Jump to content

Валути в InCash - създаване и промяна

 

Основното предназначение на продукта InCash е да води отчет на приходите и разходите, затова основният реквизит, в която и да е приходна или разходна операция, ще бъде нейното парично изражение. Паричните средства, от своя страна, освен стойностното си представяне, имат още един важен показател - валутата, в която е изразена тази стойност. По тази причина за всяко плащане по операция, което въвежда в програмата InCash, потребителят ще трябва да посочва и валутата, в която е извършено плащането.

 

Тъй като продуктът InCash е предназначен за използване в България, основната валута в него е българският лев, а означението, с което той ще се представя в програмата е BGL. Тази валута е предварително дефинирана във всеки документ, който се създава с програмата. Не може да бъде изтривана или преименувана. Нейният валутен курс ще е винаги 1.000000 лв. за 1 лв. За всички останали валутни операции в програмата, независимо от вида на използваната в тях валута (освен, ако е лева), следва да се посочва и стойността на сумата, преизчислена в основна валута. С други думи, ако се въвежда операция в евро, потребителят трябва да посочи и нейното изражение в лева. Това може да стане по два начина, на които ще се спрем подробно по-късно в ръководството, но в общи линии се изразяват в указването на точен валутен курс спрямо лева (при което програмата автоматично изчислява общата стойност в лева) или пък точна обща стойност в лева (при което програмата автоматично изчислява валутния курс).

 

Редактор на валутите

 

Стартирането на модула (редактора) за работа с валути става от менюто "Редакция" - "Валути" или чрез натискане на клавишната комбинация Ctrl+F1 от клавиатурата. Модулът изглежда по следния начин:

 

incash30-currency1.png

 

Както става ясно от изображението по-горе, редакторът на валутите представя списък на всички валути, дефинирани от потребителя в документа. Информацията, която се представя за тях, се извлича автоматично от приходните и разходните операции, които са въведени в съответните валути. Всъщност единственият реквизит, който се попълва ръчно от потребителя в този модул, е обозначението на самата валута.

 

Създаване, промяна и изтриване на валути

 

Създаването на една валута става чрез натискане на бутона "нова валута". На екрана ще се отвори малък диалогов прозорец, в който потребителят следва да въведе кратко (желателно не повече от 3-буквено) обозначение на новата валута. Обозначението трябва да бъде уникално, т.е. да не повтаря наименованието на друга, вече дефинирана валута. В случай че програмата установи съвпадение със съществуваща валута, тя ще изведе съобщение за грешка и няма да позволи завършване на операцията. След въвеждане на наименованието на валутата следва да потвърдим операцията чрез натискане на клавиша Enter от клавиатурата или бутона за потвърждение от екрана. Новата валута ще се покаже в списъка с останалите валути.

 

incash30-currency2.png

 

В случай че е необходимо наименованието на определена валута да бъде променено (обикновено в случай на грешно изписване), потребителят следва да маркира записа, който желае да промени, и да натисне бутона "промяна" или да чукне двукратно с мишката върху реда с тази валута. Ще се покаже същият диалогов прозорец, в който може да бъде нанесена желаната корекция. Отново, както по-горе, обозначението на валутата не трябва да повтаря наименованието на друга дефинирана валута.

 

Изтриването на погрешно въведена валута е възможно единствено, в случай че в документа не съществуват операции, които са асоциирани с нея. За да изтриете погрешно въведена валута е необходимо да я маркирате, а после да натиснете бутона "изтрий". Програмата ще извърши проверка за това дали има операции с тази валута и ако такива не бъдат открити, валутата ще бъде премахната от списъка на дефинираните валути. В противен случай ще получите съобщение за грешка.

 

Отчет за наличните средства по валути

 

Както е видно от първото изображение по-горе, освен за създаване, редакция и изтриване на валути, този модул може да се използва и за получаване на обобщена справка за наличностите в отделни валути. За всяка една от тях програмата автоматично изчислява и представя следните данни:

  • В наличност - в това поле се записва предполагаемата наличност в тази валута към настоящата дата. Наличността се изчислява под формата на разликата между приходните и разходните операции, които потребителят е въвел в тази валута. Обърнете внимание, че стойността може да бъде и отрицателна, ако размерът на разходните операции надвишава размера на приходните. Това, разбира се, не е желателно, но следва да се приема за индикация, че сте пропуснали да отразите определен приход или пък сте допуснали друга подобна грешка в отчитането на операциите.
  • Средна стойност в BGL - това е усреднената левова равностойност на придобиване на наличната валута от този вид. Спомнете си, че по-горе споменахме, че за всяка операция във валута, различна от лева, потребителят следва да въвежда и нейната левова равностойност. Програмата извлича и обобщава тази информация в това поле. Разбира се, реалната левова равностойност на валутата е променлива величина, която зависи от актуалните валутни курсове. Те пък в повечето случаи варират непрекъснато, затова не е възможно да се представи съвсем точно информация за стойността на валутата в лева, освен ако не разполагаме с актуален валутен курс, ето защо следва да я третирате по-скоро като ориентир, отколкото като фиксирана стойност.
  • Среден курс - усредненият валутен курс спрямо лева се изчислява от предходните две величини - наличността в тази валута и нейната средна левова равностойност. Имайте предвид, че и тук важи забележката за предходния реквизит - данните се изчисляват на базата на въведените от Вас операции, а не на базата на актуалните валутни курсове. Затова средният курс на валутата представлява средната стойност на придобиване.
  • Брой операции - показва броя на операциите с тази валута, които са въведени в текущия документ.
  • Приход - показва сумата от всички приходни плащания в тази валута.
  • Разход - показва сумата от всички разходни плащания в тази валута.

 

 ×
×
  • Create New...