Jump to content

Основни елементи на потребителския интерфейс на InCash

 

InCash разполага със стандартен графичен интерфейс, чрез който потребителят взаимодейства с продукта, извършва разнообразни действия и визуализира необходимите отчети. В тази част на ръководството ще се спрем последователно на всеки елемент на основния изглед на програмата и ще обясним неговото предназначение.

 

Елементи на основния екран

 

Основният изглед на продукта е съставен от заглавна лента, лента с менюта, лента с инструменти (toolbar), контроли за филтриране на данните, списък за визуализиране на потребителските данни и ред на състоянието. Чрез допълнителни команди потребителят може да стартира и работи с допълнителни модули и функции на програмата, които се визуализират и изпълняват в свои собствени екрани, за които ще стане дума в следващите части на ръководството.

 

Основният екран на InCash изглежда по следния начин:

incash30-mainscreen1.png

 

Заглавна лента

 

Заглавната лента е стандартен елемент на графичния интерфейс, ето защо не е необходимо да се спираме в подробности върху нея. Единствената й полезна функция от гледна точка на настоящото ръководство е, че тя предоставя информация за името на документа, с който работим в момента. То се изписва непосредствено до името на продукта - в горния ляв ъгъл на екрана. В случай че работите с няколко отделни файла на InCash, тази лента ще Ви ориентира за името на текущия документ. Ако в заглавната лента виждате "InCash - Untitled" (т.е. "неозаглавен"), тогава това най-вероятно показва, че не сте заредили съществуващ документ или че все още не сте присвоили име на документа, върху който работите в момента.

 

Лента с инструменти

 

Лентата с инструменти, т.нар. "toolbar", e друг стандартен елемент на повечето програми. Чрез нея получавате достъп до някои от по-често използваните функции на програмата, в случай че предпочитате да работите с мишка или друго посочващо устройство. В InCash лентата изглежда по следния начин:

 

toolbar.jpg

 

Лентата съдържа множество икони, всяка от които стартира различна функция на програмата. Името на функцията се изписва непосредствено под всяка от иконките. В определени моменти някои от изображенията могат да бъдат неактивни, което означава, че не могат да бъдат използвани в конкретния момент или контекст (затова са представени в бледосив цвят). Както се вижда и от примерното изображение по-горе, иконите на функциите за търсене, промяна и изтриване са неактивни. Причината за неактивност на първата от тях е, че в справката няма данни, които да бъдат претърсвани. А за употребата на другите две е необходимо потребителят да е избрал поне един запис от списъка с данни (което явно не е изпълнено в този случай). Споменаваме това, тъй като същото правило важи и за други елементи на интерфейса.

 

Функциите на InCash, които са достъпни от лентата с инструменти са:

 • Нов - използва се за създаване на нов документ (файл).
 • Отвори - служи за зареждане на съществуващ документ на InCash, който предварително сте създали и сте съхранили някъде в компютъра.
 • Запиши - съхранява промените в текущия документ под името и на мястото, което сте му присвоили предварително. Ако документът е нов и все още не е бил съхранен, командата ще действа като команда "Запиши като...", при която едновременно със записа задавате и име на файла.
 • Печат - служи за отпечатване на отчет с данните, които са показани на екрана.
 • Валути - стартира редактора на валутите.
 • Категории - стартира редактора на категориите.
 • Търси - показва екрана за извършване на търсене на данни по ключова дума.
 • Опресни - изчиства резултатите от евентуално предишно търсене и опреснява данните на екрана.
 • Добави - служи за добавяне на нова приходна или разходна операция към документа.
 • Промени - служи за промяна на избрана операция от списъка с въведените операции.
 • Изтрий - изтрива маркираните от потребителя приходни и/или разходни операции (могат да са повече от една).
 • Без филтър - ако потребителят е приложил филтър или е извършил търсене по ключова дума, натискането на тази икона ще изчисти зададения филтър и резултата от търсенето (с изключение на избрания период), т.е. ще се покажат всички данни, отговарящи на зададения период

 

 


Менюта в InCash

 

Основните потребителски менюта в InCash са:

 • Файл - менюто съдържа команди, свързани с работата с файлове - тяхното създаване, зареждане и запис. Чрез това меню са достъпни и командите за печат, предпечатен изглед и настройка на печата, архивиране и възстановяване на данните от архив.
 • Редакция - както подсказва и името му, това меню служи за манипулация на данните в документа - създаване, променяне и изтриване на операции, валути и категории. Като допълнение в това меню са разположени и командите за всякакви импортни и експортни функции на InCash, както и някои от функциите, които се отнасят до филтриране на данните в отчетите.
 • Изглед - съдържа няколко команди, които са свързани с начина на представяне на данните и определени части на интерфейса. От същото меню е достъпна и командата за стартиране на диаграмата на приходите и разходите по месеци за избрана година.
 • Настройки - тук можете да откриете и промените всички потребителски настройки на програмата. Чрез тях можете да персонализирате поведението на програмата по начин, който да направи работата Ви с нея още по-бърза, лесна и приятна.
 • Помощ - съдържа команди, които се отнасят до настоящата помощна информация, съвети за работа с продукта, проверка за актуализации на програмата, както и информация за самия продукт.

 

 


Елементи на потребителското работно пространство

 

Основният работен екран на продукта е разделен на няколко части. В лявата част на екрана е разположена лента с инструменти за филтриране на данните. В дясната част на екрана се намира списъка, в който ще се показват записите на приходи и разходи, които отговарят на филтъра, зададен от потребителя. В горната част на екрана е разположена обобщената информация за стойността на приходни и разходни операции, показани в списъка.

 

Лента с обобщените стойности на отчета

 

incash30-totals.png

 

Лентата с обобщените стойности на отчета показва сборовете на приходните и разходните операции спрямо приложения от потребителя филтър. Лентата показва следата информация:

 • Начално салдо - сумата в това поле показва сбора на всички операции, които отговарят на приложения филтър, но са се случили преди началната дата, определена от потребителя. Това е началната наличност, с която отчетът започва на определената начална дата.
 • Приходи - показва сбора на всички приходни операции, които отговарят на приложения филтър и са възникнали в периода между началната и крайната дата на филтъра.
 • Разходи - показва сбора на всички разходни операции, които отговарят на приложения филтър и са възникнали в периода между началната и крайната дата на филтъра.
 • Баланс - това поле показва разликата между сборовете на приходните и на разходните операции за указания период и приложения филтър. Ако сборът на разходите е по-голям от този на приходите, балансът е отрицателна стойност.
 • Крайно салдо - показва наличността според избраните параметри на филтъра към крайната дата, определена от потребителя. Крайното салдо се формира като към началното салдо се прибави изчисления баланс (или се прибавят всички приходни и се извадят всички разходни операции, което е същото).

 

 


Под всяко от петте полета с общи стойности е възможно програмата да покаже и бяло поле със сума, пред която се изписва думата "Планирани". Ако видите такова поле, това означава, че програмата е открила, че са налице операции на показаната стойност, които са включени в сборовете по-горе, но техният статус е на планирани плащания, вместо на платена сума. Планираните плащания се показват в отчетите с различен цвят (черен) и пред тях няма поставена отметка.

 

 

Пример

 

 

В примерното изображение по-горе можете да видите, че под полето "Разходи" има и планирани плащания на стойност 142.58. Тъй като в примера няма планирани приходи, баланът на планираните плащания е отрицателен и е равен на отрицателната стойност в предходното поле. Закономерно, тъй като под полето за начално салдо няма изведена информация за планирани плащания от предишен период, крайното салдо на планираните плащания е равно на изчисления баланс.

 

 

 

Средства за филтриране на резултатите от отчета

 

В лявата част на екрана са разположени инструментите, с които потребителят може да контролира показването само на такава информация, каквато го интересува в настоящия момент.

 

incash30-filters.png

 

Филтриране по начална и крайна дата

 

По подразбиране InCash ще попълни автоматично полетата за начална и крайна дата. За начална дата ще бъде въведен първия ден от настоящия месец, а за крайна дата ще бъде попълнена текущата дата, взета от системния часовник на компютъра. Можете да променяте ръчно тези дати така, че да отговарят на информацията, която търсите. Програмата ще показва на екрана само записи на приходни или разходни операции, които попадат в определения период и ще актуализира информацията след всяка промяна на която и да е от двете дати.

 

 

Съвет

 

 

В много от случаите би било по-практично и бързо да използвате бутона за "Бърз избор на период", чрез който получавате достъп до предварително дефинираните периоди, както и до 5 потребителски позиции, в които можете да съхраните и извиквате бързо свои специфични периоди, които по-често представляват интерес за Вас.

 

 

 

Филтриране по тип (приход и/или разход)

 

Непосредствено под полетата за дата са разположени табове (раздели), чрез които потребителят е в състояние да превключва между показване на всички операции (независимо от техния тип - приход или разход) или показване само на приходните операции, или само на разходните операции. По подразбиране програмата ще показва и едните, и другите.

 

Филтриране по категория

 

Под табовете за филтриране по тип на операцията се намира контролата, чрез която програмата визуализира йерархичната структура на категориите, създадени от потребителя. Пред всяка от категориите има поле за отметка, чрез което потребителят може да направи така, че да включи или изключи от резултатите информацията за операции, които са свързани с определени групи. По подразбиране програмата показва всички категории, без да поставя отметка пред тях. Когато не е поставена отметка преди нито една категория, това означава, че програмата не извършва филтриране на резултата от справката по този показател. Поставянето на отметка пред една или повече категории ще доведе до преизчисляване на информацията и показване единствено на данните, които са свързани с избраните категории и изключване на информацията за операции, които не попадат в тази селекция.

 

 

Съвет

 

 

При чукване с десния бутон на мишката върху някоя от категориите програмата ще покаже контекстно меню, даващо достъп на потребителя до бързите команди за избор, които улесняват и ускоряват избирането на комплексни структури от категории. Чрез същото меню потребителят е в състояние да запамети до 5 потребителски, често използвани комбинации от избрани категории, които по-късно ще може да извиква чрез две кликвания с мишката.

 

 

 

По подразбиране при поставяне на отметка пред категория, която съдържа подкатегории програмата ще избира само директно избраната категория. В случай, че желаете да промените това поведение на програмата и да я накарате да избира автоматично и подкагегориите, натиснете клавиш F4 или поставете отметка пред опцията "При филтриране по категория включвай и подкатегориите на избраната категория" от менюто "Настройки".

 

 

Съвет

 

 

При избор на категории можете да използвате клавиша Shift заедно с последващо чукване върху определена категория, за да превключвате между самостоятелен избор или избор с подкатегории. Клавишът Shift обръща временно действието на опцията за включване (или невключване) на подкатегориите, така че ако изборът на подкатегории е разрешен, чрез този квалиш се преминава в режим на единичен избор, а ако по подразбиране се работи в режим на единичен избор, чрез натискане на Shift се превключва към режим на избор на цялата прилежаща структура от категории под избраната.

 

 

 

Премахването на филтъра по категории става чрез натискане на бутона "без филтриране по категория".

 

Филтриране по статус

 

Плащанията в InCash имат два възможни състояния: платени и неплатени (планирани). Планираните плащания се показват в списъка с резултатите в черен цвят и без отметка пред тях. Те влизат в общите стойности на отчета, но също така се визуализират по стойност и в отделни полета, за да е ясно, че в отчета са включени и предстоящи или просрочени плащания на посочения размер.

 

По подразбиране програмата показва както платените суми, така и планираните плащания. Ако желаете да превключите към показване само на един от тези два вида, можете да направите това чрез падащия списък, който се намира непосредствено под кръговата диаграма на приходите и разходите. Когато е избран режим на показване само на платените суми, програмата няма да показва плащания, чийто статус е "планирано плащане", нито пък ще ги включва в общите стойности на отчета. И обратното - ако сте избрали режим на показване само на планирани плащания, програмата ще изключи от справката всички суми, които са отбелязани като платени.

 

Филтриране по валута

 

Тъй като InCash поддържа работа с неограничен брой валути, в програмата е предвидена възможност за филтриране на информацията и по този показател. Това става чрез падащия списък, който се намира непосредствено под списъка за филтриране по статус на плащането.

 

По подразбиране програмата избира режим "Превалутирай всички в BGL". Това означава, че в отчета ще бъде включено всяко плащане, независимо от неговата валута, но сборовете в горната част на екрана ще показват левовата равностойност на валутните плащания. Ако обаче от падащия списък сте избрали конкретна валута, това ще накара програмата да показва единствено плащанията, които са извършени в тази валута, изключвайки по този начин всички останали плащания, които са в различна валута. В режим на работа, при който е приложен филтър по определена валута, програмата ще показва общите стойности в тази валута (вместо по левова равностойност, както е по подразбиране).

 

Списък с плащанията

 

Централната и най-голяма част от работното пространство на InCash е заета от списъка на плащанията. В него ще се визуализиран единствено записи, които попадат в зададения период, отговарят на приложения филтър и/или съдържат ключовите думи, въведени от потребителя във функцията за търсене.

 

За по-ясно визуално разграничаване разходните операции са оцветени в червено, приходните - в зелено, а планираните плащания, независимо от техния тип - в черно. Както пояснихме по-горе, в началото на всеки ред има поле за отметка, която когато е поставена указва, че плащането е извършено. Планираните плащания нямат поставена отметка.

 

За достъп до повечето операции с данните от този списък потребителят може да използва менюто "Редакция", иконите от лентата с инструменти или контекстното меню, което се появява при чукване с десния бутон на мишката върху елемент на таблицата с данните.

 

 

 ×
×
 • Create New...