да бъде съхранен.

   

Версия 10.0.3 (издадена на 01.06.2023 г.)

 • Отстранен е бъг, поради който промяната на филтъра за начална и крайна дата в екрана за зареждане на съхранен документ  може да доведе до срив в работата на програмата и до нейното затваряне. Проблемът се проявява само тогава, когато потребителят използва бутоните, изглеждащи като стрелка (за връщане с месец назад или за преход с месец напред) в календарната контрола на полето за въвеждане или избор на дата.
 • Отстранен е пропуск, който може да доведе до срив в работата на програмата и до нейното затваряне, ако програмата е била заредена в продължение на дълъг период от време и с нея са извършвани множество последователни операции в един или повече модули на продукта.
 • Отстранен е бъг в модул "Приходи и разходи", който се изразява в следното: Ако във филтъра на модула се избере показване само на неизплатени задължения и някой от записите в справката има три или повече плащания, едно от които е равно на общия размер на задълженията (а останалите две или повече плащания са смесица от положителни и отрицателни стойности, които се погасяват взаимно, т.е. резултатното задължение е 0), програмата погрешно показва записа като неизплатен.
 • Отстранен е пропуск, поради който при опит за повторно отпечатване на съхранено дебитно или кредитно известие в модул "Продажби" (без извършване на повторен запис) програмата не показва екрана за избор на типа документ, който да бъде отпечатан (оригинал, копие или и двете), а вместо това директно отпечатва оригинал.
 • Презредовият цвят в списъците с данни в модул "Приходи и разходи", в екрана за избор на клиент и в екрана за зареждане на съхранен документ е с леко променен цвят, който позволява по-лесно разграничаване на маркирания ред от списъка (когато фокусът не е върху самия списък).
 • При опит за съхранение на доставка, ако потребителят не е избрал доставчик, програмата вече няма да извежда съобщение, че трябва да бъде избран доставчик, а вместо това директно ще показва екрана за избор на контрагент.
 • Актуализирана е версията на системните библиотеки, които са неразделна част от инсталацията и се инсталират заедно с продукта.

 

Версия 10.0.2 (издадена на 21.05.2023 г.)

 • В екрана за корекция на избран ред от гаранционна карта е добавен бутон за бърз достъп до данните на артикула (в режим "само за четене"). Добавени са и няколко други подобрения в същия екран.
 • В основния екран на модул "Гаранционни карти" е добавена колона, показваща датата на изтичане на гаранцията за всеки един от редовете. Досега тази информация се визуализираше само при отпечатване на картата. Промяната ще даде възможност за по-лесно определяне, дали артикулът от този ред на документа е все още в гаранция, ако на по-късен етап картата е заредена за справка при възникване на евентуално гаранционно събитие. Колоната, която показва гаранционният срок в месеци вече ще се попълва автоматично и за артикули, които иначе използват гаранционния срок, въведен за целия документ. За по-лесно визуално идентифициране на такива редове, след броя на месеците ще се добавя знак "*".
 • Отстранен е бъг в модула за гаранционни карти, поради който бутонът за бързо добавяне на нов клиент не работеше.
 • Екранът "Гаранционни условия" в модул "Гаранционни карти" вече автоматично ще пренася на нов ред текста на общите гаранционни условия, за да не се налага скролиране по хоризонтала при прочитане на текста.
 • Отстранен е бъг, поради който ако мерната единица на артикул от списъка е била променена чрез екрана за избор и добавяне на стока към документ, промяната не се отразяваше на екрана докато списъкът на бъде презареден.
 • В екрана за преглед и редактиране на данните на контрагент е добавена вертикална лента за скролиране на по-дълги текстове в полето "забележки".
 • Когато работата с потребителски сметки е забранена чрез настройките на програмата, StoreHouse вече ще позволява стартиране на модула за потребители и права за достъп (след авторизация като администратор), вместо да изисква първо да бъде разрешена работата със сметки.
 • Други подобрения и оптимизации в различни части на продукта.

 

Версия 10.0.1 (издадена на 15.05.2023 г.)

 • Версията подобрява работата на модулите "Доставки", "Продажби" и "Групи".
 • При LITE версията е отстранен дребен проблем, поради който, ако потребителят прекъсне изпълнението на съветника за първоначално конфигуриране, преди той да е завършил, програмата не визуализира правилно началния екран при първото му зареждане.

 

Версия 10.0 (издадена на 11.05.2023 г.)

Промени и подобрения, обхващащи повече от един модул на продукта:

 • Интерфейсът на програмата вече поддържа Unicode. Това ще позволи на потребителите, чиято операционна система не е настроена за работа с продукти на български език да използват StoreHouse PRO без да се налага да правят промени в системните си настройки. Ще позволи също и по-лесен обмен на данни с други системи, които очакват кодировката на знаците да бъде UTF-8, вместо CP1251.
 • Функцията за търсене по код и наименование в модулите "Стоки" и "Контрагенти", както и в екраните за избор на артикули и контрагенти в различните части на програмата вече ще извършва автоматично търсене след въвеждането на всеки нов символ. Промяната ще улесни и ускори намирането на артикули и контрагенти, за които операторът не е сигурен как точно са записани в базата данни.
 • Във всички модули и справки на програмата е добавена възможност чрез стандартната клавишна комбинация Ctrl+C да се копира номенклатурния код на артикула, който е избран на екрана. Това ще доведе до възможност за по-бързо извършване на определени операции и справки с избрания артикул.
 • Изборът на активен складов обект вече може да се извършва от всеки модул или справка на програмата, без да се налага изход до началния екран за достъп до списъка с обекти. Тази промяна ще позволи на фирмите, които управляват повече от един обект, да извършват по-бързо справки и операции, превключвайки много по-бързо между обектите.
 • В Настройки" - "Предпочитания на потребителя и общи настройки" е добавен нов раздел - "Лента с инструменти". Чрез опциите в този раздел потребителят ще е в състояние да адаптира иконите за бърз достъп спрямо собствените си нужди, скривайки бутоните на ненужните модули и показвайки други, които досега са били достъпни само чрез менютата на програмата.
 • В раздела "Други настройки" на "Предпочитания на потребителя и общи настройки" са добавени две независими една от друга настройки, контролиращи кодировката на знаците, която да се използва при импорт и експорт от/към CSV файлове.
 • Процедурата "Оптимизация на БД" от менюто "Система" е разширена чрез добавяне на възможност за извършване на проверка за нарушена структура на базата данни, което пък ще позволи ранното откриване на потенциални проблеми в масива с информация.
 • Редизайн и осъвременяване в голямата част от екраните на програмата. Към много от бутоните са добавени и графични изображения, подсказващи за предназначението на бутона и позволяващи по-лесно визуално идентифициране сред останалите части на екрана.
 • Предвид въвеждането на функцията за търсене като интегрална част на екрана за избор на артикул, клавишът за активиране и деактивиране на множество артикули чрез поставяне на отметка е променен и вместо BACKSPACE програмата вече ще използва клавиатурната комбинация Ctrl+M (както и предвидената за тази цел иконка от самия екран).

Промени в модул "Продажби и фактуриране"

 • Нов дизайн на модула за продажби. Основната информацията за документа и данните на клиента ще се показват в горната част на екрана, където ще се намират и бутоните за основни действия като: добавяне на артикули, промяна, изтриване и т.н.
 • Добавена е възможност за избор на плащане с банкова карта.
 • С цел предотвратяване на неволна промяна на номера на документа (при създаване на фактура, проформа или стокова разписка) полето с номера ще е деактивирано, но ще позволява ръчна корекция след нарочно чукване с мишката върху него и след изрично потвърждение на желанието за промяна.
 • Подобрения в процеса на издаване на документи за продажба. Намален е броят на натрапчивите съобщения за непопълнени реквизити, изскачащи при опит за съхраняване на продажбата.
 • Добавени са два бързи бутона за най-често използваните операции: създаване на продажба със стокова разписка и създаване на продажба с фактура и стокова разписка. Чрез тях потребителите, които предпочитат да използват мишката, вместо клавишни комбинации, ще могат да спестят време и усилия.
 • Добавени са и бутони за няколко други функции, които досега бяха достъпни единствено чрез меню команди и клавишни комбинации. Новите бутони дават бърз достъп до функцията за въвеждане на еднократен артикул в свободен текст, ръчното активиране на работата с баркод четец, импорт и експорт на артикули от/към CSV файл.
 • Добавен е и бутон за бързо създаване и съхраняване на нов артикул за многократна употреба, директно от екрана за продажби.
 • Текстовото поле на реквизита "словом" е премахнато от екрана. Функцията за преобразуване на числа в думи е усъвършенствана, а автоматично генерираното съдържание на реквизита ще се визуализира единствено при отпечатване на документи.
 • Списъкът с превозвачите, който до момента беше част от екрана за "Допълнителни данни" е преместен в основния екран на модула за продажби, за по-бърз и лесен достъп от потребителите, които попълват съдържанието му при създаване на документи за продажба.
 • Полето за кратка забележка към "Допълнителни данни" вече приема въвеждане на нов ред (чрез клавишна комбинация Ctrl+Enter), както и табулация. За удобство размерът на полето е с леко увеличен размер и вече приема текстове с дължина до 500 символа.
 • Изборът на банкова сметка (IBAN) по текущата операция вече е част от основния екран на модула, а подробна информация за сметките, както и досега, е достъпна в екрана за допълнителни данни. В същия екран е добавен и бутон за създаване на нова банкова сметка.
 • Екранът за въвеждане на количество и цена е променен така, че да позволява лесното визуализиране на по-дълги наименования на артикули. Полето за допълнително описание на артикула е с увеличен размер и вече позволява въвеждането на текстове с ръчно пренасяне на нов ред (чрез клавишна комбинация Ctrl+Enter и с максимална дължина до 500 символа).
 • Функцията за въвеждане на еднократен артикул в свободен текст вече позволява добавяне на артикул с нулева цена и нулево количество.
 • Премахнат е бутона за преглед на данните на избрания клиент. Вместо това програмата ще показва същите данни при кликване върху полето с името на клиента.
 • Добавена е информация за сбора на количествата в документа.

Промени в модул "Доставки"

 • Добавени са два бързи бутона за най-често използваните операции: създаване на складова разписка за нова доставка и създаване на складова разписка за върната стока. Чрез тях потребителите, които предпочитат да използват мишката, вместо клавишни комбинации, ще могат да спестят време и усилия.
 • Дизайнът на модула е адаптиран по начин, който отговаря на новия изглед на модула за продажби.
 • Добавен е бутон за бързо създаване на нов доставчик, така че да се избегне нуждата от използване на функцията за създаване в екрана за избор на доставчици.
 • Добавен е бутон за създаване на нов артикул, чрез който се избягва нуждата от използване на функцията за създаване на стока чрез екрана за избор на артикул.
 • Вече е наличен по-бърз начин за промяна на данните на артикул по време на доставка. Промяната може да стане чрез задържане на клавиша Shift и чукване върху бутона за показване на информация за артикула (в долния ляв ъгъл на екрана за въвеждане на количество и цена). В предишните версии тази функция показваше данните на артикула в режим "само за четене".
 • Екранът за въвеждане на количество и цена е леко променен. Вече позволява въвеждането на доставка по вторична мерна единица и за артикули, за които не са въведени допълнителна мярка и коефициент за трансформация.
 • Добавени са и бутони за няколко други функции, които досега бяха достъпни единствено чрез меню команди и клавишни комбинации. Новите бутони дават бърз достъп до функцията за ръчно активиране на работата с баркод четец, импорт и експорт на артикули от/към CSV файл.
 • Добавена е информация за сбора на количествата в документа.

Промени в модул "Стоки"

 • Леко променен дизайн на модула.
 • Функцията за търсене е променена по начина, описан в началото на анонса на промените във версия 10.
 • Разходните норми на изделията вече ще се показват в зелен, вместо в червен цвят. В червен цвят ще се оцветяват артикулите, чиято тещуща наличност в обекта е по-ниска от зададената минимална за конкретната стока.
 • Добавени са бутони за улеснен достъп до няколко справки: "Бърза справка за наличностите на артикул във всички обекти", "Бърза справка за доставките на артикул", "Бърза справка за производството на артикул" и "Бърза справка за продажбите на артикул".
 • По-бърза работа с големи масиви от данни в модула. Вече е възможно, чрез настройките на модула да се забрани на програмата да показва пълния списък с артикули при вход в "Стоки", така че операторът да е в състояние да показва само артикулите, които са му необходими (чрез функцията за търсене) или само стоките от предварително избрани артикулни групи.
 • По-бърза работа на функциите за масова промяна на следните реквизити: видимост, минимални наличности, различните видове цени и артикулната група на избраните стоки.
 • Екраните за създаване и редактиране на артикули са с леко променен дизайн.
 • В екрана за създаване и редактиране на разходни норми на изделия и услуги вече ще има полета с информация за сбора от продажните цени на материалите, включени в състава на рецептата. В списъка с материали на рецептата също ще се визуализират колони с информация за продажната цена на материала. Това ще позволи по-бързо формиране и актуализиране на продажната цена на изделието или услугата, когато за база на изчислението се приеме сбора от индивидуалните продажни цени на включените материали.
 • В екрана за създаване и редактиране на разходни норми на изделия и услуги са добавени възможности (и свързаните с тях нови бутони) за импорт и експорт на материали от/към CSV файл, както и бутон за преглед на данните на избран материал. Натискането на клавиш ENTER, докато фокусът е върху списъка с материалите в дадена рецепта вече ще стартира функцията за промяна на количеството по избрания ред, вместо да съхранява промените и да затваря екрана.
 • Вече ще е възможно потребители, на които не е дадено право да боравят с доставни цени и себестойности да променят изделия и услуги (без да виждат чувствителната информация, до която не им е даден достъп).
 • При търсене на артикул в модул "Стоки" (а също и в екрана за избор на артикул при добавяне към документ), ако търсеният текст съвпада напълно с кода на някоя от стоките, тази стока ще ще се визуализира първа в списъка с резултати, независимо дали според правилата за лексикално подреждане стоката следва да е на по-долна позиция.

Промени в екрана за избор на артикули при добавяне към операция или документ

 • Функцията за търсене вече е част от основния диалогов прозорец и функционира по начина, описан в началото на този анонс. Промяната ще спести на потребителя нуждата да натиска клавиша F3 или бутона "Търсене" за да извърши търсене при първоначално зареждане на екрана. Чрез кликване върху стрелката на бутона "Търсене" е добавена възможност за временна промяна на типа търсене: по код и наименование, по специален код на контрагент или по баркод, както и опция за изключване на автоматичното търсене след всеки въведен символ. В случай, че програмата се използва от няколко потребителя едновременно - в натоварена мрежа и чрез споделена база данни (с изключение на случаите, при които се използват Remote Desktop услуги), препоръчваме да се изключи опцията за автоматично търсене след въвеждане на всеки символ, ако се прецени, че това води до забавяне на работата.
 • Добавен е бутон за активиране и деактивиране на възможността за избиране на множество артикули (бутонът ще се показва само в модулите, в които това действие е разрешено), както и бутони за селектиране или деселектиране на всички артикули, показани в списъка.
 • Добавена е възможност да се забрани автоматичното показване на стоки при зареждането на екрана. Тази опция би била полезна и би ускорила работата на програмата за потребители, които имат големи номенклатури на артикулите и без друго биха използвали функцията за търсене, за да открият нужната стока. Така стоките ще се показват само след извършване на търсене или филтриране, освен ако в настройките не е указано друго.
 • Бързата справка за наличността на избран артикул във всички обекти вече е достъпна чрез бутона "Още действия", както и чрез контекстното меню на списъка с артикули в екрана (менюто се появява след чукване с десния бутон на мишката върху избран артикул).

Промени в модул "Оферти"

 • Променен дизайн на модула и на печатната бланка за оферта.
 • Добавена е възможност за отпечатване на снимките на артикулите. Отпечатването със или без снимка може да се избере при натискане на бутона за печат.
 • Добавена е възможност за отпечатване на офертата и като ценова листа (с или без обявени количества).
 • Добавена е възможност за отпечатване на по-дълга уводна и заключителна текстова част на офертите, както и възможност за ръчно пренасяне на нов ред при въвеждане на текста.
 • Добавена е възможност за бързо въвеждане на всички артикули от избрани стокови групи наведнъж. Функцията може да послужи при съставянето на ценови листи, така че да се избегне добавяне на голям списък с артикули, един по един. При въвеждане на артикули по този начин, програмата ще дава възможност на потребителя да определи типа на продажната цена, която да бъде приложена (цена 1, цена 2 или автоматично - според избрания клиент).

Промени в модул "Контрагенти" и в екрана за избор на клиенти и доставчици

 • Дребни промени в дизайна на екраните.
 • Функцията за търсене вече е част от основния прозорец и функционира по начина, описан в началото на този анонс.
 • Добавен е бутон за бърз достъп до справката за задълженията на/към избрания контрагент.
 • В екрана за промяна на данните на контрагент са добавени бутони за показване на специалните отстъпки и цени по артикули за този клиент.
 • Полето за забележка е с увеличен размер и вече позволява ръчно пренасяне на текста на нов ред.
 • Шрифтът в екрана за избор на клиент или доставчик е леко увеличен.
 • Скоростта на работа на функцията за масова смяна на видимостта (скриване/показване) на множество избрани контрагенти е увеличена.

Други промени и подобрения

 • Функцията за търсене на контрагент във филтрите на справката за продажбите, доставките, вложените материали и в модул "Приходи и разходи" вече поддържа възможност за търсене с натрупване на резултатите. Това ще позволи да се извършват множество последователни търсения, без да се губи селекцията от предишни търсения. Това поведение се контролира чрез настройка в самия филтър ("Запази моя избор между отделните търсения").
 • Филтърът на справката за вложени материали вече поддържа възможност за избор на множество, вместо на единични изделия, за които да се покажат изразходваните материали и консумативи.
 • Ускорена работа на справката за вложени материали. В обобщения й изглед са премахнати онези колони, които в този контекст не биха показвали никаква информация.
 • При преглед на операция в модул "Приходи и разходи" (в режим на промяна) програмата вече ще показва и номера на складовата/стоковата разписка, както и номера на фактурата. И за двата вида документи е добавена възможност за бърз преглед на съдържанието на документа, без изход от екрана.
 • Екранът за бърз преглед на съхранен документ вече ще дава възможност за показване на подробните данни на артикула (в режим "Само за четене") след двукратно чукване с мишката върху реда с желания артикул.
 • Обновен и подобрен начин за избор на колоните с данни, които потребителят желае да се отпечатват в различните модули и справки на програмата. Активирането и деактивирането на колони (при причат) вече ще става в един екран, вместо чрез меню.
 • Към експорта към CSV файл на справката за наличностите са добавени колоните за количеството по допълнителна мярка и общото тегло (ако показването му е разрешено в настройката на справката).
 • В екрана за импорт на данни от CSV файл е добавена възможност за временна промяна на кодировката на знаците. Поддържат се опциите Utf-8 и Cp1251. Добавена е и възможност за ръчна промяна на размера на този прозорец.
 • Ускорена работа на функцията за експорт на разширен опис на издадените фактури.
 • В екрана за добавяне на изделие към производствена операция е добавен бутон за показване на информация за артикула.
 • В предишните версии на програмата, ако двама или повече потребители в мрежата започнеха паралелно създаване на документ или операция в един и същи модул номерът на документа на екрана беше един и същ до момента, в който първият от тях съхрани операцията, по която работи и трайно резервира раздадения номер. При опит за съхраняване на операциите/документите на останалите потребители програмата предупреждаваше, че този номер вече е зает и предлагаше автоматичното използване на следващия свободен номер. Считано от тази версия това предупреждение вече няма да се показва, тъй като изисква допълнително действие от страна на оператора. Вместо това директно ще се прилага следващия свободен номер (освен в случаите на съставяне на фактура, където програмата все още ще информира потребителя, че номерът ще се промени и ще му дава възможност да продължи със следващ номер или да откаже операцията изцяло).
 • В предишните версии на програмата, ако потребител без административен достъп се опиташе да стартира функция, за която такъв достъп е задължителен и приемеше да се авторизира временно като администратор за да продължи, това водеше до заключване на програмата до момента на въвеждане на администраторската парола или налагаше ръчно прекъсване на StoreHouse PRO чрез диспечера на задачите, тъй като програмата не позволяваше на потребителя да излезе от екрана за въвеждане на име и парола на администратор, без да се авторизира като администратор. Във версия 10 процесът на авторизация вече позволява отказване на авторизацията и връщане към основния екран на програмата с предишните права на достъп.
 • В раздела "Автоматично попълване на данни" на настройките на програмата е добавена опция, чрез която потребителят ще може да забрани показването на прозореца за въвеждане на продажна цена, когато е активиран режимът за добавяне на множество артикули наведнъж и сред избраните артикули има такива, чиято цена е нула. 
 • Снимките на артикулите вече ще се показват и при съставяне на заявки към доставчици.
 • В модул "Ревизии" вече отново ще е възможно да се създават ревизии на една и съща дата, които включват повтарящи се артикули. Този път обаче в екрана за създаване на инвентаризация е добавена опция, която по подразбиране ще ограничава тази възможност, докато потребителят изрично не я изключи. Във версия 9 тази възможност беше умишлено премахната, тъй като често, поради непозваване на програмата, потребителите създаваха множество ревизии на една и съща дата, съдържащи едни и същи артикули, вместо да заредят вече създадената ревизия и да направят корекцията в нея. Тъй като ревизията, особено ако обхваща пълната номенклатура на артикулите представлява голям обем от данни, подобни действия водеха до ненужно и неоправдано увеличение на размера на базата данни, а оттам - до забавяне на работата с продукта. Разбира се, не е изключено да има ситуации, при които подобно действие да има своите основателни причини, затова във версия 10 връщаме тази възможност, но по начин, който да защитава срещу неумело боравене с програмата.

 • В справката за наличностите и в обобщената количествена справка за движението на артикулите вече ще е възможно да се посочва, дали избраната ревизия е първа или последна операция за деня. Тази опция контролира начина на изчисление на крайното (количествено) салдо, когато изрично е указано, че за начална наличност ще се приема количеството в избраната ревизия, вместо да се използва методът по подразбиране, който използва текущата наличност като база за изчисление на салдата към предишна дата. Новата опция е важна заради това, че когато в деня на ревизията е имало и други приходни и разходни операции с артикулите, показанията на справката ще са различни в зависимост от това дали салдото е актуално преди възникването на останалите операции или след тяхното създаване.

Отстранени бъгове

 • Отстранен е бъг, поради който при деактивиране на потребителски акаунт чрез натискане на бутона "Деактивирай" (в екрана за създаване и промяна на потребители) редът в таблицата с потребители не се актуализира и продължава да показва избания потребител като активен, въпреки че вече не е.
 • В някои справки на програмата (бързите справки за продажби, доставки и производство) беше невъзможно да се филтрира ръчно по период, ако в настройките на програмата автоматичното филтриране по период е изключено.
 • В модула за потребители и права за достъп са актуализирани имената на няколко справки (и свързаните с тях права), така че да отразяват точните наименования, с които справките са видими в менютата на програмата.

 

Версия 10.0 включва и множество други, по-дребни подобрения и промени, с които обаче няма да Ви отегчаваме, тъй като те са или твърде очевидни, но маловажни, или пък нямат никакво значение от потребителска гледна точка.

 

Link to comment
Гост
Дискусията е затворена. Вече не може да се отговаря в нея.
×
×
 • Create New...