Jump to content

Промяна на номерацията на фактурите

 

StoreHouse PRO генерира уникален 10-разряден последователен номер за всяка издадена фактура. При липсата на фактури, съхранени в базата данни, първият номер ще бъде 0000000001, а всеки следващ - с единица по-голям. На практика, освен ако това действително не е първата Ви фактура, ще имате нужда да промените тази номерация или поне началния номер, от който започва броенето. По-долу ще обясним как това може да се случи в StoreHouse PRO.

В какви случаи се налага промяна на номерацията

 • При преминаване от един начин на издаване на фактури - към друг
  Най-често срещаната причина, поради която бихте пожелали да промените номерацията е преминаването от един начин на издаване на фактури - към друг. Това може да включва както случаите, при които сте издавали фактури от кочан, така и случаите, при които до момента на започване на работа със StoreHouse PRO сте издавали фактури от друг софтуер с подобно предназначение. И в двата случая се предполага, че вече сте издали поне няколко фактури с определена номерация, която ще желаете да продължите и в нашия продукт. Разбира се, в този случай не е допустимо да издавате новите фактури с номера, които вече сте използвали за издаването на стари фактури, така че промяната тук е задължителна, а не пожелателна.
   
 • При наличието на няколко отделни търговски обекта, които едновременно издават фактури, но не използват една и съща база данни на StoreHouse PRO
  В случай, че имате няколко отделни, несвързани помежду си търговски или складови обекти, в които сте инсталирали нашия продукт и желаете да издавате фактури от името на същата фирма във всеки един от тях, е необходимо да осигурите невъзможност за припокриване на номерата на издадените документи в различните обекти. Тук определено бихте желали да използвате различни диапазони в номерацията (например 0000000001, 1000000001, 2000000001 и т.н.)
   
 • При смесване на различни начини за издаване на фактури
  Да предположим, че най-често издавате фактурите чрез нашия софтуерен продукт, но същевременно имате и кочан с фактури, който бихте желали да използвате в случай, че компютърната Ви техника е повредена или просто обстоятелствата налагат да се издаде фактура, докато нямате физически достъп до продукта, чрез който обикновено фактурирате. В този случай би било много удобно кочанът с фактури да следва една номерация (например от 0000000001 нагоре), докато софтуерният продукт работи в други диапазон (например от 0000010001 нагоре).


Как се променя номерацията на фактурите в StoreHouse PRO:

Метод №1 - Ръчно задаване на началния номер в модул "Продажби"

Това е най-простият и същевременно най-често използваният метод за задаване на началния номер, от който желаете да започнете номерирането на фактурите. Той се реализира директно чрез модул "Продажби" и се изразява в еднократното ръчно въвеждане на желания стартов номер на фактура.

 

Ето как става това:

 • Влезте в модул "Продажби" и се уверете, че документът, който сте напът да създадете е от тип "фактура";
   
 • Оформете всички необходими реквизити на фактурата (в т.ч. артикулите по сделката, дати, платени суми и др.) БЕЗ все още да съхранявате документа;
   
 • След като приключите с въвеждането на данните чукнете с мишката в полето за номер на документ. В момента там е изписан поредния номер на фактура, който следва да се издаде според настоящата номерация (а ако в базата данни няма други фактури, това ще е номер 0000000001). Коригирайте този номер така, че да продължава номерацията на документите, която сте следвали до момента. С други думи, ако последната фактура, която сте издали до момента от кочан или друг софтуерен продукт е, да речем, 0000012345, то Вие ще трябва да въведете следващия свободен номер, който в примерният случай би бил 0000012346;
   
 • След като сте се уверили, че изписаният номер е точно този, който желаете да използвате, вече можете да запишете документа. След записа на документа номерът вече не може да бъде променян и ще се счита от програмата за зает. Всеки следващ номер на фактура ще е с 1 по-голям от предходния (най-големия зает) номер.
 
Този метод не може (или не трябва) да се използва в следните случаи:
 
 • Ако номерът, който сте въвели съвпада с номер на друга фактура, която вече сте издали в рамките на активната база данни. Програмата винаги първо прави проверка за това, дали номерът на документа е свободен, и ако не е, ще издаде съобщение за грешка, т.е. няма да допусне да използвате същия номер на документ, ако той вече е зает от съществуваща в базата данни фактура;
   
 • Ако въведеният номер, дори да е свободен, е по-малък от най-големия зает номер на фактура в активната база данни (или активния виртуален складов обект) и същевременно използвате автоматичен диапазон за номерацията. Пример за такъв случай е, когато до момента чрез програмата сте издавали фактури в диапазона 2000000001-2999999999 и изведнъж решите да започнете да издавате фактури, започващи от 0000000001. Не, че това е невъзможно, но не е практично. Спомнете си, че за да формира следващият номер на фактура, програмата взима най-високия зает и прибавя към него 1. Ето защо, ако в този случай създадете фактура с номер 0000000001, следващата фактура няма да бъде с номер 0000000002, а с номер от сорта на 2ххххххххх, т.е. ще се налага всеки път да променяте номера сами. Все пак, по-долу ще Ви обясним как можете да подходите, за да постигнете автоматично номериране в точно желания от Вас диапазон при наличието на предишни издадени фактури от по-висок диапазон;
   
 • Ако администраторът на програмата е дефинирал фиксиран, а не автоматичен диапазон за номериране на фактурите в рамките на виртуалния обект, от който се опитвате да зададете нова номерация на фактурата, а въведеният от Вас номер излиза извън зададения от администратора диапазон.
   
 • Ако въведеният от Вас номер на документ попада в диапазона за номериране на фактури, който е дефиниран за друг виртуален складов обект в рамките на активната база данни.

Метод №2 - Дефиниране на нов диапазон в модул "Складови и търговски обекти"
 
Вместо да въвеждате ръчно каквито и да е начални номера, можете да използвате функцията за задаване на фиксиран диапазон в номерацията на фактурите. Това се реализира чрез модул "Складови и търговски обекти", който можете да стартирате от менюто "Номенклатури".

По подразбиране виртуалните обекти в програмата използват общ автоматичен диапазон, което означава, че за формиране на следващия номер на фактура се прилага правилото за добавяне на единица към най-високия зает номер. Това решение не винаги е удачно, особено ако имате няколко обекта, които водите на отчет в същата база данни и те едновременно издават фактури в различни диапазони. Затова сме предвидили възможност да промените диапазона за всеки един от обектите, а също и възможност да смесвате обекти с фиксирани диапазони и обекти с автоматични диапазони.
 
Дефиниране на диапазони за фактуриране на ниво складов обект
 
На картинката по-горе можете да видите как за създадените виртуални обекти са дефинирани няколко различни диапазона в номерацията на фактурите. Първият от тях - "основен склад" - използва автоматичен диапазон, т.е. за него се прилага правилото за номериране, което е по подразбиране. Останалите обекти обаче имат фиксирани диапазони, в които могат да издават фактури. За "Търговски обект №1" това е диапазонът 1000000000-1999999999, "Търговски обект №2" ще издава фактури в диапазона 2000000000-2999999999, а последният от тях, който както се вижда от картинката, се създава в момента, е с диапазон 3000000000-3999999999.
 
По същия начин, чрез редакция на съществуващ обект или при създаването на нов, можете да определите кой диапазон на номериране ще използват издадените от него фактури. Дори и до момента да сте работили в един диапазон, можете лесно да го промените така, че от момента на промяната номерацията да следва новия диапазон. Разбира се, и тук както по-горе, се прилагат известни ограничения като например това, че диапазоните на отделните обекти не трябва да се припокриват един друг, а също е важно да се въведе такъв обхват от номера, който вече не е напълно изчерпан, тъй като в противен случай просто няма да можете да създадете нова фактура поради липсата на свободен номер.
 
Този метод обаче Ви дава пълна свобода за фактуриране в изцяло нова последователност от номера, без да се налага да изтривате досега издадените документи от тип "фактура" и същевременно осигурява това, че нито един друг обект не може да използва Вашия диапазон, така че да се получи неволно дублиране на номерата на фактурите. Последното и без туй е невъзможно, ако обектите се водят в една и съща база данни, но от друга страна, ако базите данни са няколко - по една за всеки обект, тогава е задължително да зададете фиксиран диапазон за всеки обект, за да сте напълно сигурни, че докато Вие издавате фактура с определен номер в единия обект, някой Ваш колега не е използвал същия номер, за да издаде фактура в неговия търговски обект.
 

<-- Към съдържанието×
×
 • Create New...