Jump to content

Анонс: Версия 3.x на InCash


Елизия Софтуер

Препоръчани публикации

 • Администратор

Пълен списък с промените във версии 3.x на продукта InCash

 

Версия 3.1.1 (издадена на 06.07.2021 г.)

 • Отстранен е пропуск във функцията за търсене, поради който версия 3.1 на InCash извършваше търсене по ключова дума при спазване на малки и главни букви, независимо дали в опциите този параметър на търсенето е бил забранен.

 

Версия 3.1 (издадена на 15.06.2021 г.)

 • Добавена е поддръжка на Unicode. Данните, създадени от по-стари версии на InCash (които използват кодировка CP1251) ще бъдат мигрирани автоматично.
 • Експортът на данни в CSV формат е преработен за стриктно спазване на изискванията на RFC4180. В тази връзка е прамахната и опцията за експорт в режим на съвместимост.
 • За още по-бърза работа с програмата и в допълнение към вече съществуващите бързи команди с клавишите плюс и минус са добавени две нови съкратени клавишни комбинации: Ctrl+ (знак плюс) създава нов приход към маркираната категория от списъка с категории (ако има такава), а Ctrl- (знак минус) създава нова разходна операция в нея. Това позволява по-бързо създаване на нова операция от избрания тип, без да се налага избор на категория.
 • Опцията за автоматичен избор на свързаните подкатегории (при филтриране по категория), която във версия 3.0 беше преместена от основния екран на InCash към менюто "Настройки" е върната и отново е достъпна в основния екран на програмата (както и чрез клавиша F4). Като допълнение тази опция вече ще е активирана по подразбиране, докато потребителят не я изключи.
 • Други дребни подобрения в работата на програмата.

 

Версия 3.0.1 (издадена на 20.05.2021 г.)

 • Отстранен бъг във функциите за търсене по ключова дума и търсене по сума на версия 3.0, поради който изчисленият баланс след извършеното търсене е грешен.
 • Отстранен бъг в "Диаграма на приходите и разходите през годината", поради който при зареждане на диаграмата програмата прекратява своята работа.
 • Отстранен бъг във функцията за проверка за по-нова версия в менюто "Помощ" (на версия 3.0), поради който програмата погрешно показва, че има по-нова версия.
 • Общи подобрения в работата на InCash.

 

Версия 3.0 (издадена на 17.05.2021 г.)

 • Осъвременен дизайн на потребителския интейрфейс, по-големи шрифтове и автоматично адаптиране на големините на колоните според мащаба на дисплея. Програмата вече предлага възможност за по-бързо и лесно визуално възприемане на основната информация, необходима на потребителя.
 • Значително по-бърза работа с много големи масиви от данни.
 • За по-лесно разграничаване на типа на записите, разходните операции вече ще се показват с червен цвят, приходните - със зелен, а планираните плащания - с черен цвят.
 • Филтрирането на данните по тип (приход/разход) е реализирано чрез три раздела (табове) със съответните наименования: "приходи и разходи", "приходи" и "разходи".
 • При въвеждане на плащане реквизитът "тип" (приход/разход) вече ще е част от плащането, а не от операцията. По този начин ще е възможно една и съща операция да съдържа както приходни, така и разходни записи.
 • Категорията вече също е част от плащането, а не от операцията. Това ще позволи в рамките на една и съща операция да се смесват приходни и/или разходни операции от различни категории, като основното предимство, което дава тази промяна е, че чрез нея е възможно да се реализира прехвърляне на суми между категории (сметки). Например: разход по една категория и приход - по друга. При последователно въвеждане на няколко плащания по една и съща операция програмата автоматично ще предлага последната избрана категория за всяко от тях, освен ако потребителят не я промени ръчно за някое от плащанията.
 • В екрана за въвеждане на плащане сумите вече ще се показват с положителна или отрицателна стойност, вместо с абсолютна стойност, за да е по-лесно разграничаването на приходите от разходите.
 • В основния екран на програмата е добавена диаграма, която ще показва нагледно дела на приходните и на разходните операции.
 • Премахната е колоната, съдържаща информация за датата и часа на последна модификация. Вместо това тази информация ще се показва в екрана за редактиране на операцията (в заглавната част на диалоговия прозорец)
 • Премахната е колоната, която показва дали плащането е извършено. Вместо това в началото на всеки ред ще има поле с отметка, което ще предоставя информация за статуса на плащането. Потребителят ще може да лесно да променя статуса на всяко плащане чрез поставянето или премахването на отметка. В допълнение статусът на плащането може да се променя и чрез екрана за редактиране на операцията - отново чрез манипулирането на отметката в съответното поле.
 • Командата "Без филтър" вече няма да показва всички данни в документа, а ще изчиства само приложените филтри резултата от извършени търсения по ключова дума, запазвайки избрания период.
 • Функцията за търсене ще позволява да се избира (каскадно) търсене не само в резултата на екрана (както досега), но и търсене във всички данни, без значение на филтъра. Премахва се търсенето чрез маркиране на съвпадащите редове. Добавена е възможност за изключване на търсенето само в резултата от предходното търсене.
 • При създаване на нова операция потребителите ще могат бързо, с клавиши "+" и "-", да променят типа на плащането (приход или разход), вместо задължително да избират типа чрез екранните опции, както беше досега. Забележка: Тази възможност ще е достъпна само тогава, когато е активно някое от полетата за въвеждане на сума или когато потребителят е маркирал запис от списъка с плащания по операцията. В допълнение, пред сумата ще се изписка с думи: "Приход" или "Разход", за да е по-ясно какъв тип плащане се въвежда.
 • Добавена е функция за ръчно архивиране и възстановяване на данните от компресиран архив. Функциите за архивиране са достъпни чрез менюто "Файл", а бързият клавиш за архивиране е F11. При архивиране програмата ще създава компресирано копие на архивирания файл с окончание .ICB. Архивът ще съдържа оригиналното име на архивираният файл и суфикс във формат ГГГГММ (година-месец). Файлът ще се създава в папката, в която потребителят е указал да се съхраняват автоматичните резерви копия, а ако такава папка няма - в директорията на оригиналния файл.
 • От основния екран на програмата е премахната опцията за автоматично включване/изключване на подкатегориите на избраната във филтъра категория. Вместо това е добавен бърз клавиш (F4), с който може да се активира или забранява еквивалента на тази опция в менюто "Настройки" - "Автоматично включвай и подкатегориите на избраната категория".
 • По подразбиране в основния екран на програмата вече ще се показва само категорията на операцията, вместо както беше досега - категорията и префикс - категорията-родител. Показването на категорията-родител ще може да се активира по желание на потребителя чрез опция в менюто "Настройки", но вместо като префикс, вече ще се показва като суфикс.
 • Планираните плащания, попадащи в текущо избрания период (и набор от филтри) вече ще се показват и като като отделна стойност - под полетата с общите стойности.
 • Паролата, с която е защитен файла вече ще се съхранява като MD5 хеш стойност.
 • Редактора на категориите вече ще извършва основните си изчисления в отделна процесорна нишка, за да не се блокира достъпа на потребителя до останалите функции на тази част на програмата, докато се изпълняват изчисления върху сложни и обемисти структури от данни.
 • При създаване на нова операция, промяна на съществуваща операция или изтриване на един или повече записи програмата вече няма да презарежда данните на екрана, което ще доведе до по-бърза работа на InCash и до възможност за запазване приложеното от потребителя сортиране по определена колона.
 • В основния екран на InCash също е добавена възможност за бързо създаване на приходна операция чрез натискане на клавиша "+" или разходна - чрез клавиша "-".
 • и множество други дребни подобрения в работата на програмата, с които няма да Ви отегчаваме...

 

Отстранени бъгове от версия 2.х:

 

 • В предишната версия беше възможно при определена последователност от потребителски действия да се достигне до неправилно филтриране на данните по категория, което налагаше да се изчисти ръчно филтъра по категории. Проблемът е отстранен.
 • Отстранен бъг в диаграмата на приходите и разходи по години и месеци, поради който не беше възможно да се избере 2021 г. от контролата за промяна на годината.
 • В полето за въвеждане на сума е забранено въвеждането суми с повече от два знака след десетичната запетая.

 

Приятна работа с версия 3.x на InCash! Както и досега, ако имате предложения, които според Вас биха подобрили работата и функционалността на продукта, не се колебайте да ги споделите с нас.

Link to comment
Гост
Дискусията е затворена. Вече не може да се отговаря в нея.
×
×
 • Create New...