Jump to content

Анонс: Версия 9.x на StoreHouse PRO


Елизия Софтуер

Препоръчани публикации

 • Администратор

Списък с промените във версии 9.x на складово-производствения софтуер StoreHouse PRO.

 

Версия 9.1.11 (издадена на 23.03.2023 г.):

 • При създаване на нова операция в модул "Доставки", за която фирмата е извършила плащане към доставчика, на оператора вече няма да се налага да въвежда ръчно размера на платената сума, ако плащането е в пълен размер. След поставяне на отметка пред опцията "плащане" програмата автоматично ще актуализира стойността в полето "Платени", така че тя да отговаря на крайната сума по документа (точно както това е реализирано в модула за продажби). Ако платената сума не отговаря на общата стойност на доставката (частично плащане), потребителят, както досега, ще може да направи ръчна корекция.
 • Отстранихме дребен пропуск във функцията за "Бързо закриване на задълженията по избраните операции чрез разпределяне на въведена сума" в модул "Приходи и разходи". В предишните версии на програмата функцията закриваше правилно избраните задължения до размера на въведената сума, но установихме, че при определени обстоятелства (въведена сума, която покрива в пълен размер само част от избраните операции) е възможно да се генерира запис за плащане в размер на 0 лева по операциите, за които след хронологичното погасяване на предхождащите ги задължения въведената сума е напълно изчерпана и неразпределеният остатък е точно 0,00 лева.  Това, разбира се, не влияеше на правилните изчисления в справката на модул "Приходи и разходи", но все пак е нежелано поведение и в тази версия сме приложили нужните корекции.

Версия 9.1.10 (издадена на 16.03.2023 г.):

 • При добавяне на ред с нов (или при промяна на кода или увеличаване на количеството на вече добавен) артикул в свободен текст към вече съхранен документ за продажба, програмата може да изведе съобщение, че не разполагате с достатъчна наличност от този артикул, независимо от това, че конкретният ред в документа не отговаря на съществуващ артикул от номенклатурата на артикулите и следователно не може да има каквато и да е наличност.
 • При създаване на нов артикул в модул "Стоки", както и при създаването на записи в други части на програмата бутонът за промяна на новосъздадения запис може да остане неактивен, докато потребителят не чукне с мишката върху произволен ред от списъка.
 • След завършване на корекция на запис от списъка в модулите "Стоки", "Контрагенти", "Ревизии", "Прехвърляне" (а също и в екраните за избор на стоки или контрагент по операции като доставка и продажба), програмата може да не визуализира направената промяна (въпреки че тя е успешно съхранена), докато потребителят не премести селекцията върху друг запис от списъка или не премести фокуса върху друга част на екрана. Този проблем може да се прояви тогава, когато потребителят е извършил корекцията чрез натискане на бутона "Промяна", вместо чрез бързата клавишна комбинация или чрез двойно чукване върху променения запис.

Версия 9.1.9 (издадена на 10.03.2023 г.):

 • При експорт на разширен опис на издадените фактури към външен файл вече ще се прави разграничение между начина на плащане по фактури, които са платени по сметка и такива, за които плащането е получено по банковата сметка, но начинът на плащане е "наложен платеж чрез пощенски паричен превод". В предишните версии на програмата за фактурите, платени по този начин във файла също се записваше "с платежно" (както при директно платените по сметка), което правеше невъзможно разграничаването на двата начина на плащане в експортирания файл.

Версия 9.1.8 (издадена на 02.03.2023 г.):

 • Отстранихме пропуск, който се изразяваше в това, че програмата не добавяше нови имена към списъка с вече съхранени имена на превозвачи, ако потребителят ги е въвел чрез екрана за "Допълнителни данни" (в модула за продажби), вместо чрез другия възможен начин - директно в данните на контрагента. Като следствие от този пропуск името на превозвача не се появяваше във филтъра на справката за реализацията (т.е. не беше възможно справката да се филтрира по този превозвач, а при евентуална нужда от повторна употреба на същия превозвач потребителят трябваше да въвежда името отново, вместо да го избере от списъка.

Версия 9.1.7 (издадена на 20.02.2023 г.):

 • Към функцията за експорт на разширен опис на издадените фактури е добавена възможност експортът да включва и анулираните фактури (те ще се визуализират с нулеви стойности за: данъчна основа, ДДС и обща стойност). Опцията е включена по подразбиране, но по необходимост потребителят ще може да изключи добавянето на такива документи към експортния файл чрез премахване на съответната отметка.
 • Към функцията за експорт на разширен опис на издадените фактури е добавена възможност за включване на информация за населеното място и адреса на контрагента (в програмата двата реквизита са отделни, но за целите на тази справка ще бъдат автоматично обединявани в една обща колона, разделени със запетая). По подразбиране опцията е изключена, но при желание може да бъде активирана от потребителя.

Версия 9.1.6 (издадена на 01.02.2023 г.):

 • Подобрения в начина, по който StoreHouse извършва връщане на стоки чрез издаване на кредитно известие или на стокова разписка за върната стока. При създаване на ново кредитно известие (или на стокова разписка за върната стока), програмата вече ще актуализира не само количеството на върнатите артикули, но и себестойността на останалите налични стоки от същия вид, отчитайки стойността на изписване на върнатата стока, каквато е била тя към момента на оригиналната продажба. За да може програмата да реализира това преизчисляване, потребителят трябва да се е съгласил с предложеното от програмата автоматично извличане и попълване на информацията за артикулите от оригиналната фактура / стокова разписка. В случай обаче, че потребителят е решил да откаже това и да въведе артикулите ръчно, програмата ще работи както досега - ще прилага текущата отчетна стойност за върнатите артикули, т.е. няма да извършва преизчисления върху себестойността на наличните стоки от този вид.
 • Отстранен бъг: При издаване на кредитно известие или на стокова разписка за върната стока, които съдържат артикули с отрицателна цена и положително количество, в справка "Картон на стока" (раздели "Доставки и продажби" и "Производство и продажби") се показва невярна сума на печалбата, а в раздела "Продажби" на същата справка единичната цена на такива артикули е погрешно представена с положителен, вместо с отрицателен знак, от което следва, че сумата по колоната "стойност" е грешна. В раздела "Пълен отчет" на справката отрицателната единична цена е представена като положителна, от което следва, че сумата на реда е с обратен знак.
 • Отстранен бъг: Програмата блокира след съобщение за грешка "Library routine called out of sequence" при опит за зареждане на модул "Приходи и разходи", предшестван от непосредствено изпълнение на една от следните две функции: "Унищожаване на документи и операции по тип и период" или "Оптимизиране на БД".
 • Отстранен бъг в LITE версията: След опит за повторен презапис на дебитно или на кредитно известие програмата се затваря.
 • множество други дребни подобрения в работата на продукта

 

Версия 9.1.5 (издадена на 19.01.2023 г.):

 • Отстранен бъг: При генериране на бърз отчет за продажбите на артикул или на бърз отчет за продажбите към клиент, ако някой от артикулите в обхвата на справката има количество 0, програмата самоволно прекъсва изпълнението си.
 • Ако в настройките на програмата е активирана опцията за предупреждение при опит за продажба на стоки под тяхната себестойност и потребителят се опита да направи такава продажба, програмата коректно извежда предупредително съобщение, но след като потребителят се съобрази с предупреждението и откаже продажбата по въведената занижена цена, програмата погрешно ще намали единичната цена с ДДС, показана в екрана за въвеждане на количество и вместо нея ще покаже цената без ДДС.
 • При печат на гаранционна карта, заявка към доставчик или на оферта, ако в заглавната част на документа е указано да се отпечатва фирмено лого и широчината на графичния файл с логото надхвърля препоръчителния размер от 1900-2000 пиксела, програмата отпечатва документа без лого.
   

Версия 9.1.4 (издадена на 09.01.2023 г.):

 • Ускорено визуализиране на списъка с материалите с недостатъчно количество в модул "Производство" при работа с мрежова база данни.
 • Отстранен бъг: Сортирането на данните в справката за продажбите (в обобщен изглед) не функционира правилно, когато се използва функцията за подреждане по първи и по втори признак едновременно.
 • Отстранен бъг: При прилагане на филтъра на справката за вложени материали и консумативи, ако типът на справката (подробна или обобщена) е променен чрез филтъра програмата показва верния отчет, но не актуализира избрания тип на екрана.
 • Отстранен бъг: При импорт на артикули от CSV файл в модул "Прехварляне" програмата не извежда себестойността на артикулите, а вместо това показва стойност 0 за ед. цена и сума на реда.
 • В настройките на програмата за печат на лого върху документите се показва грешно описание за опцията, която указва, че логото ще се зарежда от друг графичен файл. Програмата погрешно изписва, че файлът трябва да е във формат BMP, докато в действителност потребителят може да избере и друг графичен формат (JPEG, PNG или TIF).
 • Отстранен бъг: Програмата не съхранява за бъдеща повторна употреба нововъведените текстове, цитиращи различните основания за неначисляване на ДДС или за изменение на данъчната ставка, като по този начин помни само последното въведено основание.

Версия 9.1.3 (издадена на 09.12.2022 г.):

 • Добавен е бутон за стартиране на филтъра за групи в годишната справка за стокооборота по месеци и артикули, както и в справката за печалбата по месеци и артикули.
 • Корекция на текстовия етикет на полето за сума на траспортните разходи в справката за доставките, което вместо "транспорт" показваше "себестойност".

Версия 9.1.2 (издадена на 07.12.2022 г.):

 • При създаване на нова стокова разписка, фактура или проформа чрез функцията за генериране на продажба към предварително издадена оферта, програмата вече ще попълва автоматично и името на клиента, ако в оригиналната оферта е бил избран клиент от номенклатурата на контрагентите.
 • При въвеждане или редактиране на артикули в заявка, по която операторът предварително е избрал доставчик, програмата вече ще показва само специалния код на стоката за избрания доставчик (в падащия списък за код на доставчик), вместо всички допълнителни кодове на този артикул. В случай, че не е избран доставчик, програмата ще показва всички кодове за тази стока.
 • Отстранена грешка: При печат на справката за продажбите по артикули (в обобщен вид), на реда с крайните сборове под колоната за количество погрешно се отпечатваше сбора на колоната "сума", а при евентуално повторно генериране на справката отпечатаният сбор на стойностите в колоната "печалба" също е неточен. 
 • Отстранен бъг: Бързият клавиш F3 (на функцията за търсене) в справката за стокооборот по клиенти, не работеше.

Версия 9.1.1 (издадена на 01.12.2022 г.):

 • Отстранен бъг: При въвеждане на частично плащане към доставчик, при създаване на нова доставка в модул "Доставки", програмата погрешно съхраняваше плащане в модул "Приходи и разходи" в размер на цялата дължима стойност, вместо само на въведената от потребителя сума.
 • Подобрения в инсталационните програми на StoreHouse LITE и StoreHouse PRO.
 • Други оптимизации и подобрения в работата на програмата.

Версия 9.1 (издадена на 22.11.2022 г.):

Версията включва полезни и спестяващи време функции и справки, както и подобрения в работата на програмата. Ето част от тях:

 • Ново: Добавихме бърза справка за участието на избран артикул в разходните норми (рецептите) на изделия или услуги. Справката е достъпна чрез бутона "Още операции" - падащо меню - команда "Покажи списък с изделията и услугите, в които артикулът е материал" в модул "Стоки". Освен чрез тази команда, същата функция е достъпна и чрез нов бутон, който добавихме в екраните за преглед и промяна на данните на стоките и рецептите на изделията и услугите. Справката ще позволи да се извърши бърз контрол на артикулите, които в момента включват определения материал. Освен показването на въпросния отчет, тази функция позволява и директна корекция на разходните норми, включващи материала, така че при небходимост от замяна със заместител или изменяне на количеството, тя би била много мощен инструмент в ръцете на потребителя.
   
 • Ново: Добавихме бърза справка за продажбите към избран клиент с възможност за филтър по период и търсене по ключова дума (част от кода или наименованието на артикула). Справката позволява да се види хронологията на продажбите към клиента (по артикули), без да се напуска екрана, в който потребителя работи в момента. Функцията е достъпна чрез меню командата "Покажи продажбите към избрания клиент" (след чукване с десния бутон на мишката върху елемент от списъка с клиенти в модул "Контрагенти" и в екрана за избор на клиент при продажба (или друга подобна операция). Освен чрез меню командата, същата функция е достъпна и чрез бутон, който добавихме в екрана за редактиране на данните на контрагента.
   
 • Ново: По аналогия с горната функция добавихме и бърза справка за доставките към избран доставчик с възможност за филтър по период и търсене по ключова дума. Справката позволява да се види хронологията на доставките от избрания доставчик, без да се напуска екрана, в който потребителя работи в момента. Функцията е достъпна чрез меню командата "Покажи доставките от избрания доставчиск" (след чукване с десния бутон на мишката върху елемент от списъка с доставчици в модул "Контрагенти" и в екрана за избор на доставчик при нова доставка. Освен чрез меню командата, същата функция е достъпна и чрез бутон, който добавихме в екрана за редактиране на данните на контрагента.
   
 • Ново: Добавихме бърза екранна справка, показваща продажбите на избран артикул за определен от потребителя период. Както при горните две справки, така и тук се поддържа търсене по ключова дума (клиент), както и възможност за експорт на данните към външен файл. Справката е достъпна чрез нов бутон, който добавихме в екрана за преглед и редакция на данните на артикула, както и чрез чуквана с десния бутон върху запис от списъка с артикули в модул "Стоки" или в екрана за избор на стока (при добавяне към документ).
   
 • Ново: Добавихме и аналог на горната справка, която показва хронология на доставките на избран артикул за определен от потребителя период. Справката ще позволи да се проследява хронологията на доставките и изменянето на доставните цени на артикула. Поддържа се търсене по име на доставчик и експорт на данните към CSV и HTML файлове.
   
 • Ново: За да обхванем още по-голям кръг от полезни функции, добавихме и бърза справка за производството на избрано изделие за определен от потребителя период. Функцията работи по същия начин, както и при горните две справки, но е достъпна единствено чрез бутон, който поставихме в екрана за редактиране на разходна норма на изделие (за услугите тази справка не е приложима).
   
 • Ново: Добавихме съветник за начално конфигуриране, който в LITE версията на програмата ще позволи на новите потребители да конфигурират програмата по-бързо, лесно и ефективно, така че да си спестят време и объркване. Съветникът ще даде възможност на потребителите, чрез отговорите на няколко предварително подбрани въпроса, да въведат цялата критично важна за функционирането на продукта информация, която в противен случай ще е необходимо да въвеждат ръчно на различни места в програмата. В PRO версията съветникът е достъпен чрез менюто "Настройки" - "Съветник за начално конфигуриране".
   
 • Ново: Снимките на артикулите вече ще се показват и при добавянето на артикули към доставка.
   
 • Ново: В модул "Стоки" добавихме таб (раздел) "материали". Това ще позволи да се визуализират лесно само артикулите, които изрично са създадени като материали, без да се смесват с останалите обикновени стоки.
   
 • Ново: В справката за продажбите добавихме възможност за ръчно, временно сортиране на данните от екрана по два признака, избрани от потребителя. Функцията е достъпна чрез бутон, който добавихме в същата справка.
   
 • Ново: Добавихме възможност за изключване на питането за количество при едновременен избор на множество артикули (при натискане на бутона BACKSPACE в екрана за избор на стоки в "Продажби", "Доставки" и др.). Новата възможност се контролира чрез настройка, която добавихме в менюто "Настройки" - "Предпочитания на потребителя и общи настройки" - "Автоматично попълване на данни" - "Не ме питай за количество, ако режимът на бърз избор на множество артикули е активен (автоматично въвеждай 1 брой)".
   
 • Ново: Добавихме възможност за експорт на специалните реквизити на стоките: тегло, изображение и файл с допълнителни данни. Функцията е реализирана чрез три отделни меню команди, които са достъпни чрез бутона "Още операции" - "Експорт" в модул "Стоки".
   
 • Ново: Добавихме възможност за актуализация на теглото, изображението и файла с допълнителни данни на стоката чрез импорт от CSV файл. Функцията е достъпна чрез натискане на бутона "Още операции" - "Импорт" (в модул "Стоки") и избор на една от трите нови меню команди за внасяне на съответните данни в програмата.
   
 • Ново: В екрана със списъка на издадените гаранционни карти са добавени колони с информация за номера на стоковата разписка или на фактурата, към която е издадена картата.
   
 • Тъй като си дадохме сметка, че много потребители на програмата бяха свикнали с наличието на бутона за изход от текущия модул и за връщане към началния екран (който иначе премахнахме във версия 9.0), решихме да го възстановим. За разлика от преди обаче, този път бутонът ще се намира винаги в горната дясна част на екрана (в лентата с инструменти) и ще се казва "Назад" (тъй като по същество връща потребителя към началния екран). След като потребителят се върне в началния екран, повторно натискане на същия бутон ще води до изход от програмата.
   
 • И като стана дума за лентата с инструменти и бутоните в нея, решихме да я освежим с по-добре изглеждащи иконки.  Добавихме и възможност за директно създаване на нов архив от лентата с инструменти, както и бутони за достъп до настройките на програмата, до помощната информация и до няколко други модула, които до момента бяха достъпни единствено чрез менюто "Операции".
   
 • Подобрение: На дългогодишните потребители на продукта е добре известно, че програмата не позволява изтриването на артикули, които имат наличност или са включени в складова операция, или документ, и че при необходимост от премахване на такива артикули е необходимо да се ползва функцията за скриване на артикул. Това обаче водеше до известно недоумение при новите потребители на програмата, затова променихме функцията за изтриване, така че ако изтриването вече е невъзможно, програмата да предлага скриване на артикула. Освен спестяването на объркване при новите потребители, това се очаква да доведе и до ускоряване на работата с продукта при премахване на стари и вече ненужни стоки.
   
 • Подобрение: В предишните версии на StoreHouse PRO, ако правата на потребителя не включваха възможност за промяна на данните на стоките, програмата не позволяваше зареждане на екрана за преглед и редакция, а вместо това извеждаше съобщение за ограничен достъп. В новата версия добавихме възможност потребители, които нямат права за промяна на стоките, да могат да ги зареждат в режим "само за четене", който не позволява записа на каквито и да е промени в артикула.
   
 • Подобрение: При добавяне на артикул към нова доставка вече ще е възможно да се покаже екран с пълните данни на стоката (в режим само за четене). Функцията е реализирана чрез допълнителен бутон, разположен в екрана за въвеждане на количество и доставна цена на артикула.
   
 • Подобрение: В предишните версии при създаване на нова доставка, ако не е избран доставчик или пък е избран такъв, който не е регистриран по ЗДДС, програмата (нормално) не начисляваше ДДС, но изписваше ставка "20%", което водеше до известно объркване. Програмата начисляваше данъка автоматично веднага след избора на доставчик, който е регистриран по ЗДДС. В тази версия променихме поведението на програмата, така че дори и когато не е избран доставчик, програмата да изчислява данъка, а ако в последствие бъде избран контрагент, който не е данъчнозадължено лице, програмата да премахва начислената сума и да променя ставката на 0%.
   
 • Подобрение: При първоначално сортиране по наименование на артикулите в модул "Стоки" (ако в настройките е заложено това), програмата ще сортира данните автоматично и по техния код, така че артикулите с еднакви имена, но с различни кодове, да се подреждат по по-удобен за потребителя начин.
   
 • Променено: При импорт на количествени салда на артикулите от CSV файл в модул "Ревизии" наименованието на реквизита за количество е променен на "Намерено количество", за да се илюстрира по-ясно каква точно информация се очаква да се подаде от потребителя чрез импортирания файл и да се избегне объркването, че потребителят изменя информацията за реквизита "количество", който в този контекст не може да бъде променян, тъй като е изчисляемо от програмата поле.
   
 • Подобрение: При импортирането на нови артикули от CSV файл, както и при масовата актуализация на цени или на специални отстъпки, цени и кодове по клиенти (също чрез импорт от файл) програмата вече ще проверява за наличието на необходимия достъп за извършване на това действие (право за промяна на артикули).
   
 • Бъг: При определени обстоятелства програмата можеше да прекъсне работата си след извършването на търсене по ключова дума в модул "Контрагенти". Проблемът е отстранен.
   
 • Бъг: Програмата позволяваше отпечатването на складова разписка за доставка, която не е съхранена. Проблемът е отстранен.
   
 • Бъг: При първоначалното зареждане на списъка с артикули в модул "Стоки" бутоните за промяна и за дублиране не бяха активни, въпреки че има избран артикул. Състоянието им не се променяше и при смяна на селекцията с клавиатурата. Проблемът е отстранен.
   
 • Бъг: При използване на функцията за импорт на салдо от CSV файл в "Ревизии" програмата не актуализираше себестойността на стоките. Корекцията на цената в модул "Ревизии" работеше само при ръчна промяна. Проблемът е отстранен.
   
 • Бъг: Функцията за изчисляване на единична цена от обща стойност (при доставка) не работеше правилнно с ДДС ставка, която е различна от стандартната. Проблемът е отстранен.
   
 • Бъг: При създаването на нова рецепта, ако не са въведени никакви материали в нея, но потребителят се опита да я запише и след предупреждение от програмата реши да откаже създаването на рецептата, програмата прекъсваше. Проблемът е отстранен.
   
 • Множество други по-дребни корекции и подобрения в работата на програмата.

 

Версия 9.0.15 (издадена на 26.08.2022 г.):

 • Версията подобрява работата на няколко програмни функции и алгоритми, които нямат пряко отношение към потребителското взаимодействие с продукта.

Версия 9.0.14 (издадена на 05.08.2022 г.):

 • При добавяне на артикул към операция или документ, програмата вече ще показва и колона с мерната единица на артикулите от списъка.
 • В списъка със съхранени заявки към доставчици вече ще се визуализира и статуса на заявката (дали е изпълнена).
 • Отстранихме бъг от предишните версии, поради който при издаване на фактура към предварително съхранена проформа, програмата не пренасяше автоматично във фактурата допълнителните ръчно вписани описания на артикулите.
 • Отстранен е пропуск в програмата, поради който при изпълнение на функцията за трансформиране на стока в изделие, програмата не пренасяше текущата себестойност на наличните количества от този артикул върху новото изделие.
 • Отстранен е пропуск в програмата, поради който при отпечатване на справката за продажбите, програмата не отпечатваше общия сбор на колоната "печалба".
 • Премахнахме възможността за импорт от CSV на артикули с нулево количество в модул "Доставки". Импортираните артикули задължително трябва да имат положителна стойност за параметъра "количество".
 • Корекция на начина, по който се сортира списъка с артикули в обобщения изглед на справката за продадени артикули.
 • Други дребни подобрения.

Версия 9.0.13 (издадена на 01.07.2022 г.):

 • Подобрения в скоростта на запис на операции като: доставки, продажби, производство, трансфери и други. Промяната ще доведе до осезаемо по-бързо съхраняване на операции и документи, които съдържат голямо количество артикули, както и при работа в мрежа с големи бази данни.
 • Корекция във функцията за издаване на фактура към издадена стокова разписка, по която има въведено отложено плащане с падеж, различен от днешната дата. В предишните версии (9.х), при издаване на фактура към нефактурирана стокова разписка, програмата не зачиташе въведения срок за плащане и вместо това избираше автоматично текущата дата, което налагаше операторът да я коригира ръчно.

Версия 9.0.12:

 • Подобрения в програмния компонент, който отговаря за преместването на базата данни в правилното й местоположение при ъпгрейд от версии на продукта преди 2.7.

Версия 9.0.11:

 • В тази версия заменихме всички референции към стария адрес на нашия уебсайт с обръщения към новото ни име на домейн.

Версия 9.0.10:

 • Отстранен бъг в справката за наличностите, който се изразява в това, че когато на един артикул е присвоен повече от един разширен реквизит (файл с техническо описание, изображение или тегло), програмата дублира артикула в справката за наличностите и го показва на толкова последователни реда, колкото допълнителни реквизита за този артикул са въведени в базата данни.
 • Отстранен бъг в модул "Стоки": Не е възможно да се премахне (нулира) присвоената стойност за тегло на артикул (чрез въвеждане на стойност "0"), ако преди това за този артикул вече е било въведено тегло, което представлява положителна стойност, различна от нула. Програмата запомняше единствено последната известна ненулева стойност за тази стока.

Версия 9.0.9:

 • Няколко дребни подобрения в работата на програмата. Корекция в инсталатора на StoreHouse LITE.

Версия 9.0.8:

 • Корекции във функцията за отпечатване на разходни норми на изделия и услуги.
 • Общи подобрения в работата на програмата.

Версия 9.0.7:

 • В модула за създаване и редактиране на виртуални складови обекти е добавена защита срещу операторска грешка при определяне на ръчен диапазон в номерацията на фактурите в обекта. Защитата ще възпрепятства неволното въвеждане на номер с дължина, която е по-голяма от 10 знака.
 • Корекция на бъг в модул "Приходи и разходи", поради който общите стойности на отчета се преизчисляват и тогава, когато в настройките е забранено тяхното автоматичното преизчисление.
 • Корекция на контекстното меню в екрана за избор на контрагент.

Версия 9.0.6:

 • Корекции в модул "Приходи и разходи". В режим "Плащания за периода" не се визуализираше името на контрагента.

Версия 9.0.5:

 • Версията включва корекции във филтъра на справката за продажбите по артикули.

Версия 9.0.4:

 • Върнахме възможността за ръчно сортиране на списъка с въведените в документ за продажба артикули. С версия 9.0 бяхме премахнали тази възможност в модула за продажби, но след получените отзиви от наши потребители осъзнахме, че тази възможност е била важна за тях, затова решихме да я възстановим.
 • Отстранен е бъг в модула за продажби, който се изразяваше в това, че при опит за изтриване на повече от един ред от продажба наведнъж, вместо само маркираните редове, програмата премахваше всички въведени в документа. При изтриване на единични редове функцията работеше както се очаква.
 • Няколко дребни подобрения в поведението на екрана за избор на артикули.

Версия 9.0.3:

 • В предишните версии на програмата, ако в настройките на StoreHouse е бил указан път към определена от потребителя папка за съхранение на архивите, но в последствие тази папка е била преместена, преименувана или изтрита (без това да е отразено в настройките), програмата не можеше да създаде архив, докато потребителят изрично не промени настройката и не избере нов валиден път. В тази версия сме дали възможност при подобни ситуации потребителят лесно да избере нов път за съхранение на архивите, без да се налага да има достъп до основния интерфейс на продукта, за да може да завърши преструктурирането на базата данни, когато това е необходимо.
 • В горния десен ъгъл на екрана на модул "Продажби" добавихме бутони за ръчно преместване (нагоре и надолу) на избрани редове от документа за продажба. Тези бутони просто дублират функцията на клавишите Ctrl+стрелка нагоре и Ctrl+стрелка надолу, които в предишните версии позволяваха ръчно да се разместват и преподреждат записите от документите за продажба, но вероятно не са известни на голяма част от потребителите. Тъй като някои ползватели на програмата се чувстват по-комфортно при работа с мишка, вместо с клавиатура, тази нова възможност цели да ги улесни тогава, когато клиентът (обикновено големите вериги) има изискване за подреждане на артикулите по точно определен ред, който обаче не съвпада с реда на въвеждането на записите в документа.
 • Промeнен е начинът на отпечатване на справката за продажбите. Вместо да са с фиксирана широчина, повечето колони на тази справка вече ще адаптират автоматично широчината си спрямо съдържащата се в тях информация. Това ще позволи да се намали техния размер, за да остане повече място за отпечатване на още колони с данни, по-дълги наименования на артикули (без необходимост от автоматично пренасяне на нов ред) и съответно - до икономия на хартия, тъй като с намаляване на нуждата от автоматично пренасяне се намалява и броят на изразходваните листа.
 • Отстранен бъг в обобщената справка за движение на артикулите, поради който при генерирането на отчета в режим "Всички обекти на фирмата" той включва само артикулите, които имат доставки през избрания период. Проблемът не се проявява при обичайния начин за използване на справката, а именно - при избран конкретен складов обект.
 • Отстранен проблем, свързан с възможно разместване на реда с общите стойности на справката за продажбите спрямо колоните с основните данни за артикулите. Проблемът се проявяваше в случай, че потребителят чрез настройките на справката е избрал да се отпечатват повече колони, отколкото позволява физическата големина на листа.
   

Версия 9.0.2:

 • Промяна в инсталатора на програмата. Добавени са някои системни файлове, които са важни за коректната работа на програмата под по-стари версии на Windows (7 и 8). Инсталирането на този ъпдейт е препоръчително за всички потребители, които все още ползват Windows 7, 8 или 8.1.

Версия 9.0.1

 • Отстранява бъгове в модул "Доставки" и оптимизира работата на програмата.


Версия 9.0 (издадена на 22.10.2021 г.).

 

Промени в модул "Стоки"
 • Добавена е възможност за лесно и бързо въвеждане на начална наличност на стоките и изделията - директно в екрана за въвеждане на данните на артикула, без да е необходимо това да става чрез нарочна операция "Ревизия". Функцията e реализирана чрез допълнителен бутон, който се намира непосредствено до полето с информация за текуща наличност. Начална наличност ще е възможно да се въвежда единствено за артикули, които все още не са участвали в операция "Ревизия" и за тях все още не е била въведена начална наличност в текущия складов обект. Новата възможност ще улесни както настоящите потребители на продукта - при задаването на началното салдо за стоки, които до момента не са водени на отчет в StoreHouse, така и новите потребители, които в момента започват работа с програмата.
 • В екрана за въвеждане на данни на артикула е добавена възможност за избор на негова снимка. Засега тя ще се показва само на екрана - в прозореца с данните на артикула и в екрана за въвеждане на количество и цена при създаване на продажба, оферта или гаранционна карта. В бъдещи версии на програмата ще осигурим приложение на този реквизит и за други цели, както и в повече части на програмата. При избор на снимка тя ще бъде копирана автоматично в новосъздадената папка (поддиректория "Images" в папката с базата данни), съдържаща изображенията на всички артикули. Забележка: Засега снимките на артикулите няма да се архивират автоматично заедно с базата данни, тъй като предвид размера им това ще е свързано с допълнително изчакване, което не е желателно. На по-късен етап ще предложим отделна процедура по създаване на специален архив, съдържащ и изображенията, а дотогава папката с изображенията може да бъде копирана ръчно от потребителя при необходимост.
 • В екрана за въвеждане на данни на артикула е добавена възможност за избор на файл с допълнителни технически или други данни, имащи отношение към стоката. При избор на такъв файл, той ще бъде копиран автоматично в новосъздадената папка (поддиректория "Files" в папката с базата данни), съдържаща файловете с технически данни на всички артикули. Както и при снимките, засега тези файлове няма да са част от функцията за архивиране и възстановяване, което ще налага ръчното им копиране при евентуално преместване на програмата на нов компютър.
 • Добавен е реквизит "Тегло", който ще може да се попълва за всеки артикул. Засега приложението на този реквизит е ограничено до възможността за сумиране на теглата на артикулите при създаване на документи за продажба, доставка или прехвърляне. Предвидена е възможност за изчисляване на теглата на наличните артикули в справката за наличностите (при активиране на настройка в самата справка) както и няколко новосъздадени справки, които дават възможност за сумиране на теглата на артикулите по избрани от потребителя документи. Целта на този реквизит е да се даде възможност на фирмите да планират по-добре транспорта на стоките, които транспортират със собствени превозни средства, за да избегнат потенциалната опасност от претоварване на превозното средство (и свързаните с това санкции).
 • Добавен е реквизит "Допълнително описание". В това поле може да се запише кратко текстово описание на артикула, което не е част от наименованието на стоката, но ще се взима предвид при извършване на търсене на артикул по код и наименование, при създаването на операции и документи в различни част на програмата. Като допълнение в настройките на StoreHouse PRO е предвидена настройка, която ще позволява това допълнително описание да се отпечатва на нов ред (под наименованието на артикула) при издаване на документи за продажба или при създаване на оферти.
 • За изделията вече са налични две отделни полета за себестойност. Едното, което съществуваше и до момента, отразява стойността на бъдещото производство на изделието, изчислена спрямо текущата среднопретеглена цена на материалите в него. Както и досега тази стойност ще е динамична и ще се актуализира автоматично от програмата при промяна на цената на който и да е от материалите. Новото поле пък ще показва среднопретеглената цена на наличните, вече произведени изделия от този вид, т.е. няма да зависи пряко от колебанията в цената на материалите. Тази възможност кореспондира директно с възможността за изменение на състава на изделията (промяна на количества, замяна на материали и т.н.) по време на производство, когато промяната се прави за конкретната производствена операция, вместо в разходната норма на оригиналното изделие.
 • При показване на себестойността на артикулите, които са разходна норма на изделие, ако в някой от обектите има налични количества от конкретното изделие, ще се показва тяхната текуща средна цена. Ако обаче наличностите са напълно изчерпани, то ще се показва прогнозната себестойност за бъдещо производство на това изделие, която е формирана от сбора на себестойностите на техните материали + допълнителните разходи (както беше в предишните версии). В случай, че цените на някои от материалите на рецептата са се променили от момента на последното преизчисление на тази стойност, цената ще се показва със звезда (*) непосредствено до последната преизчислена стойност. Ако в настройките на модула е активирана опцията "Винаги показвай преизчислената производствена себестойност на изделията и услугите", програмата автоматично ще преизчислява стойността преди да я покаже, когато е необходимо. Все пак, тъй като това е свързано и със значителен брой изчисления, които ще доведат до ненужно забавяне, тази опция е изключена по подразбиране и е оставено на потребителя да я контролира според нуждите си. Тъй като за разлика от изделията, услугите не могат да имат наличност, за тях винаги ще се прилага показването на последната известна производствена себестойност.
 • Визуален редизайн на модула.

Промени, свързани с архивирането и възстановяването на данни

 • Изцяло нов модул за възстановяване на данните от архив. Освен по-добрата визуална връзка, показваща напредъка в процеса по възстановяване, PRO версията вече ще дава възможност за избор на целева папка, в която да бъде възстановена информацията от архива, което означава, че възстановяването може да се извърши и върху база данни, която е различна от текущата активна БД.
 • Функцията за архивиране е преработена така, че потребителят да може да продължи работа с програмата, докато тя създава архива, без да се налага да изчакват завършването на процедурата. Потребителите с големи бази данни, както и такива, които работят с БД, разположени на файлов сървър ще оценят положително тази промяна.
 • Значително подобрение в скоростта на създаване на архиви и на възстановяване на данните от тях, особено за потребители, чиято база данни се намира на файлов сървър, вместо на локалния компютър.
 • При изпълнение на процедурата по възстановяване от архив програмата вече автоматично ще зарежда папката, в която чрез настройките е указано да се създават архивите. Това ще спести нуждата от ръчно търсене на директорията, в която се намират архивите.
 • Отстранен е бъг, поради който програмата можеше да блокира при опит за създаване на архив в папка, която е била изтрита, преместена или преименувана, без това да е отразено в настройките на StoreHouse.

Промени в модул "Потребители и права за достъп" и с работата на потребителите

 • Добавена е възможност за деактивиране на стари и неактивни потребители. Деактивираните потребители няма да се показват в екрана за вход в програмата.
 • Програмата вече ще съхранява обекта, с който всеки потребител на StoreHouse PRO е работил последно в базата данни и ще го избира автоматично при следващото влизане на същия потребител в тази база данни. Това ще даде възможност на фирмите, които оперират множество виртуални обекти в рамките на две или повече бази данни на същия компютър, да избегнат необходимостта от ръчна смяна на активния складов обект след ръчна смяна на активната база данни или след промяна на работното място, от което потребителят влиза в програмата.
 • Добавена е възможност за бързо копиране на правата за достъп от друг съществуващ потребител. Тази възможност ще улесни създаването на нови потребители тогава, когато техните права се очаква да са еднакви (или приблизително същите) с правата на друг съществуващ потребител.
 • Добавена е възможност да се разреши или отнеме достъпа на конкретния потребител до избрани обекти, в които има право да упражнява дадените му права - директно чрез модула за управление на потребителите.
 • Визуален редизайн на модула.

Промени в модул "Контрагенти", както и при избор на контрагенти към операции

 • В данните на контрагентите в StoreHouse PRO е добавен нов реквизит - "Превозвач". Това ще даде възможност на потребителите на PRO версията предварително да избират, кой точно ще е превозвачът за определен клиент. При предварително избран превозвач за даден клиент, програмата ще го избира автоматично в модула за "Продажби", без да се налага операторска намеса. Както и досега, по този параметър могат да се извършват справки чрез филтъра на справката за реализацията.
 • Реквизитите "банка", IBAN, "BIC код" и "адрес на банката" вече няма да се показват в таблицата с основните данни на контрагента. Вместо това те ще бъдат достъпни в секцията "Допълнителни данни" към всеки контрагент.
 • В екрана за избор на контрагент (при съставяне на доставка, продажба) вече се извършва търсене и по реквизитите телефон, имейл, лице за контакт и забележки.
 • В настройките на програмата е добавена опция, която активира безусловен режим на търсене преди показване на списъка с контрагентите в контекста на създаването на операции като продажба, доставка, заявка, оферта и т.н...

Промени в модул "Оферти"

 • Вече е разрешено въвеждането на различна търговска отстъпка за всеки от редовете в документа (както е в модула за продажби).
 • Вече е възможно получателят на офертата да се избира от списъка с контрагенти, както е в останалите части на програмата, вместо да се изписва ръчно.
 • Добавена е възможност за добавяне на ред с допълнителен текст под наименованието на артикула. Попълва се при необходимост - от оператора, или автоматично - от програмата, ако в настройките на StoreHouse PRO е разрешено автоматичното отпечатване на допълнителното описание на артикулите.
 • В екрана за въвеждане на количество и цена при е добавен бутон за показване на подробна информация за артикула в режим само за четене.

Промени в модул "Ревизии"

 • Модулът е променен както визуално, така и функционално. Процедурата по създаване на нова ревизия е малко по-различна от тази в досегашните версии и ще предлага по-големи възможности за генерирането на инвентаризационните операции. Вече няма да е възможно да се променя датата на ревизията след момента на нейното създаване. За сметка на това при създаване със задна дата (в PRO версията), програмата вече ще калкулира автоматично количествата към тази дата, вместо да прилага текущото им количество в този обект.
 • В допълнение към възможността за генериране на ревизия по предварително избрани групи или на цялата номенклатура на стоките, добавихме и възможност за ръчен избор и добавяне на артикули към нова или съществуваща ревизия. Това означава, че за ревизии, които обхващат силно ограничен набор от артикули, по-практично ще е да се използва по-новия метод. Добавянето на единичен артикул към ревизия ще е възможно само при положение, че същият артикул не участва в друга ревизия на складовия обект - на същата или на по-късна дата. При ръчно добавяне на артикул към инвентаризационна операция, програмата автоматично ще изчислява и въвежда наличността на артикула към края на датата на ревизията.
 • При създаване на ревизия на цялата номенклатура на артикулите или само на избрани от потребителя групи, програмата ще пропуска автоматично всички артикули, които не отговарят на условието да не участват в друга ревизия на същата или на по-късна дата в този складов обект. И тук, както при ръчното добавяне на артикули, програмата ще изчислява автоматично наличното количество в обекта към края на избраната дата.

Промени в модул "Приходи и разходи"

 • Значително ускорена работа на модула.
 • Функцията за търсене вече не се влияе от изписването с малки или главни букви.
 • Визуални промени в модула.

Промени, свързани с продажбите

 • Добавена е възможност за добавяне на ред с допълнителен текст под наименованието на артикула. Попълва се при необходимост - от оператора, или автоматично - от програмата, ако в настройките на StoreHouse PRO е разрешено автоматичното отпечатване на допълнителното описание на артикулите.
 • Добавено е поле с информация за общото тегло на артикулите по текущата продажба, което се актуализира автоматично при всяка промяна на съдържанието на документа. Изчислението става спрямо текущо актуалната стойност за тегло, въведена за всеки от артикулите (когато има такава). Както беше обяснено по-горе, предназначението на тази функция е да позволи по-точно планиране на транспорта, когато той се организира от доставчика и да се избегне опасността от претоварване на превозното средство при извършване на значителни по тегло доставки до клиенти.
 • Полето "основание за издаване" е преместено в горната част на екрана за въвеждане на допълнителни данни по продажбата, тъй като този реквизит се попълва по-често и това ще спестява няколко допълнителни действия на оператора.
 • При добавяне на артикул в свободен текст програмата вече ще предупреждава оператора, ако в номенклатурата на артикулите съществува стока с въведения номенклатурен код. Макар и засега да е допустимо, не е препоръчително да въвеждате продажби в свободен текст, използвайки кодовете на съществуващи артикули.
 • Тъй като по подразбиране програмата показва само името на вече избрания клиент, непосредствено до бутона за избор на клиент добавихме бутон за бърз преглед и проверка на данните на клиента по текущата операция. След натискане на бутона програмата ще покаже данните в режим "само за четене", но при необходимост от корекция, операторът ще е в състояние да я извърши след натискане на бутона за промяна. Функцията е достъпна и чрез бързата клавишна комбинация Shift+F8.
 • Вляво от бутона за избор на клиент добавихме малък бутон за бързо създаване на нов контрагент. Функцията е достъпна и чрез клавиатурната комбинация от клавиши Ctrl+F8.
 • Върната е опцията за отпечатване на номера на свързаната стокова разписка във фактурите. Поради пропуск в една от предишните версии контролирането на тази настройка беше временно невъзможно.
 • При някои потребители на програмата се наблюдаваше забавяне при показване на пълния списък с въведените основания за неначисляване на ДДС (или за изменение на ставката). В настоящата версия сме отстранили причината за това забавяне.
 • Задълженията на клиента вече няма да се отпечатват в стоковите разписки за върнати стоки (дори когато по принцип отпечатването на този реквизит е разрешено).
 • В екрана за въвеждане на количество и цена при е добавен бутон за показване на подробна информация за артикула в режим само за четене.
 • Текстът "Отпечатване на оригинал + 2 копия" (от менюто, което се появява при натискане на бутона "Запис и печат") се заменя с "Отпечатване на оригинал и копие", като броят на отпечатаните копия вече няма да е фиксиран, а ще се взима от настройката на програмата. В случай, че в настройките на програмата е зададено да се отпечатва само оригинал, тази команда ще отпечатва точно едно копие, в допълнение към оригинала.
 • Всички настройки за печат на фактури, които до момента бяха достъпни и чрез менюто за запис и печат се премахват, тъй като практически дублират настройките от "Предпочитания на потребителя и общи настройки".
 • Функциите за печат на документи в модул "Продажби" вече ще са достъпни чрез отделен бутон ("Печат"), а бутонът "Запис и печат" се преименува на "Запис". Бързите клавиши за отпечатване на документ и за запис, остават без промяна.

Нови справки

 • В менюто справки добавихме справка за бързо сумиране на теглото на артикулите в избрани операции от следните типове: доставки, трансфери, продажби (поотделно за стокови разписки и фактури). След поставяне на отметка пред избрани документи и потвърждение, програмата ще покаже информация за общото тегло на артикулите в тях.

Други промени в програмата

 • В мини-справките за специални реквизити по контрагенти (специални цени, специални отстъпки и кодове по номенклатурата на контрагенти) добавихме и възможност за директно коригиране на информацията в тях, както и възможност за едновременно изтриване на две или повече специални цени, отстъпки или кодове по контрагенти. Тъй ката освен за изготвяне на отчети, тези части на програмата вече мога да се ползват и за пълноценно модифициране и въвеждане на данни, те се преместват в менюто "Операции", вместо в "Справки".
 • Чрез потребителска настройка е добавена възможност отпечатването на документите и справките винаги да се извършва на избрано от потребителя печатащо устройство, което се различава от принтера по подразбиране на операционната система.
 • При създаване на нов контрагент в Доставки, Продажби, Гаранционни карти, Заявки и Приходи и разходи новосъздаденият контрагент вече ще се избира непосредствено след съхраняването му, т.е. списъкът с контрагенти ще се скрива автоматично, без да се налага повторно потвърждение. Това спестява едно допълнително действие на оператора.
 • Опциите за скриване и показване на колони и за възстановяване на широчината на колоните по подразбиране вече ще се показват само при чукване с десния бутон на мишката върху заглавната част на списъка (там, където това се поддържа), вместо върху областта с данните.
 • Добавена е функция за автоматично сумиране на количествата на материалите в екрана за редактиране на рецепта (разходна норма на изделия или услуга) и в екрана за промяна на материалите по време на производство на изделие. Функцията се стартира с клавишната комбинация Ctrl+S. Такава необявена функционалност е налична и в модула за продажби.
 • В една от предишните версии на програмата добавихме поддръжка на т.нар. "бърз преглед" за определени видове документи (стартирана чрез кликване с десния бутон на мишката върху списъка с издадени документи от този тип), така че основната част от съдържанието на документа да се визуализира, без да се налага цялостно зареждане на операцията. Тъй като тази полезна възможност не беше разяснена достатъчно добре, в тази версия добавихме бутон ("..."), който ще се появява автоматично в екрана за зареждане на документи от тези поддържани видове.
 • Значително ускоряване на бързодействието в справката за доставките, както и на още няколко други места в програмата.
 • В следните справки търсенето вече няма да се влияе от начина на изписване (малки и главни букви) : реализация, доставки, движение на стоките, приходи и разходи.
 • Добавихме възможност за включване на основанието за плащане при експорт на разширения опис на издадените фактури в CSV формат. В допълнение програмата вече автоматично ще избира 1-во число на текущия месец за начална дата.
 • Добавихме възможност за изменение (или изключване - чрез въвеждане на стойност 0) на ставката по ДДС в модул "Доставки", за текущата операция.
 • В модулите "Доставки", "Прехвърляне" и "Продажби" е добавено сумиране на теглата на артикулите.
 • В справката за наличностите е добавена възможност чрез активиране на допълнителна настройка на справката, да се показва информация за теглото на артикулите.
 • Променен е начинът на създаване на нови подгрупи. При създаването на такива главната група (групата-родител) вече ще се избира чрез поставяне на отметка, вместо чрез двойно чукване с мишката. В допълнение програмата вече ще показва и визуално положението на групата-родител в йерархията на групите, вместо само като наименование. В редактора на групите е добавен бутон за директно създаване на подгрупа към избраната група.
 • При създаване на нова гаранционна карта програмата вече ще съхранява в базата данни името на лицето, което я е създало. Досега това име се отпечатваше само на хартия, а на екрана се показваше последната стойност, въведена в това поле, което правеше невъзможно да се определи кой е издал документа (ако няма копие на хартиен носител).
 • При изпълнение на процедурата по унищожаване на документи и операции по тип и период, ако се използва опцията "архивиране и изтриване на данните за предишен период" програмата ще включва в автоматично създадената ревизия само артикули, чиято наличност към датата на архивиране (в обекта) е различна от нула. Автоматично ще се изпълнява и процедурата по оптимизация в края на операцията. Целта на тази промяна е да се предотврати възможността за прекомерното увеличение на размера на базата данни при фирми, които имат много големи номенклатури на артикулите и едновременно с това са създали огромен брой виртуални складови обекти.
 • Променен е екранът за вход в PRO версията. По подразбиране инструментите за управление на бази данни вече ще са скрити и ще се показват само след нарочно потребителско действие (натискане на бутон "Бази данни"). Леко е видоизменен е и начинът за бързо превключване на активната база данни (натискане на бутон, който ще се появява до наименованието на активната база данни тогава, когато на същия компютър има добавени повече от една база данни). Причината за тези промени е намаляване на възможностите за неволна смяна на активната база, както и премахване от екрана на инструменти и функции, които нямат отношение към ежедневната работа с продукта и се използват по-рядко.
 • Във всички справки, които ползват комбинирани филтри, показващи се в отделен прозорец, добавихме възможност за прилагане на филтъра без затваряне на прозореца с параметрите му. Това се очаква да улесни и ускори работа с тези справки в случаите, когато потребителят желае да генерира множество последователни отчети с променени параметри. Новият бутона е с наименованието "приложи филтъра" (както досега), а старият бутон вече има наименование "приложи и затвори".
 • Филтърът на справката за прехвърлените артикули вече ще запомня последният използван тип на справката (подробна или обобщена) и ще го предлага автоматично при следващо зареждане. Има известни функционални промени и в самата справка - тя вече ще зачита наличието или липсата на права за "обобщени справки за всички обекти". Това ще ограничи възможността на потребители, на които това право не е било дадено, да проследяват прехвърлянето на артикули между обекти, когато активният обект на потребителя не е страна (получаваща или изпращаща) по трансферната операция.
 • Филтърът на обобщената справка за движението на артикули вече предлага опция, която ще позволи в справката да се включнат единствено артикули, които през избрания период са участвали в някаква операция или документ. Чрез тази опция ще стане възможно да се избегне генерирането на отчети, включващи артикули без никакво движение през периода.
 • Промени и подобрения в модула за издаване на гаранционни карти.
 • Добавена е функция за търсене по наименование в екрана за създаване и манипулиране на складови и търговски обекти.

Отстранени бъгове от версии преди 9.0

 • В някои случаи, на монитори с голяма разделителна способност и активирано мащабиране на екрана, в списъците, съдържащи множество записи с полетата за отметки беше възможно разстоянието между отделните отметки да е недостатъчно голямо, което водеше до застъпване на записите. Тази версия отстранява причината за този проблем.
 • В предишната версия при създаване, редактиране или дублиране на нов артикул, продажна цена №2 по погрешка се визуализираше спрямо настройката на продажна цена №1 (за включване на ДДС). Проблемът е отстранен.
 • Предишните версии на програмата позволяваха изтриване на контрагент, който участва в операция. Проблемът е отстранен.
 • В предишните версии беше възможно процедурата по унищожаване на документи и операции по тип и период да приключи с неуспех, ако някой от артикулите съдържа непозволен символ.
 • В справката за наличностите, в режим "артикули под минималната наличност" не се показваха стоките, които са с нулева наличност, ако е активирана опцията за скриване на артикулите с отрицателни наличности.
 • При скрита колона за код в екрана за избор и добавяне на артикул към операция и активиран режим на добавяне на множество артикули наведнъж, полето с отметка пред артикулите не се показваше.
 • При промяна на размера на ДДС ставката в "Продажби" и оферти, програмата променяше размера на данъка, но отпечатва данъчната ставка закръглена до цяло число.
 • Контролите за избор на година в някои справки не позволяваха да се избере година, която е по-голяма от 2020, независимо че самите справки правилно визуализираха данните за 2021 г.

Освен всичко изброено по-горе, новата версията включва и огромен брой други промени и разнообразни подобрения в работата на програмата, чието изброяване обаче ще Ви спестим.
 
И накрая, няколко думи за номера на самата версия, която е възможно да породи известно объркване... Досегашните потребители на продукта, особено онези, които са с нас от по-дълго време знаят, че номерата на предишните няколко версии бяха във формат 2.8.x, тези преди тях - 2.7.x, 2.6.x и т.н. Някои вероятно помнят, че през 2002 г. имаше и версии, започващи с 0.x.x, Версиите започващи с 2.x.x датират от края на 2008 г. Всъщност първата цифра имаше отношение единствено към генерацията на продукта спрямо планираното му развитие, докато втората цифра беше номерът на главната версията от тази генерация. С течение на времето стана ясно, че този начин на номериране на версиите внася ненужни ограничения, затова считано от тази версия преминаваме към стандартен модел на номериране на версиите и вместо 2.9.x, новата версия става 9.x.x, което ще ни позволи да илюстрираме по-ясно значението и обема на промените в следващите версии.

 

Надяваме се, че и с тази нова версия ще успеем да улесним ежедневието Ви. Ще се радваме да получим и Вашите коментари. Ако имате въпроси, затруднения, или ако откриете, че нещо не работи както трябва, не се колебайте да се свържете с нас.

 

 

Link to comment
Гост
Дискусията е затворена. Вече не може да се отговаря в нея.
×
×
 • Create New...